DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170528

РАДІОМОВЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ 1945-1991 РОКІВ

Tetiana Rosul

Анотація


У статті на основі архівних джерел висвітлено організаційні засади формування радіомовлення Закарпаття 1945-1991 рр., проаналізовано особливості роботи редакцій, розкрито основні аспекти розвитку інформаційного простору регіону. У ході дослідження використано  загальнонаукові (системного аналізу, аналогії і моделювання), історичні (історико-порівняльний, хронологічний, порівняльний) методи досліджень, також метод контент-аналізу і статистичної обробки інформації. Стаття базується на принципах історизму та об’єктивності. На Закарпатті у 1945-1991 рр. радіо повністю було поставлено на службу державі й комуністичній партії. Усі редакції, всі програми радіомовлення, починаючи від інформаційних – і до художніх чи рекламних, формувалися з метою пропаганди радянської ідеології, відповідно до завдань та цілей внутрішньої і зовнішньої політики. Протягом радянського періоду радіо працювало в умовах відсутності конкурентного інформаційного середовища. Єдиним власником радіомовлення та інформаційного простору загалом була держава, яка задля утвердження і зміцнення політичного режиму, здійснювала тотальний контроль за всіма сторонами суспільного життя, в тому числі й інформаційними потоками. Державна монополія у інформаційному просторі не стимулювала керівництво радіостанції до освоєння нових технологій, розширення аудиторних сегментів, утримання уваги аудиторії. Жанровий діапазон програм закарпатського радіо загалом був однотипним і шаблонним, проте поступово відбувалась еволюція від заміток і репортажів – до радіооглядів, нарисів, круглих столів. За змістовим наповненням аудіоконтент чітко диференціювався на дві групи: перша – інформаційна, друга – розважальна. Комунікаційна стратегія радіомовлення передбачала слабкий зв'язок зі слухачами, який здійснювався лише через листування і т.зв. слухацькі конференції. Загалом, історія еволюції радіомовлення на Закарпатті є невід’ємною складовою частиною соціально-історичної моделі розвитку України, детермінованою соціально-економічними, політичними, етнічними і географічними чинниками. У статті обґрунтовано, що специфіка радіомовлення має історичний характер, його мета полягає не тільки в оперативному донесенні об’єктивної інформації до слухача, а в побудові певної інформаційної реальності з метою управління суспільством.


Ключові слова


проводове радіо; радіомовлення; інформаційний простір; Закарпаття; мережа; радіопрограма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Головешко, Д. С., 2011. Зародження радіомовлення в Запорізькому регіоні? Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації, Вип. 2, С. 34-38.

Горбачовський, Т.С., 2012. Інформаційно-культурний простір радіомовлення в міжвоєнному Львові (1921–1939 рр.), Гілея : Збірник наукових праць, Вип. 66, С.156-160.

Державний архів Закарпатської області, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 121, арк. 31.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 159, арк. 1-27.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 227, арк. 8.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 24, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 25, арк. 2.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 26, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 27, арк. 3.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 83, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 83, арк. 2.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 87, арк. 20.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 87, арк. 21.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 1, спр. 1105, арк. 14-15.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 2, спр. 1113, арк. 23.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 2, спр. 1184, арк. 55-67.

ДАЗО, ф. Р-1238, оп. 2, спр. 2133, арк. 23.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 4, арк. 3.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 16, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 31, арк. 4.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 42, арк. 8.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 42, арк. 10.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 61, арк. 11.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 79, арк. 1.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 84, арк. 5.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 133, арк. 21.

ДАЗО, ф. Р-1896, оп. 1, спр. 133, арк. 33.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 36, арк. 17.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 36, арк. 18.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 40, арк. 2.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 73, арк. 30.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 104, арк. 27.

ДАЗО, ф. Р-1908, оп. 1, спр. 134, арк. 1.

Кирич, І. В. 2014. Суспільне радіомовлення: моделі функціонування та шляхи реалізації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетровськ, 16 c.

Костюк, Ю. В., 2015. Регіональне радіомовлення України: становлення, розвиток, перспективи: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики, 18 c.

Кошак, О.М., 2011. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : автореф. дис. … канд. наук соц. ком. : спец. 27.00.01, Київський нац. ун-т ім.Т.Г.Шевченка, Ін-т журналістики, 20 с.

Ляхоцкий, В. П. Материалы радиовещания как источник изучения деятельности Компартии Украины в годы Великой Отечественной войны: автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01, Киевская высшая партийная школа, 22 c.

Міщанин, В.В., 2012. Роль радіо і преси у пропаганді радянської влади на Закарпатті у 1944-1950 рр. Україна: культурно-ціннісні виклики. Матеріали круглого столу 13 червня 2012 р., Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, с. 33-39.

Набруско, В. І., 2011. Непрофесіоналізм чи неспроможність? Про підходи в державній інформаційній політиці, Журналіст України : Журнал Нац. спілки журналістів України та київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, №10, С. 24-28.

Нариси історії Закарпаття. Том ІІІ (1946-1991), 2003. Кер. авт. колект. Болдижар М.М., Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 648 с.

Улиганець, М.В., 2010. Жанрова еволюція програм державного радіомовлення Закарпаття (1945-1995 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Вип.23, с.122-126.

Шамрай, О. Г., 2008. Радіофікація сіл центральної України у повоєнні роки (1945-1950 рр.), Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Історичні науки, Т. 88, Вип. 75, С. 129-131.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Goloveshko,  D. S., 2011. Zarodzhennya radiomovlennya v Zaporizkomu regioni [Origin of broadcasting in the Zaporozhye region], Derzhava ta regiony. Ser. Socz. komunikaciyi, Vyp. 2, S. 34-38.

Gorbachovskyj, T.S., 2012. Informacijno-kulturnyj prostir radiomovlennya v mizhvoyennomu Lvovi (1921–1939 rr.) [Information and cultural space of broadcasting in the interwar city of Lviv (1921-1939], Gileya : Zbirnyk naukovyx pracz, Vyp. 66, S.156-160.

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoyi oblasti [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 121, ark. 31. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 159, ark. 1-27. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 227, ark. 8. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 24, ark. 1. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 25, ark. 2. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 26, ark. 1. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 27, ark. 3. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 83, ark. 1. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 83, ark. 2. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 87, ark. 20. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 87, ark. 21. [in Russian].

DAZO  [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 1, spr. 1105, ark.14-15. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 2, spr. 1113 ark. 23. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 2, spr. 1184 ark. 55-67. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1238, op. 2, spr. 2133 ark. 23. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 4 ark. 3. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 16 ark. 1. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 31 ark. 4. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 42 ark. 8. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 42 ark. 10. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 61 ark. 11. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 79 ark. 1. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 84 ark. 5. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 133 ark. 21. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1896, op. 1, spr. 133 ark. 33. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1908, op. 1, spr. 36 ark. 17. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1908, op. 1, spr. 36 ark. 18. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1908, op. 1, spr. 40 ark. 2. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1908, op. 1, spr. 73 ark. 30. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1908, op. 1, spr. 104 ark. 27. [in Russian].

DAZO [State Archives of Transcarpathian  Region], f. R-1908, op. 1, spr. 134 ark. 1. [in Russian].

Kyrych, I. V.  2014. Suspilne radiomovlennya: modeli funkcionuvannya ta shlyaxy realizaciyi [Public Broadcasting: Models of Functioning and Implementation]: avtoref. dys. ... kand. nauk iz socz. komunikacij : 27.00.04, Dnipropetr. nacz. un-t im. O. Gonchara, Dnipropetrovsk, 16 c. [in Ukrainian].

Kostyuk, Yu. V., 2015.  Regionalne radiomovlennya Ukrayiny: stanovlennya, rozvytok, perspektyvy [Regional Broadcasting of Ukraine: Formation, Development, Prospects]: avtoref. dys. ... kand. nauk iz socz. komunikacij : 27.00.04, Kyyiv. nacz. un-t im. T. Shevchenka, In-t zhurnalistyky, 18 c. [in Ukrainian].

Koshak, O.M., 2011. Regionalne radiomovlennya Ukrayiny: problematyka rozvytku [Regional Broadcasting of Ukraine: Development Issues]: avtoref. dys. … kand. nauk socz. kom. : specz. 27.00.01, Kyyivskyj nacz. un-t im.T.G.Shevchenka, In-t zhurnalistyky, 20 s. [in Ukrainian].

Ljahockij, V. P. Materialy radioveshhanija kak istochnik izuchenija dejatelnosti Kompartii Ukrainy v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [Broadcasting materials as a source for studying the activities of the Communist Party of Ukraine during the Great Patriotic War]: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk : 07.00.01, Kievskaja vysshaja partijnaja shkola, 22 s. [in Russian].

Mishhanyn, V.V., 2012. Rol radio i presy u propagandi radyanskoyi vlady na Zakarpatti u 1944-1950 rr. [The role of radio and the press in the propaganda of Soviet power in Transcarpathia in 1944-1950] Ukrayina: kulturno-cinnisni vyklyky. Materialy kruglogo stolu 13 chervnya 2012 r., Simferopol: Krymskyj instytut biznesu UEU,  s. 33-39. [in Ukrainian].

Nabrusko, V. I., 2011. Neprofesionalizm chy nespromozhnist? Pro pidxody v derzhavnij informacijnij polityci [Unprofessional or insolvency? On Approaches to State Information Policy], Zhurnalist Ukrayiny : Zhurnal Nacz. spilky zhurnalistiv Ukrayiny ta kyyivskogo nacz. un-tu im. Tarasa Shevchenka, N10,  S. 24-28. [in Ukrainian].

Narysy istoriyi Zakarpattya. Tom III (1946-1991) [Essays on the history of Transcarpathia], 2003. Ker. avt. kolekt. Boldyzhar M.M., Uzhgorod: Gosprozraxunkovyj redakcijno-vydavnychyj viddil upravlinnya u spravax presy` ta informaciyi, 648 s. [in Ukrainian].

Ulyganecz, M.V., 2010. Zhanrova evolyuciya program derzhavnogo radiomovlennya Zakarpattya (1945-1995 rr.) [Genre Evolution of State Radio Broadcasting Programs in Transcarpathia (1945-1995)], Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo universytetu. Seriya: Filologiya. Socialni komunikaciyi, Vyp.23, s.122-126. [in Ukrainian].Shamraj, O. G., 2008. Radiofikaciya sil centralnoyi Ukrayiny u povoyenni roky (1945-1950 rr.) [Radiation of the villages of central Ukraine in the post-war years (1945-1950)], Naukovi praci Mykolayivskogo derzhavnogo gumanitarnogo universy`tetu im. Petra Mogyly kompleksu "Kyyevo-Mogylyanska akademiya". Ser. : Istorychni nauky, T. 88, Vyp. 75, S. 129-131. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498