«CАРМАТСЬКА КАТИНЬ». ОБРАЗ СТРАТИ ПОЛЬСЬКИХ БРАНЦІВ ПІСЛЯ БАТОЗЬКОЇ БИТВИ 1652 РОКУ В ІСТОРІОГРАФІЇ ТА КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ’ЯТІ ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232503

Ключові слова:

польська історіографія, колективна пам’ять, визвольна війна , битва під Батогом, «Сарматська Катинь»

Анотація

На підставі аналізу великої кількості опрацювань істориків було охарактеризовано загальний образ масової страти польських бранців, захоплених козаками та татарами після бою під Батогом 1652 року в польській історіографії та сучасній колективній пам’яті. Праця містить розгляд свідчень очевидців, широкого кола історичних праць, публіцистичних статей та інтернет-публікацій, які були присвячені висвітленню теми дослідження. Майже всі перелічені у статті автори намагалися побудувати свою оповідь таким чином, аби вона включала одночасно як героїчну, так і жертовну пам’яттєву парадигми. Було встановлено, що опис та інтерпретація перебігу подій битви під Батогом, а також її трагічних наслідків, контрастує з зображенням інших баталій доби Національно-визвольної війни. Крім того, було вияснено, що численні описи розправи над елітними представниками «люду рицерського», здійснені багатьма польськими авторами, істотно відрізняються один від одного. Основні причини наявності різних оцінок стосуються, передусім, розбіжностей щодо кількості жертв, а також пояснюються відсутністю консенсусу серед науковців щодо того, хто був ініціатором, а хто виступав у ролі виконавця смертельного покарання для польських бранців. Особливу увагу було приділено питанню визначення місця винищення цвіту шляхетського офіцерства після Батозької битви в героїці та колективній пам’яті сучасних поляків. Зокрема, у статті були детально розглянуті спроби введення наративу «Сарматської Катині», в якому події XVII століття були пов’язані з подіями з часів Другої світової війни. Незважаючи на свою певну популярність у засобах масової інформації на початку 2000-х років, така комемораційна конструкція все ж не була прийнята академічним співтовариством.

Біографія автора

Ігор Усатенко , КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Вінниця

кандидат історичних наук, викладач кафедри філології та гуманітарних наук

 

Посилання

Alexander, J., 2003. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology, Oxford: Oxford University Press, 296 p. (in English).

Beauvois, D., 1998. Bytva za zemliu v Ukraini 1863 – 1914. Poliaky v sotsio-etnichnykh konfliktakh [A Fight for Land in Ukraine. 1863 – 1914. Poles in socio-ethnic clashes], Kyiv: Krytyka, 334 s.(in Ukrainian).

Borek, P., 2010. Klęska pod Batohem 1652 roku w relacjach diariuszowo-pamiętnikarskich, Człowiek w teatrze świata: studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 327–336. (in Polish).

Ciesielski, T., 2007. Od Batohu do Żwańca. Wojna na Ukrainie, Podolu i Mołdawię 1652 – 1653, Zabrze: Wydawnictwo INFORteditions, 335 s. (in Polish).

Długolęcki, W. J., 1995. Batoh 1652, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 202 s. (in Polish).

Drozd, J., 2012. Batoh – «Katyń» sprzed 360 lat, Najwyższy Czas! – Numer 28/30. (1156 – 1157), s. L-LI. (in Polish).

Druszkiewicz, S. A., 1856. Pamiętniki Stanisława Zygmunta Druszkiewicza, stolnika parnawskiego,«Dziennik literacki», t. II, Lwów, s. 124–132. (in Polish).

Duda, S. 2014. «Sarmacki Katyń». [Online]. Доступно: https://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,15456961,Sarmacki_Katyn.html (дата звернення: 20.02.2020). (in Polish).

Eyerman, R., 2001. Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 302 p. (in English).

Galik, P. Sarmacki Katyń. Bitwa i rzeź na uroczysku Batoh w 1652 roku. [Online]. Доступно: http://web.archive.org/web/20170907214424/http://portalwiedzy.onet.pl/4869,6169,1434168,3,czasopisma.html (дата звернення: 20.02.2020). (in Polish).

Grabowski, A., 1845. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski, diaryusze, relacye, pamiętniki i.t.p. służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimiérza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego marszałka i hetmana wielkiego koronnego, t. ІІ., Kraków: Nakładem Józefa Cypcera, 368 s. (in Polish).

Groszkowski, M. «Sarmacki Katyń». Bitwa pod Batohem w 1652 roku. [Online]. Доступно: https://histmag.org/Sarmacki-Katyn.-Bitwa-pod-Batohem-w-1652-roku-10012 (дата звернення: 20.02.2020). (in Polish).

Groszkowski, M., 2014. Batoh 1652 – Wiedeń 1683. Od kompromitacji do wiktorii, Warszawa: PROMOHISTORIA, 117 s. (in Polish).

Hiob, L., 1713. Schau-Bühne der der Welt, Franckfurt am Mayn, 831 s. (in Polish).

Hrushevsky, M. S., 1996. Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus], t. IX, kn. 1, Kyiv: Naukova dumka, 880 c. (in Ukrainian).

Jasienica, P., 2007. Rzeczpospolita Obojga Narodow – Calamitatis Regnum, Warszawa: Proszynski i S-ka, 388 s. (in Polish).

Jemiołowski, M., 1850. Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane, Lwów: Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 287 s. (in Polish).

Jeńców bestialsko wymordowano, niepogrzebane ciała zjadały zwierzęta. Rocznica «sarmackiego Katynia». [Online]. Доступно: https://historia.wprost.pl/486846/Sarmacki-Katyn-Kleska-pod-Batohem-w-1652-roku.html?utm_source=historia.wprost.pl&utm_medium=recommendation&utm_campaign=autoload (дата звернення: 20.02.2020). (in Polish).

Jenike, L., 1890. Stefan Czarniecki, Warszawa: Gebethner i Wolf, 168 s. (in Polish).

Jerlicz, J., 1853. Latopisiec albo kroniczka, t. 1, Warszawa: Wyd. Kazimierz Władysław Wójcicki, 213 s. (in Polish).

Józefowicz, J.T., 1854. Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690 obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej a zwłaszcza historyja arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce, Lwów: Druk. zakładu narod. im. Ossolińskich, 504 s. (in Polish).

Kersten, A., 1963. Stefan Czarniecki 1599 – 1665, Warszawa: MON, Wojskowy Instytut Historyczny, 582 s. (in Polish).

Kochowski, W. Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV, Climacter Primus. [Online]. Доступно: http://www.staropolska.pl/barok/W_Kochowski/Klimakter.html (дата звернення: 20.02.2020). (in Polish).

Kochowski, W., 1840. Historya panowania Jana Kazimierza, Poznań: Wyd. E. Raczyński, 387 s. (in Polish).

Kochowski, W., 1991. Utwory poetyckie, Wrocław: Biblioteka Narodowa, 480 s. (in Polish).

Kotłubaj, E., 1859. Życie Janusza Radziwiłła, Wilno, Witebsk: Wyd. M. Mindelsohn, 460 s. (in Polish).

Kronika rymowana, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 1275 s. (in Polish)

Kubala, L., 1901. Szkice historyczne, t. 2, Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 318 s. (in Polish).

Litopys Samovydtsia [Chronicle of Samovydets], 1971. Upor. A.D. Skaba, I. O. Hurzhii, V. A. Diadychenko, Kyiv: Naukova dumka, 175 s. (in Ukrainian).

Маjewskі, А. А., 2015. Uziaccie Pinska vojskam VKL u listapadzie 1648 g., Arche, 12, c. 9–15. (in Belarusian).

Maraev, V., 2017. Bytva Pid Batohom «Ukrainskyi Hannibal» i «Sarmatska Katyn», [Battle of Batih. Ukrainian Hannibal and Sarmatian Katyn]. [Online]. Доступно: https://uain.press/news/accents/bytva-pid-batogom-ukrayinskyj-gannibal-sarmatska-katyn-155003 (дата звернення: 20.02.2020). (in Ukrainian).

Milewski, D., 2011. Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię w dobie powstania Chmelnickiego (1648 – 1653), Zabrze: Wydawnictwo INFORteditions, 320 s. (in Polish).

Nagielski, M., 2003. Armia Koronna w latach 1651 – 1653, Сz I: Armia Koronna od Beresteczka (VI 1651) do Batohu (V 1652), Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XL, s. 25–47. (in Polish).

Nagielski, M., 1999. Armia koronna wobec sojuszu kozacko-tatarskiego w latach 1648 – 1654 Rzeczpospolita w dobie Trylogii, Warszawa, s. 17–26. (in Polish).

Pestrykova, O. V., 2019. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata istorychnykh nauk «Polskyi istoryk Liudvik Kubalia ta yoho vnesok u doslidzhennia problem istorii Ukrainy», Dnipro: Dniprovskyi natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara [Polish historian Ludwik Kubala and his contribution to the study of Ukrainian history], 20 s. (in Ukrainian).

Plewczyński, M., 2017. Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, Lata 1500 – 1548, tom I, Zabrze: Wydawnictwo INFORteditions, 460 s. (in Polish).

Radziwiłł, A. S., 1980. Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3: 1647 – 1656, Przekł. i oprac. A. Przyboś, R. Zelewski, Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 613 s. (in Polish).

Rawita-Gawroński, F. R., 1909. Bohdan Chmielnicki, tom 2. Od elekcji Jana Kazimierza do śmierci, Lwów-Kraków: Gebethner, 486 s. (in Polish).

Rolle, A. J., 1880. Zameczki podolskie na kresach multańskich, t. 3., Warszawa: Gebethnera i Wolffa, 290 s. (in Polish).

Rolle, A. J., 2004. Zameczki podolskie na kresach multańskich, t. 1. Kamieniec nad Smotryczem, Poznań: Kurpisz, 308 s. (in Polish)

Rudawski, W. J., 1855. Historja polska od śmierci Wladyslawa IV aż do pokoju oliwskiego,czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r., t. 1., Petersburg-Mohylew: Wyd. B.M Wolff, 460 s. (in Polish).

Schleder, J. G., Merian, M., 1685. Theatrum Europaeum, Bd. 7, Franckfurt am Mayn: Johann Görlin, 1100 s. (in Polish).

Shajnoha, K., 2015. Domna-Rozanda [Online]. Доступно: http://az.lib.ru/s/shajnoha_k/text_1881_domna-rozanda-oldorfo.shtml (дата звернення: 20.02.2020). (in Russian).

Sikora, R., Rzeź polskich jeńców pod Batohem. [Online]. Доступно: https://opinie.wp.pl/rzez-polskich-jencow-pod-batohem-6126019163965569a?ticaid=114cd4&_ticrsn=3 (дата звернення: 20.02.2020). (in Polish).

Sowa, J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków: TAiWPN Universitas, 584 s. (in Polish).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1884, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa, s. 569-571. (in Polish).

Smolii, V. A., 2009. Ukrainska natsionalna revoliutsiia XVII st. (1648 – 1676 rr.)[Ukrainian national revolution of the XVII century (1648 – 1676)], Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 447 s. (in Ukrainian).

Solovyov, S., Istoriya Rossii s drevneyshih vremen. Tom 6. Ot pravleniya Vasiliya III Ivanovicha do konchinyi Ioanna IV Groznogo, 1505 – 1584. [The History of Russia from the Earliest Times] [Online]. Доступно: http://militera.lib.ru/common/solovyev1/06_01.html (дата звернення: 20.02.2020). (in Russian).

Stepankov, V. S., 2003. Batozka bytva 1652 [Battle of Batih 1652], Entsyklopediia istorii Ukrainy, t. 1, K.: Vydavnytstvo «Naukova dumka», 688 s. (in Ukrainian).

Stepankov, V. S., 2013. Dokumentalni y epistoliarni dzherela doslidzhennia Batozkoi bytvy [Documentary and epistolary sources of research on the Battle of Batih], Kamianets-Podilskyi: Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Istorychni nauky, s. 127–135. (in Ukrainian).

Stepankov, V., 2012. Polska istoriohrafiia Batozkoi bytvy 1652 roku [Polish historiography of the Battle of Batih in 1652], Problemy istorii krain Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy: zbirnyk naukovykh prats, vyp. 3, s. 207–219. (in Ukrainian).

Twardowski, S., 1681. Woyna domowa z Kozaki i Tatarzy, z Moskwą potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania Najjaśniejszego Jana Kazimierza tocząca się, Kalisz, 284 s. (in Polish).

Widacka, H., Rzeź polskich jeńców pod Batohem, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. [Online], Доступно: https://www.wilanow palac.pl/rzez_polskich_jencow_pod_batohem.html (дата звернення: 20.02.2020). (in Polish).

Wimmer, J., 1958. Materiały do zagadnienie organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1648 – 1655,«Studia i Materiały do Historii Wojskowości», № 4, s. 477–510. (in Polish).

Wimmer, J., 1965. Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 384 s. (in Polish).

Wójcik, Z., 1989. Wojny kozackie w dawnej Polske, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 80 s. (in Polish).

Zbirnyk kozatskykh litopysiv: Hustynskyi, Samiila Velychka, Hrabianky. Litopys Samiila Velychky. [Chronicle of Samiilo Velychko], tom I, 2006, Kyiv: Dnipro, 976 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни