ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОЮ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ЖІНОЧИХ «ВОЛОСЬКИХ» СОРОЧОК НА ЗАКАРПАТТІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.)

Автор(и)

  • Vasyl Kotsan кандидат історичних наук, директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту (м. Ужгород), доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.171162

Ключові слова:

жіноча «волоська» сорочка, крій, пілка, рукав, манжети, ошийник, вишивка, орнаментальна композиція, колорит.

Анотація

У статті на базі наявної літератури проведено комплексний аналіз крою та оздоблення вишивкою, мережками традиційних жіночих «волоських» сорочок тересвянських і королевських долинян та великобичківських гуцулів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Дані локально-територіальні осередки етнографічної групи долинян Закарпаття охоплюють окремі села Тячівського, Хустського та Виноградівського районів. Великобичківські гуцули проживають у Великому Бичкові, Лузі, Верхньому Водяному, Стримбі, Кобилецькій Поляні та в селах румунської частини Гуцульщини. Вони сформувались з мішаного долинянсько-гуцульського населення при вирішальному впливі гуцульських традицій. У статті детально описано процес крою жіночих сорочок досліджуваного регіону: стану сорочки, рукавів, квадратного вирізу горловини («пруслика»), передньої пілки, декоративні шви та загинки. Вишивкою оздоблювали вузенький ошийник, «пуслик», рукави, манжети. Свої особливості мав колорит вишивок жіночих «волоських» сорочок різних локальних осередків. Етноідентифікуючими ознаками жіночих «волоських» сорочок Закарпаття були прямокутний виріз горловини («на коцку», «пуслик»), морщення («морщенки») верхньої частини передньої, задньої пілок та верхньої частини рукавів. Морщенням утворювали фактурний дрібноузорний орнамент, що гармоніював з вишивкою. Кількість, якість та кольорова гама вишивки залежали від функціонального призначення сорочки, соціального стану та віку жінки. Долинянські «волоські» сорочки з-поміж гуцульських можна було розрізнити за оздобленням нагрудної частини вишивкою у вигляді стилізованої квітки із стеблами та листочками, чи хрестика, обрамленого стилізованим віночком. Жіночі «волоські» сорочки королевських долинян  мали ряд  відмінних рис з жіночими сорочками румунських міст Сату Маре, Баю Маре та їх околиць. Прямокутна вставка долинянських сорочок була прямокутною, а румунських – круглою.

 

Посилання

Iuga D., 2008. Maramureş, Tarǎ Veche. Antologie de folclor de pe Cursul Superior al Tisei (1672 - 1908), Baia Mare, 372 р.

Kožminová A., 1922. Podkarpatska Rus. Práce a život lidu, Praha, 124 s.

Васіна З.О., 2006. Український літопис вбрання, К. Т.2 ХІІІ – початок ХХ ст. : Науково-художні реконструкції, К., 448 с. : іл.

Висіцька Т.Ф., 2000. Велятино : [історико-етнографічний нарис], Ужгород, 436 с.

Гайова Є., 2003. Полтавська сорочка, Народне мистецтво, № 1-2. С. 40–43.

Гайова Є., 2006. Сорочки долинян Закарпаття, Народне мистецтво, № 1-2. С. 58–60.

Гайова Є., 2005. Сорочки долинян Закарпаття у збірці ДМНАП (м. Київ) і ЗМНАП (м. Ужгород), Народне мистецтво, № 1-2. С. 46–49.

Гал О., 2011. Особливості народного вбрання села Хижа Виноградівського району, Культурологічні джерела, № 2. С. 64–67.

Головацкий Я.Ф., 1877. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Восточной Венгрии. СПб., 85 с.

Горват Л.В., 1998. Соціально-економічний, політичний і культурний розвиток українців Мараморощини (Румунія) в 1918-1945 рр. Ужгород, 170 с.

Гошовський В., 2003. Українські пісні Закарпаття. Львів, 440 с.

Грибанич І., 2007. Народний одяг сіл Великого Бичкова, Луга, Верхнього Водяного, Водиці, Стримби, Ріки, Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею, Вип. VІІІ. С. 241–245.

Грибанич І., 2004. Народний одяг Тересвянської долини // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею, Вип. VІ. С. 145–150.

Ерстенюк Ю., 2003. Як одягався гуцул? Зоря Рахівщини, 19 липня. С. 6.

Жаткович Ю., 2007. Етнографическій очерк угро-русских : Комплексне видання / Упоряд. і передм. О.С. Мазурка. Ужгород, 392 с. : іл.

Зеленчук В.С., 1976. Костюм румынского населения Закарпатской области, Карпатский сборник: Труды междунар. комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей, М., С. 69–74.

Зеленчук В.С., 1972. Народная традиционная одежда румынского населения Закарпатской области, Культура і побут населення Закарпаття : Матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 50-річчю утворення СРСР. Тези доповідей та повідомлень, Ужгород, С. 49–50.

Іваниш А., 2018. Іноетнічні запозичання та їх вплив на формування традиційного народного костюму Закарпаття 20-40-х рр. ХХ ст., Вісник Львівської національної академії мистецтв, Вип. 34. С. 309–320.

Іваниш А., 2017. Угорські та румунські впливи на формування народного закарпатського костюму першої половини ХХ ст., Вісник Львівської національної академії мистецтв, Вип. 34. С. 108–115.

Косаківський В., 2002. Одяг подолян ХІХ – ХХ ст., Народне мистецтво, № 3-4. С. 36–39.

Коцан В.В., 2008. Іноетнічні запозичання та їх вплив на формування народного одягу долинян Мараморощини, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія, Ужгород, Вип. 20. С. 188–198.

Коцан В.В., 2008. Народний костюм румунського населення Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історі,. Ужгород, Вип. 21. С.144–154.

Коцан В.В., 2007. Народний одяг українців пониззя р. Тереблі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. Ужгород, Вип. 19. С. 118–127.

Маковский С.К., 1925. Народное искусство Подкарпатской Руси, Прага, 156 с. : ил.

Ніколаєва Т.О., 2005. Український костюм. Надія на ренесанс, К., 320 с.

Никорак О.І., 1988. Сучасні художні тканини Українських Карпат, Київ, 224 с.

Носа Г.В., 2005. Дубове, осяяне світлом минулого : народознавчі студії, Ужгород, 104 с. : іл.

Пилип Р.І., 2007. Композиційні принципи побудови орнаменту одягової вишивки гуцулів Закарпаття, Народознавчі зошити, Вип. 3-4. С. 306–310.

Пилип Р.І., 2008. Композиція традиційної вишивки українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., Вісник Львіської національної академії мистецтв, Львів. Спецвипуск. Другі Ерделівські читання, С. 182–197.

Пилип Р.І., 2008. Художньо-функціональні особливості одягової вишивки марамороських долинян ХІХ – першої половини ХХ ст., Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харків, № 15. С. 94–114.

Пилип Р.І., 2009. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями) : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06. «Декоративне і прикладне мистецтво», Львів, 269 с. : іл.

Пилип Р.І., 2012. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями), Ужгород, 466 с.

Полянская Е.В., 1976. О сходстве и взаимовлиянии в одежде различных етнических групп Закарпатья, Карпатский сборник : Труды междунар. комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей, М., С. 65–68.

Полянська О.В., 1972. Про взаємовплив елементів одягу різних етнічних груп Закарпаття, Культура і побут населення Украинских Карпат : матеріали респ. наук. конф., присвяченої 50-річчю утворення СРСР : тези доп. та повідом., Ужгород, С. 46–47.

Полянська О.В., 1976. Особливості одягу населення Закарпаття, Народна творчість та етнографія, № 3. С. 23–29.

Румынское народное искусство, Бухарест, 1955. 218 с.

Симоненко І.Ф., 1957. Народна вишивка Закарпаття, Матеріали з етнографії та художнього промислу, К, С. 56–85.

Симоненко І.Ф., 1957. Соціалістичні перетворення у побуті трудящих села Нересниці Закарпатської області, К., 133 с.

Стельмащук Г.Г., 1989. Традиционный костюм гуцулов, Украинские Карпаты. Культура, К., С. 94–102.

Тиводар М.П., 2011. Етнографія Закарпаття : Історико-етнографічний нарис, Ужгород, 416 с. : іл.

Тумова М., 1924. Народная одежа на Пôдкарпатскôй Руси, Подкарпатска Русь, Рочник І. Число. 3. С. 72–79; Число. 4. С. 102–110.

Шмелева М.Н., 1950. Из истории национального костюма украинцев Закарпатской области, Краткие сообщения Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, М., Вып. ХІ. С. 19–30.

Шмелева М.Н., 1948. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области, Советская этнография, № 2. С. 130–146.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія