DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.171134

ЯНОШ КАДАР ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ УГОРЩИНИ

Ivanna Skyba

Анотація


Метою статті є спроба коротко охарактеризувати політичну діяльність одного з найавторитетніших керівників Угорщини – Яноша Кадара (1956-1988 рр.). На основі аналізу головних наукових праць, прагнемо показати, що саме цей керівник був одним з найхаризматичніших державних діячів країн так званого «соціалістичного табору». Нелегкими були його дитячі та юнацькі роки. Драматичні мотиви життя загартували Яноща Кадара і дозволили йому стрімко і впевнено рухатися на вершину політичної кар’єри. Прийшовши до влади за сприяння вищого радянського керівництва у 1956 р., він ефективно керував Угорщиною до 1988 р. До травня 1988 р. був незмінним першим (генеральним) секретарем ЦК Угорської соціалістичної робітничої партії.

Реалізація соціалізму радянської моделі в Угорській Народній Республіці у 1960-1980-х роках відрізнялась від аналогічних спроб в інших країнах-членах Організації Варшавського Договору. Це було пов’язано з тим, що легітимізація режиму Яноша Кадара здійснювалася шляхом проведення політики консолідації, метою якої була деполітизація угорського суспільства та забезпечення відносно високого рівня життя в країні. Успіхи Угорщини в 60-70-х роках ХХ ст. були пов’язані саме з іменем цього політика, який виокремлювався серед інших керівників соціалістичних країн масштабом своєї особистості та увагою до людей. Завдяки його зусиллям, соціалізм в Угорщині перетворився із адміністративно-командного на «соціалізм з людським обличчям», система правління із тоталітарної – на авторитарну з елементами демократизму. Янош Кадар став популярним серед угорського народу і, згідно опитування суспільної думки, входить до трійки найповажніших керівників Угорщини (після королів Святого Іштвана та Матяша).

 


Ключові слова


Угорська Народна Республіка; Янош Кадар; політика консолідації; «соціалістичний табір»; «м’яка диктатура»; Угорська соціалістична робітнича партія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cartledge, B., 2006. The Will to Survive. A History of Hungary, New Yourk, 486 p.

Gough, R., 2006. A Good Comarade Janos Kadar. Communism and Hungary, London - New Yourk, 323 p.

Gyurkó, L., 1982. Arcképvázlat történelmi háttérrel, Bp., 385 old.

Huszár, T., 2003. Kádár János politikai életrajza I-II, Bp., 384 old.

Kádár János birái előtt. Egyszer fent, egyszer lent. 1949-1955., 2001. Párhuzamos Archivum. Varga Laszló, Bp., 742 old.

Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei 1956. November 7 – 1958. Január 25, 2009. Magdolna Baráth, Bp., 1248 old.

Kiss М, S., Kádár. [online] Доступно: http://www.rubicon.hu/megrendelheto/termek_cikkek/m_kiss_sandor_kadar/1/1/0. (дата звернення: 07.04. 2019).

Konrád, Gy., Budapest 1956. Die ungarische Revolution. [online] Доступно: http://www.konradgyorgy.hu/muvek.php?id=13&e=87 (дата звернення: 07.04. 2019).

Kornis, M., 2006. Kádár János utólsó beszéde. Szabad előadás. Dokumentumregény, Bp., 268 old.

Rajner М, J., 2010. A Kádár korszak. 1956-1989, Magyarország története, 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old.

Révész, S., 1997. Aczél és korunk, Bp., 435 old.

Sárközi, T., 2012. Magyarország kormányzása1978-2012, Bp., 129 old.

Simon, I., 2012. Bal-kisértés. A kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia, Bp., 234 old.

Szakolczai, A., 2010. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Magyarország története, 21, Romsics Ignác, Bp., 112 old.

Thatcher, M., 1993. The Downing Street years, London, 914 p.

Байков, В., 2016. 1956. Венгрия глазами очевидца, М., 152 с.

Волотов, О., 2013. Опыт венгерских реформ. К 100-летию со дня рождения Яноша Кадара. [online] Доступно: http://naukarus.com/opyt-vengerskih-reform-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-yanosha-kadara (дата звернення: 22.05. 2019).

Желицки, Б., 2000. Общий кризис "реального социализма" и демократические преобразования в Венгрии, Вопросы истории, №7, с. 53-71.

Кіш, Є., 1998. Суспільно-політична трансформація в Угорщині. 1966-1990 рр. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, Ужгород, 18 с.

Мусатов, В., 2008. Янош Кадар: политический путь. [online] Доступно: http://naukarus.com/yanosh-kadar-politicheskiy-put (дата звернення: 07.04. 2019).

Мусатов, В., 2016. Янош Кадар: триумф и трагедия. Размышления российского дипломата, Россия и Венгрия на перекрестках европейской истории, Выпуск 2, Ставрополь, с. 24-40

Памяти Яноша. [online] Доступно: http://www.kurier.hu/item/422-437-759-pamyati-yanosha-kadara (дата звернення: 20.05. 2019).

Підлуцький, О., Янош Кадар: творець «гуляш-соціалізму». [online] Доступно: https://dt.ua/SOCIETY/yanosh_kadar__tvorets_gulyash-sotsializmu.html/ (дата звернення: 07.04. 2019).

Соловейчик, В., Янош Кадар: трагедия коммуниста. [online] Доступно: https://www.sensusnovus.ru/analytics/2012/05/23/13583.html (дата звернення: 25.04. 2019)

Стыкалин, А., От Венгрии 1956-го к Венгрии 1989 года: метаморфозы исторической памяти нации. [online] Доступно: http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/st18-pr.html (дата звернення: 25.04. 2019).

Юнгер, М., 2018. Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968-1990 рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, К., 23 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Cartledge, B., 2006. The Will to Survive. A History of Hungary, New Yourk, 486 p. (In English).

Gough, R., 2006. A Good Comarade János Kádár. Communism and Hungary, London - New Yourk, 323 p. (In English).

Gyurkó, L., 1982. Arcképvázlat történelmi háttérrel [Facial sketch with historical background], Bp., 385 old. (In Hungarian).

Huszár, T., 2003. Kádár János politikai életrajza I-II [János Kádár's political biography I-II], Bp., 384 old. (In Hungarian).

Kádár János birái előtt. Egyszer fent, egyszer lent. 1949-1955. 2001. Párhuzamos Archivum. Varga Laszló, Bp., 742 old. (Before Kádár János's bureaus. Once above, once down. 1949-1955). (In Hungarian).

Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei 1956. November 7 – 1958. Január 25, 2009. Magdolna Baráth, Bp., 1248 old. (Protocols of János Kádár's first government 1956. November 7 – 1958. Januar 25). (In Hungarian).

Kiss М, S., Kádár [Kádár]. [online] Dostupno: http://www.rubicon.hu/megrendelheto/termek_cikkek/m_kiss_sandor_kadar/1/1/0. (data zvernennya: 07.04. 2019). (In Hungarian).

Konrád, Gy., Budapest 1956. Die ungarische Revolution [The Hungarian revolution]. [online] Dostupno: http://www.konradgyorgy.hu/muvek.php?id=13&e=87 (data zvernennya: 07.04. 2019). (In Germany).

Kornis, M., 2006. Kádár János utólsó beszéde. Szabad előadás. Dokumentumregény [Late speech by János Kádár. Free performance. Fiction document], Bp., 268 old (In Hungarian).

Rajner М, J., 2010. A Kádár korszak. 1956-1989 [The Kádár era. 1956-1989], Magyarország története, 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old. (In Hungarian).

Révész, S., 1997. Aczél és korunk [Aczel and our time], Bp., 435 old. (In Hungarian).

Sárközi, T., 2012. Magyarország kormányzása 1978-2012 [Governance of Hungary kormányzása 1978-2012], Bp., 129 old. (In Hungarian).

Simon, I., 2012. Bal-kisértés. A kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia [Left-temptation. The Kádár Foreign Policy and Western Social Democracy], Bp., 234 old. (In Hungarian).

Szakolczai, A., 2010. Az 1956-os forradalom és szabadságharc [The 1956 Revolution and War of Independence], Magyarország története, 21, Romsics Ignác, Bp., 112 old. (In Hungarian).

Thatcher, M., 1993. The Downing Street years, London, 914 p. (In English).

Bajkov, V., 2016. 1956. Vengrija glazami ochevidca [Hungary through the eyes of an eyewitness], M., 152 s. (In Russian).Volotov, O., 2013. Opyt vengerskih reform. K 100-letiju so dnja rozhdenija Janosha Kadara [The experience of the Hungarian reforms. To the 100th anniversary of the birth of Janos Kadar]. [online] Dostupno:: http://naukarus.com/opyt-vengerskih-reform-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-yanosha-kadara. (data zvernennja: 22.05. 2019) (In Russian).Zhelicki, B., 2000. Obshhij krizis "real'nogo socializma" i demokraticheskie preobrazovanija v Vengrii [General crisis of “real socialism” and democratic transformations in Hungary], Voprosy istorii, №7, s. 53-71. (In Russian).

Kish, Ye., 1998. Suspil`no-polity`chna transformaciya v Ugorshhy`ni. 1966-1990 rr. [Sustainably-political transformation in Hungary. 1966-1990 pp.] Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk, Uzhgorod, 18 s. (In Ukrainian).

Musatov, V., 2008. Janosh Kadar: politicheskij put' [Janos Kadar: the political path]. [online] Dostupno: http://naukarus.com/yanosh-kadar-politicheskiy-put. (data zvernennja: 07.04. 2019). ( (In Russian).Musatov, V., 2016. Janosh Kadar: triumf i tragedija. Razmyshlenija rossijskogo diplomata [Janosh Kadar: Triumph and Tragedy. Reflections of a Russian diplomat], Rossija i Vengrija na perekrestkah evropejskoj istorii, Vypusk 2, Stavropol', s. 24-40. ( (In Russian).Pamjati Janosha Kadara [In memory of Janos Kadar]. [online] Dostupno: http://www.kurier.hu/item/422-437-759-pamyati-yanosha-kadara (data zvernennja: 25.04. 2019). (In Russian).

Pidlucz`ky`j, O., Yanosh Kadar: tvorecz` «gulyash-socializmu» [Janosh Kadar: the creator of "goulash socialism"]. [online] Dostupno: https://dt.ua/SOCIETY/yanosh_kadar__tvorets_gulyash-sotsializmu.html/ (data zvernennya: 07.04. 2019. (In Ukrainian).

Solovejchik, V., Janosh Kadar: tragedija kommunista [Janos Kadar: the tragedy of the communist]. [online] Dostupno: https://www.sensusnovus.ru/analytics/2012/05/23/13583.html (data zvernennja: 25.04. 2019). (In Russian).Stykalin, A., Ot Vengrii 1956-go k Vengrii 1989 goda: metamorfozy istoricheskoj pamjati nacii [From Hungary 1956 to Hungary 1989: The Metamorphosis of the Nation's Historical Memory]. [online] Dostupno: http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/st18-pr.html (data zvernennja: 16.04. 2019). (In Russian).

Yunger, M., 2018. Anty`komunisty`chna opozy`ciya v Ugorshhy`ni (1968-1990 rr.) [Anti-communist opposition in Hungary (1968-1990 pp.] Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk, K., 23 s. (In Ukrainian).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498