ФЕЙКИ ТА ПРОПАГАНДА У ІНФОРМАЦІЙНІЙ БОРОТЬБІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З ОУН (Б)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.256958

Ключові слова:

газета , «націоналістична банда», ОУН (б) , фейк, пропаганда, радянська влада

Анотація

Мета статті – аналіз змісту та прийомів подачі фейків у інформаційного боротьбі радянської влади з націоналістичним рухом. Для комплексного вивчення дослідницької мети були застосовані діалектичний, системний, структурно-функціональний методи. У статті здійснено аналіз деструктивного використання преси як інструменту інформаційної війни. Встановлено наступні складові радянської пропаганди: 1) об’єктом інформаційного впливу була індивідуальна та групова свідомість населення УРСР; 2) метою була нейтралізація впливу ОУН та насадження комуністичної ідеології; 3) основні засоби – пропаганда, дезінформація, маніпулювання, фейки. Охарактеризовано зміст основних пропагандистських наративів радянської преси. Зроблено висновок, що преса стала одним із засобів маніпулювання та внутрішньополітичного контролю за громадською думкою населення УРСР. У інформаційному протистоянні радянською владою була сформована розгалужу інфраструктура. Засоби, застосуванні радянською пропагандою варіювалися від напівправди до відвертої брехні. Одним із основних фейків стало ототожнення українського націоналістичного руху з німецьким нацизмом, що мало на меті створення стереотипів у свідомості українського населення, спроба сформувати образ внутрішнього ворога, який перебуває під зовнішнім управлінням. Цей базовий наратив розділявся на вужчі сюжетні лінії, серед яких «куркульське» походження членів ОУН (б) та відповідно вороже налаштування націоналістів до більшості населення УРСР. Одним із завдань радянської преси була дезорганізація ОУН (б), що досягалося шляхом публікації у газетах численних звернень та листів колишніх членів ОУН, даних про успішну діяльність радянських силових структур з націоналістичним рухом. Специфікою радянської пропаганди стало врахування релігійного фактора при створенні фейкової інформації, що мало покращити сприйняття населенням Західної України трансльованої радянською владою спрощеної та викривленої інформації.

Біографія автора

Лідія Федик

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права, ЗВО «Університет Короля Данила», Івано-Франківськ

Посилання

Список використаних джерел

Галузевий Державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 13, спр. 372, т. 13.

ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 22.

ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 49.

ГДА СБУ. ф. 13, спр. 376, т. 49.

Гречуха, М., 1945. Звернення до населення західних областей України, Прикарпатська правда, 10 листопада, с. 1.

Два документи, 1945. Прикарпатська правда, 13 листопада, с. 1.

До газети «Прикарпатська правда», 1945. Прикарпатська правда, 13 січня, с. 2.

Дудикевич, Б., 1945. Шлях зради і злочинів, Прикарпатська правда, 6 жовтня, с. 3–4.

Іванченко, О., 1945. Дітовбивці, Прикарпатська правда, 10 квітня, с. 3.

Клязінка В., Серебрін І., Потоцький, Г., 1946. Ганебний шлях зрад, запроданства і злочинів українсько-німецьких націоналістів, Прикарпатська правда, 22 лютого, с. 4; 23 лютого, с. 3–4.

Колісник, Ю., 2015. Маніпулятивний вплив журнальної періодики УРСР на свідомість громадян, Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, вип. 5, с. 278–295.

Косик, В., 2009. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН: боротьба Москви проти українського націоналізму 1933 – 1943. Дослідження методів боротьби, Львів: Галицька Видавнича Спілка, 160 с.

Костів, М., 2021. Регіональна преса УРСР як інструмент комуністичної пропаганди на Чернігівщині: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософії за спеціальністю 032 історія та археологія, Запоріжжя, 297 с.

Кузьмів, О., 1945. Глибока правда, Прикарпатська правда, 13 листопада, с. 1.

Курбан, О. В., 2018. Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація, Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, № 3, с. 96–103.

Левченко, Л., 1947. Обличчя хижака, Прикарпатська правда, 20 квітня, с. 4.

Малик, Я. 2015. Інформаційна війна і Україна, Демократичне врядування, вип. 15. [Online]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_3 (дата звернення: 03.03.2022).

Мандзюк, Ф., 1945. До редакції газети «Прикарпатська правда», Прикарпатська правда, 7 січня, с. 3.

ОУН в 1942 р.: документи, 2006., Київ: Ін-т історії України НАН України, 243 с.

ОУН і УПА в 1945 році: збірник документів і матеріалів, 2015, ч. 2. Упорядники: Веселова О. М. (відпов. упорядник), Київ: Інститут історії України НАН України, 366 с.

Павлишин, А., 2007. Коротка хроніка протистояння українського націоналістичного підпілля та УПА німецьким окупантам у 1941-1944 роках, Ї, вип. 49. [Online]. Доступно: http://www.ji.lviv.ua/n49texts/pavlyshyn.htm (дата звернення: 21.02.2022).

Почепцов, Г., 2021. Фейки, чутки, конспірологія і анекдоти як «будівничі» альтернативної реальності, Ї. [Online]. Доступно: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2021/pochepcov-fejky-chutky-anekdoty.htm (дата звернення: 21.02.2022).

Скавучання гітлерівських псів, 1945, Прикарпатська правда, 2 березня, с. 3.

Смерть ворогам радянського народу, 1945, Прикарпатська правда, 26 січня, с. 1.

Сповідь перед народом,1945, Прикарпатська правда, 6 листопада, с. 3.

Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали 1945-1951, 2013, Літопис УПА. Нова серія, том 22, Київ; Торонто: Літопис УПА, 1373 с.

Станиславівська округа ОУН: Документи і матеріали референтури СБ 1945 – 1951, 2018, Книга 1 (1945 – 1946). Літопис УПА. Нова серія, том 2, Київ, 792 с.

Стародубець, Г., 2006. Прояви сексотництва у повстанському запіллі у 1944 – 1945 рр., Мандівець, № 1, с. 19–22.

Теодорович, С., 1945. Німецькі служники, Прикарпатська правда, 2 лютого, с. 2.

Українсько-німецькі націоналісти на службі у фашистської Німеччини, 1945, Прикарпатська правда, 9 січня, с. 4; 20 січня, с. 3.

Шлях ганьби і злочинів (про злодіяння українських буржуазних націоналістів на території Івано-Франківської області в післявоєнні роки), 1989, Івано-Франківськ, 38 с.

References

Do hazety «Prykarpatska pravda» [To the newspaper «Prykarpatska Pravda»], 1945, Prykapratska Pravda, 13 sichnia, s. 2. (in Ukrainian).

Dudykevych, B., 1945. Shliakh zrady i zlochyniv [The path of betrayal and crime], Prykarpatska Pravda, 6 zhovtnia, s. 3–4. (in Ukrainian).

Dva dokumenty [Two documents], 1945, Prykarpatska Pravda, 13 lystopada, s. 1. (in Ukrainian).

Haluzevyi Derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (dali – HDA SBU), f. 13, spr. 372, vol. 13. (in Ukrainian).

HDA SBU, f. 13, spr. 372, vol. 22. (in Ukrainian).

HDA SBU, f. 13, spr. 372, vol. 49. (in Ukrainian).

HDA SBU, f. 13, spr. 376, vol. 49. (in Ukrainian).

Hrechukha, M., 1945. Zvernennia do naselennia zakhidnykh oblastei Ukrainy [Address to the population of the western regions of Ukraine], Prykarpatska Pravda, 10 lystopada, s. 1. (in Ukrainian).

Ivanchenko, O., 1945, Ditovbyvtsi [Child killers], Prykarpatska Pravda, 1945, 10 kvitnia, s. 3. (in Ukrainian).

Kliazinka, V., Serebrin, I., Pototskyi, H., 1946. Hanebnyi shliakh zrad, zaprodanstva i zlochyniv ukrainsko-nimetskykh natsionalistiv [The shameful path of betrayals, betrayals and crimes of Ukrainian-German nationalists], Prykarpatska Pravda, 22 liutoho, s. 4; 23 liutoho, s. 3-4. (in Ukrainian).

Kolisnyk, Yu., 2015. Manipuliatyvnyi vplyv zhurnalnoi periodyky URSR na svidomist hromadian [Manipulative influence of magazine periodicals of the USSR on the consciousness of citizens]. Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, vyp. 5, s. 278–295. (in Ukrainian).

Kostiv, M., 2021. Rehionalna presa URSR yak instrument komunistychnoi propahandy na Chernihivshchyni: dyss. doktora filosofii za spetsialnistiu 032 Istoriia ta arkheolohiia [Regional press of the Ukrainian SSR as an instrument of communist propaganda in Chernihiv region]. Zaporizkyi natsionalnyi universytet, Zaporizhzhia, 297 s. (in Ukrainian).

Kosyk, V., 2009. Spetsoperatsii NKVD-KHB proty OUN: borotba Moskvy proty ukrainskoho natsionalizmu 1933 – 1943. Doslidzhennia metodiv borotby [NKVD-KGB special operations against the OUN: Moscow's struggle against Ukrainian nationalism 1933 – 1943. Research of methods of struggle], Lviv, 160 s. (in Ukrainian).

Kurban, O. V., 2018. Feiky u suchasnykh media: identyfikatsiia ta neitralizatsiia [Fakes in modern media: identification and neutralization], Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, № 3, s. 96–103. (in Ukrainian).

Kuzmiv, O., 1945. Hlyboka Pravda [Deep truth], Prykarpatska Pravda, 13 lystopada, s. 1. (in Ukrainian).

Levchenko, L., 1947. Oblychchia khyzhaka [The face of a predator], Prykarpatska Pravda, 20 kvitnia, s. 4. (in Ukrainian).

Malyk, Ya., 2015. Informatsiina viina i Ukraina [Information war and Ukraine], Demokratychne vriaduvannia, Vyp. 15. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_3 (access date: 03.03.2022) (in Ukrainian).

Mandziuk, F., 1945. Do redaktsii hazety «Prykarpatska pravda» [To the editorial office of Prykarpatska Pravda newspaper]. Prykarpatska Pravda, 7 sichnia, s. 3. (in Ukrainian).

OUN v 1942 r.: dokumenty [OUN in 1942: documents], 2006, Kyiv, 243 s. (in Ukrainian).

Pavlyshyn, A., 2007. Korotka khronika protystoiannia ukrainskoho natsionalistychnoho pidpillia ta UPA nimetskym okupantam u 1941 – 1944 rokakh [A brief chronicle of the confrontation between the Ukrainian nationalist underground and the UPA against the German occupiers in 1941 – 1944], Yi, Vyp. 49. [Online]. Available: http://www.ji.lviv.ua/n49texts/pavlyshyn.htm (access date: 21.02.2022) (in Ukrainian).

Pocheptsov, H., 2021. Feiky, chutky, konspirolohiia i anekdoty yak "budivnychi" alternatyvnoi realnosti [Fakes, rumors, conspiracy theories and anecdotes as "builders" of alternative reality]. Yi. [Online]. Available: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2021/pochepcov-fejky-chutky-anekdoty.htm (access date: 21.02.2022) (in Ukrainian).

Shliakh hanby i zlochyniv (pro zlodiiannia ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv na terytorii ivano-Frankivskoi oblasti v pisliavoienni roky) [The Way of Shame and Crimes (on the atrocities of Ukrainian bourgeois nationalists in the Ivano-Frankivsk region in the postwar years)], 1989, Ivano-Frankivsk, 38 s. (in Ukrainian).

Skavuchannia hitlerivskykh psiv [Shuffling of Hitler's dogs], 1945, Prykarpatska Pravda, 2 bereznia, s. 3. (in Ukrainian).

Smert voroham radianskoho narodu [Death to the enemies of the Soviet people], 1945, Prykarpatska Pravda, 26 sichnia, s. 1. (in Ukrainian).

Spovid pered narodom [Confession to the people], 1945, Prykarpatska Pravda, 6 lystopada, s. 3. (in Ukrainian).

Stanyslavivska okruha OUN: dokumenty i materialy 1945 – 1951 [Stanislaviv district of the OUN: documents and materials 1945 – 1951], 2013. Litopys UPA. Nova seriia, tom 22., Kyiv; Toronto, 1373 s. (in Ukrainian).

Stanyslavivska okruha OUN: Dokumenty i materialy referentury SB 1945 – 1951 [Stanislaviv district of the OUN: Documents and materials of the Security Council 1945 – 1951]. 2018, Knyha 1 (1945 – 1946). Litopys UPA. Nova seriia, tom 28, Kyiv, 792 s. (in Ukrainian).

Starodubets, H., 2006. Proiavy seksotnytstva u povstanskomu zapilli u 1944 – 1945 rr. [Manifestations of secret cooperation in the insurrectionary uprising in 1944 – 1945.], Mandivets. № 1, s. 19–22. (in Ukrainian).

Teodorovych, S., 1945. Nimetski sluzhnyky [German servants], Prykarpatska Pravda, 2 liutoho, s. 2. (in Ukrainian).

Ukrainsko-nimetski natsionalisty na sluzhbi u fashystskoi Nimechchyny [Ukrainian-German nationalists in the service of Nazi Germany], 1945, Prykarpatska Pravda, 9 sichnia, s. 4; 20 sichnia, s. 3. (in Ukrainian).

Veselova, O. M. (Ed.), 2015. OUN i UPA v 1945 rotsi: zbirnyk dokumentiv i materialiv [OUN and UPA in 1945: a collection of documents and materials], ch. 2, Kyiv, 366 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історія України