DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(39).2018.160578

ПОШИРЕННЯ РЕФОРМАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ СПИСЬКОГО КОМІТАТУ У XVI СТ.

Ivan Borys

Анотація


У цій статті розглядається процес проникнення та характер поширення Реформації в Спиському комітеті Східної Словаччини протягом XVI ст. Розглядаються та аналізуються питання, що стосуються діяльності окремих релігійних організацій та лідерів Реформації, прийняття та закріплення реформаційних ідей у духовному житті суспільства, їх оцінці та цінності. Протягом першої половини XVI століття Списька область Словаччини зазнає поступового переходу до протестантизму. У Спиші до 1526 р. Були реформаційні погляди, але спочатку вони обмежувалися більш вузькими колами і не викликали суттєвих зовнішніх змін у священному житті. На першому етапі руху Реформації першочерговим питанням для новостворених релігійних течій було отримання послідовників, які мали перевагу над церковними реформами. Після прийняття Аугсбургської сповіді в 1530 р. рух Реформації в Спиші був у розпалі, розвинувши нові й більш потужні функціональні властивості. У цей час з'являються нові пропагандисти доктрини Лютера. Можна виділити наступних релігійних активістів: Юрій Левдішер, Ян Генкель, Вавринець Квендель Серпіліум, Вавринець Бухвольт, Шаламун Реґнер, Даміан Граф, Матей, Валентин Мегандер-Гросман, Кіріак Обсопій-Кокс, Антон Топерсер і Грегор Філкер. Визнання Спишського братства «Confessio Scepusiana», що складається з 24 королівських священиків, може вважатися апогеєм релігійного життя в Спиші, а також одним з найважливіших джерел словацької Реформації. Хоча сам зміст документу не є оригінальним, оскільки він практично копіює попереднє сповідання віри, тобто заснований на текстах «Confessio Pentapolitana» і «Confessio Heptapolitana», він висуває власні тези, викладені в дусі Аугсбургське сповідання. На зустрічі, що відбулася 26 жовтня 1569 р., текст Віровизнання був переданий братству священиків Спиша, де він був затверджений і підписаний всіма священиками Списького муніципального старшини. Так, протягом другої половини XVI ст. реформаційні процеси охоплювали практично всі словацькі землі. У Спіші поширення Реформації було швидким і успішним, а його послідовники могли діяти в рамках вже існуючих структур і установ католицької церкви в період, що охоплював весь XVI століття і початок XVII століття.


Ключові слова


Реформація; церква; віра; Бог; лютеранство; кальвінізм; анабаптизм; християнство; католицизм; духовенство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bizoňová M. Reformácia a počiatky rekatolizácie na Spiši. Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe / ed. Peter Kónya. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej university, 2011. S. 129-138.

Bodnárová M. Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v 16. storočí. Reformácia na východnom Slovensku v 16. až 18. storočí / ed. F. Uličný. Prešov: Acta Collegii Evengelici Prešoviensis II, 1998. S. 19-38.

Bokes F. Dejiny Slovenska a Slovákov od najstarších čias po oslobodenie. Bratislava: Slovenska academia vied a umeni, 1946. 477 s.

Čaplovič D. Problematika cirkevných dejín 1517-1681. Bratislava: Veda, 2001. 147 s.

Chalupecký I. Spoločenský a duchovný život Levoče v prvej polovici 16. Storočia. Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča: Spišský dejepisný spolok, 1999. 299 s.

Daniel D. P. Výkum obdobia reformácie na Slovensku. Historický časopis. 1989. Ročník 37. Čislo 4. S. 572-592.

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561-1988. / ed. Emil Krapka, Vojtech Mikula. Cambridge: Dobrá kniha, 1990. 550 s.

Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 3. / zost. Pavel Uhorskai, Július Alberty a kolektiv. Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 2002. 504 s.

Kónya P. Konfesionalizácia na Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov: Prešovská univerzita, 2010. 232 s.

Kónyová A. Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí / ed. Annamária Kónyová, Peter Kónya. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. 226 s.

Kvačala J. Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 1935. 303 s.

Mannová E. Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEP, 2003. 368 s.

Od reformácie po založenie cirkvi: A reformációtól egyházalapításig: a szepesváraljai zsinat 400. évfordulójára: k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. [1. vyd.] / ed. Peter Kónya, Annamária Kónyová. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 438 s.

Petrík J. Dejiny slovenských evanjelických a. v. služieb Božích. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1946. 321 s.

Veselý D. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2004. 384 s.

История Словакии / Пер. со словац. И. А. Богдановой, В. В. Марьиной; с анг. О. В. Хавановой; Науч. ред. Ю. В. Богданов. Институт славяноведения РАН. Москва: «Евролинц», 2003. 435 с.

Товтин Я. Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі монархії Габсбургів (1526-1610 рр.): монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. 160 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bizoňová M. Reformácia a počiatky rekatolizácie na Spiši. Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Ed. Peter Kónya. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej university, 2011. S. 129-138. (in Slovakian).

2. Bodnárová M. Reformácia vo východoslovenských kráľovských mestách v 16. storočí. Reformácia na východnom Slovensku v 16. až 18. storočí. Ed. F. Uličný. Prešov: Acta Collegii Evengelici Prešoviensis II, 1998. S. 19-38. (in Slovakian).

3. Bokes F. Dejiny Slovenska a Slovákov od najstarších čias po oslobodenie. Bratislava: Slovenska academia vied a umeni, 1946. 477 s. (in Slovakian).

4. Čaplovič D. Problematika cirkevných dejín 1517-1681. Bratislava: Veda, 2001. 147 s. (in Slovakian).

5. Chalupecký I. Spoločenský a duchovný život Levoče v prvej polovici 16. storočia. Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča: Spišský dejepisný spolok, 1999. 299 s. (in Slovakian).

6. Daniel D. P. Výkum obdobia reformácie na Slovensku. Historický časopis. 1989. Ročník 37. Čislo 4. S. 572-592. (in Slovakian).

7. Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561-1988. Ed. Emil Krapka, Vojtech Mikula. Cambridge: Dobrá kniha, 1990. 550 s. (in Slovakian).

8. Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 3. Zost. Pavel Uhorskai, Július Alberty a kolektiv. Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 2002. 504 s. (in Slovakian).

9. Kónya P. Konfesionalizácia na Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov: Prešovská univerzita, 2010. 232 s. (in Slovakian).

10. Kónyová A. Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Ed. Annamária Kónyová, Peter Kónya. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. 226 s. (in Slovakian).

11. Kvačala J. Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Svätý Mikuláš: Tranoscius, 1935. 303 s. (in Slovakian).

12. Mannová E. Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEP, 2003. 368 s. (in Slovakian).

13. Od reformácie po založenie cirkvi: A reformációtól egyházalapításig: a szepesváraljai zsinat 400. évfordulójára: k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. [1. vyd.]. Ed. Peter Kónya, Annamária Kónyová. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 438 s. (in Slovakian).

14. Petrík J. Dejiny slovenských evanjelických a. v. služieb Božích. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1946. 321 s. (in Slovakian).

15. Veselý D. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2004. 384 s. (in Slovakian).

16. Bogdanova I. A., Mar'ina V. V., Havanova O. V., Bogdanov Ju. V. Istorija Slovakii. Moskva: Evrolinc, 2003. 435 s. (in Russian).

17. Tovtyn Ya. Suspil'no-politychne stanovyshche slovats'kykh zemel' u skladi monarkhiyi Habsburhiv (1526-1610 rr.). Uzhhorod: Polihraftsentr Lira, 2011. 160 s. (in Ukrainian).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +38506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua