DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170083

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)

Anton Bohdalov

Анотація


У статті досліджена передвиборча агітація перших двох виборів Президента України початку 90-х рр. ХХ ст. Вивченні фонди Національного музею історії України, які ілюструють виборчі та агітаційні процеси, проаналізовані передвиборчі програми кандидатів на найвищу посаду у державі. Розглянуті основі правові аспекти організації голосування, проаналізована законодавча складова голосування за президента. Виявлені особливості побудови передвиборчих кампаній перших кандидатів, дослідженні основні форми ведення агітації, визначені основні засади її реалізації. Зроблена спроба дати оцінку першим президентським виборам після проголошення Акту державної незалежності України, проаналізовані основні історичні аспекти, що мали вплив на перші волевиявлення часів незалежності. Розглянуті особливості ведення політичної агітації для кожного з кандидатів на виборах 1 грудня 1991 р. Досліджена передвиборча кампанія першого Президента України Л. Кравчука. Значна увага приділена вивченню кампанії І. Юхновського. Зроблена спроба дати оцінку ефективності ведення агітації кандидатами на посаду Президента України. Проаналізовані особливості ведення передвиборчої кампанії на президентських виборах 1994 року. Основна увага приділена двом суперникам в передвиборчих перегонах: Л. Кравчуку та Л. Кучмі. Зроблена спроба порівняти кампанії двох кандидатів, які взяли участь у другому турі голосування. Розглянута робота передвиборчих штабів двох кандидатів. Досліджена колекція Національного музею історії України (НМІУ). Розглянуті різні фондові групи зберігання у музеї з відповідної тематики. Вивчені письмові агітаційні матеріали перших та других виборів Президента України, які зберігаються фондових групах Л та ЛД. Проаналізований зміст колекційних описів музею, досліджений процес комплектування фондової колекції НМІУ з відповідної тематики.


Ключові слова


Вибори Президента України; Національний музей історії України; передвиборча агітація; Леонід Кравчук; В’ячеслав Чорновіл; Леонід Кучма; Ігор Юхновський.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василишин, Г., 1998. Призначено діяти. В`ячеслав Чорновіл. Політика та правда життя. Київ, с. 21-22.

Волощук, О.Т., 2009. Теоретичні та практичні проблеми організації інституту виборів Президента України, Вісник центральної виборчої комісії, №1 (15), с. 53-59.

Галус, О.О., 2013. Становлення та розвиток виборів в Україні, Університетські наукові записки, №4, с. 36-41.

Голос України, 1991, 15 листопада.

Демократична Україна, 1991, 18 жовтня.

Жена Кучмы, узнав о победе мужа, решила: это шутка. [online] Доступно: https://www.segodnya.ua/ukraine/zhena-kuchmy-uznav-o-pobede-muzha-reshila-eto-shutka-165994.html. [дата звернення: 10.04.19].

Закон України про дострокові вибори Верховної Ради України і Президента України. [online] Доступно: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3470-12#o2 [дата звернення: 10.04.19].

Літературна Україна, 1989, 21 вересня.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 1. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5426-л-5428; лд-5443-5444; ід-632; пл-2900.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 1. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5418; лд- 5437.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 1. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5413.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 1. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л- 5411, 5412, 5414, 5416; лд-5433.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 1. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5421, 5422, 5446.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 2. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5434 – л-5437.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 2. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5448.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 2. (15) Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5435; л-5437 –л-5440; лд-5448.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 2. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5424.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 519 т. 2. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5425.

Національний музей історії України, фонди, колекційний опис № 574 Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України 1 грудня 1991 р., л-5943; лд-6209, 6212, 6213.

Основа передвиборчої програми – роздержавлення та приватизація, 1991, Голос громадянина, № 66 (97), с. 2.

Підкова, І., 2011. Президентські вибори 1991 р. в Україні: порівняльний аналіз передвіборчих програм кандидатів, Вісник Прикарпатського університету, історія, випуск 20, с. 246-254.

Союз, 1990, № 1.

Чемеріс, В., 1994 Президент, Київ: СП «Свенас», с. 226; 230; 255.

Ядро нації. Ігор Юхновський. Академік без грамоти [online] Доступно: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/08/6/7186519/ (дата звернення: 10.04.19).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Vasylyshyn, H., 1998. Pryznacheno diiaty. V`iacheslav Chornovil. Polityka ta pravda zhyttia [Intended to act. Vyacheslav Chornovil. Politics and the truth of life]. Kyiv. p. 21-22 (in Ukrainian).

Voloshchuk, O.T., 2009. Teoretychni ta praktychni problemy orhanizatsii instytutu vyboriv Prezydenta Ukrainy [Theoretical and practical problems of the organization of the election institution of the President of Ukraine]. Bulletin of the Central Election Commission, №1 (15), pp. 53-59. (in Ukrainian).

Halus, O.O., 2013. Stanovlennia ta rozvytok vyboriv v Ukraini [Formation and development of elections in Ukraine]. University Scientific Notes, №4, pp. 36-41. (in Ukrainian).

Holos Ukrainy, 1991, 15 lystopada. (in Ukrainian).

Demokratychna Ukraina, 1991, 18 zhovtnia. (in Ukrainian).

Zhena Kuchmy, uznav o pobede muzha, reshyla: эto shutka. [Kuchma's wife, having learned of her husband's victory, decided: it's a joke.]. Rezhym dostupu: https://www.segodnya.ua/ukraine/zhena-kuchmy-uznav-o-pobede-muzha-reshila-eto-shutka-165994.html. (date of treatment: 10.04.19). (in Russian).

Zakon Ukrainy pro dostrokovi vybory Verkhovnoi Rady Ukrainy i Prezydenta Ukrainy. [The Law of Ukraine on Early Elections of the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine.]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3470-12#o2. (date of treatment: 10.04.19). (in Ukrainian).

Literaturna Ukraina, 1989, 21 veresnia. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T.1. [National Museum of the History of Ukraine . Funds. Collected Description No. 519 T. 2] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991]. L-5426-L-5428; LD-5443-5444; ID-632; Pl-2900. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 1. [National Museum of the History of Ukraine .  Funds . Collected Description No. 519 T. 2] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991]. L-5418; LD- 5437. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 1. [National Museum of the History of Ukraine .- Funds .- Collected Description No. 519 T. 1] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991]. L-5413. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 1. [National Museum of the History of Ukraine . Funds. Collected Description No. 519 T. 1] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991]. L – 5411,5412,5414, 5416; LD – 5433. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 1. [National Museum of the History of Ukraine. Funds. Collected Description No. 519 T. 1] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991]. L-5421, 5422, 5446. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 2. [National Museum of the History of Ukraine. Funds. Collected Description No. 519 T. 2] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991] – L-5434 – L-5437. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 2. [National Museum of the History of Ukraine. Funds. Collected Description No. 519 T. 2] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991] - L-5448. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 2. [National Museum of the History of Ukraine. Funds . Collected Description No. 519 T. 2] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991] – L-5435; L-5437 –L5440; LD – 5448. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 1. [National Museum of the History of Ukraine. Funds. Collected Description No. 519 T. 1] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991]. L-5424. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 519 T. 1. [National Museum of the History of Ukraine. Funds. Collected Description No. 519 T. 1] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia 1991 r.[ Conducting an All-Ukrainian Referendum and Election of the President of Ukraine December 1, 1991]. L-5425. (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy. Fondy. Kolektsiinyi opys № 574 [National Museum of the History of Ukraine. Funds. Collected Description No. 574] Provedennia Vseukrainskoho referendumu ta vyboriv Prezydenta Ukrainy 1 hrudnia[Conduct of the All-Ukrainian Referendum and the Elections of the President of Ukraine December 1, 1991.]. L – 5943; LD – 6209,6212,6213. (in Ukrainian).

Osnova peredvyborchoi prohramy – rozderzhavlennia ta pryvatyzatsiia (1991) [The basis of the election program is denationalization and privatization] Holos hromadianyna [The voice of a citizen], № 66 (97), p. 2. (in Ukrainian).

Pidkova, I., 2011. Prezydentski vybory 1991 r. v Ukraini: porivnialnyi analiz peredviborchykh prohram kandydativ [Presidential elections in 1991 in Ukraine: a comparative analysis of candidates' election programs]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia. [Bulletin of the Precarpathian University. History], №20, pp. 246-254. (in Ukrainian).

Soiuz, 1990, № 1. (in Ukrainian).

Chemeris, V., 1994.  Prezydent [President]. Kyiv: SP «Svenas», p. 226; 230; 255 (in Ukrainian).

Iadro natsii. Ihor Yukhnovskyi. Akademik bez hramoty [The nucleus of the nation. Igor Yukhnovsky Academician without a letter of credit]. Rezhym dostupu: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/08/6/7186519/ (date of treatment: 10.04.19). (in Ukrainian)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498