ЖИТТЯ І ПОЛІТИЧНА КАР'ЄРА БАЛІНТА ДРУГЕТА (1577-1609 рр.)

Автор(и)

  • Laslo Zubanych Кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.46-55

Ключові слова:

Князь, Ужанський комітат, феішпан, Балінт Другет, Північно-Східна Угорщина, Жіґмонд Ракоці, Трансільванія, замок Унгвар.

Анотація

У статті висвітлено життєвий шлях та політичну діяльність видатного представника аристократії Північно-Східної Угорщини, претендента на князівський престол Трансільванії – Балінта Другета (1577-1609). Історична наука вважає його непослідовною людиною, епігоном Іштвана Бочкаї, але з наявних джерел вимальовується образ поміркованого, виваженого політика, який зрозумів, що історичні умови його часу не дають йому можливості заснувати нову князівську династію в сусідній державі.

Посилання

Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО). – Ф. 4: Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 2. – Спр. 135: Акт, складений окружним справником Ужанської жупи, щодо спротиву дворян Гашпара і Дьордя Гомоннай із с. Невицьке виконанню судового рішення, 1590 р. – 1 арк.

ДАЗО. – Ф. 6. – Оп. 5. – Спр. 1690: Виписки з архівних документів про походження сім'ї Другет. – 20 арк.

ДАЗО. – Ф. 4: Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 11. – Спр. 23: Лист мешканки м. Унґвар дворянки Христини Палоці про смерть свого чоловіка, графа Балінта Другета та ін., 1610 р. – 4 арк.

ДАЗО. – Ф. 4: Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 2. – Спр. 226: Повістка жупного суду у справі притягнення до відповідальності поміщика Дьордя Другета Георгія за вбивство Балінта Другета, 1604 р. – 1 арк.

ДАЗО. – Ф. 4: Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 2. – Од. зб. 86: Рішення угорської королівської курії про повернення поміщику Іштвану Пожгаї земель, присвоєних поміщиком Гашпаром Другетом, 1577 р. – 1 арк.

ДАЗО. – Ф. 4: Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 15. – Спр. 21: Справа з суперечки за майно між поміщи- ками Іштваном Другетом і Маргаритою Зріні, вдовою Міклоша Другета, 1582 р. – 45 арк.

ДАЗО. – Ф. 4: Наджупан Ужанської жупи. – Оп. 17. – Од. зб. 1: Частина рукопису роботи невідомого автора «Історія Ужанської жупи за протоколами з 1500 по 1700 рр.», 1871-1886 рр. – 25 арк.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (далі MNL OL). A Homonnai Drugeth család levéltára, 1531- 1748. – P. 1983.

Štátny archív v Prešove. Drugeth Humenné (1292-1945) (далі ŠA Prešov DH).

Homonnai Drugeth Bálint máramarosi főispáni kinevezése – «Értjök aztis hogy némelliök minémö okon Contradictiót akarnának formallni Huzt ellen, abból kednek’ semmi bántássa nem lészen, magunkra nézve meg akariuk oltalmazni kedet’ benne». Báthory Gábor Homonnai Bálintnak. Gyulafehérvár, 1608. október 27. // ŠA Prešov DH, inv. c. 653/10.

Homonnai Drugeth László halálhíre // Archív mesta Košice – Collectio Schwartzenbachiana (AMK CS). – No. 4908.42.

Кобаль Й. В. Ужгород відомий та невідомий / Й. В. Кобаль. – Львів: Світ, 2003. – 196 с.

Кобаль Й. В. Ужгород / Й. В. Кобаль // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2013. – Т. 10: Т-Я. – С. 212.

Федака С. Д.. Ужгород крізь віки: Нариси з історії Ужгорода / С. Д. Федака. – Ужгород: Патент, 2010. – 296 с.

Ферков О. Дослідження історії Другетів. Borbély Zoltán. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. – Eger, 2015. – 255 o. // Тисячоліття – Millennia: Науковий щорічник. – Вип. 3. – 2016 / Редкол.: Н. М. Жулканич, В. Є. Задорожний, Л. І. Капітан, Р. А. Офіцинський (гол. ред.), І. І. Скиба, О. М. Сухий, С. Д. Федака. – Ужгород: Ґражда, 2016. – С. 96-103.

Ферков О. Рід Другетів та їх діяльність у добу Анжу. Електронний ресурс] / О. Ферков. – Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?p=1926.

A Zemplén megyei nemesség hadra kelésének okairól. – Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről. // Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez (szerk. Dongó Gyárfás Géza). – Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Műhely. – 1900. – № 5. – 135-137. old.

Acsády Ignác. Régi magyar birtokviszonyok 1494-1598 // Értekezések a Történelemtudományok Köréből XVI. kötet. – Budapest: MTA, 1897. – 81-148. old.

Adalékok az ungvári vár és tartománya, és Ungvár város történetéhez. Irta Dr. Hodinka Antal. – Ungvár: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 1999. – 106. old.

Beda Kálmán. A Felső-magyarországi rendek kassai részgyűlése 1607 márciusában. // A Hajdú-bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. 1976. – 159-176. old.

Bessenyei József. Ferdinánd király és a magyarországi arisztokrácia, különös tekintettel Ferdinánd pártjának kialakulására (1526-1540). // Történelmi Szemle XLV (2003) 1-2. – 93-107. old.

Bocskai kíséretében a Rákosmezőn. Közreadja Csonka Ferenc és Szakály Sándor. – Budapest, 1988. – 136 p.

Bocskay István, Magyar- és Erdélyországi fejedelemnek testamentomi rendelése. Magyar gondolkodók 17. század.

Sajtó alá rend. Tarnóci Márton. – Budapest, 1979. – 22 p.

Borbély Zoltán. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. – Eger, 2015. – 255 p.

Borbély Zoltán. Egy konvertita főúr Felső-Magyarországon: Homonnai Drugeth György // Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon (szerk. Kónya Péter). – Prešov: Vydavateľstvo Prešov- skej univerzity, 2013. – 370-387 pp.

Dávid Zoltán. Az 1598. évi házösszeírás / Z. Dávid.– Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2001. – 756 p.

Drugeth István sírköve és halotti zászlója. – Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről // Adalékok Zemplén- vármegye Történetéhez (szerk. Dongó Gyárfás Géza). – Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Műhely. – 1900. – № 3 – 75. old.

Drugeth László és Drugeth Bálint beiktatása. – Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről // Adalékok Zemplén- vármegye Történetéhez (szerk. Dongó Gyárfás Géza). – Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Műhely. – 1900. – № 3 – 76. old.

Engel Pál. A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 25. /P. Engel. – Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1998. – 179 p.

Fallenbüchl Zoltán. Magyarország főméltóságai 1526-1848. – Budapest, 1988 – 80 p.

Gálocsy Zoltán. Ung vármegye főispánjai és tisztviselői a legrégibb kortól 1867-ig. / Z. Gálocsy. – Budapest- Beregszász: Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó, 2000. – 95 p.

Hampel József. A Drugethek őseiről. // Századok 15 (1881), 133-147, 207-213. pp.

Hangay Zoltán. Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond / Z. Hangay. – Budapest: Zrínyi Kiadó, 1987. – 230 p.

Hardi Đ. Drugeti: povest o usponu i padu porodice pratilaca anžujskih kraljeva. – Novi Sad, 2012. – 480 s.

Hodinka Antal. Ung megye / A. Hodinka. // Ung megye. Honismereti írások Ung megyéről 1944-ig. (összeállította

és szerkesztette S. Benedek András). – Beregszász-Budapest: Mandátum kiadó – Hatodik Síp Alapítvány, 1998. – 50-56. old.

Homonnai Bálint ungvári sírfelirata // Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez. Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Műhely. – 1900. – 39 p.

Homonnai Drugeth István sírfelirata. – Történeti jegyzetek Zemplén-vármegyéről // Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez (szerk. Dongó Gyárfás Géza). – Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Műhely. – 1900. – № 2. – 39-41. old.

Homonnai Drugeth Miklós végrendelete // Zubánics László. Vitézi végek dicsérete. A nemesség szerepe a XVI-

XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésébe. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2016. – 210-213. old.

Hóvári János. A hűtlen Dobó / J. Hóvári. – Budapest: Helikon Kiadó, 1981. – 123 p.

Kohútová Mária. Šľachtický rod Drugetovcov // Historická revue. – Roč. VII. – Č. 10. – S. 8.

Komáromy András. Rákóczy Zsigmond és Homonnay Bálint versengése történetéhez (1607-1608) / A. Komá- romy // Magyar Történelmi Tár. – 1899. – 273-297. old.

Lenčiš Štefan. Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného / Štefan Lenčiš. – Humenné: Miestny odbor MS. - Vihorlatské osvetové stredisko, 2003 – 183 s.

Magyar főrangúak temetkezési szertartása a XVII-ik században. // Történelmi Tár. –1894. – 738-744. old. 44.Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Szerk. Maksay Ferenc. I. kötet. – Budapest: Akadémiai

Kiadó, 1990. – 571 p.

Márk Éva. A Zrínyiek leányai és asszonyai. [Електронний ресурс] / Éva Márk. – Режим доступу: http://korok. webnode.hu/products/a-zrinyiek-leanyai-es-asszonyai1/.

Mauks Ernő. Ung megye múltjából. / E. Mauks. – Budapest: Historiaantik Kiadó, 2015. – 127 p.

Mészáros Károly. Ungvár története, a legrégibb időktől maig. / K. Mészáros. – Pest: Ráth Mór Könyvkereskedése, 1861. – 114 p.

Mikonya György. Család és családtörténet-írás (részlet). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://folyoira tok.ofi.hu/uj-kozneveles/csalad-es-csaladtortenet-iras-reszlet.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. III. kötet (С–D) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1858. – 420 p.

Oláh Tamás. Egy levél Bocskai fejedelem temetési menetéből, avagy adalék a 17. század eleji magyar református politikai elit belharcaihoz. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reformacio.mnl.gov.hu/egy_level_boc skai_fejedelem_temetesi_menetebol_avagy_adalek_a_17_szazad_eleji_magyar_reformatus.

Pálffy Géza. Utak a magyar politikai elit élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16–17. század fordulóján. / G. Pálffy // Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos–Izsák Lajos. – Budapest, 2011. – 397-404. old.

Papp Sándor. Homonnai Drugeth Bálint fellépése Bocskai örököseként // Studia Cariliensia – 2006. – 1. sz. – 133-

old.

Radvánszky Béla. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I. kötet / B. Radvánszky. – Budapest:Helikon Kiadó, 1986. – 354 p.

Radvánszky Béla. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. II. kötet. /B. Radvánszky. – Budapest: Helikon Kiadó, 1986. – 406 p.

Radvánszky Béla. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. III. kötet. /B. Radvánszky. – Budapest: Helikon Kiadó, 1986. – 428 p.

Réz László. A Drugethek és Homonna reformációja / L. Réz. – Sátoraljaújhely, 1899. – 158 p.

Szabó András. Az 1588-as szikszói csata és propagandája / A. Szabó. // Hadtörténelmi Közlemények 112. – 1999. – № 4. – 851-860. old.

Szepsi Laczkó Máté krónikája. [Електронний ресурс] // Erdélyi Történelmi Adatok, III. kötet. Szerkesztette: Mikó Imre. Kolozsvár 1858. – Режим доступу: http://mek.oszk.hu/15200/15288/15288.pdf.

Szirmai Antonius: Notitia historica comitatvs Zempléniensis. – Bvdae, 1804. – 371 s.

Wertnеr Mór. A Drugethek genealógiájához. / M. Wertner // Turul 9 (1891). – 151 p.

Zsoldos Attila. A Drugethek és a «hét vármegye» // «KöztesEurópa» vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk: Bagi Dániel. – Fedeles Tamás. – Kiss Gergely. Pécs, 2012. – 577-585 pp.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України