СЛОВАЦЬКЕ ПИТАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ СЛОВАЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ В 1943 – 1945 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257498

Ключові слова:

словацьке питання, Словацька національна рада, Словацьке національне повстання 1944 р., Чехословацька республіка, федерація, рівноправність

Анотація

Метою статті є дослідити словацьке питання у політичній стратегії Словацької національної ради (СНР) на завершальному етапі Другої світової війни. Методологічною основою пропонованої статті є принципи історизму та об’єктивності, застосування яких передбачає неупереджене зображення минулих подій у їх історичному контексті. Наукова новизна полягає в системному аналізі словацького питання в діяльності СНР в 1943 – 1945 рр. Автор статті констатує, що СНР з перших днів свого існування заявила про визнання самобутності словацького народу, підтримала програму повернення Словаччини до складу ЧСР та вимагала рівноправності чехів і словаків у спільній державі. Останнє де-факто передбачало перебудову ЧСР на федеративних засадах, проти чого виступав президент Е. Бенеш та представники чехословацького еміграційного уряду. СНР розпочала реалізацію програми вирішення словацького питання під час Словацького національного повстання 1944 р., яке хоча і зазнало поразки, посприяло звільненню Словаччини від німецької залежності та її інтеграції до антигітлерівської коаліції. СНР під час Словацького національного повстання трансформувалася у верховний законодавчий і виконавчий орган влади в Словаччині, який прибічники унітарної ЧСР не могли ігнорувати. За підсумком напружених переговорів у Москві між делегацією СНР та представниками чехословацького еміграційного уряду в березні 1945 р. словаки отримали можливість увійти до відродженої ЧСР як самобутній народ, а СНР стала його легітимним представником та носієм державної влади на території Словаччини. Важливим здобутком СНР стало й те, що чесько-словацькі відносини в новій ЧСР мали розбудовуватись згідно з принципом «рівний з рівним». Усі ці аспекти були зафіксовані в програмі уряду Національного фронту. СНР визнавалася носієм національного суверенітету та державної влади в Словаччині. Фактично мова йшла про розбудову ЧСР на федеративних засадах, оскільки передбачалося існування словацьких національних органів влади поряд з центральними. При цьому програма уряду Національного фронту детально не визначала базових принципів державно-правового устрою ЧСР, що у майбутньому завадило СНР зберегти власні досягнення у словацькому питанні.

Біографія автора

Ігор Шніцер

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Barnovský, M., 1992. Koncepcie a varianty začlenenia a štatoprávneho postavenia Slovenska (1944 – 1948), Slovenska otazka v dejinach Česko-Slovenska (1945 – 1992), Bratislava, s. 5–15.

Barnovský, M., 1994. Kontinuita a diskontinuita štátoprávnych predstáv povstaleckej reprezentácie po porážke povstania, Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy), Bratislava, s. 72–81.

Beňa, J., 1994. Štátoprávne postavenie Slovenska roku 1945, Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy), Bratislava, s. 65–71.

Cesta ke kvĕtnu. Vznik lidovė demokracie v Československu, 2 svazek, Praha: Nakladatelstvi Československė Akademie Vĕd, 1965, 453 s.

Deklarácia Slovenskej národnej rady 1. septembra 1944, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 353–354.

Friš, E., 1968. Myšlienka a čin: úvahy o Československu 1938 – 1948, Bratislava, 232 s.

Gebhart, J., 1991. Česko-slovenské vztahy v letech 1939 – 1943 očima Odboje, Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny, Bratislava, s. 91–96.

Klimek, A., 1994. Názory Edvarda Beneše na soužití Čechů a Slováků v obnovené ČSR (v dobĕ před povstáním na Slovensku roku 1944), Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy), Bratislava, s. 56–64.

Manifest Slovenskej národnej rady 4. februára 1945, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 397–398.

Návrhy Edvarda Beneša so zásadami revízie československej ústavy po oslobodení v otázke pomeru Čechov a Slovákov, Londýn 12. septembra 1944, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 316–318.

Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Košický vládny program 5. apríla 1945, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 407–409.

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20.století. Spolupráce a konflikty. 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 2015, 688 s.

Správa 5. ilegálneho ústredného vedenia KSS o vývine na Slovensku po 6. októbri 1938, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 328–336.

Stanovisko Edvarda Beneša k ľudáckemu režimu a k otázke jeho likvidácie (20. februára 1943), Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 301–303.

Uznesenie pléna Slovenskej národnej rady vo veci upravenia postavenia slovenského národa v ČSR a upravenia pomeru medzi Slovenskou národnou radou a centrálnou vládou, Košice 2. marca 1945, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 403–406.

«Vianočná dohoda» o vytvorení ilegálnej Slovenskej národnej rady z decembra 1943, Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky / Chovanec J., Mozolík P., Bratislava, 1994, s. 108–110.

Боровець, І., 2012. Словацька держава 1939 – 1945 рр.: історична ґенеза та особливості розвитку, Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 352 с.

Вовканич, І., 2000. Чехословаччина в 1945 – 1948 роках. Нарис історії перехідного періоду, Ужгород: Вид-во В. Падяка, 352 с.

Замечания заведующего IV Европейским отделом (ЕО) НКИД СССР В.А. Зорина по проекту программы правительства Национального Фронта Чехов и Словаков, разработанному Заграничным руководством КПЧ, Советский фактор в Восточной Европе. 1944 – 1953 гг. В 2-х т. Документы. (1999), т. 1. 1944 – 1948 гг. / Рос. академия наук, Ин-т славяноведения, Федер. архив. служба России, Гос. архив Российской Федерации, Рос. гос. архив соц.-полит. истории, отв. редактор Т. В. Волокитина, Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), c. 175–177.

Записка руководителя Комиссии Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) СССР по возмещению ущерба, нанесенного Советскому Союзу гитлеровской Германией и ее союзниками, И. М. Майского народному комиссару иностранных дел В. М. Молотову по вопросам будущего мира и послевоенного устройства, 10 января 1944 г., Советский фактор в Восточной Европе. 1944 – 1953 гг. (в 2 т., т. 1. 1944 – 1948 гг.), Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), c. 23–48.

Марьина, В. В., 2009. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. 1939 – 1945 гг. Книга 2. 1941 – 1945 гг., М.: «Индрик», 432 с.

Марьина, В. В., 2013. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек. 1884 – 1948, М.: Индрик, 488 с.

Марьина, В. В., 2016. Густав Гусак в Москве. 1945 год, Дриновський збірник, Том 9, с. 245–253.

Пугач, Е., 2013. История Словакии. Монография, Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 344 с.

Пугач, Е., 2006. Национальное восстание 1944 года и словацкая перспектива, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Серія: Історичні науки, Вип. 34, №4, с. 134–138.

Шніцер, І., 2016. Словацьке національне питання на заключному етапі Другої світової війни (1943 – 1945 рр.), Дриновський збірник, том 9, с. 236–244.

References

Barnovský, M., 1992. Koncepcie a varianty začlenenia a štatoprávneho postavenia Slovenska (1944 – 1948), Slovenska otazka v dejinach Česko-Slovenska (1945 – 1992), Bratislava, s. 5–15 (in Slovak).

Barnovský, M., 1994. Kontinuita a diskontinuita štátoprávnych predstáv povstaleckej reprezentácie po porážke povstania, Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy). Bratislava, s. 72–81 (in Slovak).

Beňa, J., 1994. Štátoprávne postavenie Slovenska roku 1945, Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy), Bratislava, s. 65–71 (in Slovak).

Borovets, I., 2012. Slovatska derzhava 1939 – 1945 rr.: istorychna geneza ta osoblyvosti rozvytku [Slovak state 1939 – 1945: historical genesis and peculiarities of development], Kamianets-Podilskyi: PP «Medobory-2006», 352 s. (in Ukrainian).

Cesta ke kvĕtnu. Vznik lidovė demokracie v Československu, 2 svazek, Praha: Nakladatelstvi Československė Akademie Vĕd, 1965, 453 s. (in Czech).

Deklarácia Slovenskej národnej rady 1. septembra 1944, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 353–354 (in Slovak).

Friš, E., 1968. Myšlienka a čin: úvahy o Československu 1938–1948, Bratislava, 232 s. (in Slovak).

Gebhart, J., 1991. Česko-slovenské vztahy v letech 1939–1943 očima Odboje, Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny, Bratislava, s. 91–96 (in Slovak).

Klimek, A., 1994. Názory Edvarda Beneše na soužití Čechů a Slováků v obnovené ČSR (v dobĕ před povstáním na Slovensku roku 1944), Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy), Bratislava, s. 56–64 (in Czech).

Manifest Slovenskej národnej rady 4. februára 1945, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 397–398 (in Slovak).

Mar'ina, V. V., 2009. Sovetskij Sojuz i cheho-slovackij vopros vo vremja Vtoroj mirovoj vojny. 1939 – 1945 gg. Kniga 2. 1941–1945 gg. [The Soviet Union and the Czechoslovak Question during World War II. 1939 – 1945], Moskva.: «Indrik», 432 s. (in Russian).

Mar'ina, V.V., 2013. Vtoroj prezident Chehoslovakii Jedvard Benesh: politik i chelovek. 1884 – 1948 [The second president of Czechoslovakia, Edvard Beneš: a politician and a man. 1884 – 1948], Moskva: Indrik, 488 s. (in Russian).

Mar'ina, V. V., 2016. Gustav Gusak v Moskve. 1945 god [Gustav Husak in Moscow. 1945], Drinovs'kij zbіrnik, tom 9, s. 245–253. (in Russian).

Návrhy Edvarda Beneša so zásadami revízie československej ústavy po oslobodení v otázke pomeru Čechov a Slovákov, Londýn 12. septembra 1944, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 316–318 (in Slovak).

Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Košický vládny program 5. apríla 1945, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 407–409 (in Slovak).

Pugach, E., 2013. Istorija Slovakii. Monografija [History of Slovakia. Monograph], Har'kov: HNU im. V. N. Karazina, 344 s. (in Russian).

Puhach, E., 2006. Natsyonalnoe vosstanye 1944 hoda y slovatskaia perspektyva [National uprising of 1944 and the Slovak perspective], Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka, Seriia: Istorychni nauky, Vyp. 34, №4, s. 134–138. (in Ukrainian).

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20.století. Spolupráce a konflikty. 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 2015, 688 s. (in Czech).

Shnitser, I., 2016. Slovatske natsionalne pytannia na zakliuchnomu etapi Druhoi svitovoi viiny (1943 – 1945 rr.) [Slovak national question at the final stage of the Second World War (1943 – 1945), Drynovskyi zbirnyk, tom 9, s. 236–244 (in Ukrainian).

Správa 5. ilegálneho ústredného vedenia KSS o vývine na Slovensku po 6. októbri 1938, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 328–336 (in Slovak).

Stanovisko Edvarda Beneša k ľudáckemu režimu a k otázke jeho likvidácie (20. februára 1943), Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 301–303 (in Slovak).

Uznesenie pléna Slovenskej národnej rady vo veci upravenia postavenia slovenského národa v ČSR a upravenia pomeru medzi Slovenskou národnou radou a centrálnou vládou, Košice 2. marca 1945, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Zv. II, Bratislava, 1998, s. 403–406 (in Slovak).

«Vianočná dohoda» o vytvorení ilegálnej Slovenskej národnej rady z decembra 1943, Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky / Chovanec J., Mozolík P., Bratislava, 1994, s. 108–110 (in Slovak).

Vovkanych, I., 2000. Chekhoslovachchyna v 1945 – 1948 rokakh. Narys istorii perekhidnoho period [Czechoslovakia in 1945-1948. Essay on the history of the transition period], Uzhhorod: Vyd-vo V. Padiaka, 352 s. (in Ukrainian).

Zamechanija zavedujushhego IV Evropejskim otdelom (EO) NKID SSSR V. A. Zorina po proektu programmy pravitel'stva Nacional'nogo Fronta Chehov i Slovakov, razrabotannomu Zagranichnym rukovodstvom KPCh [Comments of the head of the IV European Department (EO) of the NKID of the USSR V. A. Zorin on the draft program of the government of the National Front of Chekhov and Slovaks, developed by the Foreign leadership of the CPC], Sovetskij faktor v Vostochnoj Evrope. 1944 – 1953 gg. V 2-h t. Dokumenty. (1999), t. 1. 1944 – 1948 gg. / Ros. akademija nauk, In-t slavjanovedenija, Feder. arhiv. sluzhba Rossii, Gos. arhiv Rossijskoj Federacii, Ros. gos. arhiv soc.-polit. istorii, otv. redaktor T.V.Volokitina. Moskva: «Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija» (ROSSPJeN), c. 175–177. (in Russian).

Zapiska rukovoditelja Komissii Narodnogo komissariata inostrannyh del (NKID) SSSR po vozmeshheniju ushherba, nanesennogo Sovetskomu Sojuzu gitlerovskoj Germaniej i ee sojuznikami, I. M. Majskogo narodnomu komissaru inostrannyh del V. M. Molotovu po voprosam budushhego mira i poslevoennogo ustrojstva, 10 janvarja 1944 g. [Note by the head of the Commission of the People's Commissariat for Foreign Affairs (NKID) of the USSR on compensation for damage inflicted on the Soviet Union by Nazi Germany and its allies, I. M. Maisky to the People's Commissar for Foreign Affairs V. M. Molotov on the future of the world and the post-war system, January 10, 1944], Sovetskij faktor v Vostochnoj Evrope. 1944 – 1953 gg. (v 2 t., t. 1. 1944 – 1948 gg.), Moskva: «Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija» (ROSSPJeN), c. 23–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія