ПОДАТКОВИЙ РЕЄСТР ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МАЄТНОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ЗЕМЛІ 1598 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257266

Ключові слова:

Золочів, Львівська земля, Руське воєводство, податковий реєстр

Анотація

Стаття присвячена впровадженню до наукового обігу джерела до історії Львівської землі Руського воєводства – податковому реєстру Золочівської приватної маєтності (ключа) 1598 р. Поки що це єдиний виявлений реєстр поселень, який засвідчує факт збору податків у Польському королівстві в названому році. У фонді Архіву Коронного Скарбу Головного архіву давніх актів у Варшаві (де зберігаються матеріали абсолютної більшості поборових акцій) жодного податкового реєстру за 1598 р. не виявлено. Розглянутий документ являє собою перелік 57 населених пунктів у східній частині Львівської землі, зосереджених у єдину приватну маєтність з центром у місті Золочів. Впродовж XVI ст. вона належала родинам Ґурок, Зборовських та Чарнковських. Невдовзі після податкової акції 1598 р. власником маєтності став Марек Собєський, дід польського короля Яна ІІІ Собєського. В реєстрі, поруч з назвами поселень перелічені окремі категорії мешканців, об’єкти інфраструктури, число будинків (у Золочеві), площа поселень у «плугах» (архаїчна одиниця виміру), а також сума сплачених коштів. В процесі порівняння поданих в документі відомостей з аналогічними даними інших поборових реєстрів Львівської землі другої половини XVI ст. було виявлено ряд особливостей. Так, реєстр 1598 р. подає неповну інформацію про місцеву інфраструктуру (немає даних про корчми та гуральні; лише два рази згадані церкви) та про окремі категорії населення (відсутні сільські ремісники). Поруч із цим, документ містить перші згадки про кілька поселень (Думівці, Пудлівці, Товстів) та про зміну їх статусу (місто Адрінопіль, яке стало селом). Стаття супроводжується публікацією документа на основі впису у книгу львівського гродського суду, що зберігається у Центральному державному історичному архіві у Львові. Назви населених пунктів ідентифіковано у квадратних дужках.

Біографія автора

Богдан Смерека

кандидат історичних наук, науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, Національна академія наук України, Львів

Посилання

Список використаних джерел

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Archiwum Skarbu Koronnego (ASK), Dz. I, sygn. 4, 791 k.

ASK, Dz. I, sygn. 6, 807 k.

ASK, Dz. I, sygn. 7, 893 k.

ASK, Dz. I, sygn. 11, 1633 k.

ASK, Dz. I, sygn. 19, 916 k.

ASK, Dz. I, sygn. 28, 960 k.

ASK, Dz. I, sygn. 37, 994 k.

ASK, Dz. I, sygn. 39, 823 k.

ASK, Dz. I, sygn. 43, 880 k.

ASK, Dz. I, sygn. 47, 804 k.

ASK, Dz. I, sygn. 51, 1027 k.

AGAD. Metryka Koronna (MK), ks. 86, 462 k.

Charewiczowa, L., 1929. Dzieje miasta Złoczowa, Złoczów, Wydawnictwo Powszechne Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, 220 s.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI : Malczyce – Netreba / pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa, nakładem Władysława Walewskiego, 1885, 960 s.

Stamm, E., 1938. Staropolskie miary. Cz. 1, Miary długości i powierzchni, Warszawa, Główny Urząd Miar, 104, [3] s.

Szyszka, J., 2016. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków, Societas Vistulana, 568 s.

Ujma, M., 2005. Latyfundium Jana Sobieskiego 1652 – 1696, Opole, Uniwersytet Opolski, 454, [1] s.

Volumina legum. Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. Vol. ІІ: Ab anno 1550 ad annum 1609 acta Reipublicae continens / [ed. J. Ohryzko], Petersburg, nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki, 1859, 482, XIII p.

Вінниченко, О., 2010. Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587 – 1632), Вісник Львівського університету. Серія історична, вип. 45, с. 335–374.

Смерека, Б., 2016. Золочівський комплекс у Львівській землі Руського воєводства: власники, територія і населення у XVI ст. (за даними фіскальних джерел), Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, вип. 45, т. 1, с. 17–26.

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУЛ), ф. 3, оп. 1, спр. 10, 1706 с.

ЦДІАУЛ, ф. 5, оп. 1, спр. 101, 628 с.

ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 348, 1684 с.

ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 350, 992 с.

ЦДІАУЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 355, 2424 с.

References

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Archiwum Skarbu Koronnego (ASK), Dz. I, sygn. 4, 791 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 6, 807 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 7, 893 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 11, 1633 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 19, 916 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 28, 960 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 37, 994 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 39, 823 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 43, 880 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 47, 804 k. (in Latin).

ASK, Dz. I, sygn. 51, 1027 k. (in Latin).

AGAD. Metryka Koronna (MK), ks. 86, 462 k. (in Latin).

Centraljnyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv Ukrajiny u Ljvovi (CDIAUL), f. 3, op. 1, spr. 10 [Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv (CSHAUL), f. 3, descript. 1, case. 10], 1706 s. (in Latin and Polish).

CDIAUL, f. 5, op. 1, spr. 101 [CSHAUL, f. 5, descript. 1, case. 101], 628 s. (in Latin and Polish).

CDIAUL, f. 9, op. 1, spr. 348 [CSHAUL, f. 9, descript. 1, case. 348], 1684 s. (in Latin and Polish).

CDIAUL, f. 9, op. 1, spr. 350 [CSHAUL, f. 9, descript. 1, case. 350], 992 s. (in Latin and Polish).

CDIAUL, f. 9, op. 1, spr. 355 [CSHAUL, f. 9, descript. 1, case. 355], 2424 s. (in Latin and Polish).

Charewiczowa, L., 1929. Dzieje miasta Złoczowa, Złoczów, Wydawnictwo Powszechne Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, 220 s. (in Polish).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI : Malczyce – Netreba / pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa, nakładem Władysława Walewskiego, 1885, 960 s. (in Polish).

Smereka, B., 2016. Zolochivsjkyj kompleks u Ljvivsjkij zemli Rusjkogho vojevodstva: vlasnyky, terytorija i naselennja u XVI st. (za danymy fiskaljnykh dzherel) [Zolochiv estate in Lviv land of Ruthenian voivodeship: land owners, territory and population in the 16th century (by fiscal sources)], Naukovi praci istorychnogho fakuljtetu Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu, vyp. 45, t. 1, s. 17–26. (in Ukrainian).

Stamm, E., 1938. Staropolskie miary. Cz. 1, Miary długości i powierzchni, Warszawa, Główny Urząd Miar, 104, [3] s. (in Polish).

Szyszka, J., 2016. Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków, Societas Vistulana, 568 s. (in Polish).

Ujma, M., 2005. Latyfundium Jana Sobieskiego 1652–1696, Opole, Uniwersytet Opolski, 454, [1] s. (in Polish).

Vinnychenko, O., 2010. Sejmyky Rechi Pospolytoji u svitli sejmovykh poborovykh universaliv (1587–1632) [Dietines of the Polish-Lithuanian Commonwealth in light of the adopted tax universals (1587 – 1632)], Visnyk Ljvivsjkogho universytetu. Serija istorychna, vyp. 45, s. 335–374. (in Ukrainian).

Volumina legum. Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. Vol. ІІ : Ab anno 1550 ad annum 1609 acta Reipublicae continens / [ed. J. Ohryzko], Petersburg, nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki, 1859, 482, XIII p. (in Polish and Latin).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни