ІМПЕРСЬКА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ПРИНЦИП МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257053

Ключові слова:

інформація, пропаганда, політика, освіта, університет, народність, етнос, нація, мова, консерватизм,, Україна, Росія, імперія, національний рух, православ’я, колонізація

Анотація

Мета дослідження спрямована на з’ясування змісту і завдань уваровської консервативно-ідеологічної доктрини, що стала «інтелектуальною зброєю» модернізації інформаційно-освітньої сфери та частиною внутрішньої імперської національної політики. Об’єктом дослідження є ідеологічна система російського самодержавства, предметом – інтелектуальна спадщина С. Уварова, а конкретно його програма «офіційної народності», яка на багато років забезпечила алгоритм «еволюційної» кореляції ідеологічного фундаменту російського інформаційно-освітнього середовища. Методологія спирається на принципи історизму, системності та цивілізаційної теорії розвитку соціумів. Такий підхід дозволяє, об’єктивно і неупереджено висвітлити реформаторську діяльність С. Уварова та визначити імперський зміст його освітніх реформ. Наукова новизна обумовлена тим, що довгі роки дослідження ідеологічної спадщини Уварова велися переважно в межах марксистської парадигми і безумовно з позиції соціально-класової конкуренції. Відповідно, радянська історична наука доводила, що імперська освіта виключно обслуговувала інтереси самодержавства, а тому й взяла на озброєння ідею офіційної народності. При цьому формаційні історики досить акуратно обходили той факт, за яким С.С. Уваровим до змісту інформаційно-освітньої системи було закладено ідеологічний інструмент з організації мовної і культурної асиміляції народів Російської імперії. Фактично Уваров посів своє місце в історії імперії не просто, як талановитий бюрократ-реформатор інформаційно-освітнього середовища, а як політик, який намагався емансипувати російську національну свідомість на тлі імперської ідеології, в ключі вірнопідданого ставлення до самодержавства. Проголошена Уваровим програма «офіційної народності» протиставила неконтрольованому поширенню матеріалістичних і ліберальних ідей свідомий консервативний бар’єр у формі посилення бюрократичного регулювання інформаційно-освітньої сфери. На практиці, до системи народної освіти був закладений ідеологічний інструмент, що впливав на адміністративну систему самодержавства у плані організації мовної і культурної асиміляції народів імперії.

Біографії авторів

Євгеній Бевзюк

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Ольга Котляр

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Александр ІІІ Романов, 1881. Высочайший Манифест. 29.04.1881. [Online]. Режим доступу: https://ru.wikisource.org/wiki/Высочайший_манифест_29.04.1881 (дата звернення: 15. 01. 2020).

Виттекер, Ц. Х., 1999. Граф С.С. Уваров и его время: монография, Санкт-Петербург, 350 с.

Вортман, Р., 1999. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века, Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века, Москва, вып. 3, с. 233–244.

Государственные преступления в России в XIX веке, 1907: сб. полит. процессов и др. материалов, относящихся к истории революц. и оппозиц. движений в России, 1094 – 1906 / Сост. под ред.[и с предисл.] Б. Базилевского (В. Богучарского), Санкт-Петербург, т. 1, с. 184. [Online]. Режим доступу: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8399-t-1-1825-1876-gg-1906-russkaya-istoricheskaya-biblioteka-1#mode/inspect/page/190/zoom/4, (дата звернення: 12.01.2020).

Днепров, Э. Д., 2011. Российское образование в ХІХ – начале ХХ веках: монография, Москва, т.1, 648 с.

Миллер, А., 2020. Триада графа Уварова. [Online]. Режим доступу: https://coollib.com/b/248234-aleksey-ilich-miller-lektsii-alekseya-millera-na-politru/read, (дата звернення: 07. 03. 2020).

Никитенко, А. В., 1955. Дневник. 1826 – 1857, Москва, 1955, т. 1, 540 с.

Обозрение состояния городов российской империи в 1833 году, 1834. Издано при министерстве внутренних дел, Санкт-Петербург, 869 с.

Петров, Ф. А., 2001. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования, Российские университеты и люди 1840-х годов, Москва, 2001, кн. 4, ч. 1, 584 с.

Погодин, М. П., 1846, Историко-критические отрывки: монография, Москва, 464 с.

Рейтблат, Абрам., 2016. Фаддей Венедиктович Булгарин. Идеолог, журналист, консультант секретной полиции, Новое Литературное Обозрение, с. 174–195. [Online]. Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=546990&p=16https://books.google.com.ua/books?id=m03zCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false, (дата звернення: 07. 03. 2020).

Рождественский, С. В., 1902. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802 – 1902: монография: Санкт-Петербург, 813 с. [Online]. Режим доступу: http://elib.gnpbu.ru/text/rozhdestvensky_istoricheskiy-obzor-deyatelnosti_1902/ (дата звернення: 05. 12. 2019).

Справочник по высшему образованию, 1911. Руководство для поступающих во все высшие учебные заведения России, Сост. инж. Д. Марголин. Изд. 2-е, испр. и доп., Киев, «Сотрудник», 507 с.

Уваров, С. С., 1831. О народонаселении в России. Чтения Императорской Академии Наук в Санктпетербурге за 1829 и 1830 годы. Отделение наук исторических, филологических и политических, Санкт-Петербург, кн.1, с.115–128.

Уваров, С. С., 1839. Обозрение действий правительства за истекшее пятилетие, Журнал Министерства народного просвещения, № 1, с. 1–36.

Уваров, С. С., 1847. Письмо Попечителю Киевского учебного округа. Секретно. 29.05. 1847, ЦДІАК України, ф. 707, оп. 261, спр. 12, арк 4–6.

Уваров, С. С., 1864. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843: (Записка, представленная государю императору Николаю Павловичу министром народного просвещения графом Уваровым в 1843 г.), Санкт-Петербург, 161 с.

Уваров, С. С., 2006. О крепостном праве в России (1830–1831). Пер. с фр. и примеч. М. М. Шевченко, Русский сборник, Москва, т. 2, с. 176–193.

Циркулярное предложение относительно диссертаций на ученой степени (13 декабря 1850 г.), 1914. Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Университеты до эпохи 60-х гг., Санкт-Петербург, вып. 1, с. 58.

[Оnline]. Доступно https://www.prlib.ru/node/678796/source#v=d&z=2&n=5&i=8707446_doc1_a74c1aa2-3e00-4412-8593-ef09b8da0e91.tiff&y=399.33331298828125&x=448 (дата звернення: 09. 01. 2020).

Шильдер, Н. К., 1903. Император Николай I: Его жизнь и царствование: монография, Санкт-Петербург, т. 1, 252 с.

Шульгин, В. В., 1914. Киевский университет при Бибикове (1838–1855). Соловьев И.М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Вып. 1. Университеты до эпохи 60-х гг., Санкт-Петербург, с. 185–190. [Online]. Режим доступу: https://www.prlib.ru/node/678796/source#v=d&z=2&n=5&i=8707446_doc1_a74c1aa2-3e00-4412-8593-ef09b8da0e91.tiff&y=399.33331298828125&x=448 (дата звернення: 016. 08. 2020).

References

Aleksandr ІІІ Romanov, 1881. Vysochajshij Manifest. 29.04.1881. [Supreme Manifesto] [Elektronnij resurs]: https://ru.wikisource.org/wiki/Vysochajshij_manifest_29.04.1881(data zvernennya: 15. 01. 2020) (in Russian).

Dneprov, E. D., 2011. Rossijskoe obrazovanie v ХІХ – nachale ХХ vekah. [Russian education in the 19th - early 20th centuries]. Moskva, t.1, 648 s. (in Russian).

Gosudarstvennye prestupleniya v Rossii v XIX veke: sb. polit. processov i dr. materialov, otnosyashchihsya k istorii revolyuc. i oppozic. dvizhenij v Rossii, 1094–1906 [State crimes in Russia in the 19th century] / Sost. pod red.[i s predisl.] B. Bazilevskogo (V. Bogucharskogo), Sankt-Peterburg, 1907, t. 1, s. 184. [Elektronnij resurs]: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8399-t-1-1825-1876-gg-1906-russkaya-istoricheskaya-biblioteka-1#mode/inspect/page/190/zoom/4 (data zvernennya: 12. 01. 2020) (in Russian).

Miller, A., 2020. Triada grafa Uvarova. [Triad of Count Uvarov] [Elektronnij resurs]: http:// polit.ru/article/2007/04uvarov (data zvernennya: 07. 03. 2020) (in Russian).

Nikitenko, A.V. 1955. Dnevnik. 1826 – 1857 [Diary], Moskva, t. 1 (in Russian).

Obozrenie sostoyaniya gorodov rossijskoj imperii v 1833 godu. 1834. Izdano pri ministerstve vnutrennih del [Review of the state of the cities of the Russian Empire in 1833. Published by the Ministry of the Interior], Sankt-Peterburg, 869 s. (in Russian).

Petrov F.A., 2001. Rossijskie universitety v pervoj polovine XIX veka. Formirovanie sistemy universitetskogo obrazovaniya [Russian universities in the first half of the 19th century. Formation of the system of university education] / «Rossijskie universitety i lyudi 1840-h godov», Moskva, kn. 4, ch. 1. (in Russian).

Pogodin, M.P., 1846. Istoriko-kriticheskie otryvki, [Historical-critical passages: monograph], Moskva. (in Russian).

Rejtblat, Abram, 2016. Faddej Venediktovich Bulgarin. Ideolog, zhurnalist, konsultant sekretnoj policii, [Faddey Venediktovich Bulgarin. Ideologist, journalist, secret police consultant], Novoe Literaturnoe Obozrenie. (in Russian).

Romanovich-Slavatinskij, A.V., Professora i studentchestvo v Kievskom universitete po vospominanim, Solovev I.M. Russkie universitety. (in Russian).

Rozhdestvenskij, S.V., 1902. Istoricheskij obzor deyatelnosti Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 1802–1902, [Historical overview of the activities of the Ministry of Public Education, 1802 – 1902], Sankt-Peterburg, s. 256. [Elektronnij resurs]: http://elib.gnpbu.ru/text/rozhdestvensky_istoricheskiy-obzor-deyatelnosti_1902/, (data zvernennya: 05. 12. 2019). (in Russian).

Sbornik postanovleniya po Ministerstvu Narodnogo Prosveshcheniya. Carstvovanie imperatora Nikolaya I. 1825 – 1855. [Collection of resolutions on the Ministry of Public Education. The reign of Emperor Nicholas I] 1875. Shtaty i Prilozheniya, Sankt-Peterburg, t. 2. (in Russian).

Shilder, N. K., 1903. Imperator Nikolaj I: Ego zhizn' i carstvovanie, [Emperor Nicholas I: His life and reign] Sankt-Peterburg, t. 1. (in Russian).

Shishkov, A. S., 1914. Rech ministra narodnogo prosveshcheniya A.S. Shishkova 11 sentyabrya 1824 g. [Speech of the Minister of Public Education A.S. Shishkov September 11, 1824] / Solovev I.M. Russkie universitety v ih ustavah i vospominaniyah sovremennikov. Universitety do epohi 60-h gg., Sankt-Peterburg, vyp. 1, s. 51. [Elektronnij resurs]: https://www.prlib.ru/node/678796/source#v=d&z=2&n=5&i=8707446_doc1_a74c1aa2-3e00-4412-8593-ef09b8da0e91.tiff&y=399.33331298828125&x=448 (data zvernennya: 09. 01. 2020). (in Russian).

Shulgin, V. V., Kievskij universitet pri Bibikove (1838–1855) [Kyiv University under Bibikov] / Solovev I. M. Russkie universitety. (in Russian).

Spravochnik po vysshemu obrazovaniyu, [Higher Education Handbook] 1911. Rukovodstvo dlya postupayushchih vo vse vysshie uchebnye zavedeniya Rossii, / Sost. inzh. D. Margolin. Izd. 2-e, ispr. i dop., Kiev, «Sotrudnik». (in Russian).

Cirkulyarnoe predlozhenie otnositelno dissertacij na uchenyya stepeni [Circular Proposal for Degree Dissertations] (13 dekabrya 1850 g.), Solovev I.M. Russkie universitety. (in Russian).

Uvarov, S. S., 1831. O narodonaselenii v Rossii, Chteniya Imperatorskoj Akademii Nauk v Sanktpeterburge za 1829 i 1830 gody. [On population in Russia, Readings of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg for 1829 and 1830] Otdelenie nauk istoricheskih, filologicheskih i politicheskih, Sankt-Peterburg, kn.1. (in Russian).

Uvarov, S. S., 1834. Cirkulyarnoe predlozhenie [Circular offer] Upravlyayushchego Ministerstvom narodnogo prosveshcheniya nachalstvam uchebnyh okrugov o vstuplenii v upravlenie ministerstvom, Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, № 1. (in Russian).

Uvarov, S. S., 1839. Obozrenie dejstvij pravitelstva za istekshee pyatiletie [Review of government actions over the past five years], Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, № 1. (in Russian).

Uvarov, S. S., 1847. Pismo Popechitelyu Kievskogo uchebnogo okruga. Sekretno. 29.05. 1847 [Letter to the Trustee of the Kyiv educational district. Secret] / Centralnij derzhavnij іstorichnij arhіv Ukraїni, m. Kiїv/ CDІAK Ukraїni, f. 707, op.261, spr. 12, ark 4. (in Russian).

Uvarov, S. S., 1864. Desyatiletie Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. 1833–1843, [Decade of the Ministry of Public Education] Sankt-Peterburg. (in Russian).

Uvarov, S. S., 2006. O krepostnom prave v Rossii (1830–1831) [About serfdom in Russia]. Per. s fr. i primech. M. M. Shevchenko, Russkij sbornik, Moskva, t. 2. (in Russian).

Uvarov, S. S., 1847. Pismo Popechitelyu Kievskogo uchebnogo okruga. Sekretno 29.05. 1847, [Letter to the Trustee of the Kyiv educational district. Secret] CDІAK Ukraїni, f. 707, op. 261, spr. 12, ark 4. (in Russian).

Vortman, R., 1999. «Oficialnaya narodnost» i nacionalnyj mif rossijskoj monarhii XIX veka ["Official people" and the national myth of the Russian monarchy of the XIX century] / Kulturnye praktiki v ideologicheskoj perspektive. Rossiya, XVIII – nachalo XX veka, Moskva, vyp. 3. (in Russian).

Vitteker, C. H., 1999. Graf S. S. Uvarov i ego vremya, [Count S.S. Uvarov and his time] Sankt-Peterburg. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія