РАДІОМОВЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ 1945-1991 РОКІВ

Автор(и)

  • Tetiana Rosul кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0592-3907

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170528

Ключові слова:

проводове радіо, радіомовлення, інформаційний простір, Закарпаття, мережа, радіопрограма.

Анотація

У статті на основі архівних джерел висвітлено організаційні засади формування радіомовлення Закарпаття 1945-1991 рр., проаналізовано особливості роботи редакцій, розкрито основні аспекти розвитку інформаційного простору регіону. У ході дослідження використано  загальнонаукові (системного аналізу, аналогії і моделювання), історичні (історико-порівняльний, хронологічний, порівняльний) методи досліджень, також метод контент-аналізу і статистичної обробки інформації. Стаття базується на принципах історизму та об’єктивності. На Закарпатті у 1945-1991 рр. радіо повністю було поставлено на службу державі й комуністичній партії. Усі редакції, всі програми радіомовлення, починаючи від інформаційних – і до художніх чи рекламних, формувалися з метою пропаганди радянської ідеології, відповідно до завдань та цілей внутрішньої і зовнішньої політики. Протягом радянського періоду радіо працювало в умовах відсутності конкурентного інформаційного середовища. Єдиним власником радіомовлення та інформаційного простору загалом була держава, яка задля утвердження і зміцнення політичного режиму, здійснювала тотальний контроль за всіма сторонами суспільного життя, в тому числі й інформаційними потоками. Державна монополія у інформаційному просторі не стимулювала керівництво радіостанції до освоєння нових технологій, розширення аудиторних сегментів, утримання уваги аудиторії. Жанровий діапазон програм закарпатського радіо загалом був однотипним і шаблонним, проте поступово відбувалась еволюція від заміток і репортажів – до радіооглядів, нарисів, круглих столів. За змістовим наповненням аудіоконтент чітко диференціювався на дві групи: перша – інформаційна, друга – розважальна. Комунікаційна стратегія радіомовлення передбачала слабкий зв'язок зі слухачами, який здійснювався лише через листування і т.зв. слухацькі конференції. Загалом, історія еволюції радіомовлення на Закарпатті є невід’ємною складовою частиною соціально-історичної моделі розвитку України, детермінованою соціально-економічними, політичними, етнічними і географічними чинниками. У статті обґрунтовано, що специфіка радіомовлення має історичний характер, його мета полягає не тільки в оперативному донесенні об’єктивної інформації до слухача, а в побудові певної інформаційної реальності з метою управління суспільством.

Посилання

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%94$">Головешко, Д. С., 2011. Зародження радіомовлення в Запорізькому регіоні? http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B8.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97">Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації, Вип. 2, С. 34-38.

Горбачовський, Т.С., 2012. Інформаційно-культурний простір радіомовлення в міжвоєнному Львові (1921–1939 рр.), Гілея : Збірник наукових праць, Вип. 66, С.156-160.

Державний архів Закарпатської області, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 121, арк. 31.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 159, арк. 1-27.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 227, арк. 8.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 24, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 25, арк. 2.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 26, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 27, арк. 3.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 83, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 83, арк. 2.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 87, арк. 20.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 87, арк. 21.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 1105, арк. 14-15.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 2, спр. 1113, арк. 23.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 2, спр. 1184, арк. 55-67.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 2, спр. 2133, арк. 23.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 4, арк. 3.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 16, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 31, арк. 4.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 42, арк. 8.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 42, арк. 10.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 61, арк. 11.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 79, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 84, арк. 5.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 133, арк. 21.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 133, арк. 33.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 36, арк. 17.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 36, арк. 18.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 40, арк. 2.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 73, арк. 30.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 104, арк. 27.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 134, арк. 1.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%20%D0%86$">Кирич, І. В. 2014. Суспільне радіомовлення: моделі функціонування та шляхи реалізації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетровськ, 16 c.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%20%D0%AE$">Костюк, Ю. В., 2015. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики, 18 c.

Кошак, О.М., 2011. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : автореф. дис. … канд. наук соц. ком. : спец. 27.00.01, Київський нац. ун-т ім.Т.Г.Шевченка, Ін-т журналістики, 20 с.

Ляхоцкий, В. П. Материалы радиовещания как источник изучения деятельности Компартии Украины в годы Великой Отечественной войны: автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01, Киевская высшая партийная школа, 22 c.

Міщанин, В.В., 2012. Роль радіо і преси у пропаганді радянської влади на Закарпатті у 1944-1950 рр. Україна: культурно-ціннісні виклики. Матеріали круглого столу 13 червня 2012 р., Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, с. 33-39.

Набруско, В. І., 2011. Непрофесіоналізм чи неспроможність? Про підходи в державній інформаційній політиці, Журналіст України : Журнал Нац. спілки журналістів України та київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, №10, С. 24-28.

Нариси історії Закарпаття. Том ІІІ (1946-1991), 2003. Кер. авт. колект. Болдижар М.М., Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 648 с.

Улиганець, М.В., 2010. Жанрова еволюція програм державного радіомовлення Закарпаття (1945-1995 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Вип.23, с.122-126.

Шамрай, О. Г., 2008. Радіофікація сіл центральної України у повоєнні роки (1945-1950 рр.), http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.">Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Історичні науки, Т. 88, Вип. 75, С. 129-131.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України