DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.171162

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОЮ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ЖІНОЧИХ «ВОЛОСЬКИХ» СОРОЧОК НА ЗАКАРПАТТІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.)

Vasyl Kotsan

Анотація


У статті на базі наявної літератури проведено комплексний аналіз крою та оздоблення вишивкою, мережками традиційних жіночих «волоських» сорочок тересвянських і королевських долинян та великобичківських гуцулів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Дані локально-територіальні осередки етнографічної групи долинян Закарпаття охоплюють окремі села Тячівського, Хустського та Виноградівського районів. Великобичківські гуцули проживають у Великому Бичкові, Лузі, Верхньому Водяному, Стримбі, Кобилецькій Поляні та в селах румунської частини Гуцульщини. Вони сформувались з мішаного долинянсько-гуцульського населення при вирішальному впливі гуцульських традицій. У статті детально описано процес крою жіночих сорочок досліджуваного регіону: стану сорочки, рукавів, квадратного вирізу горловини («пруслика»), передньої пілки, декоративні шви та загинки. Вишивкою оздоблювали вузенький ошийник, «пуслик», рукави, манжети. Свої особливості мав колорит вишивок жіночих «волоських» сорочок різних локальних осередків. Етноідентифікуючими ознаками жіночих «волоських» сорочок Закарпаття були прямокутний виріз горловини («на коцку», «пуслик»), морщення («морщенки») верхньої частини передньої, задньої пілок та верхньої частини рукавів. Морщенням утворювали фактурний дрібноузорний орнамент, що гармоніював з вишивкою. Кількість, якість та кольорова гама вишивки залежали від функціонального призначення сорочки, соціального стану та віку жінки. Долинянські «волоські» сорочки з-поміж гуцульських можна було розрізнити за оздобленням нагрудної частини вишивкою у вигляді стилізованої квітки із стеблами та листочками, чи хрестика, обрамленого стилізованим віночком. Жіночі «волоські» сорочки королевських долинян  мали ряд  відмінних рис з жіночими сорочками румунських міст Сату Маре, Баю Маре та їх околиць. Прямокутна вставка долинянських сорочок була прямокутною, а румунських – круглою.

 


Ключові слова


жіноча «волоська» сорочка; крій; пілка; рукав; манжети; ошийник; вишивка; орнаментальна композиція; колорит.

Повний текст:

PDF

Посилання


Iuga D., 2008. Maramureş, Tarǎ Veche. Antologie de folclor de pe Cursul Superior al Tisei (1672 - 1908), Baia Mare, 372 р.

Kožminová A., 1922. Podkarpatska Rus. Práce a život lidu, Praha, 124 s.

Васіна З.О., 2006. Український літопис вбрання, К. Т.2 ХІІІ – початок ХХ ст. : Науково-художні реконструкції, К., 448 с. : іл.

Висіцька Т.Ф., 2000. Велятино : [історико-етнографічний нарис], Ужгород, 436 с.

Гайова Є., 2003. Полтавська сорочка, Народне мистецтво, № 1-2. С. 40–43.

Гайова Є., 2006. Сорочки долинян Закарпаття, Народне мистецтво, № 1-2. С. 58–60.

Гайова Є., 2005. Сорочки долинян Закарпаття у збірці ДМНАП (м. Київ) і ЗМНАП (м. Ужгород), Народне мистецтво, № 1-2. С. 46–49.

Гал О., 2011. Особливості народного вбрання села Хижа Виноградівського району, Культурологічні джерела, № 2. С. 64–67.

Головацкий Я.Ф., 1877. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Восточной Венгрии. СПб., 85 с.

Горват Л.В., 1998. Соціально-економічний, політичний і культурний розвиток українців Мараморощини (Румунія) в 1918-1945 рр. Ужгород, 170 с.

Гошовський В., 2003. Українські пісні Закарпаття. Львів, 440 с.

Грибанич І., 2007. Народний одяг сіл Великого Бичкова, Луга, Верхнього Водяного, Водиці, Стримби, Ріки, Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею, Вип. VІІІ. С. 241–245.

Грибанич І., 2004. Народний одяг Тересвянської долини // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею, Вип. VІ. С. 145–150.

Ерстенюк Ю., 2003. Як одягався гуцул? Зоря Рахівщини, 19 липня. С. 6.

Жаткович Ю., 2007. Етнографическій очерк угро-русских : Комплексне видання / Упоряд. і передм. О.С. Мазурка. Ужгород, 392 с. : іл.

Зеленчук В.С., 1976. Костюм румынского населения Закарпатской области, Карпатский сборник: Труды междунар. комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей, М., С. 69–74.

Зеленчук В.С., 1972. Народная традиционная одежда румынского населения Закарпатской области, Культура і побут населення Закарпаття : Матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень, Ужгород, С. 49–50.

Іваниш А., 2018. Іноетнічні запозичання та їх вплив на формування традиційного народного костюму Закарпаття 20-40-х рр. ХХ ст., Вісник Львівської національної академії мистецтв, Вип. 34. С. 309–320.

Іваниш А., 2017. Угорські та румунські впливи на формування народного закарпатського костюму першої половини ХХ ст., Вісник Львівської національної академії мистецтв, Вип. 34. С. 108–115.

Косаківський В., 2002. Одяг подолян ХІХ – ХХ ст., Народне мистецтво, № 3-4. С. 36–39.

Коцан В.В., 2008. Іноетнічні запозичання та їх вплив на формування народного одягу долинян Мараморощини, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія, Ужгород, Вип. 20. С. 188–198.

Коцан В.В., 2008. Народний костюм румунського населення Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історі,. Ужгород, Вип. 21. С.144–154.

Коцан В.В., 2007. Народний одяг українців пониззя р. Тереблі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. Ужгород, Вип. 19. С. 118–127.

Маковский С.К., 1925. Народное искусство Подкарпатской Руси, Прага, 156 с. : ил.

Ніколаєва Т.О., 2005. Український костюм. Надія на ренесанс, К., 320 с.

Никорак О.І., 1988. Сучасні художні тканини Українських Карпат, Київ, 224 с.

Носа Г.В., 2005. Дубове, осяяне світлом минулого : народознавчі студії, Ужгород, 104 с. : іл.

Пилип Р.І., 2007. Композиційні принципи побудови орнаменту одягової вишивки гуцулів Закарпаття, Народознавчі зошити, Вип. 3-4. С. 306–310.

Пилип Р.І., 2008. Композиція традиційної вишивки українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., Вісник Львіської національної академії мистецтв, Львів. Спецвипуск. Другі Ерделівські читання, С. 182–197.

Пилип Р.І., 2008. Художньо-функціональні особливості одягової вишивки марамороських долинян ХІХ – першої половини ХХ ст., Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харків, № 15. С. 94–114.

Пилип Р.І., 2009. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями) : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06. «Декоративне і прикладне мистецтво», Львів, 269 с. : іл.

Пилип Р.І., 2012. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями), Ужгород, 466 с.

Полянская Е.В., 1976. О сходстве и взаимовлиянии в одежде различных етнических групп Закарпатья, Карпатский сборник : Труды междунар. комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей, М., С. 65–68.

Полянська О.В., 1972. Про взаємовплив елементів одягу різних етнічних груп Закарпаття, Культура і побут населення Украинских Карпат : матеріали респ. наук. конф., присвяченої 50-річчю утворення СРСР : тези доп. та повідом., Ужгород, С. 46–47.

Полянська О.В., 1976. Особливості одягу населення Закарпаття, Народна творчість та етнографія, № 3. С. 23–29.

Румынское народное искусство, Бухарест, 1955. 218 с.

Симоненко І.Ф., 1957. Народна вишивка Закарпаття, Матеріали з етнографії та художнього промислу, К, С. 56–85.

Симоненко І.Ф., 1957. Соціалістичні перетворення у побуті трудящих села Нересниці Закарпатської області, К., 133 с.

Стельмащук Г.Г., 1989. Традиционный костюм гуцулов, Украинские Карпаты. Культура, К., С. 94–102.

Тиводар М.П., 2011. Етнографія Закарпаття : Історико-етнографічний нарис, Ужгород, 416 с. : іл.

Тумова М., 1924. Народная одежа на Пôдкарпатскôй Руси, Подкарпатска Русь, Рочник І. Число. 3. С. 72–79; Число. 4. С. 102–110.

Шмелева М.Н., 1950. Из истории национального костюма украинцев Закарпатской области, Краткие сообщения Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, М., Вып. ХІ. С. 19–30.

Шмелева М.Н., 1948. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области, Советская этнография, № 2. С. 130–146.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Iuga D., 2008.  Maramureş, Tarǎ Veche. Antologie de folclor de pe Cursul Superior al  Tisei (1672-1908), Baia Mare, 372 р. (in roman language).

Kožminová A., 1922. Podkarpatska Rus. Práce a život lidu, Praha, 124 s. (in Czech).

Vasina Z.O., 2006. Ukrajinsjkyj litopys vbrannja [Ukrainian Chronicle of Dress], K. T.2 KhIII – pochatok KhKh st.: Naukovo-khudozhni rekonstrukciji, K., 448 s. : il. (in Ukrainian).

Vysicjka T.F., 2000. Veljatyno: [istoryko-etnoghrafichnyj narys] [Velyatino: [historical and ethnographic essay], Uzhghorod, 436 s. (in Ukrainian).

Ghajova Je., 2003. Poltavsjka sorochka [Poltava shirt], Narodne mystectvo,  № 1-2. S. 40–43. (in Ukrainian).

Ghajova Je., 2006. Sorochky dolynjan Zakarpattja [Shirt of the valleys of Transcarpathia], Narodne mystectvo, № 1-2. S. 58–60. (in Ukrainian).

Ghajova Je., 2005. Sorochky dolynjan Zakarpattja u zbirci DMNAP (m. Kyjiv) i ZMNAP (m. Uzhghorod) Shirts of the Transcarpathian valleys in the collection of DMKAP (Kyiv) and ZMNAP (Uzhgorod)], Narodne mystectvo, № 1-2. S. 46–49. (in Ukrainian).

Ghal O., 2011. Osoblyvosti narodnogho vbrannja sela Khyzha Vynoghradivsjkogho rajonu [Features of the folk costume of the village of Khiza, Vynohradiv district], Kuljturologhichni dzherela, № 2. S. 64–67. (in Ukrainian).

Golovackij Ja.F., 1877. O narodnoj odezhde i ubranstve rusinov ili russkih v Galichine i Severo-Vostochnoj Vengrii [On folk clothes and the decoration of Rusyns or Russians in Galicia and Northeast Hungary], SPb., 85 s. (Russian).

Ghorvat L.V., 1998. Socialjno-ekonomichnyj, politychnyj i kuljturnyj rozvytok ukrajinciv Maramoroshhyny (Rumunija) v 1918-1945 rr. [Socio-economic, political and cultural development of Ukrainians of Maramoroshchyna (Romania) in 1918-1945], Uzhghorod, 170 s. (in Ukrainian).

Ghoshovsjkyj V., 2003. Ukrajinsjki pisni Zakarpattja [Ukrainian Songs of Transcarpathia Ljviv], 440 s. (in Ukrainian).

Ghrybanych I., 2007. Narodnyj odjagh sil Velykogho Bychkova, Lugha, Verkhnjogho Vodjanogho, Vodyci, Strymby, Riky [Folk clothing of the villages of Velykyi Bychkov, Luga, Upper Vodny, Voditsa, Strimba, Ryky], Naukovyj zbirnyk Zakarpatsjkogho krajeznavchogho muzeju, Vyp. VIII. S. 241–245. (in Ukrainian).

Ghrybanych I., 2004. Narodnyj odjagh Teresvjansjkoji dolyny [Popular clothes of Teresvyanskaya valley], Naukovyj zbirnyk Zakarpatsjkogho krajeznavchogho muzeju,  Vyp. VI. S. 145–150. (in Ukrainian).

Erstenjuk Ju., 2003. Jak odjaghavsja ghucul? [How to dress hutsul?], Zorja Rakhivshhyny, 19 lypnja. S. 6. (in Ukrainian).

Zhatkovych Ju., 2007. Etnoghrafycheskij ocherk ughro-russkykh [Ethnographic Essay of the Ugly Russians]: Kompleksne vydannja / Uporjad. i peredm. O.S. Mazurka. Uzhghorod, 392 s.: il. (in Ukrainian).

Zelenchuk V.S., 1972. Narodnaja tradicionnaja odezhda rumynskogo naselenija Zakarpatskoj oblasti [Folk traditional clothing of the Romanian population of the Transcarpathian region], Kul'tura і pobut naselennja Zakarpattja: Materіali respublіkans'koї naukovoї konferencії, prisvjachenoї 50-rіchchju utvorennja SRSR. Tezi dopovіdej ta povіdomlen', Uzhgorod, S. 49–50. (Russian).

Zelenchuk V.S., 1976. Kostjum rumynskogo naselenija Zakarpatskoj oblasti [Costume of the Romanian population of the Transcarpathian region], Karpatskij sbornik: Trudy mezhdunar. komissii po izucheniju narodnoj kul'tury Karpat i prilegajushhih k nim oblastej, M., S. 69–74. (Russian).

Ivanysh A., 2017. Ughorsjki ta rumunsjki vplyvy na formuvannja narodnogho zakarpatsjkogho kostjumu pershoji polovyny XX st. [Hungarian and Romanian influences on the formation of the national Transcarpathian costume of the first half of the twentieth century], Visnyk Ljvivsjkoji nacionaljnoji akademiji mystectv, Vyp. 34. S. 108–115. (in Ukrainian).

Ivanysh A., 2018. Inoetnichni zapozychannja ta jikh vplyv na formuvannja  tradycijnogho narodnogho kostjumu Zakarpattja 20-40-kh rr. XX st. [Interethnic borrowings and their influence on the formation of the traditional national costume of Transcarpathia 20-40s of the XX century.], Visnyk Ljvivsjkoji nacionaljnoji akademiji mystectv, Vyp. 34. S. 309–320. (in Ukrainian).

Kosakivsjkyj V., 2002. Odjagh podoljan ХІХ – ХХ st. [Podolian clothes of the XIX - XX centuries], Narodne mystectvo, № 3-4. S. 36–39. (in Ukrainian).

Kocan V.V., 2008. Inoetnichni zapozychannja ta jikh vplyv na formuvannja narodnogho odjaghu dolynjan Maramoroshhyny [Interethnic borrowings and their influence on the formation of national costumes of Maramoroshyn valleys], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Istorija, Uzhghorod, Vyp. 20. S. 188–198. (in Ukrainian).

Kocan V.V., 2008. Narodnyj kostjum rumunsjkogho naselennja Zakarpattja  kincja ХІХ – pochatku ХХ st. [The folk costume of the Romanian population of Transcarpathia at the end of the 19th and the beginning of the 20th century], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Istorija, Uzhghorod, Vyp. 21. S.144–154. (in Ukrainian).

Kocan V.V., 2007. Narodnyj odjagh ukrajinciv ponyzzja r. Terebli kincja KhIKh – pershoji polovyny KhKh st. [People's clothing of Ukrainians in the lower reaches of the river Terebli at the end of the 19th and the beginning of the 20th century], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho  universytetu. Serija: Istorija. Uzhghorod, Vyp. 19. S. 118–127. (in Ukrainian).

Makovskij S.K., 1925. Narodnoe iskusstvo Podkarpatskoj Rusi [Folk art of Subcarpathian Rus], Praga, 156 s. : il. (Russian).

Nikolajeva T.O., 2005. Ukrajinsjkyj kostjum. Nadija na renesans [Ukrainian costume. Hope for the Renaissance], K., 320 s. (in Ukrainian).

Nykorak O.I., 1988. Suchasni khudozhni tkanyny Ukrajinsjkykh Karpat [Modern artistic fabrics of the Ukrainian Carpathians], Kyjiv, 224 s. (in Ukrainian).

Nosa Gh.V., 2005. Dubove, osjajane svitlom mynulogho : narodoznavchi studiji [Dubove, Illuminated by the light of the past: Student studies], Uzhghorod, 104 s. : il. (in Ukrainian).

Pylyp R.I., 2007. Kompozycijni pryncypy pobudovy ornamentu odjaghovoji vyshyvky ghuculiv Zakarpattja Compositional principles of ornamentation of garment embroidery of Hutsuls of Transcarpathia], Narodoznavchi zoshyty, Vyp. 3-4. S. 306–310. (in Ukrainian).

Pylyp R.I., 2008. Kompozycija tradycijnoji vyshyvky ukrajinciv Zakarpattja kincja ХІХ – pershoji polovyny ХХ st. [The composition of traditional Ukrainian embroidery of Transcarpathia at the end of the 19th - the first half of the twentieth century], Visnyk Ljvisjkoji nacionaljnoji akademiji mystectv, Ljviv. Specvypusk. Drughi Erdelivsjki chytannja, S. 182–197. (in Ukrainian).

Pylyp R.I., 2008. Khudozhnjo-funkcionaljni osoblyvosti odjaghovoji vyshyvky maramorosjkykh dolynjan XIX – pershoji polovyny XX st. [Artistic and functional features of the clothing embroidery Maramorian valleys XIX - first half of the twentieth century], Visnyk Kharkivsjkoji derzhavnoji akademiji dyzajnu i mystectv, Kharkiv, № 15. S. 94–114. (in Ukrainian).

Pylyp R.I., 2009. Khudozhnja vyshyvka ukrajinciv Zakarpattja XIX – pershoji polovyny XX st. (typologhija za pryznachennjam, khudozhnimy ta lokaljnymy osoblyvostjamy) [Ukrainian embroidery of the Transcarpathians of the 19th - the first half of the twentieth century. (typology by purpose, artistic and local features)]: dys. … kand. mystectvoznavstva : spec. 17.00.06. «Dekoratyvne i prykladne mystectvo», Ljviv, 269 s. : il. (in Ukrainian).

Pylyp R.I., 2012. Khudozhnja vyshyvka ukrajinciv Zakarpattja KhIKh – pershoji polovyny KhKh st. (typologhija za pryznachennjam, khudozhnimy ta lokaljnymy osoblyvostjamy) Ukrainian embroidery of the Transcarpathians of the XIX - the first half of the XX century. (Typology by purpose, artistic and local features)], Uzhghorod, 466 s. (in Ukrainian).

Poljanskaja E.V., 1976. O shodstve i vzaimovlijanii v odezhde razlichnyh  etnicheskih grupp Zakarpat'ja [On the similarity and interaction in the clothing of various ethnic groups of Transcarpathia], Karpatskij sbornik: Trudy mezhdunar. komissii po izucheniju narodnoj kul'tury Karpat i prilegajushhih k nim oblastej, M., S. 65–68. (Russian).

Poljansjka O.V., 1972. Pro vzajemovplyv elementiv odjaghu riznykh etnichnykh ghrup Zakarpattja [On the Interaction of Clothing Elements of Different Ethnic Groups of Transcarpathia], Kuljtura i pobut naselennja Ukraynskykh Karpat: materialy resp. nauk. konf., prysvjachenoji 50-richchju utvorennja SRSR: tezy dop. ta povidom., Uzhghorod, S. 46–47. (in Ukrainian).

Poljansjka O.V., 1976. Osoblyvosti odjaghu naselennja Zakarpattja Features of the clothing of the population of Transcarpathia], Narodna tvorchistj ta etnoghrafija, № 3. S. 23–29. (in Ukrainian).

Rumynskoe narodnoe iskusstvo [Romanian folk art], Buharest, 1955.  218 s. (Russian).

Symonenko I.F., 1957. Narodna vyshyvka Zakarpattja [Folk embroidery of Transcarpathia], Materialy z etnoghrafiji ta khudozhnjogho promyslu, K, S. 56–85. (in Ukrainian).

Symonenko I.F., 1957. Socialistychni peretvorennja u pobuti trudjashhykh sela Neresnyci Zakarpatsjkoji oblasti [Socialist transformations into the lives of the working people of the village of Nerisnitsy, Transcarpathian region], K., 133 s. (in Ukrainian).

Stel'mashhuk G.G., 1989. Tradicionnyj kostjum guculov [Hutsul traditional costume], Ukrainskie Karpaty. Kul'tura, K., S. 94–102. (Russian).

Tyvodar M.P., 2011. Etnoghrafija Zakarpattja : Istoryko-etnoghrafichnyj narys [Ethnography of Transcarpathia: Historical and ethnographic essay], Uzhghorod, 416 s. : il.  (in Ukrainian).

Tumova M., 1924. Narodnaja odezha na Pôdkarpatskôj Rusi [Folk clothing in Subcarpathian Rus], Podkarpatska Rus', Rochnik І. Chislo. 3. S. 72–79; Chislo. 4. S. 102–110. (Russian).

Shmeleva M.N., 1950. Iz istorii nacional'nogo kostjuma ukraincev Zakarpatskoj oblasti [From the history of the national costume of Ukrainians in the Transcarpathian region], Kratkie soobshhenija Instituta jetnografii im. N.N. Mikluho-Maklaja AN SSSR, M., Vyp. HІ. S. 19–30. (Russian).

Shmeleva M.N., 1948. Tipy zhenskoj narodnoj odezhdy ukrainskogo naselenija Zakarpatskoj oblasti Types of women's folk clothes of the Ukrainian population of the Transcarpathian region], Sovetskaja jetnografija, № 2. S. 130–146. (Russian).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498