ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАТОЛИЦЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРДЕНІВ НА ТЕРЕНАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УГОРЩИНИ У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ ТА РАННЬОМУ НОВОМУ ЧАСІ

Автор(и)

  • Oksana Ferkov кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8546-401X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(41).2019.184742

Ключові слова:

католицькі релігійні ордени, пауліни, єзуїти, францисканці, Північно-Східна Угорщина

Анотація

Північно-східні комітати Угорського королівства як зона фронтиру стали об’єктом розселення монахів різних католицьких орденів у ХІІІ ст., які серед багатьох інших завдань виконували місіонерську роботу, поширювали католицьку віру серед схизматів, поганців тощо. У XVI – початку XVIІІ ст. ця територія стала ареною гострого політичного та конфесійного протистояння між угорською елітою. У багатогранні конфесійні відносини з різною інтенсивністю включилися католицькі релігійні ордени –  францисканці, пауліни, єзуїти та ін. Метою статті є охарактеризувати доступну джерельну базу з проблематики діяльності католицьких релігійних орденів на теренах Північно-Східної Угорщини та визначити перспективи майбутніх пошуків. Діяльність католицьких релігійних орденів на території північно-східних комітатів Угорщини представлена достатньою джерельною базою для проведення ґрунтовного дослідження. Однак, джерела різних періодів збереглися не однаково. Через загальний хаос і агресивну секуляризацію середини XVI ст. значна частина монастирських архівів була знищена або розпорошена. Слабко відображена в джерелах діяльність перших місіонерів ордену св. Франциска кінця XVI – перших років XVIІ ст. Втім, саме у цей час до процесу католицького оновлення долучаються отці Товариства Ісуса і це залишило помітний слід в джерелах. Із 1622 року, із утворенням Конгрегації поширення віри, з Риму до місіонерів в Угорщині надходило десятки інструкцій, призначень, а звідти відповідно – звіти. Цей пласт джерел мабуть найкраще відображає успіхи та невдачі місіонерства. Враховуючи, що значна частина архівних та опублікованих документальних матеріалів впродовж ХІХ – початку ХХІ ст. опрацьована вченими не у повній мірі, автор констатує, що тематика історії католицьких релігійних орденів доби Середньовіччя та раннього нового часу має хороші перспективи подальшого дослідження.

Посилання

A Perényi család levéltára, 1222–1526, 2008. (далі – Perényi Levéltár). Szerk.: Tringli István. Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 44, Budapest, 509. old. (in Hungarian, in Latin).

A Szent Domonkos-rend multjából és jelenéből, 1916. A szerzet 700 éves jubileuma alkalmából. Kiadta dr. Horváth Sándor, Budapest, 424. old. (in Hungarian).

A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára, 1874. (далі – ZO). Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. III. Szerk.: Nagy Imre–Nagy Iván–Véghely Dezső, Pest, 651.old. (in Hungarian, in Latin).

Acta Paulinorum. (AP) MNL OL E 153. (in Latin).

Anjou–kori Oklevéltár, 2004. XXV. 1341. Szerk. Sebők Ferenc, Budapest–Szeged, 576. old. (in Hungarian, in Latin).

Annuae Litterae Societatis Jesu. 1921. De Rebus Transylvanicis Temporibus Principum Báthory 1579-1613. Ed. Veress Andreas, Budapest, 306. p. (in Latin).

Árpádkori oklevelek, 1095–1301. 1867. Szerk. Ifjabb Kubínyi Ferencz, Pest, 270. old. (in Hungarian, in Latin).

Baán, István, 2007. Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniós téritéséhez. In. Historicus Societattis Jesu. Szilas László Emlékkönyv, Budapest, 118-129.old. (in Hungarian).

Balogh, Ioanne, 1783. Historia Gymnasium Unghvariensis. Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya Levéltára, Budapest (далі – JTMRL), D.38. 154 p. (in Latin).

Bandi, Zsuzsanna, 1985. Északkeletmagyarországi pálos kolostorok oklevelei (regeszták). Borsod Megyei Levéltár Évkönyve, 557-725. old. (in Hungarian).

Benger, Nicolaus, 1742. Chronotaxis Monasteriorum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Kézirat. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (далі – MNL OL), E 153, Acta Paulinorum Fasc. 627. (120. doboz) fol. 2–106. (in Latin).

Benger, Nicolaus, 1743 а. Annalium Eremi Coenobitorium ordinis monachorum S. Pauli primi eremitae sub Regula Divi P. Augustini Deo famulantum Volumen tertium quo ab Anno 1727 ad annum 1774 ejusdem Proto-Eremitici ordinis Progressus… Kézirat, Központi Szeminárium Könyvtára, Budapest. (in Latin).

Benger, Nicolaus, 1743. Fragmen Panis Corvi Protoeremitici Seu Reliquiæ Annalium Eremi-Coenobiticorvm Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitæ [etc.] Eggerer, Andreas I; Benger, Nicolaus Viennæ Austriæ: Ex Officina Typographica Matthæi Cosmerovij, 1663-1743. [online] Доступно: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ168734006 (дата звернення: 25.08. 2019). (in Latin).

Bojtos, Anita, 2018. A pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend szellemiségére. Doktori értekezés, Budapest, 348. old. (in Hungarian).

Carillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai (1591–1618), 1906. Szerk.: Dr. Veress Endre. Monumenta Hungariae Historica 1. Diplomataria. 32, Budapest, 740. old. (in Hungarian, in Latin).

Catalogi personarium et officiorum provinciae Austriae Societatis Jesu, 1978. Vol. 1. (1551 – 1600). Lukacs Ladislau (ed.), Romae, pp. XXI + 41 + 828. [online] Доступно: http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ihsi/monumenta/ (дата звернення: 15.06. 2019). . (in Latin).

Claustrom Eszeny, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (далі – MNL OL), Acta Paulinorum. (AP) E 153_a, 80 cs., Fasc. 508. (in Latin).

Claustrom Ungvár, MNL OL, Acta Paulinorum. (AP) E 153_a, Fasc. 509. (in Latin).

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, (далі – CD), 1934, Tomi IX. Vol. 5. Ed. Fejér, Georgius. Budae, 655. р. (in Latin).

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, (далі – CD), 1843, Tomi X, Vol. 8, Ed. Fejér Georgius, Budae, 688. р. (in Latin).

Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide : seu decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus, 1907. Vol.I. 1622–1866, Romae : Ex Typographia Polyglotta, 1299 p. (in Latin).

Collegium Ungvariense, MNL OL, E 152, Regestrata. (in Latin).

Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1694 die 3 Aprilis – ab annum 1723 Novembris; anno 1734 – ab annum 1746; anno 1748 Novembris; Anno 1761 – ab annum 1772. Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Egyetemi Könyv- és Kézirattár, Budapest (далі – ELTE EKK), AB 126, 127, 128, 129. (in Latin).

Documenta artis Paulinorum, (далі – DAP) 1975, 1. füzet. A magyar rendtartomány monostorai, A-M. Az anyagot gyűjtötte: Gyéressy Béla. A bevezetést és az egyes fejezetek előszavát írta: Hervay Ferenc. MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja, Budapest, 383 old. (in Hungarian, in Latin).

Documenta artis Paulinorum, (DAP) 1976, 2. füzet. A magyar rendtartomány kolostorai. N-Sz. A kötet anyagát gyűjtötte: Gyéressy Béla. A bevezetést és az egyes fejezetek előszavát írta: Hervay Ferenc. MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja, Budapest, 474 old. (in Hungarian, in Latin).

Documenta artis Paulinorum, (DAP) 1978, 3. füzet. A magyar rendtartomány kolostorai. T-Zs. A kötet anyagát gyűjtötte: Gyéressy Béla. A bevezetést és az egyes fejezetek előszavát írta, a mutatót és a térképeket készítette: Hervay Ferenc. Sajtó alá rendezte: Tóth Melinda, Pintér György, Széphelyi Frankl György. MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja, Budapest, 398. old. (in Hungarian, in Latin).

Eggerer, Andreas, 1663. Fragmen panis corvi proto-eremitici seu reliqviae annalium eremi-coenobiticorvm Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae... Viennae Austriae, ex officina Typographica Matthaei Cosmerovÿ, M.DC.LXIII. Régi Magyar Könyvtár, III. 2195, Budapest. (in Latin).

Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából, (далі – ETE), 1902, I. kötet, 1520–1529. Szerk.: Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J., Budapest, 592. old. (in Hungarian, in Latin).

Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából, (ETE), 1904, II. kötet, 1530–1534. Szerk.: Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J., Budapest, 570.old. (in Hungarian, in Latin).

Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából, (ETE), 1906, III. kötet, 1535–1541. Szerk.: Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J., Budapest, 596.old. (in Hungarian, in Latin).

Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából, (ETE), 1909, IV. kötet, 1542–1547. Szerk.: Karácsonyi J. - Kollányi F., - Lukcsics J. Budapest, 652.old. (in Hungarian, in Latin).

Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából, (ETE), 1912, V. kötet, 1548–1551. Szerk.: Karácsonyi J. - Kollányi F. - Lukcsics J., Budapest, 684.old. (in Hungarian, in Latin).

F.Romhányi, Beatrix, 2005. Ferencesek a késő középkori Magyarországon, A ferences lekiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. 1. Ed.: Őze Sándor–Medgyessy-Schmikli Norbert, Piliscsaba–Budapest, 116-122. old. (in Hungarian).

Ferrárius, Sigismundus,1637. De rebus Hungariae Provinciae Ordinis Praedicatorum partibus quatuor, et octo libris distributi commentarii, Vinnae, 611.р. (in Latin).

Fontes Rerum Transylvanicarum II, 1913. Epistolae et Acta Jesuitarum Transylvaniae Temporibus Principum Báthory 1571-1613, Volumen Secundum 1575-1588. Ed. Veress Andreas, Kolozsvár, 326. р.

Fontes Rerum Transylvanicarum III, 1913. Antonii Possevini Societatis Jesu Transilvania 1584. Veress Andreas, Kolozsvár, 330. р. (in Latin).

Fontes Rerum Transylvanicarum, I, 1911. Epistolae pistolae et Acta Jesuitarum Transylvaniae Temporibus Principum Báthory 1571-1613, Volumen Primum, 1571-1583. Ed. Veress Andreas, Kolozsvár, 348. р. (in Latin).

Fügedi, Elek, 1972. Koldulórendek és városfejlődés Magyarországon, Századok, 69-95. old. (in Hungarian).

Galla, Ferenc, 2005. Ferences misszionáriusok Magyarországon és Erdélyben a 17-18. században, Sajtó alá rendezte Fazekas István, Budapest-Róma, 408. old. (in Hungarian).

Galla, Ferenc, 2015. Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században. Ed. Fazakas István, Budapest, Gondolat, 536 old. (in Hungarian).

Gyöngyösi Gergely, 1521-1522. Inventarium privilegiorum omnium et singularum domorum Ordinis Heremitarum Sancti Pauli Primi Hemeritae. Kézirattára, Ab 115, Cod. Lat. [online] Доступно: https://edit.elte.hu/xmlui/static/uv/uv.html?key=10831/30557&fname (дата звернення: 21.06. 2019). (in Latin).

Gyöngyösi Gergely, 1991. Pálos remete testvérek életrajzai. (1530 körül). (Részletek) // Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez – Középkor (1000-1530) Sermones Compilati – Eötvös Loránd Tudományegyetem Régi Magyar Irodalomtudományi Intézet. Szerk. Tarnai Andor, Madas Edit. Budapest [online] Доступно: http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=232_247_Gyongyosi_Gergely (дата звернення: 21.06. 2019). (in Hungarian).

Gyöngyösi, Gregorius, 1988. Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis S.Pauli Primi Eremitae. Ed. Franciscus L.Hervay, Budapest, 251. old. (in Hungarian).

Halkovics, László, 1994. A sátoraljaújhelyi pálosok története. Pálos rendtörténeti tanulmányok. Szerk. Sarbak Gábor. Csorna, 191-203. old. (in Hungarian).

Harsányi, András, 1938. A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt, Debrecen, 359. old. (in Hungarian).

Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius, 1876. (далі – HO). VI. Szerk.: Ipolyi Arnold–Nagy Imre–Véghely Dezső, Budapest, 498. old. (in Hungarian).

Histоria Collegii Homonna-Ungvariensis Soc. Jesu ad anno 1700 – 1773, 1783. Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya Levéltára, Budapest (далі – JTMRL), І, 1. 151 p. (in Latin).

Holl, Béla, 2000. A historia litteraria magyarországi története. Holl Béla. Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Válogatta és szerk. Monok István, Zvara Edina, Budapest, 79-124. old. (in Hungarian).

Ipolyi, Arnold, 1867. Adalékok a magyar domonkosok történetéhez. Magyar Sion, V, Budapest. 481–497., 590–609., 662–673., 769–776. old. (in Hungarian).

Iványi, Béla, 1929. A Szent Domonkos-rend római központi levéltára. Levéltári Közlemények, 1-31. old. (in Hungarian).

Jedin, Hubert, 1998. A zsinatok története, Budapest, 222. old. (in Hungarian).

Jezsuita Okmánytár, 1995. I, 1/2. (далі – JO). Erdélyt és Magyarországot érintő iratok, 1601-1606, Szeged, 698 old. (in Hungarian, in Latin).

Jezsuita Okmánytár. I/1. (далі – JO). Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606, Szeged, 1995. 444. old. (in Hungarian).

Karácsonyi, János, 1922–1924. Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, I–II, Budapest, 567, 668. old. (in Hungarian).

Kertész, Balázs, 2015. A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben fennmaradt iratai. 1448-1526. The Original Surviving Documents of the Hungarian Observant Franciscans. 1448-1526. Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria/Magyar ferences források, 7. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest, 172 р. (in Hungarian).

Kisbán, Emil, 1938. A magyar pálosrend története, I köt., Budapest, 361 old. (in Hungarian).

Komáromy, András, 1903. Levéltári kutatások (1216–1717). Magyar Történelmi Tár, 4. sorozat, 4. kötet, Budapest, 120-137, 415-445. old. (in Hungarian).

Kürcz, Antal, 1889. A magyarországi pálosrend története a legrégibb időktől a mohácsi vészig, Budapest, 391. old. (in Hungarian).

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. 1572–1717, 2002, I–II. Ed. Tóth István György, Roma–Budapest, 1596. р. (in Latin).

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. 1572–1717, 2008, V. Ed. Tóth István György, Roma–Budapest, 3199-3252. р. (in Latin).

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. 1572–1717, 2005, III–IV. Ed. Tóth István György, Roma–Budapest, 160-3061. р. (in Latin).

Lukács, László, Molnár, Antal, 1997. A homonnai jezsuita kollégium (1615–1619), Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály–Font Zsuzsa–Keserű Gizella–Ötvös Péter, Szeged, 355-399. old. (in Hungarian).

Mályusz, Elemér, 1945. A pálosrend a középkor végén. Egyháztörténet, 3, Budapest, 2-19. old. (in Hungarian).

Meszlényi Antal, 1938–1939. Báthory Zsófia élete és végrendelete (1628–1680), Regnum, 177-266. old. (in Hungarian).

Molnár, Antal, 1992. Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon. Aetas, (8) 3, 44-77. old. (in Hungarian).

Molnár, Antal, 2005. Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területén a 17. Században, Budapest, 322. old. (in Hungarian).

Molnár, Antal, 2009. Lehetetlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16-17. Században, Budapest, 286. old. (in Hungarian).

Monasterium Beregh, MNL OL, Acta Paulinorum, E 153_a, 2.cs., Fasc.10. (in Latin).

Monasterium Eszeny, MNL OL, Acta Paulinorum, E 153_a, 16.cs., Fasc. 109. (in Latin).

Monasterium Máramaros, MNL OL, Acta Paulinorum, E 153_a, 27 cs., Fasc. 205-206. (in Latin).

Monumenta antiquae Hungariae, 1969 – 1987. (далі – MAH). I, 1550-1579; II, 1580-1586; III, 1587-1592; IV, 1593-1600, Lukacs Ladislau (ed.). Roma, [online] Доступно: http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ihsi/monumenta/(дата звернення: 15.06. 2019). (in Latin).

Németh, Péter, 2013. Elpusztult középkori kolostorok, fennmaradt templomok Kárpátalján. In Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján. Második kötet. Szerk. Kollár Tibor, Nyíregyháza, 18-31. old. (in Hungarian).

Őze, Sándor, 2009. A ferencesek és a reformáció kapcsolata a XVI. századi Magyarországon, Szentirás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Szerk.: F.Romhányi Beatrix–Kendeffy Gábor, Budapest, 157–175. old. (in Hungarian).

Pázmány Péter bibornok, esztergomi érsek, Magyarország primása összegyűjtött levelei, 1911. Kiadta A budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Tanácsa. Egybegyüjtötte és sajtó alá rendezte Hanny Ferenc. II. Köt (1629-1637), Budapest, 821. old. (in Hungarian).

Pfeiffer, Miklós, 1917. A Domonkos-rend magyar zárdáinak vázlatos története, Kassa, 111. old. (in Hungarian).

Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica, 1927. (далі – Regestrata). Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. kötet 2 füzet. Ed. Szentpétery Imre, Budapest, 180. old. (in Hungarian).

Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627–1707), 1994. (далі – Relationes). Ed. Tóth István György, Roma-Budapest, 459 old. (in Latin).

Risko, Marianna, 2007. Ferencesek Nagyszőlősön. Ötszáz éves jelenlét térben és időben, Budapest, 263. old. (in Hungarian).

Sárospataki rendház iratai, Memoralia consuetudines Provintiae Austriae et ordinations. JTMRL, I, 1. (in Latin).

Szabó, György Pius, 1921. Ferencesrendiek a magyar történelemben. Adalékok a magyar ferencesrendiek történetéhez, Budapest, 454. old. (in Hungarian).

Tóth, István György, 2000. A Propaganda megalapitása és Magyarország (1622). Történelmi szemle, 42.évf., 1-2. sz., 19-68. old. (in Hungarian).

Tóth, István György, 2001 а. A remeterend vándor misszionáriusa Vanoviczy János, az első pálos misszionárius levelei (1642–1677), Levéltári Közlemények 72. 1–2, 187-245. old. (in Hungarian).

Tóth, István György, 2001. Galatáról Japánba. Olasz misszionáriusok a 17. századi Magyarországon és Erdélyben, Századok, 819-869. old. (in Hungarian).

Tóth, István György, 2001 а. A remeterend vándor misszionáriusa Vanoviczy János, az első pálos misszionárius levelei (1642–1677), Levéltári Közlemények,(72), 1-2, 187-245. old. (in Hungarian).

Tóth, István György, 2004. A szaggatott kapcsolat. A Propaganda és a magyarországi missziók 1622–1700, Századok, 886-889 old. (in Hungarian).

Tóth, István György, 2007. Miszionáriusok a kora újkori Magyarországon, Budapest, Balassa kiadó, 428 old. (in Hungarian).

Véghseő, Tamás, 2001. Pálos hithirdetők kapcsolatai Északkelet-Magyarország görög katolikusaival (1642-1682), Athanasiana, 12, 65-79. old. (in Hungarian).

Véghseő, Tamás, 2003. Benkovics Ágoston váradi püspök müködésének görög katolikus vonatkozásai (1682-1702), Athanasiana, 16, 99-122. old. (in Hungarian).

Véghseő, Tamás, 2014. Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. század második felében, Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából., 2013.10.3-5, Sárospatak, 214-225. old. (in Hungarian).

Velics, László S.J., 1914. Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. 1-3.füzet (1610-1690), Budapest, 422. old. (in Hungarian).

Veress, Endre, 1906. A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, Erdelyi Muzeum, 23, 169-193, 249-263, 319-320, 342-386. old. (in Hungarian).

Prokhnenko, I.A., Gomolyak, E.M., Moyzhes, V.V. Rezultaty issledovaniya Vinogradovskogo i Korolevskogo zamkov v 2007 [The results of a study of Vinogradovsky and Korolevsky castles in 2007] // Carpatica - Karpaty`ka. - Uzhgorod: Vy`davny`cztvo UzhNU «Goverla», 2007. – Vy`p. 36. – S.219-256. (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають