Про журнал

Галузь та проблематика

Актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, соціокультурної антропології, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки.

 

Процес рецензування

 

Редакційна колегія несе відповідальність за видання.

 

В журналі «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування (double blind peer review):

рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;

автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

 

Наукові статті, які поступають в редакцію, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформлення і відповідності до Порядку оформлення та подання публікації, викладеного на сайті.

 

Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора.

 

Головний редактор визначає для статті, що поступила на опублікування, внутрішнього чи зовнішнього рецензента.

 

Рецензенти повинні бути фахівцями в тематиці  поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень.

 

Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:

рекомендувати статтю до опублікування;

рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;

не рекомендувати статтю до опублікування.

 

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

 

Під час рецензування звертається увага на оригінальність та значимість результатів статті, якість викладення матеріалу статті, розкриття наукової і практичної актуальності статті, інформативність анотації, професійний, чіткість визначеної мети статті та її досягнення, обґрунтованість використовуваних джерел (бібліографічного списку) та посилань на цитовану літературу, обґрунтованість результатів та висновків статті.

Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію по електронній пошті.

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування.

Редакція журналу направляє авторам представлених матеріалів резюме рецензій, що надійшли від учених, або мотивовану відмову.

УВАГА! У разі, якщо обидві рецензії є негативними, автор отримує відмову у публікації, без оприлюднення йому змісту рецензій, що пов'язано з правничими питаннями. Подаючи рукопис на розгляд журналу, автори погоджуються із цим положенням.

 

Для рецензентів: 

ФОРМА РЕЦЕНЗІЇ

Назва статті:

Питання рецензенту           

Так

Ні           

Коментар

1

Чи є тема відповідною науковому профілю журналу?

 

 

 

2

Чи є тема науково актуальною і практично корисною?      

 

 

 

3

Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?       

 

 

 

4

Чи містить вступ чітко поставлені цілі?       

 

 

 

5

Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?

 

 

 

6

Чи методологічно правильно представлено результати дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.       

 

 

 

7

Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показують вони, що є новим та дають пропозиції для подальших досліджень?  

 

 

 

8

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?           

 

 

 

9

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?                     

 

 

 

10

Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?       

 

 

 

 

Рекомендація рецензента

 

 

Рекомендовано до публікації

Рекомендовано на доопрацювання

Не рекомендовано до публікації

 

Етика публікацій

 Редакційна колегія наукового видання «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» дотримується прийнятих міжнародною спільнотою принципів публікаційній етики, відображених, зокрема, в рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE) http://publicationethics.org/resources/code-conduct, Керівництві з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, Кодексі етики наукових публікацій.


Кодекс етики наукових публікацій об'єднує і розкриває загальні принципи і правила, якими повинні керуватися в своїх взаєминах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі і читачі. Кодекс етики наукових публікацій розроблений і затверджений Комітетом з етики наукових публікацій (www.publicet.org/code).
 
Основні терміни:

Етика наукових публікацій - це система норм професійної поведінки у взаєминах авторів, рецензентів, редакторів, видавців і читачів в процесі створення, розповсюдження та використання наукових публікацій.


Редактор - представник наукового журналу, який здійснює підготовку матеріалів для публікації, а також підтримує спілкування з авторами і читачами наукових публікацій.


Автор - це особа або група осіб (колектив авторів), які беруть участь у створенні публікації результатів наукового дослідження.


Рецензент - експерт, який діє від імені наукового журналу проводить наукову експертизу авторських матеріалів з метою визначення можливості їх публікації.


Видавець - юридична або фізична особа, які здійснюють випуск у світ наукової публікації.


Читач - будь-яка особа, ознайомитися з опублікованими матеріалами.


Плагіат - умисне привласнення авторства чужого твору науки або мистецтва, чужих ідей або винаходів. Плагіат може бути порушенням авторсько-правового законодавства і патентного законодавства і в цій іпостасі може спричинити за собою юридичну відповідальність.

 

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця


У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:


- При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю подання даних і наукової значимістю даної роботи.


- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.


- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.


- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.


- Редактор не повинен залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

 

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій


Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:


- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.


- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданої рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням.

 

Політика відкритого доступу

Це журнал із відкритим доступом, що означає, що весь вміст є у вільному доступі користувачеві або його установі безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатись на повні тексти статей, або використовувати їх у будь-яких інших законних цілях, не вимагаючи попереднього дозволу видавця чи автора. Це відповідає визначенню BOAI щодо відкритого доступу.

Історія журналу

ПРО ЖУРНАЛ

 • Рік заснування журналу: 1995.
 • Тематика журналу: актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, соціокультурної антропології, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р.
 • Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8).
 • Періодичність: два рази на рік. Делайн: 1 травня, 1 жовтня
 • Мова публікацій: українська, англійська.
 • Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».
 • Головний редактор: Данилець Юрій Васильович, кандидат історичних наук, PhD, доцент.
 • Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000
 • Телефон: 
 • E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua
 • ISSN 2523-4498 (Print)
 • ISSN 2786-6513 (Online)