ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОТУГИ КАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНСТВА 1939-1943 РР.: ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ СПАДОК У РЕАЛІЯХ УГОРСЬКОГО КОРОЛІВСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА МЕМУАРИСТИКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257195

Ключові слова:

студенти, громадська діяльність, товариство, університет

Анотація

У статті на основі здобутків української та зарубіжної історіографії, а також аналізу солідної бази опублікованих джерел (матеріали періодичних видань, мемуарна література) проаналізовано спроби карпатоукраїнського студентства організувати власну громадську діяльність після розпаду Чехословаччини та входження Закарпаття до складу Угорського королівства. Проаналізований матеріал дає підстави стверджувати, що карпатоукраїнський студентський рух, сформований за часів ЧСР, у нових умовах мав певне логічне продовження. У зазначений період на теренах Угорського королівства діяло кілька карпатоукраїнських студентських об’єднань. Зокрема, у 1940 р. був створений «Центральный Союзъ Русскихъ Студентовъ». Його кістяк склали активісти русофільських студентських організацій часів ЧСР. Через власне русофільське спрямування структура не була легалізована, проте впродовж кількох наступних років діяла de facto, об’єднуючи невеликі за чисельністю групи студентів у Дебрецені, Будапешті, Пейчі, Шопроню та Сегеді. У 1941 р. після тривалого підготовчого процесу у Дебрецені утворилося «Общество Подкарпатских Руських Высокошкольных Студентов» («Kárpátaljai Ruszin Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete»). Організація дотримувалося офіційного курсу «угро-русинізму» та певний час перебувала під опікою Регентського комісаріату Карпатської території. У її керівництві також перебувало чимало студентських активістів чехословацького періоду. Водночас ідеологічне спрямування та лояльність угорській владі, викликали апатію серед значної частини студентства, внаслідок чого товариство не зуміло поширити діяльність на інші освітні центри країни. Поряд з цим у вказаний період спостерігалися спроби участі карпатоукраїнських студентів у інтернаціональних земляцьких організаціях (дебреценське товариство студентів з «гірського краю» / «Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete») та створення ними неформальних творчих об’єднань («Будапештскій кружокъ»). При цьому спроби влади втручатися у студентський рух, здебільшого, спричиняли спротив серед активістів та посилювали їх опозиційні настрої.

Біографії авторів

Костянтин Куцов

доктор філософії за спеціальністю «Історія та археологія», солдат 68-го окремого батальйону територіальної оборони Збройних сил України, Ужгород

Любов Павлишин

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja az MCMXXXIX – MCMXL. tanévre, 1940, Budapest, 182 old.

A debreceni magyarorosz egyetemi ifjak bálja, 1939, Az Őslakó, december 3, old. 4.

A kárpátaljai rutén egyetemi ifjúság, 1940, Nemzeti Ujság, szeptember 13, old. 7.

A Kárpátaljai Ruszin Egyetemi Hallgatók Egyesülete megalakult Debrecenben, 1941, Kárpáti Magyar Hírlap, május 29, old. 1.

A Kárpátaljai Ruszin Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének vezetőit fogadta a kormányzói biztos, 1942, Kárpáti Hiradó, januar 25, old. 3.

A kárpátaljai egyetemi ifjúság szorgalmasan készül az új magyar életre, 1943, Kárpáti Hiradó, március 5, old. 1.

Archiwum Akt Nowych (ААN), Zespół: Konsulat RP w Użhorodzie, sygn. 2/460/0/-/28, [40 ark.].

Brenzovics, L., 2010. Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpatálján 1939 – 1944, Ungvár, 205 old.

Eltemették Kováts Andor egyetemi tanárt, 1942, Hétfő, februar 9, old. 6.

Fedinec, Cs., 2002. A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918 – 1944, Bánovce nad Bebravou Dunaszerdahely: Expressprint, 540 old.

Jól tanulnak a kárpátaljai diákok, 1943, Kárpáti Hiradó, március 5, old. 2.

Iváncsó, Á., 2017. Ruszin hallgatók és a debreceni egyetem, 1938 – 1945, Korall, № 68, Budapest, old. 122-145.

Kováts Andor egyetemi tanár üdvözlő beszéde a debreceni magyar-rutén egyetemi ifjak műsoros táncestélyén, 1939, Kárpáti Magyar Hírlap, november 29, old. 3.

Kozma Miklós a Debrecenben ta¬nuló ruszin fiatalságnál, 1941, Pesti Hírlap, oktober 15, old. 5.

Megalakulóban a Ruszin Egyetemi és Főiskolai Hall¬gatók Országos szövetsége, 1940, Kárpáti Magyar Hírlap, december 13, old. 2–3.

Megalakult a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Debrecenben, 1941, Debreczeni Ujság, május 18, old. 2.

Megalakult Debrecenben a ruszin egyetemi hallgatók egyesülete, 1941, Kárpáti Hiradó, május 24, old. 3.

Skala, P., 1997. Spolek karpatoruských studentů Vozroždĕnije, Česko-slovenská historická ročenka, Brno: Masarykova univerzita v Brnĕ, s. 133–135.

Szervezkedik a Kárpátaljai Ruszin Diákok Egyesülete, 1941, Kárpáti Hiradó, április 16, old. 2.

Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy (ÚDUK-AUK), f. 63, kart. 139, sign. b. č., 62 l.

ÚDUK-AUK, f. 63, kart. 183, sign. b. č., 28 l.

ÚDUK-AUK-3, f. 63, kart. 183, sign. b. č., 64 l.

Архій, Й., 1975. Навесні сорок другого, Я навіки прийшов у життя: Збірник спогадів про поета-антифашиста Дмитра Вакарова. Упоряд. О. Д. Довганич, Ужгород: Карпати, с. 134–135.

Бескід, Г., 2001. З минулости першых празкых штудентів-русинів меджі войнами, Русинськый народный календар на рік 2002. Зост. А. Зозуляк, Пряшів: Русинська оброда, с. 127–128.

Вакула, Н., 2019. Медицина Закарпаття. 1939 – 1985 роки: монографія, Ужгород: ТОВ «ІВА», 172 с.

Во вниманіе студентамъ, 1937, Русскій Народный Голосъ, 1 октября, с. 3.

Вѣнокь на свѣжу могилу, 1941, Недѣля, 21 децембра, с. 2.

Высша школа, 1941, Русскій календарь 1942. За изданіе отвѣчае Э. Малиничъ, Ужгородъ: Типографія «Викторія», с. 76–81.

Галас, К., 2021. Із роздумів про наше, Ужгород: Ґражда, 152 с.

Грабарь, О., 1957. Поэзия Закарпатья 1939 – 1944, Братислава: Словацкое издательство художественной литературы, 316 с.

Делеган, М., 1999. Громадська діяльність підкарпатських студентів у вузах Чехословацької республіки, Карпатський край, № 1-3, с. 66–68.

Довганич, О.Д., 2004. Трагічний фінал. Розвідгупа «Закарпатці»: історія та люди, Ужгород: Ґражда, 284 с.: іл.

Казак, О., 2018. Место молодежных организаций в национально-культурной жизни Закарпатья (1938 – 1944 гг.), Науковий вісник Ужгородського університету, cерія: історія, випуск 1 (38), Ужгород, 2018, с. 28–33.

Керекеш, Ю. Ю., 2021. Вибрані твори: Парубкова дочка. Упоряд. О. Новікова, О. Гаврош. Передм. О. Гаврош, Ужгород: Карпати, 432 с., іл.

Ковачъ, И.И., 1941. Благодарность, Русское Слово, 5 марта, с. 3.

Ковачъ, И.И., 1942-1. Наше студенчество, Русское Слово, 1 іюля, с. 3.

Ковачъ, И.И., 1942-2. «Куда дѣвалось имущество бывшихъ студенческихъ організацій?», Русское Слово, 22 іюля, с. 4.

Л-ръ, 1940. Наше студенчество, Русское Слово, 30 сентября, с. 4.

Куцов, К. О., 2021. Громадська діяльність карпатоукраїнських студентів у міжвоєнній Чехословаччині (1920 – 1939 рр.): кваліфікаційна робота… доктора філософії: 032 «Історія та археологія». ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2021, 321 с. [Online] Доступно: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/34072 (дата звернення 30.04.2022).

Лаверъ В., 1942. Куда дѣвалось имущество бывшихъ студенческихъ організацій?, Карпаторусскій Голосъ, 24 іюня, с. 2.

М.Б., 1941. Отъ редакціи лит. страницы, Карпаторусскій Голосъ, 31 декабря, с. 6.

Мазурок, І., 2010. Правове становище Закарпаття у 1939 – 1944 рр. (Історико-правове дослідження), Ужгород, 308 с.

Мондичъ, Д., 1942. Абитуріентамъ гимназій!, Карпаторусскій Голосъ, 24 іюня, с. 2.

Науменко, Є., 1999. З життя українських студентів в Братиславі під час першої ЧСР (1920 – 1939), Дукля, № 4, с. 44–46; № 5-6, с. 51–55.

Наши студенты въ Дебрецинѣ, 1939, Русская Правда, 10 октября, с. 3.

Нашимъ студентамъ въ Дебрецинѣ, 1939, Карпаторусскій Голосъ, 24 ноября, с. 4.

Нашимъ литераторамъ, 1941, Карпаторусскій Голосъ, 5 ноября, с. 4.

Офіцинський, Р., 1995. Внесок журналу «Народна школа» (1939 – 1944) у педагогічну думку Закарпаття, Молодь – Україні: Наукові записки молодих вчених Ужгородського державного університету, т. 5-6. Упоряд. та передм. Р. Офіцинського, Ужгород, с. 308–324.

Офіцинський, Р., 1997. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939 – 1944), К., 244 с.

Панько, С.І., 2020. Вибрані твори: Коли завічувалися віщі вогні. Упоряд. та підготов. текстів С. Панько, О. Гаврош. Вступ. ст. О. Гаврош, Ужгород: Карпати, 336 с., іл.

Подкарпатскій литературный календарь на 1942 годъ, 1941, Карпаторусскій Голосъ, 5 ноября, с. 4.

Поп, И. 2006. Энциклопедия Подкарпатской Руси, Ужгород: ПП «Повч Р. М.», 412 с., ил.

Продан, П. С, 2006. Од отчого порога. Передм. О. Д. Довганича, Ужгород: Ґражда, 178 с.:іл.

Пушкаш, А., 2006. Цивилизация или варварство: Закарпатье 1918 – 1945? Москва: Издательство «Европа», 564 с.

Русинськый дайджест 1939 – 1944. ІІІ/1. Кроника: Тексты з ужгородськых новинок «Нова Недѣля» и «Карпатска Недѣля» 1939 – 1941 гг., 2010. Матеріалы ушорив и передслово написав М. Капраль, Нїредьгаза, 250 с.

Сочка, В., 1975. На каміння лягало листя, Я навіки прийшов у життя: Збірник спогадів про поета-антифашиста Дмитра Вакарова, Ужгород: Карпати, с. 104–114.

Сочка-Боржавин, В.А., 2009. Хоралы из любимых долин. Новеллы, эссе, воспоминания, архивные документы, Ужгород, 312 с.ил.

Теплый хлѣбъ, 1941, Карпаторусскій Голосъ, 31 декабря, с. 6.

Угрорусское студенчество, 1939, Календарь на 1940 высокосный годъ: Изданіе Угро-Русской Національной Партіи, Тячево: Типографія Липотъ Сабовъ, с. 47.

Фридманскій, И.М., 1940. Кое-что о студенчествѣ, Русское Слово, 8 декабря, с. 2.

Хланта, І. В., 2017. Відлуння літературного Закарпаття: літературні портрети, літературознавчі статті, інтерв’ю та рецензії, Ужгород: ТДВ «Патент», 808 с.:іл.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО), ф. 4392, оп. 1., спр. 2, 94 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО), ф. 269, оп. 1, спр. 899, 140 арк.

Яськовъ, К., 1942. «Куда дѣвалось имущество бывшихъ студенческихъ организацій?», Недѣля, 12 юлія, с. 6.

References

A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja az MCMXXXIX – MCMXL. tanévre, 1940, Budapest, 182 old. (in Hungarian).

A debreceni magyarorosz egyetemi ifjak bálja, 1939, Az Őslakó, december 3, old. 4. (in Hungarian).

A kárpátaljai egyetemi ifjúság szorgalmasan készül az új magyar életre, 1943, Kárpáti Hiradó, március 5, old. 1. (in Hungarian).

A Kárpátaljai Ruszin Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének vezetőit fogadta a kormányzói biztos, 1942, Kárpáti Hiradó, januar 25, old. 3. (in Hungarian).

A Kárpátaljai Ruszin Egyetemi Hallgatók Egyesülete megalakult Debrecenben, 1941, Kárpáti Magyar Hírlap, május 29, old. 1. (in Hungarian).

A kárpátaljai rutén egyetemi ifjúság, 1940, Nemzeti Ujság, szeptember 13, old. 7. (in Hungarian).

Archiwum Akt Nowych (ААN), Zespół: Konsulat RP w Użhorodzie, sygn. 2/460/0/-/28, [40 ark.]. (in Polish).

Arkhii, Y., 1975. Navesni sorok druhoho [In the spring of 1942], Ya naviky pryishov u zhyttia: Zbirnyk spohadiv pro poeta-antyfashysta Dmytra Vakarova. Uporiad. O. D. Dovhanych, Uzhhorod: Karpaty, s. 134–135. (in Ukrainian).

Beskid, G., 2001. Z mynulosty pershykh prazkykh shtudentiv-rusyniv medzhi voinamy [From the past of the first Rusyn students in Prague between the wars], Rusynskyi narodnyi kalendar na rik 2002. Zost. A. Zozuliak. Priashiv: Rusynska obroda, s. 127–128. (in Ukrainian).

Brenzovics, L., 2010. Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpatálján 1939 – 1944, Ungvár, 205 old. (in Hungarian).

Centraljnyj derzhavnyj arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO) [Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine], f. 4392, op. 1, spr. 2, 94 ark. (in Ukrainian).

Delehan, M., 1999. Hromadska diialnist pidkarpatskykh studentiv u vuzakh Chekhoslovatskoi respubliky [Social activity of Subcarpathian students in universities of the Czechoslovak Republic], Karpatskyi krai, № 1-3, s. 66–68. (in Ukrainian).

Dovhanych, O. D., 2004. Trahichnyi final. Rozvidhrupa «Zakarpattsi»: istoriia ta liudy [The tragic finale. Reconnaissance group «Zakarpattsi»: history and people]. Uzhhorod: Grazhda, 284 s.: il. (in Ukrainian).

Eltemették Kováts Andor egyetemi tanárt, 1942, Hétfő, februar 9, old. 6. (in Hungarian).

Fedinec, Cs., 2002. A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918 – 1944. Bánovce nad Bebravou Dunaszerdahely: Expressprint, 540 old. (in Hungarian).

Fridmanskii, I. M., 1940. Koe-chto o studenchestve [Something about students], Russkoe Slovo, 8 dekabria, s. 2. (in Russian).

Grabar, O., 1957. Poeziia Zakarpatia 1939 – 1944 [Poetry of Transcarpathia 1939 – 1944], Bratislava: Slovatskoie izdatielstvo khudozhestviennoi literatury, 316 s. (in Russian).

Halas, K., 2021. Iz rozdumiv pro nashe [From thinking about ours], Uzhhorod: Grazhda, 152 s. (in Ukrainian).

Iváncsó, Á., 2017. Ruszin hallgatók és a debreceni egyetem, 1938 – 1945, Korall, № 68, Budapest, old. 122-145. (in Hungarian).

Jól tanulnak a kárpátaljai diákok, 1943, Kárpáti Hiradó, március 5, old. 2. (in Hungarian).

Kazak, O., 2018. Miesto molodiozhnykh orhanizatsyi v natsyonalno-kulturnoi zhyzni Zakarpatia (1938 – 1944 hh.) [Place of Youth organization in the national-cultural life of Zakarpattia (1938 – 1944)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, Vypusk 1 (38), Uzhhorod, 2018, s. 28–33. (in Russian).

Kerekesh, Yu.Yu., 2021. Vybrani tvory: Parubkova dochka [Selected works: Young man's daughter]. Uporiad. O. Novikova, O. Havrosh. Peredm. O. Havrosh, Uzhhorod: Karpaty, 432 s., il. (in Ukrainian).

Khlanta, I. V., 2017. Vidlunnia literaturnoho Zakarpattia: literaturni portrety, literaturoznavchi statti, interviu ta retsenzii [Echoes of literary Transcarpathia: literary portraits, literary articles, interviews and reviews], Uzhhorod: TDV «Patent», 808 s.:il. (in Ukrainian).

Kovach, I. I., 1941. Blagodarnost’ [Gratitude], Russkoe Slovo, 5 marta, s. 3. (in Russian).

Kovach, I. I., 1942-1. Nashe studenchestvo [Our students], Russkoe Slovo, 1 iiulia, s. 3. (in Russian).

Kovach, I. I., 1942-2. «Kuda devalos’ imushchestvo byvshykh studencheskikh orhanizatsyi?» [Where did the property of former student organizations go?], Russkoe Slovo, 22 iiulia, s. 4. (in Russian).

Kováts Andor egyetemi tanár üdvözlő beszéde a debreceni magyar-rutén egyetemi ifjak műsoros táncestélyén, 1939, Kárpáti Magyar Hírlap, november 29, old. 3. (in Hungarian).

Kozma Miklós a Debrecenben tanuló ruszin fiatalságnál, 1941, Pesti Hírlap, oktober 15, old. 5. (in Hungarian).

Kutsov, K. O., 2021. Hromadska diialnist karpatoukrainskykh studentiv u mizhvoiennii Chekhoslovachchyni (1920 – 1939 rr.) [Social activity of Carpatho-Ukrainian students in the interwar Czechoslovakia (1920 – 1939)]: kvalifikatsiina robota… doktora filosofii: 032 «Istoriia ta arkheolohiia». DVNZ «Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet». Uzhhorod. 321 s. [Online] Dostupno:https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/34072 (30.04.2022). (in Ukrainian).

Laver, V., 1942. Kuda devalos’ imushchestvo byvshykh studencheskikh orhanizatsyi? [Where did the property of former student organizations go?], Karpatorusskii Golos, 24 iiunia, s. 2. (in Russian).

L-r., 1940. Nashe studenchestvo [Our students], Russkoe Slovo, 30 sentiabria, s. 4. (in Russian).

M.B., 1941. Ot redaktsii lit. stranitsy [From the editors of the literary page], Karpatorusskii Golos, 31 dekabria, s. 6. (in Russian).

Mazurok, I., 2010. Pravove stanovyshche Zakarpattia u 1939 – 1944 rr. (Istoryko-pravove doslidzhennia) [Legal status of Transcarpathia in 1939 – 1944 (Historical and legal research)], Uzhhorod, 308 s. (in Ukrainian).

Megalakulóban a Ruszin Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos szövetsége, 1940, Kárpáti Magyar Hírlap, december 13, old. 2–3. (in Hungarian).

Megalakult a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Debrecenben, 1941, Debreczeni Ujság, május 18, old. 2. (in Hungarian).

Megalakult Debrecenben a ruszin egyetemi hallgatók egyesülete, 1941, Kárpáti Hiradó, május 24, old. 3. (in Hungarian).

Mondych, D., 1942. Abiturientam gimnazii! [Gymnasium graduates!], Karpatorusskii Golos, 24 iiunia, s. 2. (in Russian).

Nashy studenty v Debretsyni [Our students in Debrecen], 1939, Russkaia Pravda, 10 oktiabria, s. 3 (in Russian).

Nashym literatoram [To our writers], 1941, Karpatorusskii Golos, 5 noiabria, s. 4. (in Russian).

Nashym studentam v Debretsyni [To our students in Debrecen], 1939, Karpatorusskii Golos, 24 noiabria, s. 4. (in Russian).

Naumenko, Ye., 1999. Z zhyttia ukrainskykh studentiv v Bratyslavi pid chas pershoi ChSR (1920 – 1939) [From the life of Ukrainian students in Bratislava during the first Czechoslovakia (1920-1939)], Duklia, № 4, s. 44–46; № 5-6, s. 51–55. (in Ukrainian).

Ofitsynskyi, R., 1995. Vnesok zhurnalu «Narodna shkola» (1939 – 1944) u pedahohichnu dumku Zakarpattia [Magazine’s «Narodna shkola» (1939 – 1944) contribution to the development of pedagogics in Transcarpathia], Molod – Ukraini: Naukovi zapysky molodykh vchenykh Uzhhorodskoho derzhavnoho universytetu. T. 5-6. Uporiad. ta peredm. R. Ofitsynskoho. Uzhhorod, s. 308–324. (in Ukrainian).

Ofitsynskyi, R., 1997. Politychnyi rozvytok Zakarpattia u skladi Uhorshchyny (1939 – 1944) [The political development of Transcarpathia as a part of Hungary (1939 – 1944)], K., 244 s. (in Ukrainian).

Panko, S. I., 2020. Vybrani tvory: Koly zavichuvalysia vishchi vohni [Selected works: When prophetic lights were lit]. Uporiad. ta pidhotov. tekstiv S. Panko, O. Havrosh. Vstup. st. O. Havrosh, Uzhhorod: Karpaty, 336 s., il. (in Ukrainian).

Podkarpatskii lyteraturnyi kalendar na 1942 god [Subcarpathian literary calendar for 1942], 1941, Karpatorusskii Golos, 5 noiabria, s. 4. (in Russian).

Pop, I. 2006. Entsyklopedia Podkarpatskoy Rusi [Encyclopedia of Subcarpathian Rus], Uzhhorod: PP «Povch R.M.», 412 s., il. (in Russian).

Prodan, P.S, 2006. Od otchoho poroha [From the parental threshold]. Peredm. O.D. Dovhanycha, Uzhhorod: Grazhda, 178 s.: il. (in Ukrainian).

Pushkash, A., 2006. Tsyvilizatsyia ili varvarstvo: Zakarpatie 1918 – 1945 [Civilization or barbarism: Transcarpathia 1918 – 1945], Moskva: Izdatelstvo «Evropa», 564 s. (in Russian).

Rusynskyi daidzhest 1939 – 1944. III/1. Kronyka [Ruthenian digest 1939-1944. III/1. Chronicle]: Teksty z uzhhorodskykh novynok «Nova Nedilia» y «Karpatska Nedilia» 1939 – 1941 gg., 2010. Materialy ushoryv y peredslovo napysav M. Kapral, Niredhaza, 250 s. (in Ukrainian).

Skala, P., 1997. Spolek karpatoruských studentů Vozroždĕnije, Česko-slovenská historická ročenka, Brno: Masarykova univerzita v Brnĕ, s. 133–135. (in Czech).

Sochka, V., 1975. Na kaminnia liahalo lystia [Leaves lay on the stones], Ya naviky pryishov u zhyttia: Zbirnyk spohadiv pro poeta-antyfashysta Dmytra Vakarova, Uzhhorod: Karpaty, s. 104–114. (in Ukrainian).

Sochka-Borzhavyn, V. A., 2009. Khoraly iz liubimykh dolin [Chorals from beloved valleys]. Novelly, esse, vospominaniia, arkhivnyie dokumenty, Uzhhorod, 312 s.il. (in Russian).

Szervezkedik a Kárpátaljai Ruszin Diákok Egyesülete, 1941, Kárpáti Hiradó, április 16, old. 2. (in Hungarian).

Teplyi khleb [Warm bread], 1941, Karpatorusskii Golos, 31 dekabria, s. 6. (in Russian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy (TsDAHO) [Central State Archives of Public Organizations of Ukraine], f. 269, op. 1, spr. 899, 140 ark. (in Ukrainian).

Ugrorusskoe studenchestvo [Ugro-russian students], 1939, Kalendar na 1940 vysokosnyi god: Izdanie Ugro-Russkoi Natsionalnoi Partii, Tiachevo: Tipohrafiia Lipot Sabov, s. 47. (in Russian).

Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy (ÚDUK-AUK), f. 63, kart. 139, sign. b. č., 62 l. (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. 63, kart. 183, sign. b. č., 28 l. (in Czech).

ÚDUK-AUK-3, f. 63, kart. 183, sign. b. č., 64 l. (in Czech).

Vakula, N., 2019. Medytsyna Zakarpattia. 1939 – 1985 roky [Medicine of Transcarpathia. 1939 – 1985], Uzhhorod: TOV «IVA», 172 s. (in Ukrainian).

Vinok na svizhu mohylu [Wreath on a fresh grave], 1941, Nedilia, 21 detsembra, s. 2. (in Ukrainian).

Vo vnimanie studientam [To the attention of students], 1937, Russkii Narodnyi Golos, 1 oktiabria, s. 3. (in Russian).

Vyssha shkola [High school], 1941, Russkii calendar’ 1942. Za izdanie otvichaie E. Malynych, Uzhhorod: Tipohrafiia «Viktoriia», s. 76-81. (in Russian).

Yaskov, K., 1942. «Kuda devalos’ imushchestvo byvshykh studencheskikh orhanizatsyi?» [Where did the property of former student organizations go?], Nedilia, 12 yulia, s. 6. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історія України