ЛІКВІДАЦІЯ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ (ТОВАРИСТВА ІСУСА) ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УЖГОРОДСЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257011

Ключові слова:

Товариство Ісуса, орден єзуїтів, Ужгородський єзуїтський колегіум, Мукачівська греко-католицька єпархія

Анотація

Орден єзуїтів – один з найпотужніших релігійних орденів ранньомодерної історії. Від часу заснування і до ліквідації ордену мережа монастирів, колегіумів, університетів охопила всю Європу. На момент ліквідації ордену постало питання не тільки про духовне, освітнє правонаступництво, але й долю рухомого і нерухомого майна закладів Товариства Ісуса. Ліквідація ордену мала значні наслідки як для усієї організації, так і для окремих складових, тобто закладів освіти (колегіуми, університети), для усіх членів ордену від керівника (генерала) до патерів в окремих місіях. Автор розглядає причини ліквідації Товариства Ісуса, а також робить спробу вияснити як це вплинуло на становище ужгородського єзуїтського колегіуму, що сталося із майном ордену і яка доля патерів та магістрів, які забезпечували функціонування закладу в Ужгороді. На основі доступних джерел автор констатує, що після оголошення розпуску Товариства Ісуса (1773) впродовж двох років ужгородський колегіум продовжував працювати у звичному режимі. Все майно було спочатку передано до новоствореного Освітнього фонду, а згодом частина дарована імператрицею Марією Терезією канонізованій незадовго до цього (1771) Мукачівській греко-католицькій єпархії. Офіційна передача єзуїтських будівель, замку, фондів бібліотеки Мукачівській греко-католицькій єпархії відбулася 1 серпня 1775 р. Земельні маєтки, ліси, виноградники, луки, різні будівлі, млини тощо впродовж майже двох століть ужгородські єзуїти отримали шляхом дарування або викупу від місцевих шляхтичів. Більшість цих земель після розпуску ордену передані до Освітнього фонду, згодом продані, отримані кошти використовувалися для потреб Освітнього фонду.

Біографія автора

Оксана Ферков

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології, етнології та культурології Факультету історії та міжнародних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерела

VIII.tc. A jezsuita atyákról. [Оnline]. Доступно: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=60800008.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1608 (дата звернення 25.04.2022).

Bujdosó, István, 2011. Az ungvári gimnázium története, Együtt / 3, 71–81 old.

Bujdosó, István, 2011a. Az Ungvári Drugeth Gimnázium története (az alapitástól az 1880-as évek végéig), Acta Beregsasiensis / 11, 101–112 old.

Dudás, Gyula, 1909. A homonnai Drugeth-kollégium, Adalékok Zemplém vármegye Történetéhez / 14, 3–32 old.

Barna, Mihály, 1883. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium története, Az Ungvári királyi katholikus Főgimnázium Értesitője az 1882 – 1883. tanévről, Ungvár, 3–15 old.

Blanár, Ödön, 1913. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium háromszázados története. 1613 – 1913, Ungvár: Ungmegyei könyvnyomda, 305 old.

Doby, Antal, 1898. A homonnai Drugeth-gimnáziumról, Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez / 3, 319–321, 354–356 old.

Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Egyetemi Könyv- és Kézirattár, Budapest (далі – ELTE EKK), AB 126. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1694 die 3 Aprilis – ab annum 1723 Novembris; AB 127. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1734 – ab annum 1746; AB 128. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1748 Novembris; AB 129. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. Anno 1761 – ab annum 1772.

Fedinec, Csilla, 1996. Az ungvári gimnázium évszázadai, Kalendárium, 96' 97, Ungvár: Kárpáti Kiadó, 34–35 old.

Gyenis, András. S. J., 1941. Régi jezsuita rendházak: Központi rendi kormányzat. Vác. Оnline]. Доступно: http://mek.oszk.hu/00000/00014/00014.htm#3 (дата звернення: 21.04. 2019).

Hermánn, Egyed, 1972. A katоlikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 582 old.

Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya Levéltára, Budapest (далі – JTMRL), D.38. JTMRL, І, 1. Histоria Collegii Homonna-Ungvariensis Soc. Jesu ad anno 1700 – 1773, 1783.

Lukács, László SJ, Molnár, Antal, 2009. A homonnai jezsuita kollégium (1615-1619), Molnár Antal. Lehetettlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magayrországon a 16.-17. században, Budapest, 95–146. old.

Meszlényi, Antal, 1936. II. Rákóczi Ferenc felkelésének valláspolitikája és a jezsuiták, Regnum, 265–267. old.

Mihályi, Péter, 2016. Privatizáció és államosítás Magyarországon a 17 – 18. században. Közgazdasági Szemle. LXIII. Évf., November. 1217–1245. old.

MNL OL 1 – MNL OL A 57. – Libri regii – 51.köt. – 157–162. оld.

MNL OL 2 – MNL OL A 57-10-0171 [Оnline]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_10_0171/?list=eyJxdWVyeSI6ICJVbmd2XHUwMGUxcmkgamV6c3VpdGEifQ (дата звернення 25.04.2022).

MNL OL 3 – MNL OL E 152. – Regestrata. – Collegium Ungvariense. – Fasc. 4. Fol.123.

MNL OL 4 – MNL OL E 152. – Regestrata. – Collegium Ungvariense. – Fasc. 9. Fol.33 r.

MNL OL 5 – MNL OL E 156. – a. – Fasc. 107. – No. 052.

MNL OL 6 – HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 107. – No. 052.

MNL OL 7 – MNL OL E 156. – a – Fasc. 147. – No. 158.

MNL OL 8 – MNL OL E 156. – a. – Fasc. 176. – No. 007.

MNL OL 9 – MNL OL 156-a. – Fasc.188. – No. 048.

Nagy, Kornél, 2014. A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szőlőbirtoklása a 17. század végén. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Folia collecta (2). Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 240–260. old.

R.Várkonyi, Ágnes, 2007. „Ha Indiáig bujdosnak is, visszahozzuk őket”. II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták néhány kérdéséhez. „Nem sűlyed az emberiség!”... Album amicorum. Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József. Budapest, 1462–1475 old.

Szarka, Anna, 1994. Az unvgári jezsuita kollégium és a munkácsi püspökség könyvgyüjteménye. Nyiregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó. 31. old.

Tamási, Zsolt, 2009. II. Rákóczi Ferenc vallásossága. Keresztény szó, 3. Szám. [Оnline]. Доступно: http://epa.oszk.hu/00900/00939/00103/2009_03_11_00103.htm. Останній візит 19.08.18 (дата звернення 25.04.2022)

Thaly, Kálmán, 1873. Szepes vármegye levéltára. Századok, 130. old.

Urbéri táblázatok [Оnline]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNRUdZPShVTkcpIn0 (дата звернення 25.04.2022).

V. Bangett, William, 2002. A jezsuiták története. Budapest, Osiris, 490 old.

Weiser, Fridericus, 1882. Litterae autenticae exhibentes originem scholarum Hungariae, I. Coloczae, 450 old.

ДАЗО 1 – ДАЗО (Державний архів Закарпатської області – далі ДАЗО), ф. 4, оп. 5, од. зб, 544. Циркуляр Угорського королівського намісництва про терміни прийняття претензій до ліквідованого товариства єзуїтів, 1773 р., 2 арк.

ДАЗО 2 – ДАЗО, ф. 4., оп. 5., од. зб. 743. Прохання комітатської влади та Егерського єпископа про передачу Унгварської гімназії монахам ордену св. Павла, 1774 р., 9 арк.

ДАЗО 3 – ДАЗО, ф.10, оп. 1., од. зб. 1131. Розпорядження королівського намісництва про ліквідацію римським папою ордену єзуїтів и про порядок передачі їх майна, 1.10. 1773 р., 4 арк.

ДАЗО 4 – ДАЗО, ф. 10, оп. 1., од. зб. 1199. Відомість обліку нерухомого майна розпущеного ордену єзуїтів в Сатмарській, Ужанській, Пожонській жупах, 5.06. 1775 р., 2 арк.

ДАЗО 5 – ДАЗО, ф. 151, оп. 1., од. зб. 2540. Справа про майнове становище Товариства єзуїтів в Унгварському дистрикті. 05.06.1776 р., 2 арк.

ДАЗО 6 – ДАЗО, ф. 151, оп. 1., од. зб. 2489. Звернення єпископа А.Бачинського до Ужанського наджупана стосовно передачі ужгородського єзуїтського монастиря і церкви Мукачівській єпархії (копія), 1776 р., 2 арк.

ДАЗО 7 – ДАЗО, ф. 151, оп. 1., од. зб. 2615. Акти передачі майна Товариства єзуїтів в м. Унгвар Мукачівській греко-католицькій єпархії і листування стосовно цього, Т.1., 18.07. 1777 – 28.12.1777 р., 89 арк.

ДАЗО 8 – ДАЗО, Ф.151, оп. 1., од. зб. 2616. Акти передачі майна Товариства єзуїтів в м. Унгвар Мукачівській греко-католицькій єпархії і листування стосовно цього, Т.2. 18.07. 1777 – 28.12.1777, 65 арк.

ДАЗО 9 – ДАЗО, Ф.151, оп.1, од. зб. 3318. Промова з приводу переселення гімназії у нове приміщення, 20.11.1785 р. 5 арк.

Лозинский, С., 1986. История папства. 3-е изд. Москва: Политиздат. [Оnline]. Доступно: //http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000072/st012.shtml (дата звернення: 25.04. 2022).

Папська булла про ліквідацію Товариства Ісуса [Оnline]. Доступно: https://www.vatican.va/content/clemens-xiv/it/documents/breve-dominus-ac-redemptor-21-luglio-1773.html (дата звернення 25.04.2022).

Ферков, Оксана, 2014. До питання про заснування єзуїтського колегіуму в Гуменному [Оnline] Доступно: http://www.zakarpatia.com (дата звернення: 23.04. 2019).

Ферков, Оксана, 2019. Гуменянсько-ужгородський єзуїтський колегіум: від заснування до ліквідації Товарситва Ісуса (1613 – 1773). Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Orientalia et Occidentalia, vol. 24, Kosice: Dobrá kniha. с. 121–139.

Ферков, Оксана, 2019а Місіонерська діяльність ордену єзуїтів (Товариство Ісуса) у володіннях окатоличених аристократів Північно-Східної Угорщини у XVIІ ст., Науковий вісник Ужгородського університету, серія: історія. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», № 1 (40). с. 173–185.

Химинець, В. В, Басараб, М. М., 2013. Історія Ужгородської гімназії (1613 – 2013). Монографія, Ужгород: «Карпати»; Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 272 с.

Химинець, В.В., Стрічик, П.П., Качур, Б.М., Талапканич, М.І., 2009. Освіта Закарпаття. Монографія, Ужгород: «Карпати»; Інформаційно-видавчничий центр ЗІППО, 464 с.

Ужгородська гімназія. Історія, матеріали, спогади, 2001. / Кер. ред. кол. П. Чучка, Ужгород: «Поліпрант», 269 с.

Reference

VIII.tc. A jezsuita atyákról [online] Dostupno: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=60800008.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1608 (data zvernennia 25.04.2022) (in Hungarian).

Bujdosó, István, 2011. Az ungvári gimnázium története, Együtt / 3, 71–81 old. (in Hungarian).

Bujdosó, István, 2011a. Az Ungvári Drugeth Gimnázium története (az alapitástól az 1880-as évek végéig), Acta Beregsasiensis / 11, 101–112 old. (in Hungarian).

Dudás, Gyula, 1909. A homonnai Drugeth-kollégium. Adalékok Zemplém vármegye Történetéhez / 14, 3–32 old. (in Hungarian).

Barna, Mihály, 1883. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium története, Az Ungvári királyi katholikus Főgimnázium Értesitője az 1882–1883. tanévről, Ungvár, 3–15 old. (in Hungarian).

Doby, Antal, 1898. A homonnai Drugeth-gimnáziumról, Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez / 3, 319–321, 354–356 old. (in Hungarian).

Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Egyetemi Könyv- és Kézirattár, Budapest (далі – ELTE EKK), AB 126. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1694 die 3 Aprilis – ab annum 1723 Novembris; AB 127. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1734 – ab annum 1746; AB 128. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1748 Novembris; AB 129. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. Anno 1761 – ab annum 1772. (in Latin).

Blanár, Ödön, 1913. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium háromszázados története. 1613 – 1913, Ungvár: Ungmegyei könyvnyomda, 305 old. (in Hungarian).

Fedinec, Csilla, 1996. Az ungvári gimnázium évszázadai, Kalendárium, 96' 97, Ungvár: Kárpáti- Kiadó, 34–35 old. (in Hungarian).

Gyenis, András. S. J., 1941. Régi jezsuita rendházak: Központi rendi kormányzat. Vác. [online] Dostupno: http://mek.oszk.hu/00000/00014/00014.htm#3 (data zvernennia: 21.04. 2019). (in Hungarian).

Hermánn, Egyed, 1972. A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 582 old. (in Hungarian).

JTMRL, І, 1. Histоria Collegii Homonna-Ungvariensis Soc. Jesu ad anno 1700 – 1773, 1783. (in Latin).

Lukács, László SJ, Molnár, Antal, 2009. A homonnai jezsuita kollégium (1615-1619), Molnár Antal. Lehetettlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16.-17. században, Budapest, 95–146. old. (in Hungarian).

Meszlényi, Antal, 1936. II. Rákóczi Ferenc felkelésének valláspolitikája és a jezsuiták, Regnum, 265-267. old. (in Hungarian).

Mihályi, Péter, 2016. Privatizáció és államosítás Magyarországon a 17 – 18. században. Közgazdasági Szemle. LXIII. Évf., November. 1217–1245. old. (in Hungarian).

MNL OL 1 – MNL OL A 57. – Libri regii – 51.köt. – 157–162. old. (in Latin).

MNL OL 2 – MNL OL A 57-10-0171 [online] Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_10_0171/?list=eyJxdWVyeSI6ICJVbmd2XHUwMGUxcmkgamV6c3VpdGEifQ (data zvernennia 25.04.2022) (in Latin).

MNL OL 3 – MNL OL E 152. – Regestrata. – Collegium Ungvariense. – Fasc. 4. Fol.123. (in Latin).

MNL OL 4 – MNL OL E 152. – Regestrata. – Collegium Ungvariense. – Fasc. 9. Fol.33 r. (in Latin).

MNL OL 5 – MNL OL E 156. – a. – Fasc. 107. – No. 052. (in Latin).

MNL OL 6 – HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 107. – No. 052. (in Latin).

MNL OL 7 – MNL OL E 156. – a – Fasc. 147. – No.158. (in Latin).

MNL OL 8 – MNL OL E 156. – a. – Fasc. 176. – No.007. (in Latin).

MNL OL 9 – MNL OL 156-a. – Fasc.188. – No.048. (in Latin).

Nagy, Kornél, 2014. A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szőlőbirtoklása a 17. század végén. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Folia collecta (2). Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 240–260. old. (in Hungarian).

R.Várkonyi, Ágnes, 2007. „Ha Indiáig bujdosnak is, visszahozzuk őket”. II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták néhány kérdéséhez. „Nem sűlyed az emberiség!”... Album amicorum. Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József. Budapest, 1462 – 1475 old. (in Hungarian).

Szarka, Anna, 1994. Az unvgári jezsuita kollégium és a munkácsi püspökség könyvgyüjteménye. Nyiregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó. 31. old. (in Hungarian).

Tamási, Zsolt, 2009. II. Rákóczi Ferenc vallásossága. Keresztény szó, 3. Szám. [online] Dostupno: http://epa.oszk.hu/00900/00939/00103/2009_03_11_00103.htm. Ostannii vizyt 19.08.18 (data zvernennia 25.04.2022) (in Hungarian).

Thaly, Kálmán, 1873. Szepes vármegye levéltára. Századok, 130. old. (in Hungarian).

Urbéri táblázatok [online] Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNRUdZPShVTkcpIn0 (data zvernennia 25.04.2022) (in Latin).

V. Bangett, William, 2002. A jezsuiták története. Budapest, Osiris, 490 old. (in Hungarian).

Weiser, Fridericus, 1882. Litterae autenticae exhibentes originem scholarum Hungariae, I. Coloczae, 450 old. (in Latin).

DAZO 1 – DAZO (Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti – dali DAZO), f. 4, op. 5, od. zb, 544 «Tsyrkuliar Uhorskoho korolivskoho namisnytstva pro terminy pryiniattia pretenzii do likvidovanoho tovarystva yezuitiv», 1773 r., 2 ark. (in Latin).

DAZO 2 – DAZO, f. 4., op. 5., od. zb. 743. «Prokhannia komitatskoi vlady ta Eherskoho yepyskopa pro peredachu Unhvarskoi himnazii monakham ordenu sv. Pavla», 1774 r., 9 ark. (in Latin, (in Hungarian).

DAZO 3 – DAZO, f. 10, op. 1.,od. zb. 1131 «Rozporiadzhennia korolivskoho namisnytstva pro likvidatsiiu rymskym papoiu ordenu yezuitiv y pro poriadok peredachi yikh maina», 1.10. 1773 r., 4 ark. (in Latin).

DAZO 4 – DAZO, f. 10, op. 1., od. zb. 1199 «Vidomist obliku nerukhomoho maina rozpushchenoho ordenu yezuitiv v Satmarskii, Uzhanskii, Pozhonskii zhupakh», 5.06. 1775 r., 2 ark. (in Latin).

DAZO 5 – DAZO, f. 151, op. 1., od. zb. 2540. Sprava pro mainove stanovyshche Tovarystva yezuitiv v Unhvarskomu dystrykti. 05.06.1776 r., 2 ark. (in Latin).

DAZO 6 – DAZO, f. 151, op. 1., od. zb. 2489 Zvernennia yepyskopa A.Bachynskoho zho Uzhanskoho nadzhupana stosovno peredachi uzhhorodskoho yezuitskoho monastyria i tserkvy Mukachivskii yeparkhii(kopiia), 1776 r., 2 ark. (in Latin).

DAZO 7 – DAZO, f. 151, op. 1., od. zb. 2615 «Akty peredachi maina Tovarystva yezuitiv v m. Unhvar Mukachivskii hreko-katolytskii yeparkhii i lystuvannia stosovno tsoho», T.1., 18.07. 1777 – 28.12.1777 r.,. 89 ark. (in Latin).

DAZO 8– DAZO, f. 151, op. 1., od. zb. 2616 «Akty peredachi maina Tovarystva yezuitiv v m. Unhvar Mukachivskii hreko-katolytskii yeparkhii i lystuvannia stosovno tsoho», t. 2. 18.07. 1777 – 28.12.1777, 65 ark. (in Latin).

Lozynskyi, S., 1986. Ystoryia papstva. [History of the papacy]. 3-e yzd., Moskva: Polytyzdat. [online] Dostupno: //http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000072/st012.shtml (data zvernennia: 25.04. 2022). (in Russian).

Papska bulla pro likvidatsiiu Tovarystva Isusa [Papal bull on the liquidation of the Society of Jesus]. [online] Dostupno: https://www.vatican.va/content/clemens-xiv/it/documents/breve-dominus-ac-redemptor-21-luglio-1773.html (data zvernennia 25.04.2022) (in Latin).

Ferkov, Oksana, 2014. Do pytannia pro zasnuvannia yezuitskoho kolehiumu v Humennomu [On the question of establishing a Jesuit college in Humennoe ]. [online] Dostupno: http://www.zakarpatia.com (data zvernennia: 23.04. 2019). (in Ukrainian).

Ferkov, Oksana, 2019. Humeniansko-uzhhorodskyi yezuitskyi kolehium: vid zasnuvannia do likvidatsii Tovarsytva Isusa (1613–1773). [Humianian-Uzhhorod Jesuit College: from the founding to the liquidation of the Society of Jesus (1613–1773).] Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Orientalia et Occidentalia, vol. 24, Kosice: Dobrá kniha, s. 121–139. (in Ukrainian).

Ferkov, Oksana, 2019a. Misionerska diialnist ordenu yezuitiv (Tovarystvo Isusa) u volodinniakh okatolychenykh arystokrativ Pivnichno-Skhidnoi Uhorshchyny u XVII st. [Missionary activity of the Jesuit Order (Society of Jesus) in the possession of Catholic aristocrats of North-Eastern Hungary in the XVII century.] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla», № 1 (40), s. 173–185. (in Ukrainian).

Khymynets, V.V., Basarab, M.M., 2013. Istoriia Uzhhorodskoi himnazii (1613 – 2013). [History of Uzhgorod Gymnasium (1613 – 2013).]. Monohrafiia, Uzhhorod: «Karpaty»; Informatsiino-vydavnychyi tsentr ZIPPO, 272 s. (in Ukrainian).

Khymynets, V.V., Strichyk, P.P., Kachur, B.M., Talapkanych, M.I., 2009. Osvita Zakarpattia. [Education of Transcarpathia]. Monohrafiia. Uzhhorod: «Karpaty»; Informatsiino-vydavchnychyi tsentr ZIPPO, 464 s. (in Ukrainian).

Uzhhorodska himnaziia. Istoriia, materialy, spohady, 2001 [Uzhhorod gymnasium. History, materials, memories] / Ker. red. kol. P. Chuchka, Uzhhorod: «Poliprant», 269 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія