ДЕПОРТАЦІЇ НІМЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ 1944 – 1946 рр.: ПРИЧИНИ, ХІД, НАСЛІДКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.256790

Ключові слова:

депортації, німці, Закарпатська Україна, Закарпатська область, СРСР

Анотація

Перші німецькі колоністи на Закарпатті з’являються у ХІІ – ХV столітті. Та найбільша кількість німецьких поселенців оселилося у різних районах краю у ХVІІІ – ХІХ ст. Це були в основному землероби, спеціалісти для лісової, лісопереробної галузей, гірськосоляних родовищ, представники будівельних професій. За приблизними підрахунками напередодні Другої світової війни тут проживало близько 17-18 тисяч німецьких колоністів. Але доля німецького населення Закарпаття круто змінилася завершального етапу Другої світової війни. Із визволенням території Закарпаття військами Червоної Армії (28 жовтня 1944 р.), прийняттям Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з УРСР (26 листопада 1944 р.), у краї починаються серйозні демографічні зміни. Вже 24 листопада 1944 р. прибулі на Закарпатську Україну спеціальні представники НКВС СРСР мали завдання провести повний облік всього німецького населення віком від 16 до 50 років. Цьому сприяла і постанова Народної Ради Закарпатської України про конфіскацію всього майна виселених німців. Перша хвиля депортацій тривала у 1944 – 1945 рр. в умовах Закарпатської України, яка до підписання договору 29 червня 1945 р. юридично перебувала в складі Чехословаччини. Тоді було депортовано 215 чол. Друга хвиля депортацій проходила вже в умовах Закарпатської області (створена 22 січня 1946 р.) – складовій адміністративній одиниці УРСР. Розпорядженням НКВС СРСР від 15 січня 1946 р. про масову депортацію із Закарпаття осіб німецької національності, виселенню підлягали ті, що «найбільш себе скомпрометували в період німецько-угорської окупації». На протязі 1946 р. в Сибір вивезли ще дві тисячі закарпатських німців.

Біографія автора

Василь Міщанин

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Аржевітін, С., 2013. Карпатська Україна: епоха в добі. Передумови утворення, доба незалежності, спогади і документи, Вінниця: «Видавництво «Тезис», 868 с.

Аржевітін, С., 2020. Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України. Т. 2. Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 1164 с.

Возз’єднання., 2000. Збірник архівних документів і матеріалів (травень 1944 – січень 1946 рр.) про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною. Ужгород, 344 с.

Грибанич, І., 1998. Закарпатські німці, Ужгород, 50 с.

Декрет чис. 22. Про утворення Спеціального Суду при Народній Раді Закарпатської України. Вісник Народної Ради Закарпатської України (Далі – вісник НРЗУ), 1944, 30 грудня, с. 15–16.

Декрет чис. 4. Про усунення мадярських і німецьких надписів зі всіх публічних місць, Вісник НРЗУ, 1944, 30 листопада, с. 4.

Декрет чис. 5. Про зміну числення часу. Вісник НРЗУ, 1944, 30 листопада, с. 4.

Евсеев, И., 1954. Народные комитеты Закарпатской Украины – органы государственной власти (1944-1945 гг.), Москва, 148 с.

Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 1944 – 1955 рр. Архівні документи і матеріали, 2012, Ужгород: всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 778 с.

Корсун, О., 2012. Від упорядника. Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 1944 – 1955 рр., Ужгород: Карпати, с. 7–25.

Куля, Ф., 1998. Німецькі школи на Закарпатті – Deutsche Schulen in Transkarpatien, Ужгород: ВАТ «Патент», 63 с.

Куля, Ф., 2004. Закарпатське обласне товариство німців «Відродження»: історія та сучасність, Ужгород: Мистецька лінія, 131 с.

Мазурок О., Павленко Г., Ситник О., 1995. Документи ДАЗО як джерело до вивчення історії німців Закарпаття 1939 – 1959 рр., Carpatica-Карпатика. Ужгород: Патент, вип. 4. Німці на Закарпатті (Х – ХХ ст.), с. 64–73.

Макара, М., Офіцинський, Р., 1995. Німці на Закарпатті (Х – ХХ ст.). Carpatica-Карпатика, Ужгород: Патент, вип. 4, с. 5–21.

Малець, О., 2003. Етнічні процеси у німців Закарпаття в 40-х – 80-х рр. ХХ ст., Carpatica-Карпатика, вип. 24, Ужгород, с. 200–208.

Малець, О., 2003а. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40–80-х рр. XX ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05. Львів, 20 с.

Малець, О., 2004. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40–80-х рр. XX ст., Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 188 с.

Маркусь, В., 1992. Приєднання Закарпатської України до радянської України 1944 – 1945, Київ, 112 с.

Міщанин, В., 2010. Радянізація Закарпаття у другій половині 1940-х рр., Русин, Кишинев, № 1 (19), с. 32–43.

Міщанин, В., 2018. Радянізація Закарпаття 1944 – 1950 рр., Ужгород: РІК-У, 644 с.

Офіцинський, Р., 2010. Превентивна радянізація, Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура, Ужгород: Ліра, с. 271–273.

Офіцинський, Р., 2010а. Радянське Закарпаття (1944 – 1991). Соціальна і національна політика, Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура, Ужгород: Ліра, с. 284–300.

Павленко, Г., 1995. Німці на Закарпатті, Ужгород, 72 с.

Павленко, Г., 1999. Німці на Закарпатті, колонізаційні і міграційні процеси у ХVІІІ – ХХ ст., Carpatica-Карпатика, Ужгород, вип. 6. Етнічні та історичні традиції населення українських Карпат кінця ХVІІІ – ХХ ст., с. 143–160.

Тиводар, М., 2011. Етнографія Закарпаття. Історико-етнографічний нарис, Ужгород: Ґражда, 416 с.

Филимонова Т., Шин М., 1972. К вопросу об этно-культурном развитии немцев Закарпатья, Карпатский сборник, Москва: Издательство «Наука», 1972, с. 116–138.

Циркуляри НРЗУ і Севлюшського округового Народного комітету про облік та депортацію громадян німецької національності з території Закарпатської України (22.12.1944), Державний архів Закарпатської області, ф. Р-14, оп. 1, спр. 52, на 10 арк.

References

Arzhevitin, S., 2013. Karpat·sʹka Ukrayina: epokha v dobi. Peredumovy utvorennya, doba nezalezhnosti, spohady i dokumenty [Carpathian Ukraine: an era in the era. Prerequisites for education, the era of independence, memories and documents], Vinnytsya: «Vydavnytstvo «Tezys», 868 s. (in Ukrainian).

Arzhevitin, S., 2020. Zakarpat·sʹka Ukrayina: vykorinennya Karpat·sʹkoyi Ukrayiny [Transcarpathian Ukraine: eradication of Carpathian Ukraine], т. 2, Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: Drukarnya «Ruta», 1164 s. (in Ukrainian).

Vozzʺyednannya, 2000. Zbirnyk arkhivnykh dokumentiv i materialiv (travenʹ 1944 – sichenʹ 1946 rr.) pro vozzʺyednannya Zakarpat·sʹkoyi Ukrayiny z Radyansʹkoyu Ukrayinoyu [Reunification. Collection of archival documents and materials (May 1944 - January 1946) on the reunification of Transcarpathian Ukraine with Soviet Ukraine], Uzhhorod, 344 s. (in Ukrainian).

Hrybanych, I., 1998. Zakarpat·sʹki nimtsi [Transcarpathian Germans], Uzhhorod, 50 s. (in Ukrainian).

Dekret chys. 22. Pro utvorennya Spetsialʹnoho Sudu pry Narodniy Radi Zakarpat·sʹkoyi Ukrayiny [Decree number. 22. On the establishment of the Special Court under the People's Council of Transcarpathian Ukraine], Visnyk Narodnoyi Rady Zakarpat·sʹkoyi Ukrayiny (Dali – visnyk NRZU), 1944, 30 hrudnya, s. 15–16. (in Ukrainian).

Dekret chys. 4. Pro usunennya madyarsʹkykh i nimetsʹkykh nadpysiv zi vsikh publichnykh mistsʹ [Decree number. 4. On the removal of Hungarian and German inscriptions from all public places], Visnyk NRZU, 1944, 30 lystopada, s. 4. (in Ukrainian).

Dekret chys. 5. Pro zminu chyslennya chasu [Decree number. 5. About change of calculation of time]. Visnyk NRZU, 1944, 30 lystopada, s. 4. (in Ukrainian).

Yevseyev, I., 1954. Narodnyye komitety Zakarpatskoy Ukrainy – organy gosudarstvennoy vlasti (1944 – 1945 gg.) [People's committees of Transcarpathian Ukraine - state authorities (1944 – 1945)], Moskva, 148 s. (in Russian).

Zakarpat·sʹki uhortsi i nimtsi: internuvannya ta deportatsiyni protsesy. 1944 1955 rr. Arkhivni dokumenty i materialy, 2012. [Transcarpathian Hungarians and Germans: internment and deportation processes. 1944 – 1955. Archival documents and materials], Uzhhorod: vseukrayinsʹke derzhavne vydavnytstvo «Karpaty», 778 s. (in Ukrainian).

Korsun, O., 2012. Vid uporyadnyka. Zakarpat·sʹki uhortsi i nimtsi: internuvannya ta deportatsiyni protsesy. 1944 – 1955 rr. [From the compiler. Transcarpathian Hungarians and Germans: internment and deportation processes. 1944 – 1955], Uzhhorod: Karpaty, s. 7–25. (in Ukrainian).

Kulya, F., 1998. Nimetsʹki shkoly na Zakarpatti – Deutsche Schulen in Transkarpatien [German schools in Transcarpathia], Uzhhorod: VAT «Patent», 63 s. (in Ukrainian).

Kulya, F., 2004. Zakarpat·sʹke oblasne tovarystvo nimtsiv «Vidrodzhennya»: istoriya ta suchasnistʹ [Transcarpathian Regional Society of Germans "Renaissance": history and modernity], Uzhhorod: Mystetsʹka liniya, 131 s. (in Ukrainian).

Mazurok O., Pavlenko H., Sytnyk O., 1995. Dokumenty DAZO yak dzherelo do vyvchennya istoriyi nimtsiv Zakarpattya 1939 – 1959 rr. [Documents of the State Archives of the Transcarpathian region as a source for studying the history of the Germans of Transcarpathia 1939 – 1959], Carpatica-Karpatyka. Uzhhorod: Patent, vyp. 4. Nimtsi na Zakarpatti (Х – ХХ st.), s. 64–73. (in Ukrainian).

Makara, M., Ofitsynsʹkyy, R., 1995. Nimtsi na Zakarpatti (Х – ХХ st.) [Germans in Transcarpathia (X-XX centuries)], Carpatica-Karpatyka, Uzhhorod: Patent, vyp. 4, s. 5–21. (in Ukrainian).

Maletsʹ, O., 2003. Etnichni protsesy u nimtsiv Zakarpattya v 40-kh – 80-kh rr. ХХ st. [Ethnic processes in the Germans of Transcarpathia in the 40's – 80's of the twentieth century], Carpatica-Karpatyka, vyp. 24, Uzhhorod, s. 200–208. (in Ukrainian).

Maletsʹ, O., 2003a. Etnopolitychni ta etnokulʹturni protsesy na Zakarpatti 40 – 80-kh rr. XX st. [Ethnopolitical and ethnocultural processes in Transcarpathia in the 40 – 80s of the XX century]. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata istorychnykh nauk, Lʹviv, 20 s. (in Ukrainian).

Maletsʹ, O., 2004. Etnopolitychni ta etnokulʹturni protsesy na Zakarpatti 40 – 80-kh rr. XX st. [Ethnopolitical and ethnocultural processes in Transcarpathia in the 40 – 80s of the XX century], Uzhhorod: Informatsiyno-vydavnychyy tsentr ZIPPO, 188 s. (in Ukrainian).

Markusʹ, V., 1992. Pryyednannya Zakarpat·sʹkoyi Ukrayiny do radyansʹkoyi Ukrayiny 1944 – 1945 [Accession of Transcarpathian Ukraine to Soviet Ukraine 1944 – 1945], Kyiv, 112 s. (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2010. Radyanizatsiya Zakarpattya u druhiy polovyni 1940 – kh rr. [Sovietization of Transcarpathia in the second half of the 1940s], Rusyn, Kyshynev, № 1 (19), s. 32–43. (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2018. Radyanizatsiya Zakarpattya 1944 – 1950 rr. [Sovietization of Transcarpathia 1944 – 1950], Uzhhorod: RIK-U, 644 s. (in Ukrainian).

Ofitsynsʹkyy, R., 2010. Preventyvna radyanizatsiya [Preventive Sovietization], Zakarpattya 1919 – 2009 rokiv: istoriya, polityka, kulʹtura, Uzhhorod: Lira, s. 271–273. (in Ukrainian).

Ofitsynsʹkyy, R., 2010a. Radyansʹke Zakarpattya (1944 – 1991). Sotsialʹna i natsionalʹna polityka [Soviet Transcarpathia (1944 – 1991). Social and national policy]. Zakarpattya 191 – -2009 rokiv: istoriya, polityka, kulʹtura, Uzhhorod: Lira, s. 284–300. (in Ukrainian).

Pavlenko, H., 1995. Nimtsi na Zakarpatti [Germans in Transcarpathia], Uzhhorod, 72 s. (in Ukrainian).

Pavlenko, H., 1999. Nimtsi na Zakarpatti, kolonizatsiyni i mihratsiyni protsesy u ХVІІІ – ХХ st. [Germans in Transcarpathia, colonization and migration processes in the eighteenth and twentieth centuries], Carpatica-Karpatyka, Uzhhorod, vyp. 6. Etnichni ta istorychni tradytsiyi naselennya ukrayinsʹkykh Karpat kintsya ХVІІІ – ХХ st., s. 143–160. (in Ukrainian).

Tyvodar, M., 2011. Etnohrafiya Zakarpattya [Ethnography of Transcarpathia]. Istoryko-etnohrafichnyy narys, Uzhhorod: Grazhda, 416 s. (in Ukrainian).

Filimonova T., Shin M., 1972. K voprosu ob etno-kul'turnom razvitii nemtsev Zakarpat'ya [On the issue of the ethno-cultural development of the Germans of Transcarpathia], Karpatskiy sbornik, Moskva: Izdatel'stvo «Nauka», 1972, s. 116–138. (in Russian).

Tsyrkulyary NRZU i Sevlyushsʹkoho okruhovoho Narodnoho komitetu pro oblik ta deportatsiyu hromadyan nimetsʹkoyi natsionalʹnosti z terytoriyi Zakarpat·sʹkoyi Ukrayiny (22.12.1944) [Circulars of the People's Council of Transcarpathian Ukraine and the Sevlyush District People's Committee on the Registration and Deportation of German Citizens from the Territory of Transcarpathian Ukraine (December 22, 1944)], Derzhavnyy arkhiv Zakarpat·sʹkoyi oblasti [State Archives of the Transcarpathian region], f. R-14, op. 1, spr. 52, na 10 ark. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історія України