DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170502

УЧАСТЬ МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ЗАКАРПАТТЯ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Yevgeny Mandryk

Анотація


На зламі ХІХ – ХХ століть Закарпаття опинилося у складній соціально-економічній ситуації. Характерними для краю було малоземелля при значному приросту населення, відстале виробництво та безробіття, бідність та зубожіння, особливо у гірських регіонах. Керівництво Мукачівської греко-католицької церкви на чолі з єпископом Ю.Фірцаком цілком усвідомлювало ситуацію, спробувало зробити чималі зусилля для залучення уряду Угорщини до вирішення покращення життя населення краю. "Єпископ руських", як називали мукачівського єпископа, разом з своїм духовенством прийняв участь у здійсненні урядових так і неурядових заходів спрямованих на зміцнення позицій єпархії. Будучи лідером руських греко-католиків, високоосвіченою особистістю, єпископ ведучи за собою духовенство, намагався вплинути на розвиток негативних явищ, які не завжди складалися на користь церкви та його народу. Мукачівська єпархія відіграла значну роль у підготовці проведення Верховинської акції, роз’яснювальній роботі серед населення краю. Мукачівський єпископ став генератором проведення акції на державному рівні. У цей період розгорнулася активна ідеологічна підготовка до майбутньої війни за перерозподіл світу, в якій правлячі кола зацікавлених держав, втягнули і керівництво Мукачівської греко-католицької єпархії. Паралельно проведенню Верховинської акції, мукачівська єпархія прийняла участь у зупиненні еміграції руського населення до Америки. Важливу роль відігравала єпархія у встановленні американської греко-католицької єпархії вихідців із Закарпаття. Процеси, що відбулися продовж останнього століття підтверджують правильність боротьби греко-католицького духовенства у відстоюванні прав закарпатських українців за збереження своєї самобутньої ідентичності.


Ключові слова


Мукачівська греко-католицька єпархія; єпископ; єпископські циркуляри; прем’єр міністр; господарські товариства; трудова еміграція; Верховинська акція; американська акція; Святий Престол.

Повний текст:

PDF

Посилання


Botlik, J., 1997. Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). Új mandátum könyvkiadó, Budapest. 335 l.

Braun, L., 2017. A hegyvidéki akcsió története 1897-1910 között, Debreceni egyetem BTK, 257 old.

Braun L., 2013. Az amerikai kivándorlás és Firczák Gyula szerepvállalása a Hegyvidéki akcióban. Acta Academiae Beregsasiensis, 2, 21-29 old.

Gönczi, A., 2007. Ruszin szkizmatikus mozgalom a ХХ század elején. Ungvár-Beregszász: PoliPrint - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 140 old.

Marosi, I., 2010. A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején. Licencia dolgozat. Pázmány Péter katolikus egytem hittudományi kar, Budapest, 163 old.

Marosi, I., 2010. Firczák Gyula (1836-1912) munkácsi püspök élete és munkásságának súlypontjai, Acta Beregsasiensis, Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Том IX, № 2, с. 75-91.

Мayer, M., 1971. Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a század elején, Történelmi szemle XIV évfolyam 1-2. Szám, 106 – 132 old.

Mayer, М., 1977. Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest, 255 old.

Pálvölgyi, B., 2018. Lehetetlen küldetés. A magyar migrációs politika kihívásai (1900-1924), Századok, 152. Évfolyam, 1. szám, 127-145 old.

Tutuskó, Á., 2016. Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai, Budapest, 232 old.

Vasárnapi Ujság, 43 évf. 1896, 9 szám, Budapest, márczius 1. Magyarok Amerikában - az első magyarországi görög szert. róm. kat. lelkész Аmerikában.

Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО), ф. 151, оп. 2, спр. 16. Листування з міністерством культів та освіти Угорщини про необхідність організації в Америці посади церковного інспектора. (16 квітня 1901 - 1.грудня 1901) На 23 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр.17. Листування з головою ради міністрів Угорщини про вжиття заходів проти еміграції жителів Верховини. (12 червня 1901 – 1 січня 1902). На 17 арк.

ф. 151, оп. 2, спр. 383. Прохання священників про виділення грошового займу та листування з даного питання за 1901 р. (24 січня 1901 - 17 червня 1901). На 88 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 405. Циркуляри Мукачівського єпископа Фірціак Дюли за 1902 рік. (15 січня 1902- 31 грудня 1902). На 46 арк.

ДАЗО, ф. 151, ап. 2, спр. 415. Листування з міністерством культів та освіти Угорщини про призначення візитаторів в Америці з обов"яками політичного стеження за емігрантами з Підкарпаття – Войтович Йожефа, Сабов Шімона та Годобая. (- 1902 – 1902 рр.). 51 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 446. Справа про відвідини єпископом Мукачівської єпархії Ватикану з питання про організацію греко-католицької єпархії в Америці. (8 листопада 1904 – 7 березня 1905). На 62 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 478. Прохання священників про видачу дозволу на виїзд в Америку для проходження церковної служби. (3 лютого 1902 – 17 грудня 1902). На 152 арк.

ДАЗО. ф. 151, оп. 2, спр. 780. Листування з міністерством Землеробства, Культів і освіти Угорщини про організацію різноманітних господарських курсів (бджолярських, телеграфних та ін.) (15 листопада 1902 – 26 липня 1903). На 22 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 931. Розпорядження єпископа Фірцак Дюли за 1903 рік. (25 листопада – 31 грудня 1903). На 68 арк.

ДАЗО. ф. 151, оп. 2, спр, 2370. Повідомлення священника приходу Лаборц-Волья про організацію товариства боротьби з алкоголем та листування про затвердження статуту товариства (15 березня 1903). На 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр.1956. Повідомлння священників з Америки про антидержавну діяльність єпископа Ортінські в Америці, в підтримці православного руху, намаганні приєднання до України та ін. (25 березня 1910 – 3 квітня 1910). 5 арк.

ДАЗО. ф. 151, оп. 3, спр. 1992. Повідомлення Президії Міністерства Угорщини про нагородження єпископа Фірцак Дюли орденом Залізної корони І ступені та листування з цього приводу.(11 жовтня 1911–14 листопада 1911). На 8 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 17, спр. 1522. Листування з Берегівським фінансовим представництвом. (11 червня 1901- 15 серпня 1901). На 27 арк.

Данилець, Ю., 2009. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. / Передмова В.Фенича, Ужгород: Карпати, 376 с.

Мандрик, І.О., 1991. Закарпатська еміграція кінця ХІХ- початку ХХ ст., Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Випуск 1, Наукова думка, 195 с.

Мандрик, І.О., 2006. Угорська політика на території Закарпаття в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. Україна-Угорщина: спільне минуле і сьогодення. Матеріали міжнародної конференції, К.: Ін-т історії України НАН України, с. 177-189.

Франко, І.Я., 1986. Зібрання творів у 50-и томах, К.: Наукова думка, т. 46, ч. 2, с. 339-350.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Botlik, J., 1997. Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). Új mandátum könyvkiadó, Budapest, 335 old.  (in Hungarian).

Braun, L., 2017. A hegyvidéki akcsió története 1897-1910 között, Debreceni egyetem BTK, 257  old. (in Hungarian).

Braun L., 2013. Az amerikai kivándorlás és Firczák Gyula szerepvállalása a Hegyvidéki akcióban. Acta Academiae Beregsasiensis, 2, 21-29 old. (in Hungarian).

Gönczi, A., 2007. Ruszin szkizmatikus mozgalom a ХХ század elején. Ungvár-Beregszász: PoliPrint - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 140  old. (in Hungarian).

Marosi, I., 2010. A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején. Licencia dolgozat. Pázmány Péter katolikus egytem hittudományi kar, Budapest, 163 old. (in Hungarian).

Marosi, I., 2010. Firczák Gyula (1836-1912) munkácsi püspök élete és munkásságának súlypontjai, Acta Beregsasiensis, Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Том IX, № 2, с. 75-91. (in Hungarian).

Mayer, М., 1977. Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest, 255 old. (in Hungarian).

Мayer, M., 1971. Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a  század elején, Történelmi szemle  XIV évfolyam 1-2. Szám, 106 – 132 old. (in Hungarian).

Pálvölgyi, B., 2018. Lehetetlen küldetés. A magyar migrációs politika kihívásai (1900-1924), Századok, 152. Évfolyam, 1. szám, 127-145 old. (in Hungarian).

Tutuskó, Á., 2016. Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai, Budapest, 232 old. (in Hungarian).

Vasárnapi Ujság, 43 évf. 1896, 9 szám, Budapest, márczius 1. Magyarok Amerikában - az első magyarországi görög szert. róm. kat. lelkész Аmerikában. (in Hungarian).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti (dali – DAZO). DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 16. Listuvannja z ministerstvom kultiv ta osviti Ugorschini pro neobxidnist organizaciji v Americi posadi cerkovnogo inspektora [Correspondence with the Ministry of Cults and Education of Hungary on the need for the organization of Church Inspectorate in America]. (16 kvitnja 1901 - 1.grudnja 1901) Na 23 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 17. Listuvannja z golovoju radi ministriv Ugorschini pro vzhittja zaxodiv proti emigraciji zhiteliv Verxovini [Corresponding with the chairman of the Hungarian Council of Ministers on taking measures against the emigration of Verkhovyna inhabitants]. (12 chervnja 1901 – 1 sichnja 1902). Na 17 ark.  (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 383. Proxannja svjaschennikiv pro vidilennja groshovogo zajmu ta listuvannja z danogo pitannja za 1901 r. [The request of priests for the allocation of a loan and correspondence on this issue for 1901] (24 sichnja 1901 - 17 chervnja 1901). Na 88 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 415. Listuvannja z ministerstvom kultiv ta osviti Ugorschini pro priznachennja vizitatoriv v Americi z obov"jakami politichnogo stezhennja za emigrantami z Pidkarpattja – Vojtovich Jozhefa, Sabov Shimona ta Godobaja [Correspondence with the Ministry of Cults and Education of Hungary on the appointment of visiting agents in America for the purposes of political monitoring of immigrants from Subcarpathia - Voitovich Jozhef, Sabov Shimon and Godobay]. (1902-1902 rr.). 51 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 446. Sprava pro vidvidini jepiskopom Mukachivskoji jeparxiji Vatikanu z pitannja pro organizaciju greko-katolickoji jeparxiji v Americi [Case of visiting bishop of the Mukachevo diocese of the Vatican on the organization of the Greek Catholic Diocese in America] (8 listopada 1904 – 7 bereznja 1905). Na 62 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 450. Cirkuljari Mukachivskogo jepiskopa Firciak Djuli za 1902 rik. [Circulars of Mukachevo Bishop Firtsky Dyly for 1902] (15 sichnja 1902 – 31 grudnja 1902). Na 46 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 478. Proxannja svjaschennikiv pro vidachu dozvolu na vijizd v Ameriku dlja proxodzhennja cerkovnoji sluzhbi [Requests for priests to issue permission to go to America for church service]. (3 ljutogo 1902 – 17 grudnja 1902). Na 152 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 780. Listuvannja z ministerstvom Zemlerobstva, Kultiv i osviti Ugorschini pro organizaciju riznomanitnix gospodarskix kursiv (bdzholjarskix. telegrafnix ta in.) [Correspondence with the Ministry of Agriculture, Cults and Education of Hungary on the organization of various economic courses (beekeepers, telegraphs, etc.).](15 listopada 1902 – 26 lipnja 1903). Na 22 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 931. Rozporjadzhennja jepiskopa Fircak Djuli  za 1903 rik. [Ordinance by Bishop Fierzac Dyly for 1903] (25 listopada – 31 grudnja 1903). Na 68 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 2. Spr. 2370. Na 2 ark. Povidomlennja svjaschennika prixodu Laborc-Volja pro organizaciju tovaristva borotbi z alkogolem ta listuvannja pro zatverdzhennja statutu tovaristva [Letter of the priest of the parish Labborz-Volya about the organization of the association for the fight against alcohol and correspondence on the approval of the charter of the partnership] (15 bereznja 1903). Na 2 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 3. Spr. 1956. Povidomlnnja svjaschennikiv z Ameriki pro antiderzhavnu dijalnist jepiskopa Ortinski v Americi, v pidtrimci pravoslavnogo ruxu, namaganni prijednannja do Ukrajini ta in. [Messages from priests from America about the anti-state activities of the bishop of Orton in America, in support of the Orthodox movement, in an attempt to join Ukraine, etc.] (25 bereznja 1910 – 3 kvitnja 1910). 5 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 3. Spr. 1992. Povidomlennja Prezidiji Ministerstva Ugorschini pro nagorodzhennja jepiskopa Fircak Djuli ordenom Zaliznoji koroni I stupeni ta listuvannja z cogo privodu [Message from the Presidency of the Ministry of Hungary on the awarding of the bishop of Firzak Dyul by the Order of the Iron Curtain I degrees and correspondence on this subject] (11 zhovtnja 1911–14 listopada 1911). Na 8 ark. (in Ukrainian).

DAZO. F. 151. Op. 17. Spr. 1522. Listuvannja z Beregivskim finansovim predstavnictvom [Correspondence with Beregovo Financial Services] (11 chervnja 1901-15 serpnja 1901). Na 27 ark.(in Ukrainian).

Danylecj J. Pravoslavna cerkva na Zakarpatti u pershij polovyni ХХ st.  [Orthodox Church in Transcarpathia in the first half of the twentieth century]. Peredmova V. Fenycha. Uzhghorod, 2009. 329 s. (in Ukrainian).

Mandrik I.O. Zakarpatska emigracija kincja XIX- pochatku XX st. Mizhnarodni zv’jazki Ukrajini: naukovi poshuki i znaxidki [Transcarpathian emigration of the late nineteenth and early twentieth centuries., International relations of Ukraine: scientific searches and finds]. Vipusk 1. Naukova dumka, 1991. 195 s. (in Ukrainian).

Mandrik I.O. Ugorska politika na teritoriji Zakarpattja v kinci XIX –   poch.XX st. Ukrajina-Ugorschina: spilne minule i sogodennja [Hungarian politics in the Transcarpathian region at the end of the nineteenth century - beginning. Twentieth century Ukraine-Hungary: common past and present]. Materiali mizhnarodnoji konferenciji. K.: In-t istoriji Ukrajini NAN Ukrajini. 2006. stor. 177-189. (in Ukrainian).

Franko I.Ia. Zibrannia tvoriv u 50-y tomakh [Collection of works in the 50 th volumes]. K.: Naukova dumka, 1986 r., t. 46, ch. 2, s. 339- 350. (in Ukrainian).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498