DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.169969

ВИКРИТТЯ А. ШЕПТИЦЬКИМ СУТНОСТІ НАЦИСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ЛИСТАХ ДО А. ГІТЛЕРА ТА ПАПИ ПІЯ ХІІ

Volodymyr Basarab

Анотація


У статті розглянуто листи А. Шептицького до Папи Пія XII та А. Гітлера, в яких чітко окреслюється національно-патріотична й державницька позиція Галицького митрополита. Також акцентується на дипломатичних зусиллях А. Шептицького, для якого тимчасове обрання союзниками гітлерівців мало ситуативний характер. І коли політика Гітлера яскраво виявила свою справжню сутність, Галицький митрополит рішуче засудив нацизм. З метою вберегти українців від знущань німецької армії, 14 січня 1942 року А. Шептицький, М. Величківський, А. Лівицький, М. Омелянович-Павленко і А. Мельник написали до А. Гітлера звернення «Про подолання антиукраїнської політики окупаційних властей Німеччини щодо економічного і національно-культурного розвитку України». У посланні до Гітлера було засуджено усунення українських солдатів від активних воєнних дій, включення західноукраїнської території Галичини до Генерального Губернаторства і передача Одеси разом з прилеглими територіями під управлін­ня Румунії, що цілком суперечило ідеї об’єднання українських земель в одну країну й стало ще однією причиною розчарування в політиці Німеччини. Греко-католицькі єпископи висловили обурення тим, що в Центральній Україні патріотична преса піддавалася утискам, закривалися школи, право на приватну власність, за яке вперто і ціною вели­ких жертв боровся український народ, не було відновлено. А. Шептицький засуджував створення гітлерівцями колективних гос­подарств (подібно до більшовиків), їх прагнення зробити українського селянина ра­бом. Лист А. Шептицького та греко-католицьких єпископів до Гітлера був, мабуть, останньою спробою переконати фашистську владу в недоцільності зверхнього й жорстокого ставлення до українського народу. Злодіяння гітлерівців на окупованих українських землях Андрей Шептицький описав у листі до Папи Пія XII (лист від 29-31 серпня 1942 року), наголосивши на невиправданих сподіваннях українців Галичини, на їх розчаруванні політикою Гітлера. Після визволення з більшовицького ярма, громадяни почувалися вільними місяць-два, а далі німецький уряд встановив режим терору і корупції. А. Шептицький намагався пояснити Папі, що німецький режим є більш жорстоким, ніж більшовицький, майже диявольським, оскільки постійно відбуваються вбивства, крадіжки, грабунки, конфіскації, хабарництво. Оціночні міркування, висловлені А. Шептицьким у листі до Папи стосовно політики Гітлера, переконливо доводять, що Галицький митрополит ніколи не симпатизував нацистам, як про це часто писали радянські історики, а, навпаки, відстоював інтереси українців і прагнув вберегти їх від жорстокості німецької армії.


Ключові слова


А. Шептицький; державотворення; Друга світова війна; нацизм; папа Пій ХІІ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білас, Я.І., 2003. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців: Автореф. дис. канд. іст. наук: 09.00.11; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України, К., 23 c.

Боляновський, А. 2016. Між християнською мораллю і нелюдським злом (реакція Митрополита Андрея Шептицького на окупаційну політику націонал-соціалістичної Німеччини в Галичині у 1941-1944 рр.: від формальної лояльності до критики і протестів). Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі, Київ, с. 7-70.

Бриндак, І. Митрополит Андрей Шептицький і рух ОУН-УПА. [online] Доступно: http://sde.org.ua/zmi/zvoda/item/2246-mytropolyt-andrej-sheptyckyj-i-rukh-oun-upa.html (дата звернення: 25.04. 2019).

Ващенко, Г., 1954. Виховання любови до Батьківщини (націоналізм і інтернаціоналізм), Лондон, 40 с.

Добош, О. Діяльність митрополита Андрія Шептицького та керованої ним Української Греко-Католицької Церкви у 1939-1944 рр. [online] Доступно: http://www.religion.in.ua/main/history/16515-diyalnist-mitropolita-andriya-sheptickogo-ta-kerovanoyi-nim-ukrayinskoyi-greko-katolickoyi-cerkvi-u-1939-1944-rr-chastina-druga.html(дата звернення: 25.04. 2019).

Звернення А. Шептицького, М. Величківського, А. Лівицького, М. Омеляновича-Павленка і А. Мельника до А. Гітлера про подолання антиукраїнської політики окупаційних властей Німеччини щодо економічного і національно-культурного розвитку України (від 14 січня 1942 року), 2006. ОУН в 1942 році: Документи. Упорядники: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук. Відпов. ред. С. Кульчицький. Київ: Інститут історії України НАН України, с. 28-31.

Клюнь, Р., 2009. Діяльність митрополита Андрея Шептицького часів Другої світової війни в українській історіографії. Інтелігенція і влада: матеріали 5-ї Всеукр. наук. конф., Одеса, ч. 3. с. 99-106.

Кравчук, А., 1994. Соціальне вчення і діяльність митрополита Андрея Шептицького (вересень 1939 - червень 1941 років), Записки НТШ, т. 228, с. 309-342.

Кравчук, А., 2000. Християнська соціальна етика під час німецької окупації Галичини, 1941-1944: митрополит Андрей (Шептицький) про солідарність, опір владі та захист святості життя, Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, число 2, Львів, с. 224-273.

Кушнір, М., 1973. Перспективи українського християнського націоналізму, Філядельфія: Америка, 50 с.

Лаба, В., 1990. Митрополит Андрей Шептицький. Його життя і заслуги, Львів: Свічадо, 62 с.

Лист митр. Андрея Шептицького до Папи Пія XII про ситуацію в Архієпархії під час німецької окупації (1942 р., серпня 29-31, Львів), 1998. Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944: у 2 т. Львів: Видавництво отців василіан «Місіонер», том ІІ: Церква і суспільне питання, книга 2: Листування, с. 982-986.

ОУН в 1942 році: Документи, 2006. Упорядники: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук. Відпов. ред. С. Кульчицький. Київ: Інститут історії України НАН України, 243 с.

Сурмач, О., 2000. Роль УГКЦ у порятунку євреїв у роки німецької окупації, Науковий вісник Ужгородського державного університету: Серія: Історія, Ужгород: УжДУ, вип. 5, с. 126-129.

Сурмач, О., 2015a. Діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації, Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, вип. 42, с. 132-136.

Сурмач, О., 2015b. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.), Військово-науковий вісник, вип. 23, с. 101-113.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bilas, Ya. I., 2003. Mytropolyt Andrej Sheptycz`kyj i problemy nacional`no-vyzvol`nogo ruxu ukrayinciv: Avtoref. dy`s. kand. ist. nauk : 09.00.11; In-t filos. im. G.S.Skovorody` NAN Ukrayiny`,  K., 23 s. (in Ukrainian). 

Bolyanovs`ky`j, A. 2016. Mizh xry`styyans`koyu morallyu i nelyuds`kym zlom (reakciya Mytropoly`ta Andreya Sheptycz`kogo na okupacijnu polityku nacional-socialistychnoyi Nimechchyny v Galychyni u 1941-1944 rr.: vid formal`noyi loyal`nosti do krytyky i protestiv). Druga svitova vijna ta doli myrnogo naselennya u Sxidnij Yevropi, Kyyiv, s. 7-70. (in Ukrainian). 

Bry`ndak, I. My`tropoly`t Andrej Shepty`cz`ky`j i rux OUN-UPA [online] Dostupno: http://sde.org.ua/zmi/zvoda/item/2246-mytropolyt-andrej-sheptyckyj-i-rukh-oun-upa.html (data zvernennja: 25.04. 2019) (in Ukrainian).

Vashhenko, G., 1954. Vyxovannya lyubovy do Bat`kivshhyny (nacionalizm i internacionalizm), London, 40 s. (in Ukrainian) 

Dobosh, O. Diyal`nist` mytropolyta Andriya Sheptycz`kogo ta kerovanoyi nym Ukrayins`koyi Greko-Katolycz`koyi Cerkvy` u 1939-1944 rr. [online] Dostupno: http://www.religion.in.ua/main/history/16515-diyalnist-mitropolita-andriya-sheptickogo-ta-kerovanoyi-nim-ukrayinskoyi-greko-katolickoyi-cerkvi-u-1939-1944-rr-chastina-druga.html (in Ukrainian). 

Zvernennya,  A., 2006. Sheptycz`kogo, M. Velychkivs`kogo, A. Livycz`kogo, M. Omelyanovy`cha-Pavlenka i A. Mel`nyka do A.Gitlera pro podolannya antyukrayins`koyi polityky` okupacijnyx vlastej Nimechchyny` shhodo ekonomichnogo i nacional`no-kul`turnogo rozvytku Ukrayiny (vid 14 sichnya 1942 roku). OUN v 1942 roci: Dokumenty / Uporyadnyky`: O.Veselova, O.Lysenko, I.Patrylyak, V.Sergijchuk. Vidpov. red. S.Kul`chy`cz`ky`j.  Ky`yiv: Insty`tut istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, s. 28-31. (in Ukrainian). 

Klyun`, R., 2009.  Diyal`nist` mytropolyta Andreya Sheptycz`kogo chasiv Drugoyi svitovoyi vijny v ukrayins`kij istoriografiyi // Inteligenciya i vlada : materialy 5-yi Vseukr. nauk. konf.,  Odesa, сh. 3, s. 99-106. (in Ukrainian). 

Kravchuk, A., 1994. Social`ne vchennya i diyal`nist` mytropolyta Andreya Sheptycz`kogo (veresen` 1939 - cherven` 1941 rokiv). Zapysky NTSh., t. 228, s. 309-342. (in Ukrainian). 

Kravchuk, A., 2000. Xrystyyans`ka social`na etyka pid chas nimecz`koyi okupaciyi Galychyny, 1941-1944: mytropolyt Andrej (Sheptycz`kyj) pro solidarnist`, opir vladi ta zaxyst svyatosti zhyttya. Kovcheg. Naukovy`j zbirny`k iz cerkovnoyi istoriyi. chy`slo 2, L`viv, s. 224-273. (in Ukrainian). 

Kushnir, M., 1973.  Perspektyvy ukrayins`kogo xrystyyans`kogo nacionalizmu,  Filyadel`fiya: Ameryka, 50 s. (in Ukrainian).

Laba, V., 1990. Mytropoly`t Andrej Sheptycz`kyj. Jogo zhyttya i zaslugy, L`viv: Svichado, 62 s. (in Ukrainian) .

Ly`st my`tr. Andreya Sheptycz`kogo do Papy Piya XII pro sytuaciyu v Arxiyeparxiyi pid chas nimecz`koyi okupaciyi (1942 r., serpnya 29-31, L`viv), 1998, Mytropolyt Andrej Sheptycz`kyj.  Zhyttya i diyal`nist`. Dokumenty i materialy 1899-1944: U 2 t., L`viv: Vydavnycztvo otciv vasylian «Misioner», tom II: Cerkva i suspil`ne pytannya, knyga 2: Lystuvannya, s. 982-986. (in Ukrainian).

OUN v 1942 roci: Dokumenty, 2006. Uporyadnyky`: O. Veselova, O. Lysenko, I. Patrylyak, V. Sergijchuk. Vidpov. red. S. Kul`chycz`kyj, Kyyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny, 243 s. (in Ukrainian). 

Surmach, O., 2000. Rol` UGKCz u poryatunku yevreyiv u roky nimecz`koyi okupaciyi. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo derzh. un-tu, Uzhgorod: UhDU, vy`p. 5, s.126-129. (in Ukrainian). 

Surmach, O., 2015a. Diyal`nist` mytropolyta A. Sheptycz`kogo v roky nimecz`koyi okupaciyi. Naukovi praci istorychnogo fakul`tetu Zaporiz`kogo nacional`nogo universytetu, vy`p. 42, s. 132-136. (in Ukrainian). 

Surmach, O., 2015b. Mytropolyt A. Sheptycz`kyj i ukrayins`kyj nacional`no-vyzvol`nyj rux u period nimecz`koyi okupaciyi (1941-1944 rr.). Vijs`kovo-naukovyj visny`k, vy`p. 23, s. 101-113. (in Ukrainian). Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498