ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ДІАСПОРНОГО КІНОМИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КАНАДСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257132

Ключові слова:

українська діаспора Канади, українське кіномистецтво, канадське кіно, Міжнародний кінофестиваль Торонто, мультикультуралізм

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню генезису та розвитку українського кіномистецтва в умовах перебування поза межами етнічної території. Автор досліджує кіно, як один з важливих аспектів національно-культурницького руху української діаспори Канади другої чверті ХХ – початку ХХІ ст. Окрему увагу в роботі присвячено феномену канадського мультикультуралізму та його ролі як в розвитку англо-французької, так і української культурної традиції. Актуальність даної роботи пов’язана з сучасним геополітичним, економічним, культурним станом України у світі. Саме сьогодні в умовах воєнної агресії, етнічного геноциду та інформаційного шовінізму, що спричинили нову хвилю української еміграції, варто здійснювати кроки в сторону збереження національної спадщини та ознайомити світове співтовариство з досягненнями та нагальними потребами України. Тому культурна та стратегічна співпраця України та Канади є нині надто актуальною справою. У даній публікації узагальнюються основні аспекти історії українського та канадського кінематографу, формулюються спільні та відмінні риси західної – англосаксонської, французької та східнослов’янської – української кінотрадиції, аналізуються різноманітні прояви українського діаспорного кіномистецтва в Канаді та вивчаються акультураційні тенденції. Для досягнення зазначеної мети було залучено необхідну джерельну базу, що містить канадські та українські періодичні видання, які в переважній більшості вперше вводяться у науковий обіг. На основі ретельно вивченої дотичної історіографії автор робить відповідні висновки, які необхідні для цілковитого розкриття теми наукової статті. Досить важливим є порівняння бачення творчого процесу з позицій істориків, культурологів і митців – акторів, режисерів та сценаристів, які вплинули на розвиток вітчизняного та закордонного кіно. Методологію статті складає: аналіз, історико-порівняльний та історико-генетичний методи. Об’єктом роботи є культура української діаспори Канади, а предметом – аналіз історії та розвитку українського кіномистецтва Канади, як держави мультикультурного спрямування. В даній статті робиться спроба доповнення та узагальнення різних аспектів порушеної проблеми.

Біографія автора

Анатолій Бодруг

аспірант кафедри історії України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса

Посилання

Список використаних джерел

Gittings, C. E., 2001. Canadian national cinema: ideology, difference and representation, Abingdon: Routledge, 352 p.

James, J. M., 1968. Pseudo – Nazi troops take over Town on Sunday. Canadian Statesman, 4 Sep., p. 1–2.

Marchessault, J. and Straw, W., 2019. The Oxford Handbook of Canadian Cinema, Oxford: Oxford University Press, 505 p.

Melnyk, G., 2004. One hundred years of Canadian cinema, Toronto: University of Toronto Press, 300 p.

Rubin, R., 2021. Toronto Film Festival unveils contemporary world cinema and discovery lineup, Variety, 29 July. [online]. Доступно: Available at: https://variety.com/2021/film/news/toronto-film-festival-contemporary-world-cinema-discovery-lineup-1235029304 (Accessed 7 April 2022).

Wyndham, P. W., 2001. Take One's Essential Guide to Canadian Film, Toronto: University of Toronto Press, 286 p.

Zaporzan S., Klymasz R. B., 1982. Film and the Ukrainians in Canada. A filmography index of film titles and bibliography with supplementary appendices, Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies, 128 p.

Білінський, Ю., 2014. Українське кіно: погляд з Канади. Новий шлях - Українські вісті, 24 вер. [online]. Доступно: https://newpathway.ca/українське-кіно-погляд-з-канади (дата звернення 10 квітня 2022).

Госейко, Л., 2005. Історія українського кінематографа (1896 – 1995), Київ: КINO-КОЛО, 464 с.

Ілляшенко, В. В., 2004. Історія українського кіномистецтва. 1893 – 2003, Київ: Вік, 412 с.

Ковпак, В. А., 2013. Екранна публіцистика кіно української діаспори як інформаційно-комунікаційний канал. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, № 3–4. с. 83–87.

Любомирський, С., 1947. Жорстокі світанки, т. 1, Вінніпеґ: Новий шлях, 235 с.

Макух, А., 2017. Луговий Юрій. В: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін., ред. Енциклопедія Сучасної України, т. 18, Лт–Малицький, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, с. 425.

Марунчак, М. Г., 1991. Історія українців Канади, т. 2, Вінніпеґ: Накладом Української Bільної Академії Наук в Канаді, 512 с.

Мацько, В. П., 2009. Українська еміграційна проза XX століття, Хмельницький: Дерепа І. Ж., с. 117–275.

Шишацька, Н., 2005. Юрій Луговий. Хочеться, щоб про Україну знали, Кіно-Театр, № 3. с. 14–15.

References

Bilinsjkyj, Ju., 2014. Ukrajinsjke kino: poghljad z Kanady [Ukrainian cinema: a view from Canada]. Novyj shljakh - Ukrajinsjki visti, 24 Sep., online. Available at: https://newpathway.ca/українське-кіно-погляд-з-канади (Accessed 10 April 2022). (in Ukrainian).

Ghosejko, L., 2005. Istorija ukrajinsjkogho kinematoghrafa (1896–1995) [History of Ukrainian cinema (1896-1995)], Kyjiv: KINO-KOLO, 464 p. (in Ukrainian).

Gittings, C. E., 2001. Canadian national cinema: ideology, difference and representation, Abingdon: Routledge, 352 p. (in English).

Illjashenko, V. V., 2004. Istorija ukrajinsjkogho kinomystectva. 1893–2003. [History of Ukrainian cinema. 1893 – 2003], Kyjiv: Vik, 412 p. (in Ukrainian).

James, J. M., 1968. Pseudo – Nazi troops take over Town on Sunday. Canadian Statesman, 4 Sep., p. 1–2. (in English).

Kovpak, V. A., 2013. Ekranna publicystyka kino ukrajinsjkoji diaspory jak informacijno-komunikacijnyj kanal [Screen journalism of Ukrainian diaspora cinema as an information and communication channel]. Derzhava ta reghiony. Serija: Socialjni komunikaciji, № 3–4. pp. 83–87. (in Ukrainian).

Ljubomyrsjkyj, S., 1947. Zhorstoki svitanky [Cruel dawns], t. 1, Winnipeg: New Pathway, 235 p. (in Ukrainian).

Macjko, V. P., 2009. Ukrajinsjka emighracijna proza XX stolittja [Ukrainian emigration prose of the 20th century], Khmeljnycjkyj: Derepa I. Zh., pp. 117–275. (in Ukrainian).

Makukh, A., 2017. Lughovyj Jurij [Lugovyj Yuriy]. In: I. M. Dzjuba, A. I. Zhukovsjkyj, M. Gh. Zheleznjak ta in., red. Encyklopedija Suchasnoji Ukrajiny. T. 18. Lt–Malycjkyj, Kyjiv: Instytut encyklopedychnykh doslidzhenj NAN Ukrajiny, p. 425. (in Ukrainian).

Marchessault, J. and Straw, W., 2019. The Oxford Handbook of Canadian Cinema, Oxford: Oxford University Press, 505 p. (in English).

Marunchak, M. Gh., 1991. Istorija ukrajinciv Kanady [History of Ukrainians in Canada], t. 2, Winnipeg: Nakladom Ukrajinsjkoji Viljnoji Akademiji Nauk v Kanadi, 512 p. (in Ukrainian).

Melnyk, G., 2004. One hundred years of Canadian cinema. Toronto: University of Toronto Press, 300 p. (in English).

Rubin, R., 2021. Toronto Film Festival unveils contemporary world cinema and discovery lineup, Variety, 29 July. [online]. Available at: https://variety.com/2021/film/news/toronto-film-festival-contemporary-world-cinema-discovery-lineup-1235029304 (Accessed 7 April 2022). (in English).

Shyshacjka, N., 2005. Jurij Lughovyj. Khochetjsja, shhob pro Ukrajinu znaly [Yuriy Luhovyj. I want to know about Ukraine], Kino-Teatr, № 3, pp. 14–15. (in Ukrainian).

Wyndham, P. W., 2001. Take One's Essential Guide to Canadian Film, Toronto: University of Toronto Press, 286 p. (in English).

Zaporzan S., Klymasz R. B., 1982. Film and the Ukrainians in Canada. A filmography index of film titles and bibliography with supplementary appendices. Edmonton: The Canadian Institute of Ukrainian Studies, 128 p. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія