DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.202198

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВЗАЄМИНИ 1919 – 1920 РР. В ОЦІНЦІ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Maksym Zelinskyi

Анотація


У статті висвітлюються окремі аспекти суспільно-політичної діяльності польського національно-демократичного табору в період відродження державності Польщі у 1918 – 1923 рр. Визначено рівень впливу національних демократів на процес формування східної політики Польщі й, зокрема, її українського вектора протягом 1919 – 1920 рр. Досліджено ставлення національних демократів до українських національно-визвольних змагань в окреслений період. Охарактеризовані причини та сутність антиукраїнських поглядів у середовищі польських націоналістів. Розглянуто основні положення політичної візії національних демократів стосовно українського вектора політики Ю. Пілсудського в умовах польсько-радянського воєнного протистояння. Звернено увагу на принципову розбіжність поглядів між національними демократами і пілсудчиками щодо розв’язання українського питання в рамках польських національних інтересів. Головний акцент зосереджено на аналізі неоднозначної реакції представників націонал-демократичного табору на підписаний між Польською Республікою і УНР у квітні 1920 р. Варшавський договір. З’ясовані політичні та історичні наслідки цієї угоди для Польщі в контексті українсько-польсько-радянських стосунків з погляду ендеків. У результаті дослідження обґрунтовується думка стосовно негативної ролі ендеків у реалізації міждержавних угод між Україною і Польщею в окреслений період.

Ключові слова


українсько-польські взаємини; Варшавський договір 1920 р.; польсько-радянська війна 1920 р.; націонал-демократія; Ю. Пілсудський; Р. Дмовський; С. Петлюра; українське питання.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Andrzejczak, M., 2016. Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917 – 1939, Krzeszowice : Dom Wydawniczy «Ostoja», 835 s.

 

Berezowski, Z., 1920a. Kwestia ukraińska a pokój z Rosją, Gazeta Warszawska, nr 70, s. 1.

 

Berezowski, Z., 1920b. Kwestia ukraińska a pokój z Rosją, Gazeta Warszawska, nr 71, s. 3.

 

Borkowski, A., 1990. Narodowa Demokracja i Roman Dmowski wobec wojny w 1920 roku, Zycie i Myśl, № 7-8, s. 47–64.

 

Borkowski, A., 1991. Narodowa Demokracja wobec wojny na wschodzie w 1920 roku, Biuletyn Naukowy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, № 1(8), s. 61–79.

 

B.K., 1920. Uzasadniony niepokoj, Kurjer Warszawski, nr 102, s. 2–3.

 

B.W., 1919. Niemcy, Rosja i Polska, Gazeta Warszawska, nr 245, s. 1.

 

B.W., 1920. Polska akcja na Wschodzie, Gazeta Warszawska, nr 136, s. 1.

 

Chaos, 1920, Gazeta Warszawska, nr 101, s. 1.

 

Dmowski, R., 1937a. Polityka polska i odbudowanie państwa [w:] Pisma, T.VI, Częstochowa, 400 s.

 

Dmowski, R., 1937b. Świat powojenny і Polska [w:] Pisma, T.VII, Częstochowa, 336 s.

 

Et., 1920a. Przed wyprawą kjiowską, Gazeta Warszawska, nr 171, s. 1.

 

Et., 1920b. Przed wyprawą kjiowską, Gazeta Warszawska, nr 172, s. 2.

 

Giertych, J., 1936. Tragizm losów Polski, Pielgrzym, Pelplin, 638 s.

 

Głąbiński, S., 1939. Wspomnienia polityczne, Cz. 1–3, Pelplin, 559 s.

 

Grabski, S., 1922. Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Warszawa. Nakładem Księgarni Perzyński, Niklewicz i Spółka, 160 s.

 

Grabski, S., 1923. Z codziennych walk i rozważań, Poznań, 158 s.

 

Maj, E., 1997. «Zapluty Karzeł», czyli fragment dziejów stosunków między Narodową Demokracją a Józefem Piłsudskim w latach 1918 – 1921, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sec. KHistoria», Vol. 4, s. 47–58.

 

Halczak, B., 2000. Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnycznych II Rzeczpospolitej, Zielona Góra: Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego, 222 s.

 

Hł., J., 1919a. Ententa, Rosja i Ukraina, Gazeta Warszawska, nr 162, s. 1.

 

Hł., J., 1919b. O pokój na Wschodzie, Gazeta Warszawska, nr 286, s. 1.

 

Hunczak, T., 1983. Ukraine and Poland in documents 1918 1922, New York: Shevchenko scientific society, Part 2. 468 р.

 

Jeszcze sprawa granic wschodnich, 1920, Kurier Poznański, 3 września, nr 202, s. 1.

 

Jeszcze w sprawie programu federacyjnego, 1920, Kurier Poznański, 22 kwietnia, nr 93, s. 1.

 

Kontrahenci p. Patka, 1920, Gazeta Warszawska, 14 kwietnia, nr 102, s. 1.

 

Kozicki, S., 1921. Ku źródłom złego, Przegląd Narodowy, T. XXI, № 5, s. 535–540.

 

Koziełło, T., 2008a. Stosunki polsko-radzieckie w myśli politycznej narodowej demokracji (1918 – 1939): zarys problematyki. Historia I Polityka, № 7, s. 59–78.

 

Koziełło, T., 2008b. Trudne sąsiedztwo: stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918 – 1939), Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 246 s.

 

Kresowiec, 1920. Znaczenie kresów wschodnich, Kurier Poznański, 29 lipca, nr 171, s. 1.

 

Nasza polityka wschodnia w komisji sejmowej, 1920, Gazeta Warszawska, nr 118, s. 1–3.

 

Nowak, A., 2016. Polska i Trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego, Kraków, 644 s.

 

O polską politykę wschodnią (wywiad u prof. St. Grabskiego), 1920, Gazeta Warszawska, nr. 115, s. 1–2.

 

O polską politykę na Wschodzie, 1920, Słowo Polskie, nr 196, s. 1–2.

 

Przegląd polityczny. Nagly wniosek Głąbińskiego, 1920, Słowo Polskie, nr 190, s. 2.

 

Seyda, M., 1920a. O posiadanie granic, Słowo Polskie, nr 497, s. 2.

 

Seyda, M., 1920b. O politykę wobec Rosji, Kurier Poznański, 23 marca, nr 68, s. 1.

 

Seyda, M., 1920c. Stanowisko Związku Ludowo-Narodowego w sprawie polityki zagranicznej, Gazeta Warszawska, nr 127, s. 1–2.

 

Smogorzewski, K., 1920. Chwila krytyczna dla naszej polityki wschodniej, Gazeta Warszawska, nr 170, s. 1.

 

Szczepański, J., 2004. Stanowisko polskich partii politycznych wobec wojny w latach 1919 – 1920 z Rosją Sowiecką, «Res Historica», z. 16, s. 145–165.


Traktat Ryski 1921 roku po 75 latach [zbiór artykułów], 1998. Studia pod red. M. Wojciechowskiego. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 400 s.

 

Tym, ktorzy chca wielkiej Rosji, 1919, Gazeta Warszawska, nr 238, s. 1.

 

Wapiński, R., 1980. Narodowa demokracja (1839 1939),Wrocław; Warszawa; Krakow;Gdańsk: Ossolineum, 337 s.

 

Wasiutynski, B., 1919. Państwo jednolite czy federacja, Kurier Poznański, 24 października, nr 246, s. 1.

 

Wasiutynski, B., 1920. Rokowania z Rosją bolszewicką, Kurier Poznański, 17 kwietnia, nr 89, s. 1.

 

Waskan, J., 2006. Problem przynależności państwowej ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej Obozu Narodowego 1893 – 1921, Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 295 s.

 

Wątor, A., 1990. Narodowa Demokracja wobec wojny 1920 roku [w: ] Wojna polsko-radziecka 1920, Red. J. Faryś. Szczecin, s. 54–62.

 

W komisji spraw zagranicznych, 1920, Kurjer Warszawski, nr 112, s. 2–3.

 

W. M., 1920. W chwili orężnych tryumfów, Słowo Polskie, nr 204, s. 1.

 

Wojdyło, W., 2003. Stanisław Grabski (1871 1949). Biografia polityczna, Wydawn. Adam Marszałek,Toruń, 497 s.

 

Zackiewicz, G., 2008. Państwo radzieckie w myśli politycznej obozu narodowego w latach 1918 – 1939 [w:] Narodowa Demokracja XIX – XXI wiek (koncepcje, ludzie, działalność), s. 143–158.

 

Zdrada ukraińska, 1920, Kurier Poznański, 15 kwietnia, nr 87, s. 1.

 

Zwycięska kontrofensywa na wschodzie. – Uznanie Ukrainy, 1920, Kurier Poznański, 29 kwietnia, nr 99, s. 1.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498