Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Порядок оформлення та подання публікації

 

 1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання мети, цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Назви окремих елементів статті виділяються жирним шрифтом.

 1. Мова написання рукопису: українська, англійська.
 2. Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції jurij.danilec@uzhnu.edu.ua у форматі «Автор – Назва статті. doc».
 3. Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді, повинна бути ретельно вичитана автором (співавторами) щодо відсутності граматичних і стилістичних помилок та оформлена відповідно до встановлених редакційною колегією вимог. Не допускається виклад матеріалу у публіцистичному стилі. Виклад матеріалу статті повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразною, лаконічною, такою, що відповідає літературним нормам і науковому стилю.
 4. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти. Стаття проходить анонімне рецензування.

УВАГА! У разі, якщо обидві рецензії є негативними, автор отримує відмову у публікації, без оприлюднення йому змісту рецензій, що пов'язано з правничими питаннями. Подаючи рукопис на розгляд журналу, автори погоджуються із цим положенням.

        6. Загальні вимоги до рукопису статті:

обсяг рукопису – від 12 до 24 сторінок (як виняток, не більше 30 сторінок), включаючи рисунки та таблиці;

– стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Word for Windows (версії 97, 2000, ХР, 2003, 2007, 2010, 2013) або сумісного редактора;

формат аркуша – А4 (210х297), орієнтації сторінки – «книжна»; інтервал між рядками – 1 пт; 14-м кеглем, стилем Тіmes Nеw Rоmаn. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

– поля (параметри) сторінки наступні: зліва, зверху та знизу по 2,5 см., справа – 2 см. Абзац – 1 см.

 1. Розташування структурних елементів статті:
 • індекс УДК;
 • назва статті; - не використовувати Caps Lock для набору назви статті.
 • ім’я та прізвище автора (авторів);
 • науковий ступінь, вчене звання; посада і місце роботи (подається без скорочень українською та англійською мовою); e-mail; профілі: ОRCID, ResearcherID, Scopus Author ID.
 • анотація українською та англійською мовами, кожна обсягом не менш як 1800 знаків.
 • Фрази, рекомендовані для написання анотації до наукової статті: У даній статті розглядається проблема ...; Обґрунтовується ідея про те, що ...; Простежується ...; У статті порушується тема ...; Дається порівняння ...; Стаття присвячена комплексному дослідженню ...; Метою статті є аналіз вивчення ...; Стаття присвячена феномену ...; У статті розкриваються проблеми ...; Особливу увагу приділено ...; У статті аналізується ...; Автор приходить до висновку, що …; Основна увага в роботі автор акцентує на ...; Виділяються і описуються характерні особливості ...; У статті з'ясовано особливості ...; На основі вивчення ... встановлено ...; На підставі аналізу ..., а також залучення ... встановлюється, що ...; Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі ...; Дана проблема мало вивчена і вимагає подальших досліджень; У статті узагальнено новий матеріал з досліджуваної теми, вводяться в науковий обіг; Автором запропоновані ...; Робота має міждисциплінарний характер, написана на стику ...; Основний зміст дослідження становить аналіз ...; Такий погляд буде цікавий фахівцям в області ...; У статті йдеться про ...; Стаття присвячена детальному аналізу ...; Значна увага приділяється ...; На закінчення розкривається ...; Стаття розкриває зміст поняття ...; Автор простежує становлення ...; Узагальнюється практичний досвід ...; У статті досліджуються характерні ознаки ...; У статті розглядаються ключові етапи ...; У статті розкриваються процеси ...; Стаття підводить деякі підсумки вивчення ...; Автор дає узагальнену характеристику ...; Даний напрямок доповнюється також розглядом ...; Обґрунтовується думка про те, що ...; У статті проаналізовано концепції ...; В якості ключового доказу ... використовується ...; статті наведено аналіз поглядів дослідників ...; Дискусійним продовжує залишатися питання про ...; У даній статті зроблена спроба розкрити основні причини ...; У статті викладаються погляди на ...; Автор прагне простежити процес ...; У статті подано аналіз наукових досліджень…
 • ключові слова українською та англійською мовами;
 • текст статті.

Список використаних джерел. Наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку на мові оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style. На початку списку подаються праці іноземною мовою в латинському шрифті. Слід також наводити ідентифікатор DOI.

 Приклади оформлення:

 • Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО), ф. 2, оп. 2, спр. 91, на 202 арк.
 • ДАЗО, ф. 21, оп. 9, спр. 237, на 18 арк.
 • Конквест, Р., 1993. Жнива Скорботи. Радянська колективізація і голодомор, Київ: Либідь, 540 с.
 • Тарасенко, О. Ф., 2008.  Чернігівський архієпископ Пахомій (Кедров) (1876 –  1937), Сіверянський літопис, № 3, с. 43–51.
 • Чому перейшов єромонах Серафим Яросевич на католицтво? 1928, Діло, 14 жовтня, с. 5.
 • Єкельчик, С., Перший кандидат і його вірні діти: як висували в депутати в повоєнному Києві. [Оnline]. Доступно: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1302-serhii-yekelchyk-pershyi-kandydat-i-ioho-virni-dity-yak-vysuvaly-v-deputaty-v-povoiennomu-kyievi (дата візиту: 24.09.2022).

 

References. Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після транслітерованої назви праці зазначається переклад англійською мовою у квадратних дужках. Іноземні література і джерела залишаються без змін. Переклад на англійську мову праць на латинському шрифті не потрібний. Після кожного посилання необхідно в дужках указати мову оригіналу джерела, наприклад: (in Ukrainian), (in English), (in Latin), (in Hungarian) і т.д. Якщо всі праці в списку на латинському шрифті, тоді References не потрібно подавати взагалі.  

 Зразок:

 • Derzhavnyy arkhiv Zakarpats'koyi oblasti (DAZO), f. 2, op. 2, spr. 91, na 202 ark. (in Czech).
 • DAZO, f. 117, op. 1, spr. 128, na 2 ark. (in Czech).
 • Konkvest, R., 1993. Zhnyva тskorboty. Radianska kolektyvizatsiia i holodomor. [Harvest of Sorrows. Soviet collectivizationand famine.], Kyiv: Lybid, 540 s. (in Ukrainian).
 • Tarasenko, O. F., 2008. Chernihivskyi arhiiepyskop Pakhomii (Kedrov) (1876 – 1937) [Chernihiv Archbishop Pahomii (Kedrov) (1876 – 1937)], Siverianskyi litopys, № 3, s. 43–51. (in Ukrainian).
 • Chomu pereishov yeromonakh Serafym Yarosevych na katolytstvo? [Why did Hieromonk Seraphim Yarosevych convert to Catholicism?], 1928, Dilo, 14 zhovtnia, s. 5. (in Ukrainian).
 • Yekelʹchyk, S., Pershyy kandydat i yoho virni dity: yak vysuvaly v deputaty v povoyennomu Kyyevi [The first candidate and his loyal children: how they were nominated for deputies in post-war Kyiv], URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1302-serhii-yekelchyk-pershyi-kandydat-i-ioho-virni-dity-yak-vysuvaly-v-deputaty-v-povoiennomu-kyievi (24.09.2022). (in Ukrainian).

 

Література подається у транслітерації (для публікацій українською, російською або іншою кириличною мовою). Необхідно застосовувати тільки рекомендовані транслітератори (після транслітераторів необхідно вручну відкорегувати пунктуацію):

 Для транслітерації прізвищ та імен ОБОВ'ЯЗКОВО використовувати сервіси за посиланнями:

https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html (укр.)

http://translit-online.ru/pasport.html (рос.)

 

 1. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [Антонович, 1900, с. 15], інтернет джерела: [Виховання]; [Соловейчик]. Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: [ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 1, арк. 10].
 2. Додаткові вимоги до тексту статті:

– між словами ставити тільки один пробіл;

– не відділяти від попередньої цифри знак градуса, секунди, процента (25°; 30''; 77%);

– відділяти нерозривним пробілом знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (т. 7; ч. 23; § 5; № 3-4; с. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.);

– відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. М. Іванов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Ужгород, с. Ракошино, р. Латориця);

– скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс;

– використовувати парні лапки («»);

– апостроф має виглядати так – ’ ;

– дати подавати через тире з пробілами. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 1932 – 1933 рр., 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);

– часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (1–2 липня, липень–серпень; 36–44);

– у цифрових даних, що включають більше чотирьох цифр, ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.);

– у тексті не повинно бути згадки на автора/авторів. Якщо йде примітка, то у дужках вказується курсивом Авт. Наприклад: (авторська примітка. – Авт.); у тексті повинні бути відсутні словосполучення: «автором досліджено», «автором зроблено» і т.ін.; з тексту роботи рецензент не повинен довідатися про особистість автора, що вимагається політикою сліпого рецензування.

 1. Рукопис статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата або доктора наук за фахом публікації (наукового керівника) або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.
 2. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
 3. Сканований матеріал не приймається. Фотографії для ілюстрацій потрібно надсилати окремими файлами в одному з форматів графічних файлів (наприклад, *jpg).
 4. Сторінки статті не нумеруються.
 5. Публікація здійснюється на платній основі. Оплата проводиться лише після отримання від редколегії підтвердження про прийняття статті до друку.
 6. Відомості про автора (авторів): контактний телефон, відділення Нової пошти.