ПРАВОСЛАВНІ ПРО КАРЕЛА ФАРСЬКОГО. ЩОДО БОРОТЬБИ ЗА ТЕОЛОГІЧНУ ОРІЄНТАЦІЮ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ГУСИТСЬКОЇ ЦЕРКВИ У 20-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Pavel Marek PhDr. PaedDr., Ph.D., професор, почесний професор кафедри історії філософського факультету університету Палацького в Оломоуці., Czechia https://orcid.org/0000-0001-7578-0783

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.202254

Ключові слова:

Карел Фарський, Чехословацька гуситська церква, римо-католицька церква, православне віровчення, теологічний модернізм, реформа церкви, національна церква, чеські землі, 20-і рр. ХХ ст.

Анотація

У 1920 р. спливло століття від «чеської схизми», якою вважають заснування національної Чехословацької гуситської церкви. Вона виникла як результат реформаторського руху католицького духовенства після закінчення Великої війни і конституювання самостійної Чехословацької Республіки на уламках Габсбурзької імперії. Духовенство, незадоволене статусом католицької церкви в монархії та деякими питаннями життя церкви і священиків, що довго не вирішувалися, накреслило програму реформи католицької церкви у чеських землях. Його вимоги торкалися автономії церкви, запровадження національної мови у богослужінні, демократизації устрою церкви та реформи целібату священиків. Після того як римська курія пропозиції відхилила, радикальне крило реформаторського руху вирішило церкву залишити і конституювати національну церкву. Проте підготовка до її створення була недостатньою, тому всі фундаментальні питання існування церкви, зокрема віровчення, були вирішені тільки після її виникнення. Стосовно цього в церкві склалося два напрями поглядів. Перший прагнув до прийняття віровчення східних церков, другий, керований майбутнім патріархом Карелом Фарським, окреслив ідею сучасної церкви ХХ століття. Між обома групами аж до 1924 р. точилася гостра ідеологічна боротьба за просування власної концепції. Метою дослідження є відображення поведінки та діяльності К. Фарського речниками православно орієнтованої фракції церкви.

Посилання

APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, k. Biskup Gorazd, korespondence, 20. léta, CČS – dopis biskupa Gorazda A. Paškovi, b. d. [APC, Gorazd to A. Pašek, b. d.].

APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, k. Biskup Gorazd, korespondence, různé – dopis J. Žídka M. Pavlíkovi, 23. 8. 1920. [APC, J. Žídek to M. Pavlík, August 23rd, 1920].

APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, k. Korespondence biskupa Gorazda s B. Zahradníkem-Brodským, dopis B. Zahradníka biskupu Gorazdovi, 28. 3. 1924. [APC, B. Zahradník to Gorazd, 28 March 1924].

APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, k. Biskup Gorazd, korespondence, různé – dopis F. Reyholdy biskupu Gorazdovi, 28. 4. 1923. [APC, F. Reyholda to Gorazd, April 28th, 1923].

Butta, T., 2019. Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí, Praha: Církev československá husitská, 92 s.

Butta, T. a kol., 2017. Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí Karla Farského, modernistického kněze, učitele a patriarchy církve československé husitské, Praha: Církev československá husitská, 176 s.

Butta, T., 2005. Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad liturgie podle patriarchy Karla Farského, Praha: Karolinum, 101 s.

Cinek, F., 1926. K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918–1925. K ideovému vývoji církve československé. Hnutí pravoslavné v Československu. K situaci českobratrského protestantismu. Dodatek, Olomouc: Lidové tiskařské závody, 315 s.

Československo a Svatý stolec: od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928), I. Úvodní studie, 2012; eds. M. Pehr, J. Šebek, Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 229 s.

Československo a Svatý stolec, II/1. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919-1925): výběrová edice dokumentů, 2013; eds. P. Helan, J. Šebek, Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 307 s.

Československo a Svatý stolec, III. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917–1928: výběrová edice, 2015; eds. M. Šmíd, M. Pehr, J. Šebek, P. Helan, Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 608 s.

Čeští bratři proti československé církvi, Lidové listy, 2, 1923, č. 29, 6. 2., s. 3. [Czech Brothers against the Czechoslovak Church, Lidové listy, 1923, v. 2, no. 29, February 6th, p. 3].

Devadesát let Církve československé husitské. Sborník, 2010; eds. Z. Kučera, T. Butta, Praha: Církev československá husitská – Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 1, 408 s.

Farský, K., 1919. Český problém církevní, Praha: Dr. Ant. Hajn, 35 s.

Farský, K. (= Nemo, P.), 1919. Papežství a národ český, Praha: B. Kočí, 97 s.

Farský, K., 1920. Z pode jha. Vznik církve československé, Praha: Klub reformního duchovenstva, 58 s.

Farský, K., 1921. Přelom. Vzpomínkové feuiletony k dějinám církve československé z r. 1918–1920, Praha: vlastním nákladem, 124 s.

Frýdl, D., 2001. Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky. Snaha o reformu katolicizmu v Čechách a na Moravĕ, Brno: L. Marek, 219 s.

Havelková, K., 2010. První tři patriarchové Církve československé husitské, Praha: Husitská teologická fakulta, rkp. diplomové práce, 80 s.

Hraba, V., 2017. Víra, naděje, láska: počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské, Hradec Králové: Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 49 s.

Hrdlička, J., 2015. ThDr. Karel Farský a Československá národní demokracie (ČsND) 1918-1920, Theologická revue 86, č. 1, s. 82–88.

Hrdlička, J., 2016. Dr. Karel Farský a jeho teologie českých dějin, Historica Olomucensia, sv. 50, s. 179–192.

Hrdlička, J., 2007. Život a dílo prof. Františka Kováře: příběh patriarchy a učence, Brno: L. Marek, 523 s.

Huber, K. A., 1990. Klerusverbände in den böhmischen Ländern. Die tschechischen Priestenvereine, Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien, 11, S. 7–48.

Chadima, M., 2017. Dr. Karel Farský – první patriarcha Církve československé (husitské), Hradec Králové: Královéhradecká diecéze CČSH, 204 s.

Janota, V. 1929. Je to jedno? Rozdíl mezi církví československou a římsko-katolickou: rozbor katechismu církve československé, Rábí u Sušice: nákladem JUC J. Šandy, 48 s.

Jurek, D., 2019. Eine kleine Kirche in Europa: die Tschechoslowakische Hussitische Kirche im Wandel zwischen Nationalkirche und europäischem kirchlichen Akteur, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 312 s.

Kadeřávek, V. – Trtík, Z. 1982. Život a víra ThDr. Karla Farského, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 199 s.

Kalous, F., 1937. Dr. Karel Farský, vzor duchovního Církve československé, Náboženská revue Církve československé, 9, 1937, s. 97–103, 129–137.

Kaňák, M., 1951. Dr. Karel Farský. O životě a díle prvního patriarchy církve československé, Praha: Blahoslav, 123 s.

Kobrlová, J., 2010. Karel Farský, první patriarcha Církve československé (husitské): věnováno 90. výročí vzniku Církve československé (husitské), Časopis Společnosti přátel starožitností, 118, č. 3, s. 151–164.

Konečný, J., 1922. Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dr. Farského a Kalouse), Hradec Králové: Tiskové družstvo, 70 s.

Kučera, Z., 1988. O teologickou totožnost církve československé husitské. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 134 s.

Lahodný, S., 1955. Farský a naše dny, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 98 s.

LA PNP Praha, f. B. Zahradník-Brodský, kart. 15 – dopis J. Žídka B. Zahradníkovi z 21. 8. 1920. [LA PNP, J. Žídek to B. Zahradník, August 21st, 1920].

LA PNP Praha, f. B. Zahradník-Brodský, kart. 15 – dopis J. Žídka B. Zahradníkovi z 2. 12. 1920. [LA PNP, J. Žídek to B. Zahradník, Dezember 2nd, 1920].

LA PNP Praha, f. B. Zahradník-Brodský, kart. 15 – dopis J. Žídka B. Zahradníkovi z 4. 10. 1921. [LA PNP, J. Žídek to B. Zahradník, October 4th, 1921].

Marek, P., 2000. České schisma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917–1924, Olomouc – Rosice: Gloria, 333 s.

Marek, P., 2005. Církevní krize na počátku první Československé republiky (1917–1924), Brno: L. Marek, 340 s.

Marek, P., 2007. Emil Dlouhý-Pokorný. Život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 370 s.

Marek, P., 2010. Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě, Olomouc: Univerzita Palackého, 351 s.

Marek, P., Šmíd, M., 2013. Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Olomouc: Univerzita Palackého, 224 s.

Marek, P., 2014. Přípravy k založení Církve československé (husitské) v letech 1918–1920. Kultúra pretrvá svojho tvorcu. Zborník venovaný 20. výročiu úmrtia Ladislava Hanusa, eds. Peter Zmátlo, Juraj Považan, Ružomberok: Verbum, s. 95–133.

Marek, P., 2015. Česká reformace 20. století? K zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního českého křesťanství v letech 1920–1924, Olomouc: Univerzita Palackého, 384 s.

Marek, P., 2017. Bratři Bohumil a Isidor Zahradníkovi. Dva kněžské osudy na přelomu 19. a 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého, 128 s.

Marek, P., 2008. The „Eastern-Orthodox Crisis“ in the Czechoslovak Church Through the Eyes of the Old-Catholics: Cooperation or Merger? Reflections on the Corollary of Czech Catholic Modernism. Cosmas. Czechoslovak and Central European Journal, Vol. 21, Nr 2, p. 22–42.

Marek, P., 2018. Za lepší církví? K úsilí českého duchovenstva v 19. a na počátku 20. století modernizovat náboženský a církevní život. Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, ed. M. Vařeka, A. Zářický, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 123–137.

Marek, P., 2019. Biskup Gorazd (Pavlík). Životní příběh hledání ideální církve pro 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého, 698 s.

Němec, L., 1968. The Czech Jednota, the Avant-Garde of modern clerical progressivism and unionism, Proceedings of the American Philosophical Society (Philadelphia), vol. 112, No. 1, s. 74–100.

Němec, L., 1975. The Czechoslovak Heresy and Schisma. The Emergence of a National Czechoslovak Church, Philadelphia: American Philosophical Society, 78 s.

Obr, L., 2013. Tajemství Kristovy osoby a lidské spásy v myšlení Karla Farského, Olomouc: Teologická fakulta Univerzity Palackého, rkp. bakalářské diplomové práce, 72 s.

Padesát let Československé církve. (Sborník studií pracovníků Husovy fakulty, věnovaný k půlstoletí CČs). [Skriptum Husovy čs. bohoslovecké fakulty], 1970; ed. M. Kaňák, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 188 s.

Pařík, R., Moje odpověď na Zasláno br. Farského v Českém zápase č. 77. Za pravdou, 1923, r. 3, č. 49, 6. 12., s. 314–317.

Pešek, B., 1939. Dr. Karel Farský jako katolický kněz, Náboženská revue Církve československé, 11, 1939, s. 129–135, 217–221.

Pešková-Kounovská, O., 1937. Farský žije: o zakladateli a prvním patriarchovi církve československé pro mládež k desetiletému výročí jeho smrti, Praha: Ústřední rada církve československé, 15 s.

Plechatý, F., 1949. 30 let církve československé, Praha: Blahoslav, 16 s.

Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen 1918–1939. Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, 2002; eds. H. Ch. Maner, M. Schulze Wessel, Stuttgart: Steiner, 219 s.

Rillichová, T., 2016. Osobnost Karla Farského v církevním životě Československa ve 20. letech 20. století, České Budějovice: Historický ústav filozofické fakulty JČU, rkp. diplomové práce, 102 s.

Rutrle, O. a kol., 1954. Patriarcha Dr. Karel Farský – novodobý hlasatel Ježíše Krista, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 234 s.

Salajka, M., 1970. Ekumenické kapitoly. Skriptum pro studijní účely Husovy čs. bohoslovecké fakulty. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 79 s.

Salajka, M., 2007. Portrét Církve československé husitské, Praha: Bahoslav pro náboženskou obec Církve československé husitské v Praze 1 - Staré Město, 51 s.

Sborník Dr. Karla Farského. Kniha vzpomínek, dojmů a úryvků z díla a života zakladatele církve československé, 1928; ed. F. Pokorný, Praha: Tiskové a nakladatelské družstvo CČS, 288 s.

Schulze Wessel, M., 2009. Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche, Handbuch der Religions-und Kirchengeschichte der böhmischen Ländern und Tchechiens im 20. Jahrhundert; Hrgs. von M. Schulze Wessel, M. Zückert, München: R. Oldenburg Verlag, s. 135–146.

Schulze Wessel, M., 2011. Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848–1922, München: Oldenbourg Verlag, 343 s.

Šmíd, M., 2013. Patriarcha Karel Farský: příspěvek k životopisu prvního patriarchy Církve československé v letech 1924–1927, Theologická revue, 84, č. 1, s. 28–47.

Šmíd, M., 2017. Čtvrtek 8. ledna 1920. Rubikon reformního katolicizmu?, Theologická revue, r. 88, č. 2, s. 137–153.

Tonzar, D., 2002. Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská, Praha: Karolinum, 210 s.

Urban, R., 1938. Die slawisch-nationalkirchlichen Bestrebungen in der Tschechoslowakei mit besonderer Berücksichtigung der tschechoslowakischen und der orthodoxen Kirche, Leipzig: Markert und Petters, 325 s.

ÚAMCČSH Praha, sig. A IV-24, Korespondence R. Paříka, i. č. 30 – dopis biskupa Gorazda R. Paříkovi, 17. 7. 1924. [ÚAMCČH, Gorazd to R. Pašek, 17 July 1924].

ÚAMCČSH Praha, sig. A II – 36, Korespondence K. Farského, dopis biskupa Gorazda K. Farskému, 7. 8. 1923. [ÚAMCČH, Gorazd to K. Farský, 7 August 1923].

ÚAMCČSH Praha, sig. A II – 36, Korespondence K. Farského, kopie dopisu K. Farského biskupu Gorazdovi, 18. 8. 1924. [ÚAMCČH, K. Farský to Gorazd, August 18th, 1924].

Učení náboženství křesťanského. Přijato I. řádným sněmem církve československé dne 28. až 30. března 1931, 1948, Praha: Církev československá, 28 s.

ZA Opava, pob. Olomouc, f. Olomoucká diecéze CČS, sig. 1-12/IC, dopis K. Farského Zemské radě starších na Moravě, 28. 2. 1921. [ZA, to the Elders Provincial Copuncil, February 28th, 1921].

Základy víry Církve československé husitské se stručným komentářem. Přijaté na 1. zasedání VI. sněmu dne 17. října 1971 jako oficiální nauková norma ve znění …, 2014, Praha: Církev československá husitská, 182 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія