НАУКОВЦІ ІВАН ГРАНЧАК ТА МІХАЛ ДАНІЛАК У СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Ihor Likhtei Кандидат історичний наук, доцент; завідувач кафедри історії Ста- родавнього світу і Середніх віків ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.28-35

Ключові слова:

Іван Гранчак, Міхал Данілак, Ужгородський університет, Кошицький університет ім. П. Шафарика, Пряшівський університет, Закарпаття, Україна, Словаччина.

Анотація

У статті висвітлено етапи наукової співпраці професора Ужгородського університету Івана Гранчака
з професором Кошицького університету Міхалом Данілаком, яка зародилася ще в середині 60-х рр. ХХ ст. Ці
вчені зробили значний внесок у розвиток наукових зв'язків між істориками Ужгорода і Пряшева, а також
привили своїм учням інтерес до вивчення історії Карпатського регіону, України та Словаччини.

Посилання

Балагурі Е. А. Професор І. Гранчак як організатор науково-дослідної роботи з проблем первісної та серед- ньовічної історії Закарпаття / Е. А. Балагурі // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи: Доповіді та повідом- лення наукової конференції, присвяченої 70-річчю доктора історичних наук, професора Гранчака І. М. – Ужгород: Патент, 1998. – С. 31-36.

Бібліографія наукових і науково-популярних праць І. М. Гранчака / Бібліографічний покажчик склав: М. В. Троян. – Ужгород: Ротапрінт УжДУ, 1977. – 17 с.

Вегеш М. М. Проблеми історії Закарпаття в науковій спадщині І. Гранчака / М. М. Вегеш, Д. Д. Данилюк // Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. М. І. Зимомря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 55-61.

Гомоннай В. В. Робота на педагогічній ниві / В. В. Гомоннай // Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. М. І. Зимомря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 62-84.

Гранчак И. М. Борьба трудящихся Чехословакии против капиталистического гнета в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.: Автореф. дисс… канд. ист. наук. – К., 1955. – 17 с.

Гранчак И. М. Рабочий класс Венгрии и его борьба против белого террора и фашистского режима во второй половине 1919 - 1925 гг.: Автореф. дисс… д-ра. ист. наук. – К., 1967. – 87 с.

Гранчак І. М. Робітничий рух Угорщини. 1919-1925 / І. М. Гранчак. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1968. – 224 с.

Гранчак И. М. В контексте межславянских взаимосвязей / И. М. Гранчак, Н. И. Зимомря // Советское славяноведение. – 1991. – № 5. – С. 101-104.

Гранчак І. М. Наукова конференція «Інтелігенція Закарпаття ХІХ ст. і розвиток гуманітарних наук в кон- тексті міжслов'янських взаємозв'язків» (Ужгород, 23-25 жовтня 1990 р.) / І. М. Гранчак, М. І. Зимомря // Український історичний журнал. – 1991.– № 7. – С. 155-157.

Гранчак І. М. Виникнення нових держав у Європі в 1918 році та їх вплив на зміну міжнародних відносин / І. М. Гранчак // Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Zborník venovaný prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. K jeho 65. narodeninám / Zostavili Peter Švorc a Ľubica Harbuľová. – Prešov: Universum, 1999. – S. 226-235.

Данилак М. Галицькі, буковинські, закарпатські українці в революції 1848-1949 років / Міхал Данилак – Братислава-Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво, Відділ української літератури, 1972. – 216 с.

Данілак М. Слов'янський з'їзд у Празі (1848) та українці / Міхал Данілак // Ю. І. Гуца-Венелін і слов'ян- ський світ: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Ужгород, 1992. – С. 153-162.

Зимомря М. І. Крона працелюбної душі. (Сторінки життя та діяльності Івана Гранчака) / М. І. Зимомря // Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. М. І. Зимомря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 3-7.

Ліхтей І. М. Історія країн Центральної Європи (Словаччина, Чехія, Угорщина) в працях професора Івана Гранчака / І. М. Ліхтей // Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. М. І. Зимом- ря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 37-55.

Макара М. П. Учитель і його учні / М. П. Макара, І. М. Чаварга // Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. М. І. Зимомря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 84-106.

Олашин М. В. Професор Іван Гранчак. Бібліографічний покажчик / М. В. Олашин // Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. М. І. Зимомря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 7-37.

Олашин М. В. Професор І. М. Гранчак як дослідник аграрної історії Закарпаття (кінець XVII - перша половина ХІХ ст.) / М. В. Олашин // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи: Доповіді та повідом- лення наукової конференції, присвяченої 70-річчю доктора історичних наук, професора Гранчака І. М. – Ужгород: Патент, 1998. – С. 37-46.

Олашин М. В. Історичний факультет Ужгородського національного університету: Біобібліографічний довідник / М. В. Олашин. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 440 с.

Попова Т. М. Флоровський Антоній Васильович / Т. М. Попова // Професори Одеського (Новоросій- ського) університету: Біографічний словник. – Т. 4. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 294-299.

Програма наукової конференції «Інтелігенція Закарпаття ХІХ ст. і розвиток гуманітарних наук в контексті міжслов'янських взаємозв'язків”, присвяченої 45-річчю від дня заснування Ужгородського університету (23-25 жовтня 1990 р.) / Відп. за випуск М. І. Зимомря. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно- видавничий відділ Закарпатського облполіграфвидаву, 1990. – 16 с.

Худанич В. І. І. М. Гранчак – дослідник історії Угорщини / В. І. Худанич // Дослідження історії соціально- економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи: Доповіді та повідомлення наукової конференції, присвяченої 70-річчю доктора історичних наук, професора Гранчака І. М. – Ужгород: Патент, 1998. – С. 46-50.

Чаварга І. М. Професор Іван Гранчак як організатор навчально-виховного процесу в Ужгородському державному університеті / І. М. Чаварга, В. В. Делеган, М. П. Макара, В. П. Мельник // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи: Доповіді та повідомлення наукової конференції, присвяченої 70-річчю доктора історичних наук, професора Гранчака І. М. – Ужгород: Патент, 1998. – С. 58-65.

Шлях у науку – не гладка доріжка, а складна. Відповіді Івана Гранчака на запитання доцента кафедри історії України Миколи Вегеша // Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. М. І. Зимомря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 7-37.

Burgerová J. Pedagogická fakulta Prešovskej university v

Prešove / doc,Ing. Jana Burgerová PhDr. // Prešovská univerzita v Prešove (1997-2012). Pamätnica k 15. výročiu vzniku univerzity. Zostavovatelia: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. Mgr. Kamila Urmaničová. Ing. Peter Haľko. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. – S. 149-163.

Danilák M. Vznik Prešovského greckokatolíckeho biskupstva a jeho úloha v narodnom obroděni rusinov- ukrajincov / Michal Danilák // Ужгородській унії – 350 років. Матеріали міжнародних наукових конфе- ренцій (Ужгород, квітень 1996 р.). – Ужгород: Патент, 1997. – С. 99-103.

Danilák M. Slováci, rusíni a Slovanský zjazd v Prahe roku 1848 / Michal Danilák // Ідеї слов'янської єдності та суспільна думка на Закарпатті в ХІХ–ХХ ст.: Доповіді наукового семінару, присвяченого 150-річчю Слов'янського з'їзду в Празі / Заг. ред. І. М. Гранчак; упоряд. І. М. Ліхтей. – Ужгород: Колір прінт, 1997. –С. 24-30.

Danilák M. Národy strednej Európy na križovatkách novodobých dejín 1848/49 - 1918/19 / Michal Danilák // Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918: Zborník venovaný prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. K jeho 65. narodeninám / Zostavili Peter Švorc a Ľubica Harbuľová. – Prešov: Universum, 1999. – S. 300-308.

Danilák M. Slováci a zakarpatskí ukrajinci v premenách storočií (Príspevok k slovensko-ukrajinským stykom a vzťahom) / Michal Danilák // Carpatica-Карпатика. – Ужгород, 2002. – Вип. 17: Українсько-словацькі взаємини в галузі історії, літератури та мови. – С. 130-154.

Danilák M. Okupácia Zakarpatska horthyovským Maďarskom a Malá vojna / Michal Danilák // Carpatica- Карпатика. – Ужгород, 2002. – Вип. 17: Українсько-словацькі взаємини в галузі історії, літератури та мови. – С. 155-162.

Danilák M. Moja cesta k dejinám Rusínov-Ukrajincov / Michal Danilák // Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945. Venované životnému jubileu 80. narodeninám Dr.h.c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc. / Ed. Harbuľová Ľubica. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. – S. 11-17.

Gluchman V. Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove / Рrof. PhDr Vasil Gluchman, CSc. // Prešovská univerzita v Prešove (1997-2012). Pamätnica k 15. výročiu vzniku univerzity. Zostavovatelia: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. Mgr. Kamila Urmaničová. Ing. Peter Haľko. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. – S. 43-71.

Harbuľová Ľ. K životnému jubileu historika Michala Daniláka / Ľubica Harbuľová, Peter Švorc // Stredoeuróp- ske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Zborník venovaný prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. K jeho 65. narodeninám / Zostavili Peter Švorc a Ľubica Harbuľová. – Prešov: Universum, 1999. – S. 13-15.

Harbuľová Ľ. Úvod / Ľubica Harbuľová // Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945. Venované životnému jubileu 80. narodeninám Dr.h.c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc. / Ed. Harbuľová Ľubica. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. – S. 7-8.

Výberová personálna bibliografia Prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc. // Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Zborník venovaný prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. K jeho 65. narodeninám

/ Zostavili Peter Švorc a Ľubica Harbuľová. – Prešov: Universum, 1999. – S. 16-18.

Výberová personálna bibliografia Dr.h.c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc. / Zostavila: Mgr.Štefánia Kováčová

// Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945. Venované životnému jubileu 80. narodeninám Dr.h.c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc. / Ed. Harbuľová Ľubica. – Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. – S. 18-23.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія