УЧАСТЬ МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ЗАКАРПАТТЯ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Автор(и)

  • Yevgeny Mandryk аспірант кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170502

Ключові слова:

Мукачівська греко-католицька єпархія, єпископ, єпископські циркуляри, прем’єр міністр, господарські товариства, трудова еміграція, Верховинська акція, американська акція, Святий Престол.

Анотація

На зламі ХІХ – ХХ століть Закарпаття опинилося у складній соціально-економічній ситуації. Характерними для краю було малоземелля при значному приросту населення, відстале виробництво та безробіття, бідність та зубожіння, особливо у гірських регіонах. Керівництво Мукачівської греко-католицької церкви на чолі з єпископом Ю.Фірцаком цілком усвідомлювало ситуацію, спробувало зробити чималі зусилля для залучення уряду Угорщини до вирішення покращення життя населення краю. "Єпископ руських", як називали мукачівського єпископа, разом з своїм духовенством прийняв участь у здійсненні урядових так і неурядових заходів спрямованих на зміцнення позицій єпархії. Будучи лідером руських греко-католиків, високоосвіченою особистістю, єпископ ведучи за собою духовенство, намагався вплинути на розвиток негативних явищ, які не завжди складалися на користь церкви та його народу. Мукачівська єпархія відіграла значну роль у підготовці проведення Верховинської акції, роз’яснювальній роботі серед населення краю. Мукачівський єпископ став генератором проведення акції на державному рівні. У цей період розгорнулася активна ідеологічна підготовка до майбутньої війни за перерозподіл світу, в якій правлячі кола зацікавлених держав, втягнули і керівництво Мукачівської греко-католицької єпархії. Паралельно проведенню Верховинської акції, мукачівська єпархія прийняла участь у зупиненні еміграції руського населення до Америки. Важливу роль відігравала єпархія у встановленні американської греко-католицької єпархії вихідців із Закарпаття. Процеси, що відбулися продовж останнього століття підтверджують правильність боротьби греко-католицького духовенства у відстоюванні прав закарпатських українців за збереження своєї самобутньої ідентичності.

Посилання

Botlik, J., 1997. Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). Új mandátum könyvkiadó, Budapest. 335 l.

Braun, L., 2017. A hegyvidéki akcsió története 1897-1910 között, Debreceni egyetem BTK, 257 old.

Braun L., 2013. Az amerikai kivándorlás és Firczák Gyula szerepvállalása a Hegyvidéki akcióban. Acta Academiae Beregsasiensis, 2, 21-29 old.

Gönczi, A., 2007. Ruszin szkizmatikus mozgalom a ХХ század elején. Ungvár-Beregszász: PoliPrint - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 140 old.

Marosi, I., 2010. A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején. Licencia dolgozat. Pázmány Péter katolikus egytem hittudományi kar, Budapest, 163 old.

Marosi, I., 2010. Firczák Gyula (1836-1912) munkácsi püspök élete és munkásságának súlypontjai, Acta Beregsasiensis, Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Том IX, № 2, с. 75-91.

Мayer, M., 1971. Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a század elején, Történelmi szemle XIV évfolyam 1-2. Szám, 106 – 132 old.

Mayer, М., 1977. Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest, 255 old.

Pálvölgyi, B., 2018. Lehetetlen küldetés. A magyar migrációs politika kihívásai (1900-1924), Századok, 152. Évfolyam, 1. szám, 127-145 old.

Tutuskó, Á., 2016. Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai, Budapest, 232 old.

Vasárnapi Ujság, 43 évf. 1896, 9 szám, Budapest, márczius 1. Magyarok Amerikában - az első magyarországi görög szert. róm. kat. lelkész Аmerikában.

Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО), ф. 151, оп. 2, спр. 16. Листування з міністерством культів та освіти Угорщини про необхідність організації в Америці посади церковного інспектора. (16 квітня 1901 - 1.грудня 1901) На 23 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр.17. Листування з головою ради міністрів Угорщини про вжиття заходів проти еміграції жителів Верховини. (12 червня 1901 – 1 січня 1902). На 17 арк.

ф. 151, оп. 2, спр. 383. Прохання священників про виділення грошового займу та листування з даного питання за 1901 р. (24 січня 1901 - 17 червня 1901). На 88 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 405. Циркуляри Мукачівського єпископа Фірціак Дюли за 1902 рік. (15 січня 1902- 31 грудня 1902). На 46 арк.

ДАЗО, ф. 151, ап. 2, спр. 415. Листування з міністерством культів та освіти Угорщини про призначення візитаторів в Америці з обов"яками політичного стеження за емігрантами з Підкарпаття – Войтович Йожефа, Сабов Шімона та Годобая. (- 1902 – 1902 рр.). 51 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 446. Справа про відвідини єпископом Мукачівської єпархії Ватикану з питання про організацію греко-католицької єпархії в Америці. (8 листопада 1904 – 7 березня 1905). На 62 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 478. Прохання священників про видачу дозволу на виїзд в Америку для проходження церковної служби. (3 лютого 1902 – 17 грудня 1902). На 152 арк.

ДАЗО. ф. 151, оп. 2, спр. 780. Листування з міністерством Землеробства, Культів і освіти Угорщини про організацію різноманітних господарських курсів (бджолярських, телеграфних та ін.) (15 листопада 1902 – 26 липня 1903). На 22 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 2, спр. 931. Розпорядження єпископа Фірцак Дюли за 1903 рік. (25 листопада – 31 грудня 1903). На 68 арк.

ДАЗО. ф. 151, оп. 2, спр, 2370. Повідомлення священника приходу Лаборц-Волья про організацію товариства боротьби з алкоголем та листування про затвердження статуту товариства (15 березня 1903). На 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр.1956. Повідомлння священників з Америки про антидержавну діяльність єпископа Ортінські в Америці, в підтримці православного руху, намаганні приєднання до України та ін. (25 березня 1910 – 3 квітня 1910). 5 арк.

ДАЗО. ф. 151, оп. 3, спр. 1992. Повідомлення Президії Міністерства Угорщини про нагородження єпископа Фірцак Дюли орденом Залізної корони І ступені та листування з цього приводу.(11 жовтня 1911–14 листопада 1911). На 8 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 17, спр. 1522. Листування з Берегівським фінансовим представництвом. (11 червня 1901- 15 серпня 1901). На 27 арк.

Данилець, Ю., 2009. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. / Передмова В.Фенича, Ужгород: Карпати, 376 с.

Мандрик, І.О., 1991. Закарпатська еміграція кінця ХІХ- початку ХХ ст., Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Випуск 1, Наукова думка, 195 с.

Мандрик, І.О., 2006. Угорська політика на території Закарпаття в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. Україна-Угорщина: спільне минуле і сьогодення. Матеріали міжнародної конференції, К.: Ін-т історії України НАН України, с. 177-189.

Франко, І.Я., 1986. Зібрання творів у 50-и томах, К.: Наукова думка, т. 46, ч. 2, с. 339-350.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України