Редакційна політика

Галузь та проблематика

Актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки.

 

Політика розділів

Історія України

Редактори
  • Юрій Данилець
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Всесвітня історія

Редактори
  • Юрій Данилець
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Етнографія

Редактори
  • Юрій Данилець
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історіографія та джерелознавство

Редактори
  • Юрій Данилець
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Антропологія, етнологія, усна історія.

Редактори
  • Юрій Данилець
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Археологія

Редактори
  • Юрій Данилець
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 

Редакційна колегія несе відповідальність за видання.

 

В журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:

рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;

автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

 

Наукові статті, які поступають в редакцію, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформлення і відповідності до Порядку оформлення та подання публікації, викладеного на сайті.

 

Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора.

 

Головний редактор визначає для статті, що поступила на опублікування, внутрішнього чи зовнішнього рецензента.

 

Рецензенти повинні бути фахівцями в тематиці  поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень.

 

Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:

рекомендувати статтю до опублікування;

рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;

не рекомендувати статтю до опублікування.

 

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

 

Під час рецензування звертається увага на оригінальність та значимість результатів статті, якість викладення матеріалу статті, розкриття наукової і практичної актуальності статті, інформативність анотації, професійний, чіткість визначеної мети статті та її досягнення, обґрунтованість використовуваних джерел (бібліографічного списку) та посилань на цитовану літературу, обґрунтованість результатів та висновків статті.

 

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування.

 

Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію по електронній пошті.

 

Редакція направляє авторам копії рецензій або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.


Етика публікацій

 Редакційна колегія наукового видання «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія» дотримується прийнятих міжнародною спільнотою принципів публікаційній етики, відображених, зокрема, в рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE), Керівництві з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, Кодексі етики наукових публікацій.


Кодекс етики наукових публікацій об'єднує і розкриває загальні принципи і правила, якими повинні керуватися в своїх взаєминах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі і читачі. Кодекс етики наукових публікацій розроблений і затверджений Комітетом з етики наукових публікацій (www.publicet.org/code).
 
Основні терміни:

 

Етика наукових публікацій - це система норм професійної поведінки у взаєминах авторів, рецензентів, редакторів, видавців і читачів в процесі створення, розповсюдження та використання наукових публікацій.


Редактор - представник наукового журналу, який здійснює підготовку матеріалів для публікації, а також підтримує спілкування з авторами і читачами наукових публікацій.


Автор - це особа або група осіб (колектив авторів), які беруть участь у створенні публікації результатів наукового дослідження.


Рецензент - експерт, який діє від імені наукового журналу проводить наукову експертизу авторських матеріалів з метою визначення можливості їх публікації.


Видавець - юридична або фізична особа, які здійснюють випуск у світ наукової публікації.


Читач - будь-яка особа, ознайомитися з опублікованими матеріалами.


Плагіат - умисне привласнення авторства чужого твору науки або мистецтва, чужих ідей або винаходів. Плагіат може бути порушенням авторсько-правового законодавства і патентного законодавства і в цій іпостасі може спричинити за собою юридичну відповідальність.

 

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця


У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:


- При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю подання даних і наукової значимістю даної роботи.


- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.


- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.


- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.


- Редактор не повинен залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

 

 
Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій


Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:


- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.


- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданої рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Індексування

Періодичне фахове видання «НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ІСТОРІЯ» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах: