DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170525

УНІЙНІ ЗМАГАННЯ В МУКАЧІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ ПІД ВПЛИВОМ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ЧАСІВ ІПАТІЯ ПОТІЯ ТА ЙОСИФА ВЕЛЯМИНА РУТСЬКОГО

Volodymyr Moroz

Анотація


У статті досліджено значну роль Київської унійної митрополії на чолі з Іпатієм Потієм та Йосифом Велямином Рутським у процесах становлення унійної ідеї в Мукачівській єпархії першої половини XVII ст. Увагу сфокусовано на аналізі джерельної інформації про обізнаність мукачівських єпископів Сергія (1600 – бл. 1619), Петронія (1623–1627), Івана Григоровича (1627–1633) та Василія Тарасовича (1633–1651) з розвитком унійної справи в Київській митрополії. Зокрема, на основі джерел у розвідці вивчено повідомлення про свячення владики Сергія на Русі, яке міг здійснити сам митрополит Іпатій Потій. Дослідник веде мову про унійні ініціативи перемиського єпископа Атанасія Крупецького у Краснобрідському монастирі на запрошення графа Юрія ІІІ Друґета в період єпископського служіння Сергія, а також про відносини місії єзуїтів з цим же мукачівським ієрархом. Розглянуто твердження істориків Церкви про перебування владики Петронія на вигнанні у Київській митрополії та прийняття ним унії з римським Апостольським престолом. У розвідці експліковано документальні звістки про навчання владики Івана Григоровича у Володимирі-Волинському та Замості, витлумачено зміст і спрямування його подальших контактів із митрополитом Велямином Рутським. Окрему увагу присвячено питанню галицького походження і тісних зв’язків з Галичиною владики Василія Тарасовича, що першим з мукачівських єпископів публічно прийняв унію, а також встановленню причин його переслідування з боку володаря Мукачівської домінії – трансильванського князя протестанта Юрія ІІ Ракоці. До досліження описаних процесів і подій автор підходить з точки зору, що вони розгорталися в рамках доби Контрреформації (Католицької Реформації), за якої в Мукачівській єпархії в нових умовах зійшлися (контр)реформаційні зусилля реформатів-кальвіністів, Римської Церкви та Київської унійної митрополії – остання набула динамізму саме завдяки реформам Йосифа Велямина Рутського.


Ключові слова


Мукачівська єпархія; Київська митрополія; Ужгородська унія; Йосиф Велямин Рутський; Василіянський Чин св. Йосафата; Реформація; Контрреформація; Католицька Реформація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Baran A., 1960. Metropolia Kioviensis et eparchia Mukačoviensis, Analecta OSBM, серія 2, секція 1, т. 10, Romae, 111 с.

Basilovits J., 1799. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs, pro religiosis ruthenis ordinis sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkacs, anno MCCCLX. factae, ч. 1–3, Cassoviae, 104+208+140 с.

Frick D. A., 1995. Meletij Smotryc’kyj, Harvard, 395 с.

Gradoš J., 2016. Užhorodska únia z 24. Apríla 1646 vo svelte jej dokumentu, Theologos, teologická revue. №2, Prešov, с. 229–241.

Haluščynskyj T., Welykyj A., 1956. Epistolae Josephi Velamin Rutskyj Metropolitae Kioviensis Catholici (1613–1637), т. 1: 1600–1640, Analecta OSBM, серія 2, секція 3, Romae, 410 с.

Hodinka A., 1911. A Munkácsi gör. szert. püspökség okmánytára, т. 1: 1458–1715, Ungvár, 668 с.

Lacko M., 1976. The Union of Užhorod, Cleveland – Rome, 190 с.

Lehoczky T., 1904. A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészséget története a XIX. század végéig, Munkács, 472 с.

Litteræ Societatis Iesu annorum duorum, 1613, et 1614, ad patres, et fratres eiusdem Societatis, 1619, Lugduni, 789 p.

Magocsy P. R, 2015. With Their Backs to the Mountains. Budapest, 511 с.

Niesiecki K., 1841. Herbarz polski, т. 8, Lipsk, 652 с.

Rath I., 1936. Eparchie munkáčská od r. 1498 do nastoupení Tarasovičova r. 1634, Praha, 61 s.

Welykyj A., 1972. Litterae episcoporum historiam Ukrainae illustrantes (1600–1900), т. 1: 1600–1640, Analecta OSBM, серія 2, секція 3, Romae, 333 с.

Zubko P., 2016. O dokumente Užhorodskej únie z 24. Apríla 1646, Slavica slovaca, №1, Bratislava, с. 3–9.

Ашкинази З., 1926. Правосланое движеніе въ Подкарпатской Руси, Ужгородъ, 40 с.

Блажейовський Д., 1995. Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля, т. 1, Львів, 646 с.

Блажейовський Д., 1996. Ієрархія Київської Церкви (861–1996), Львів, 567 с.

Власовський І., 1990. Нарис історії Української Православної Церкви, т. 2, Нью Йорк – Київ – Бавн Брук, 397 c.

Ґудзяк Б., 2000. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії, Львів, 426 с.

ДАЗО, ф. 64, оп. 5, спр. 16, 27 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 272, 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 52, 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 61, 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 69, 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 70, 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 71, 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 72, 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 73, 18 арк.

Джуджар Ю., 1986. Католицька Церква візантійсько-слов’янського обряду в Югославії, Analecta OSBM, серія 2, секція 1, т. 44, Рим, 200 с.

Дулишковичъ І., 1875. Историческія черты Угро-Русскихъ, ч. 2, Унгваръ, 140 с.

Кинах Г., 1924. Велямина Рутського Правила для монахів Ч. св. Василія В., Analecta OSBM, т. 1, Жовква, с. 56–72.

Лацко М., 2015. Ужгородська унія (1646), Вільгельм де Фріс. Рим і Патріярхати Сходу, Львів, c. 119–174.

Лучкай М., 1999. Історія карпатських русинів, т. 2, Ужгород, 388 с.

Мицик Ю., 2001. З епістолярної спадщини київського митрополита Йосифа (Рутського), Ковчег: Науковий збірник з церковної історії, ч. 3, Львів, с. 463–469.

Пап С., 2002. Історія Закарпаття, т. 2, Івано-Франківськ, 448 с.

Пекар А., 1971. Василіяни – носії унійних ідей на Закарпатті, Analecta OSBM, серія 2, секція 2, т. 7 (13), Рим, с. 272–282.

Пекар А., 1967. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. 1, Analecta OSBM, серія 2, секція 1, т. 22, Рим, 241 с.

Пекар А., 1997. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. 2, Analecta OSBM, серія 2, секція 1, т. 50, Рим – Львів, 492 с.

Пекар А., 2014. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. 3, Ужгород, 224 с.

Пекар А., 1996. Ужгородська унія та її творці (1646–1996), Analecta OSBM, серія 2, секція 2, т. 15, Рим, с. 247–300.

Перфецький Е., 1917. Угорська Русь-Україна в першій половині XVII-го столїття, Україна: науковий трьохмісячник українознавства, №3–4, Київ, с. 19–42.

Петрушевичъ А., 1874. Сводная галицко-русская лѣтопись съ 1600 по 1700 годъ, Литературный сборникъ издаваемый Галицко-русскою Матицею 1872 и 1873, Львовъ, 700 с.

Підручний П., 2018. Історичний нарис законодавства Василіянського Чину св. Йосафата (1617–2018), Analecta OSBM, серія 2, секція 1, т. 57, Рим – Львів, 392 с.

Підручний П., П’єтночко Б., 2017. Василіянські генеральні капітули від 1617 по 1636 рік, Analecta OSBM, серія 2, секція 1, т. 55, Рим – Львів, 510 с.

Пронин В., 2009. История Православной Церкви на Закарпатье, Ужгород, 527 с.

Саверчанка І., 1994. Апостал яднання і веры, Мінск, 67 с.

Сліпий Й., 1996. Історія Вселенської Церкви на Україні, т. 4, ч. 1, Твори патріярха і кардинала Йосифа, т. 18, Рим, 520 с.

Суттнер Е. К., 2000. Значення Замойського (1720) та Віденського (1773) синодів для уніатів Речі Посполитої та Габсбурзької монархії, Ковчег: Науковий збірник із церковної історії, ч. 2, Львів, с. 99–114 с.

Тимошенко Л., 2007. Берестейські церковні собори у жовтні 1596 р.: підготовка, склад учасників та провідники, Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.), №7, Київ, с. 141–166.

Фенич В., 2014. Галичина і Мукачівська єпархія (до 1771 р.), Тисячоліття – Millenia: Науковий щорічник, №1, Ужгород, с. 89–103.

ЦДІАЛ, ф. 684, оп. 1, спр. 1770, 124 арк.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Baran A., 1960. Metropolia Kioviensis et eparchia Mukačoviensis, Analecta OSBM, серія 2, секція 1, т. 10, Romae, 111 с.

Basilovits J., 1799. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs, pro religiosis ruthenis ordinis sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkacs, anno MCCCLX. factae, ч. 1–3, Cassoviae, 104+208+140 с.

Frick D. A., 1995. Meletij Smotryc’kyj, Harvard, 395 с.

Gradoš J., 2016. Užhorodska únia z 24. Apríla 1646 vo svelte jej dokumentu, Theologos, teologická revue. №2, Prešov, с. 229–241.

Haluščynskyj T., Welykyj A., 1956. Epistolae Josephi Velamin Rutskyj Metropolitae Kioviensis Catholici (1613–1637), т. 1: 1600–1640, Analecta OSBM, серія 2, секція 3, Romae, 410 с.

Hodinka A., 1911. A Munkácsi gör. szert. püspökség okmánytára, т. 1: 1458–1715, Ungvár, 668 с.

Lacko M., 1976. The Union of Užhorod, Cleveland – Rome, 190 с.

Lehoczky T., 1904. A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészséget története a XIX. század végéig, Munkács, 472 с.

Litteræ Societatis Iesu annorum duorum, 1613, et 1614, ad patres, et fratres eiusdem Societatis, 1619, Lugduni, 789 p.

Magocsy P. R, 2015. With Their Backs to the Mountains. Budapest, 511 с.

Niesiecki K., 1841. Herbarz polski, т. 8, Lipsk, 652 с.

Rath I., 1936. Eparchie munkáčská od r. 1498 do nastoupení Tarasovičova r. 1634, Praha, 61 s.

Welykyj A., 1972. Litterae episcoporum historiam Ukrainae illustrantes (1600–1900), т. 1: 1600–1640, Analecta OSBM, серія 2, секція 3, Romae, 333 с.

Zubko P., 2016. O dokumente Užhorodskej únie z 24. Apríla 1646, Slavica slovaca, №1, Bratislava, с. 3–9.

Ashkinazi Z., 1926. Pravoslanoe dvizhenіe v" Podkarpatskoj Rusi [Orthodox movement in the Subcarpathian Rus], Uzhgorod, 40 s. (in Russian).

Blazhejovs`ky`j D., 1995. Berestejs`ka re-uniya ta ukrayins`ka istory`chna dolya i nedolya [Re-Union of Brest and Ukrainian historical fortune and distress], t. 1, L`viv, 646 s. (in Ukrainian).

Blazhejovs`ky`j D., 1996. Iyerarxiya Ky`yivs`koyi Cerkvy` (861–1996) [Hierarchy of the Kyivan Church (861–1996)], L`viv, 567 s. (in Ukrainian).

Vlasovs`ky`j I., 1990. Nary`s istoriyi Ukrayins`koyi Pravoslavnoyi Cerkvy`[Essay on the histoty of the Ukrainian Orthodox Church], t. 2, N`yu Jork – Ky`yiv – Bavn Bruk, 397 s. (in Ukrainian).

G`udzyak B., 2000. Kry`za i reforma: Ky`yivs`ka my`tropoliya, Czargorods`ky`j patriarxat i geneza Berestejs`koyi uniyi [Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest], L`viv, 426 s.(in Ukrainian).

DAZO, f. 64, op. 5, spr. 16, 27 ark.

DAZO, f. 151, op. 1, spr. 272, 1 ark.

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 52, 4 ark.

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 61, 4 ark.

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 69, 2 ark.

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 70, 2 ark.

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 71, 2 ark.

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 72, 2 ark.

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 73, 18 ark.

Dzhudzhar Yu., 1986. Katoly`cz`ka Cerkva vizantijs`ko-slov'yans`kogo obryadu v Yugoslaviyi [Catholic Church of the Byzantine-Slavonic Rite in Jugoslacia], Analecta OSBM, seriya 2, sekciya 1, t. 44, Ry`m, 200 s. (in Ukrainian).

Dulishkovich" І., 1875. Istoricheskіja cherty Ugro-Russkih [Historical features of the Uhro-Russians], ch. 2, Ungvar", 140 s. (in Russian).

Ky`nax G., 1924. Velyamy`na Ruts`kogo Pravy`la dlya monaxiv Ch. sv. Vasy`liya V. [Veliamyn Rutsky’s Rules for monkshood of the OSBM], Analecta OSBM, t. 1, Zhovkva, s. 56–72. (in Ukrainian).

Laczko M., 2015. Uzhgorods`ka uniya (1646), Vil`gel`m de Fris. Ry`m i Patriyarxaty` Sxodu [Union of Uzhhorod, Vries V., de, Rome and the Patriarchates of the East], L`viv, s. 119–174. (in Ukrainian).

Luchkaj M., 1999. Istoriya karpats`ky`x rusy`niv [History of the Carpathian Ruthenians], t. 2, Uzhgorod, 388 s. (in Ukrainian).

My`cy`k Yu., 2001. Z epistolyarnoyi spadshhy`ny` ky`yivs`kogo my`tropoly`ta Josy`fa (Ruts`kogo) [From the Epistolary Legacy of Kyivan Metropolitan Josyf Veliamyn (Rutsky)], Kovcheg: Naukovy`j zbirny`k z cerkovnoyi istoriyi, ch. 3, L`viv, s. 463–469. (in Ukrainian).

Pap S., 2002. Istorija Zakarpattja [History of Transcarpathia], t. 2, Ivano-Frankivsjk, 448 s.

Pekar A., 1971. Vasy`liyany` – nosiyi unijny`x idej na Zakarpatti [Basilians as agents of the Church unity idea in the Transcarpathia], Zapy`sky` ChSVV, seriya 2, sekciya 2, t. 7 (13), Ry`m, s. 272–282. (in Ukrainian).

Pekar A., 1967. Nary`sy` istoriyi Cerkvy` Zakarpattya [Essays on the Church history in the Transcarpathia], t. 1, Analecta OSBM, seriya 2, sekciya 1, t. 22, Ry`m, 241 s. (in Ukrainian).

Pekar A., 1997. Nary`sy` istoriyi Cerkvy` Zakarpattya [Essays on the Church history in the Transcarpathia], t. 2, Analecta OSBM, seriya 2, sekciya 1, t. 50, Ry`m – L`viv, 492 s., (in Ukrainian).

Pekar A., 2014. Nary`sy` istoriyi Cerkvy` Zakarpattya [Essays on the Church history in the Transcarpathia], t. 3, Uzhgorod, 224 s. (in Ukrainian).

Pekar A., 1996. Uzhgorods`ka uniya ta yiyi tvorci (1646–1996) [The Union of Uzhhorod and its creators (1646–1996)], Analecta OSBM, seriya 2, sekciya 2, t. 15, Ry`m, s. 247–300. (in Ukrainian).

Perfecz`ky`j E., 1917. Ugors`ka Rus`-Ukrayina v pershij polovy`ni XVII-go stolyittya [Hungarian Rus’-Ukraine in first half of the XVII century], Ukrayina: naukovy`j tr`oxmisyachny`k ukrayinoznavstva, №3–4, Ky`yiv, s. 19–42. (in Ukrainian).

Petrushevich" A., 1874. Svodnaja galicko-russkaja lietopis' s" 1600 po 1700 god" [Collected Galician-Russian Chronicle of 1600–1700], Literaturnyj sbornik" izdavaemyj Galicko-russkoju Maticeju 1872 i 1873, L'vov", 700 s. (in Russian).

Pidruchny`j P., 2018. Istory`chny`j nary`s zakonodavstva Vasy`liyans`kogo Chy`nu sv. Josafata (1617–2018) [Historical Essay on the Basilian Order of Saint Josaphat Legislation (1617–2018)], Analecta OSBM, seriya 2, sekciya 1, t. 57, Ry`m – L`viv, 392 s. (in Ukrainian).

Pidruchny`j P., P'yetnochko B., 2017. Vasy`liyans`ki general`ni kapituly` vid 1617 po 1636 rik [Basilian General Capituls of 1617–1636], Analecta OSBM, seriya 2, sekciya 1, t. 55, Ry`m – L`viv, 510 s. (in Ukrainian).

Pronin V., 2009. Istorija Pravoslavnoj Cerkvi na Zakarpat'e [History of the Orthodox Church in the Transcarpathia], Uzhgorod, 527 s. (in Russian).

Saverčanka I., Apostal Jadnannia I very [Apostle of Unity and Faith], Minsk, 67 s (in Belarusian).

Slipy`j J., 1996. Istoriya Vselens`koyi Cerkvy` na Ukrayini [History of the Catholic Church in Ukraine], t. 4, ch. 1, Tvory` patriyarxa i kardy`nala Josy`fa, t. 18, Ry`m, 520 s. (in Ukrainian).

Suttner E. K., 2000. Znachennya Zamojs`kogo (1720) ta Videns`kogo (1773) sy`nodiv dlya uniativ Rechi Pospoly`toyi ta Gabsburz`koyi monarxiyi  [The Significance of the Synods of Zamość (1720) and Vienna (1773) for the Uniates of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Habsburg Monarchy], Kovcheg: Naukovy`j zbirny`k iz cerkovnoyi istoriyi, ch. 2, L`viv, s. 99–114 s. (in Ukrainian).

Ty`moshenko L., 2007. Berestejs`ki cerkovni sobory` u zhovtni 1596 r.: pidgotovka, sklad uchasny`kiv ta providny`ky`, Ukrayina v Central`no-Sxidnij Yevropi (z najdavnishy`x chasiv do kincya XVIII st.) [Church Councils in Berestia in October 1596: Backgroung, Participants and Leaders, Ukraine in Central-Eastern Europe (from the ansient times to XVIII century], №7, Ky`yiv, s. 141–166. (in Ukrainian).

Feny`ch V., 2014. Galy`chy`na i Mukachivs`ka yeparxiya (do 1771 r.) [Galicia and the Eparchy of Mukachevo (before 1771)], Ty`syacholittya – Millenia: Naukovy`j shhorichny`k, №1, Uzhgorod, s. 89–103. (in Ukrainian).

CzDIAL, f. 684, op. 1, spr. 1770, 124 ark.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498