ПАТРІАРХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ПРОФЕСОРА ІВАНА ГРАНЧАКА

Автор(и)

  • Ivan Mandryk доктор історичних наук, професор; завідувач кафедри нової і новітньої історії та історіографії ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine
  • Mykola Olashyn кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри нової і новітньої історії та історіографії ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.7-11

Ключові слова:

Іван Гранчак, Ужгородський університет, новітня історія Чехословаччини та Угорщини, історія Закарпаття, міжнародне співробітництво.

Анотація

У статті розкриваються основні віхи життєвого шляху професора Івана Гранчака. Показано його внесок у дослідження окремих питань новітньої історії Чехословаччини та Угорщини, а також історії Закарпаття та Ужгородського університету. Розкрито роль І. Гранчака у становленні міжнародної спів- праці УжНУ (УжДУ) з багатьма закладами вищої освіти, зокрема зарубіжними.


Посилання

Вашкеба І. Півстоліття Іван Гранчак був у центрі науково-культурного і громадсько-політичного життя Закарпаття: [До 85-річчя від дня народження] / І. Вашкеба // Новини Закарпаття. – 2012. – №№ 118-119, 6 жовтня. – С. 23.

Вегеш М. М. Іван Михайлович Гранчак: 80-річчя від дня народження вченого-історика (1927-2000) / М. М. Вегеш // Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2007 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2006. – С. 374-376.

Віднянський С. В. Гранчак Іван Михайлович / С. В. Віднянський // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». – Вип. 2. – Ч. 1. – К.-Львів, 2003. – С. 72.

Віднянський С. В. Гранчак Іван Михайлович / С. В. Віднянський // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 374.

Гранчак И. М. Бела Кун – выдающийся деятель венгерского и международного революционного движения

/ И. М. Гранчак, М. Ф. Лебович. – М.: Мысль, 1975. – 165 с.

Гранчак И. М. Борьба трудящихся Чехословакии против капиталистического гнета в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.: Автореф. дисс. канд. ист. наук / И. М. Гранчак. – К., 1955. – 17 с.

Гранчак И. М. Город над Ужем: Ист. очерк. [Пер. с укр. с доп. и изм.] / И. М. Гранчак, В. В. Палек. – Ужгород: Карпати, 1984. – 208 с.

Гранчак. И. М. Изучение истории Венгрии в Ужгородском госуниверситете / И. М. Гранчак // Новая и новейшая история. – 1959. – № 4. – С. 177.

Гранчак И. М. Изучение истории славян в Ужгородском госуниверситете / И. М. Гранчак // Краткие сообщения Института славяноведения. – М., 1960. – Т. 33-34. – С. 131-134.

Гранчак И. М. Комплексный перспективный план социального развития Ужгородского госуниверситета на 1981-1985 годы / И. М. Гранчак, И. М. Чаварга. – Ужгород, 1981. – 199 с.

Гранчак И. М. О научно-исследовательской работе историков Ужгородского университета / И. М. Гранчак

// Вопросы истории. – 1965. – № 1. – С. 115-120.

Гранчак И. М. О проблемном чтении курса истории южных и западных славян в университетах / И. М. Гранчак // Узловые вопросы советского славяноведения: Тезисы докладов и сообщений ІХ Всесоюзной научной конференции историков-славистов (21-23 сентября 1982 г.). – Ужгород, 1982. – С. 377-379.

Гранчак И. М. Рабочий класс Венгрии и его борьба против белого террора и фашистского режима во второй половине 1919 – 1925 гг.: Автореф. дисс. д-ра ист. наук / И. М. Гранчак. – К., 1967. – 87 с.

Гранчак И. М. Чехословакия в социалистическом содружестве / И. М. Гранчак, А. Ф. Кизченко. – К.: Вища школа, 1984. – 175 с.

Гранчак І. М. До питання методики проведення заліків / І. М. Гранчак // Використання ефективних науково-педагогічних інновацій у підготовці фахівця з вищою освітою в умовах двоступеневої структури інституту: Матеріали доповідей та повідомлень наук.-практ. конференції, 27 березня 1997 р. – Ужгород, 1997. – С. 31-33.

Гранчак І. М. Закарпаття в сім'ї народів СРСР: До

-річчя возз'єднання Закарпаття з УРСР / І. М. Гранчак. Наук. ред. С. В. Віднянський. – К., 1985. – 48 с.

Гранчак І. М. Олекса Борканюк – полум'яний борець за визволення трудящих Закарпаття / І. М. Гранчак. – К.: Держполітвидав України, 1956. – 95 с.

Гранчак І. М. Методичний комплекс забезпечення курсу «Історія України» для студентів денної та заочної форм навчання. Ч. І: Програма і робоча програма / І. М. Гранчак, В. В. Пальок, П. С. Пеняк. – Ужгород, 1999. – 43 с.

Гранчак І. М. Методичний комплекс забезпечення курсу «Історія України» для студентів денної та заочної форм навчання. Ч. ІІ: Тематика і плани семінарських занять, інша методична документація / І. М. Гранчак, В. В. Пальок, П. С. Пеняк. – Ужгород, 1999. – 63 с.

Гранчак І. М. Місто над Ужем: Історичний нарис / І. М. Гранчак, В. В. Пальок. – Ужгород: Карпати, 1973. 271 с.

Гранчак И. М. Некоторые вопросы преподавания истории культуры южных и западных славян / И. М. Гранчак // Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма: Х Всесоюзная научная конференция историков-славистов, 30 января - 1 февраля 1985 г.: Тезисы докладов и сообщений. – Харьков, 1985. – С. 239-240.

Гранчак И. М. О порядке чтения курса истории южных и западных славян в условиях осуществления реформы / И. М. Гранчак // Великий Октябрь и зарубежные славянские страны: XI Всесоюзная научная конференция историков-славистов, 27-29 января 1988 г.: Тезисы докладов и сообщений / Под ред. Э. М. Загорульского, Д. Б. Мельцера. – Минск: Университетское, 1988. – С. 251-252.

Гранчак Іван Михайлович: [Некролог] // Український історичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 158-159.

Гранчак І. М. Осередок освіти, науки, культури: Ужгородському державному університету – 50 років / І. М. Гранчак, О. Д. Довганич, В. Ю. Сливка, В. В. Туряниця. – Ужгород: Патент, 1995. – 196 с.

Гранчак І. М. Робітництва горде ім'я / І. Гранчак, Н. Міщенко, В. Пальок. – Ужгород: Карпати, 1976. – 189 с.

Гранчак І. М. Робітничий рух Угорщини. 1919-1925 / І. М. Гранчак. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1968. – 224 с.

Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи: Доповіді та повідомлення наукової конференції, присвяченої 70-річчю доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Гранчака Івана Михайловича, 7 жовтня 1997 р. – Ужгород: Патент, 1998. – 434 с.

Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород: Ґражда, 2007. – С. 103.

История Венгрии. – В 3-х т. – М.: Наука, 1972. – Т. III. – 966 с.

История городов и сел Украинской ССР. – В 26 т.: Закарпатская область. – К.: Глав. ред. УСЭ АН УССР, 1982. – 611 с.

Іван Гранчак (1927-2000) // Проблеми слов'янознавства:

Зб. наук. праць. – Львів, 2000. – Вип. 51. – С. 374.

Історія міст і сіл Української РСР. – В 26 т.: Закарпатська область. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1969. – 786 с.

Історія південних і західних слов'ян: Допущено МВ і ССО УРСР як підручник для студентів істор. факультетів ун-тів / За ред. В. А. Жебокрицького, І. С. Дзюбка, А. Ф. Кізченка, І. М. Гранчака. – К., 1966. – 423 с.

Історія південних і західних слов'ян: Допущено МВ і ССО УРСР як підручник для студентів істор. факультетів вузів / За ред. І. М. Гранчака, А.Ф. Кізченка, В. П. Чорнія. – К., 1987. – 447 с.

Мандрик І. О. Корифей історичної науки на Закарпатті: До 75-річчя від дня народження професора Івана Гранчака / І. О. Мандрик, М. В. Олашин // Новини Закарпаття. – 2002. – №№ 144-145, 5 жовтня. – С. 12.

Мандрик І. О. Усе його життя в історії: До 80-річчя від дня народження професора Івана Гранчака / І. О. Мандрик, М. В. Олашин // Новини Закарпаття. – 2007. – № 122, 23 жовтня. – С. 6.

Мандрик І. О. Патріарху закарпатської історичної науки професору Івану Гранчаку сьогодні виповнилося би 90 / І. О. Мандрик, М. В. Олашин // Новини Закарпаття. – 2017. – № 74, 7 жовтня. – С. 14.

Материалы комплексной системы управления качеством подготовки специалистов (КСУКПС) УжГУ. – Ужгород: Патент, 1983. – 284 с.

Методичні поради по вивченню спецкурсів з наскрізною програмою спеціалізації для студентів ІІІ-ІV курсів денного навчання історичного факультету / Авт.: І. М. Гранчак, І. О. Мандрик, Г. В. Пав- ленко, Т. М. Сопко, В. І. Олаг, Г. В. Марченко. – Ужгород: Ротапринт УжДУ, 1982. – 72 с.

Нариси історії Закарпаття. – Т. І: З найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород, 1993. – 435 с.; Т. ІІ: 1918- 1945. – Ужгород, 1995. – 663 с.; Т. ІІІ: 1946-1991. – Ужгород, 2003. – 648 с.

Олашин М. В. Історичний факультет Ужгородського національного університету: Біобібліографічний довідник / М. В. Олашин. – Ужгород: Ґражда, 2010. – С. 62-64.

Очерки новой и новейшей истории Венгрии. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1963. – 415 с.

Памяти Ивана Михайловича Гранчака: [Некролог] // Славяноведение. – 2000. – № 4. – С. 124.

Професор Іван Гранчак: До 70-річчя від дня народження / Упоряд. і ред. М. І. Зимомря. – Ужгород: Патент, 1997. – 180 с.

Радянська енциклопедія історії України. – В 4-х т. – К.: АН УРСР, Головна редакція УРЕ, 1969. – Т. 1. – С. 454.

Українська РСР у радянсько-угорському співробітництві (1945-1970 рр.). – К.: Наукова думка, 1972. – 292 с.

Шляхом до щастя: Нариси історії Закарпаття. – Ужгород: Карпати, 1973. – 288 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України