DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.202480

КОЗАЦЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА В ПРАЦЯХ ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДНИКІВ

Tetiana Voitsekhovska

Анотація


У даній статті розглядається проблема козацького літописання ХVІІ – ХVІІІ ст. в працях зарубіжної історіографії. Метою статті є аналіз вивчення найвизначніших пам`яток історіописання доби Гетьманщини у роботах вчених української діаспори та закордонних дослідників ХХ ст. У статті розкриваються теми пріоритетних сюжетів дослідження козацьких літописів зарубіжними фахівцями. Виділяються і описуються характерні особливості студій про літописи Самовидця, Г. Граб`янки та С. Величка. Значна увага приділяється вченим українського походження, які опинися в політичній еміграції, проаналізовано специфіку їх наукових досліджень з теми української ранньомодерної історіографії. У статті порівняно особливості вивчення теми козацьких літописів вітчизняними фахівцями та закордонними істориками ХХ ст. На основі вивчення наукового доробку іноземних дослідників встановлено, що їх основні наукові інтереси часто зосереджувались на проблемах, які у вітчизняній історичній науці не могли бути достатньо висвітленими. Основний зміст дослідження становить аналіз закордонними дослідниками важливих питань художньої стилістики козацьких літописів, історичних та політичних поглядів військових канцеляристів, умов в яких виник феномен козацького історіописання та впливу цих пам`яток на формування української історичної свідомості та ідентичності. Узагальнюється практичний досвід закордонних та діаспорних вчених у дослідження української історіографії ХVІІ – ХVІІІ ст. Стаття підводить деякі підсумки вивчення іноземною історіографією літератури канцеляристів. У даній статті зроблена спроба розкрити важливі сюжети дослідження козацьких літописів, які не втрачають своєї актуальності і донині. Обґрунтовується думка про те що, деякі висновки закордонних істориків щодо літописів Самовидця, Граб`янки та Величка є хрестоматійними та сприяють новим розвідкам з теми української історіографії ранньомодерної доби.


Ключові слова


історіографія; козацькі літописи; Самовидець; Г. Граб`янка; С. Величко.

Повний текст:

PDF

Посилання


Atamanenko, A. Ye. Ukrayins`ka zarubizhna istoriografiya: do problemy` obrazu [Ukrainian foreign historiography: to the problem of image]. [online] Available at: https://naub.org.ua/?p=471 (accessed 01/31/2020)]. (in Ukrainian).

Chy`zhevs`ky`j, D., 1956. Istoriya ukrayins`koyi literatury` (vid pochatkiv do doby` realizmu) [History of Ukrainian Literature (from the beginnings to the Realism age)], N`yu-Jork, 511 s. (in Ukrainian).

Doroshenko, D., 1923. Nary`s ukrayins`koyi istoriografiyi [Essay on Ukrainian historiography], Praga, 221 s. (in Ukrainian).

Glaser, A. M. ed., 2015. Stories of Khmelnytsky:Competing Literary Legacies of the 1648 Ukrainian Cossack Uprising. Stanford: Stanford University Press. (in English).

Kogut, Z., 1996. Rosijs`ky`j centralizm i ukrayins`ka avtonomiya: Likvidaciya Get`manshhy`ny`, 17601830 [Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Liquidation of the Hetmanate, 1760 – 1830], Kiev, 317 s. (in Ukrainian).

Kogut, Z., 2004. Korinnya identy`chnosty`. Studiyi z rann`omodernoyi ta modernoyi istoriyi Ukrayiny`[The roots of identity. Study of Early Modern and Modern History of Ukraine], Kiev, 351 s. (in Ukrainian).

Kolesny`k, I. I., 2000. Ukrayins`ka istoriografiya (XVIII ‒ pochatok XX stolittya) [Ukrainian historiography (XVIII – beginning of XX century)], Kiev, 256 s. (in Ukrainian).

Kudinov, Yu., 2014. Rann`onova istoriya Ukrayiny` v arxeografichnij roboti Garvards`kogo centru ukrayinisty`ky` [The Early Modern History of Ukraine in the Archeographic Work of the Harvard Center for Ukrainian Studies], Istoriografichni doslidzhennya v Ukrayini: Zb. nauk. pr., № 25, s. 79–94. (in Ukrainian).

Lewin, P., 1986. Ancient and Early Modern Thought in Ukrainian Historiography, Europe Orientalis, № 5, pp. 311–331. (in English).

Lucenko, Ju. N., 1989. Letopis' G. Grabjanki. Tekstologija. Problematika. Pojetika [G. Grabyanka`s Chronicle. Textology. Problems. Poetics.]. Kandidat nauk. Institut literatury imeni T. G. Shevchenka NAN Ukrainy. (in Russian).

Lucenko, Yu. M., 1988. Litopy`s Grab`yanky` v pracyax dozhovtnevy`x doslidny`kiv [G. Grabianka`s Chronicle in the Works of Pre-October Researchers], Radyans`ke literaturoznavstvo, № 8, s. 64–72. (in Ukrainian).

Lucenko, Yu. M., 1989. Litopy`s Grab`yanky` yak tvir barokovoyi istory`chnoyi prozy` [Grabianka`s Chronicle as a work of Baroque historical prose], Radyans`ke literaturoznavstvo, № 9, s. 46–52. (in Ukrainian).

Lucenko, Yu. M., 1992. Gry`gorij Grab`yanka ta jogo litopy`s [Gregory Grabianka and his Chronicle]. Litopy`s gadyacz`kogo polkovny`ka Gry`goriya Grabyanky`, Kiev, s. 3–9. (in Ukrainian).

Narizhny`j, S., 1938. Dijstviya prezil`noyi brani [The actions of the brutal battle], Praga, 36 s. (in Ukrainian).

Sy`sy`n, F., 2006. «Otchy`zna» u polity`chnij kul`turi Ukrayiny` pochatku 18 stolittya [«Fatherland» in the political culture of Ukraine in the early 18th century], Ukrayina moderna, № 10, s. 7–19. (in Ukrainian).

Sysyn, F., 1986. The Cultural, Social and Political Context of Ukrainian History-Writing: 1620 – 1690, Europa Orientalis, Vol. 5, pp. 285–310. (in English).

Sysyn, F., 1990. The Cossack Cronicles and the Development of Modern Ukrainian Culture and National Identity, Harvard Ukrainian Studies, Vol. 14, № 3/4, pp. 593–608. (in English).

Sysyn, F., 1991. The Reemergence of the Ukrainian Nation and Cossack Mythology, Social Research, Vol. 58, № 4, pp. 845–864. (in English).

Sysyn, F., 2001. Recovering the Ancient and Recent Past: The Shaping of Memory and Identity in EarlyModern Ukraine, Eighteenth-Century Studies, Vol. 35, № 1, pp. 77–84. (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Glaser, A. M. ed., 2015. Stories of Khmelnytsky: Competing Literary Legacies of the 1648 Ukrainian Cossack Uprising, Stanford: Stanford University Press.

 

Lewin, P., 1986. Ancient and Early Modern Thought in Ukrainian Historiography, Europe Orientalis, № 5, pp. 311–331.

 

Sysyn, F., 1986. The Cultural, Social and Political Context of Ukrainian History-Writing: 1620-1690, Europa Orientalis, Vol. 5, pp. 285–310.

 

Sysyn, F., 1990. The Cossack Cronicles and the Development of Modern Ukrainian Culture and National Identity, Harvard Ukrainian Studies, Vol. 14, № 3/4, pp. 593–608.

 

Sysyn, F., 1991. The Reemergence of the Ukrainian Nation and Cossack Mythology, Social Research, Vol. 58, № 4, pp. 845–864.

 

Sysyn, F., 2001. Recovering the Ancient and Recent Past: The Shaping of Memory and Identity in EarlyModern Ukraine, Eighteenth-Century Studies, Vol. 35, № 1, pp. 77–84.

 

Атаманенко, А. Є. Українська зарубіжна історіографія: до проблеми образу. [online] Доступно: https://naub.org.ua/?p=471 (дата звернення 31.01.2020).

 

Дорошенко, Д., 1923. Нарис української історіографії, Прага, 221 с.

 

Когут, З., 1996. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760 – 1830, Київ, 317 с.

 

Когут, З., 2004. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України, Київ, 351 с.

 

Колесник, І. І., 2000. Українська історіографія (XVIII ‒ початок XX століття), Kиїв, 256 с.

 

Кудінов, Ю., 2014. Ранньонова історія України в археографічній роботі Гарвардського центру україністики, Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр., № 25, с. 79–94.

 

Луценко, Ю. М., 1988. Літопис Граб’янки в працях дожовтневих дослідників, Радянське літературознавство, № 8, с. 64 –72.

 

Луценко, Ю. М., 1989. Літопис Граб’янки як твір барокової історичної прози, Радянське літературознавство, № 9, с. 46–52.

 

Луценко, Ю. М., 1992. Григорій Граб’янка та його літопис. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки, Київ, с. 3–9.

 

Луценко, Ю. Н., 1989. Летопись Г. Грабянки. Текстология. Проблематика. Поэтика. Кандидат наук. Институт литературы имени Т. Г. Шевченка НАН Украины.

 

Наріжний, С., 1938. Дійствія презільної брані, Прага, 36 с.

 

Сисин, Ф., 2006. «Отчизна» у політичній культурі України початку 18 століття, Україна модерна, № 10, с. 7–19.

 

Чижевський, Д., 1956. Історія української літератури (від початків до доби реалізму), Нью-Йорк, 511 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498