ПАЛИНЧАРСТВО НА ЗАКАРПАТТІ (СПРОБА ІСТОРИКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257542

Ключові слова:

історія домашнього пивоваріння, Закарпаття, економіка та технологія виробництва домашнього дистиляту, самогонники

Анотація

У статті досліджуються традиції палинчарства (винокуріння) на Закарпатті з погляду історичної та антропологічної перспективи. У житті населення краю процес виробництва міцних алкогольних напоїв, як і сам продукт дистиляції, відігравали важливу соціо-культурну та економічну роль в святковому та повсякденному житті. У своєму розвитку закарпатське палинчарство на середину минулого століття пройшло етапи корчажного, мануфактурного та промислового виробництва. Після встановлення радянської влади на Закарпатті було оголошено державну монополію на виготовлення алкогольних напоїв та здійснено націоналізацію спиртових заводів. Водночас стимулювалося активне споживання горілки серед населення. Саме на радянський період припадає бурхливий розвиток домашнього палинчарства (самогоноваріння). Це стало наслідком появи кращих технічних можливостей, якими раніше не володіло місцеве населення, а також його потребами економічного характеру. Попри те, що ця діяльність вважалася нелегальною та доволі суворо каралася, економічні вигоди від домашнього винокуріння були для закарпатців надто важливим фактором. Самогоноваріння стало суттєвим джерелом та засобом отримання прибутку, а палинка (самогон, вотка, горівка) виконувала роль своєрідної валюти, яку використовували для обміну, оплати за окремі види робіт, послуг чи товарів. Доволі швидко домашнє палинчарство стало традиційним заняттям для місцевого населення, представники якого раніше були переважно споживачами, але не виробниками палинки. Сучасне закарпатське палинчарство представляє інтерес не тільки в якості предмета антропологічних досліджень, але й в зв’язку з потужним туристичним потенціалом на внутрішньому ринку.

Біографія автора

Павло Леньо

кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Kozminova, Amalie, 2007. Podkarpatska Rus. Prace a zivot lidu, Ужгород: Приватна друкарня Романа ПОВЧа, 128 с.

Глагола, І. А., 1994. Виноградарство Закарпаття (навчальний посібник), Ужгород: «Патент», 135 с.

Гончарук, В. Я., 2000. Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині ХІХ ст., Вісник університету внутрішніх справ, № 10, с. 165–171.

Декілька років тому, почув що в Закарпатті існує дивний дистилят – скорушанка. Подорожуй. Подорожні нотатки закарпатського мандрівника. Facebook, March 5, 2021. [Online]. Доступно : https://www.facebook.com/podorozhuy/posts/276409613853991 (дата звернення : 17.05.2022).

Дзендзелівський, Й. О., 1958. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України (лексика). Частина І, Ужгород : Друкарня Ужгородського держуніверситету, 296 с.

Еган, Е., 1922. Hospodarske stav rusinskych venkovanu v Uhrach / Економічне положенє руських селян в Угорщині, Praha, «Rolnicke tiskárny», 95 s.

Жаткович, Юрій, 2007. Етнографическій очерк угро-русских, Ужгород: «Мистецька лінія», 2007, 392 с.

Ілько, В. І., Ілько, І. В., Хланта, О. В., 1995. Промисловість Закарпаття в 20-х роках, Нариси історії Закарпаття. Т.ІІ (1918 – 1945), Ужгород: Вид-во «Закарпаття», с. 155–167.

Кобаль, Йосип, 1996. Дистиляційний пристрій бронзового віку із Чопівців, Екзиль. Науково-мистецький часопис, Вип. 1, с. 11–12.

Котигорошко, Вячеслав, 2008. Верхнє Потисся в давнину: 1 000 000 років тому – X сторіччя н.е., Ужгород: «Карпати», 432 с.

Лучкай, Михайло, 2003. Історія карпатських русинів, том ІІІ, Ужгород: «Закарпаття», 328 с.

Мазурок, Олег, 2007. Передмова. Жаткович, Ю., Етнографическій очерк угро-русских, Ужгород: «Мистецька лінія, 2007, с. 8–60.

Мандрівник показав закарпатські «хрести тверезості». [Online]. Доступно : https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3180040-mandrivnik-pokazav-zakarpatski-hresti-tverezosti.html (дата звернення : 17.05.2022).

Міщанин, Василь, 2018. Радянізація Закарпаття 1944 – 1950 рр., Ужгород: РІК-У, 2018, 644 с.

Мицюк, Олексанер, 1936. Нариси з соціяльно-господарської історії Підкарпатської Русі. Т. І. До другої чверти XVI в., Ужгород: Друкарня: «Новіна», 296 с.

Мицюк, Олександер, 1938. Нариси з соціяльно-господарської історії Підкарпатської Русі. Т. ІІ. Доба феодально-кріпацька (від другої чверті XVI до половини ХІХ), Прага : друкарня Р. Грдлічки, 1938, 392 с.

Мошер, Ренді, 2018. Смак пива. Інсайдерський путівник у світі найвидатнішого напою людства, Львів: «Видавництво Старого Лева», 378 с.

Нариси історії Закарпаття. Т. І. (від найдавніших часів до 1918 року), 1993. Ред. Іван Гранчак, Ужгород: «Госпрозрахунковий відділ редакційно-видавничий відділ Закарпатського обласного управління по пресі», 436 с.

Нариси історії Закарпаття. Т. ІІ. (1918 – 1945), 1995. Ред. Іван Гранчак, Ужгород : «Закарпаття», 663 с.

Палиночка: запрацювала Перша Закарпатська Палинчарня. Mukachevo.net [Online]. Доступно : http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368075 (дата звернення : 17.05.2022).

Пап, Степан, 2003. Історія Закарпаття, том ІІІ, Івано-Франківськ : «Нова Зоря», 648 с.

Пискач, Ольга, 2008. Архаїзація лексики в сучасній закарпатській говірці, Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, авип. 12 : Українська діалектна лексика як об'єкт словникарства та лінгвогеографії, с. 165–167.

Постановление № ГКО-562сс от 22 августа 1941 г. Москва, Кремль «О введении водки на снабжение в Действующей Красной Армии». Некоторые статистические материалы по истории Второй мировой войны. [Online]. Доступно: http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194108/gko_0562.html (дата звернення : 17.05.2022).

Потушняк, Федір, 2005. Закарпатська українська етнографія. Значення, історіографія, завдання, проблеми та їх вирішення, елементи та їх розміщення, Тиводар, М. П., Життя і наукові пошуки Федора Потушняка, Ужгород: «Гражда», с. 163–268.

Похлебкин, В. В., 1991. История водки (ІХ – ХХ вв.), Москва: Интер-Версо, 228 с.

Рон, Северинь, 1936. Промышленость Подкарпатской Руси вь годахь 1919 – 1936, Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936, Ужгород, с. 53–56.

Социализм в белых перчатках не строят. [Online]. Доступно: https://aizen-tt.livejournal.com/38117.html (дата звернення : 17.05.2022).

Страбон, 1964. География в 17 книгах, Ленинград: Наука, 957 с.

Тиводар, Михайло, 2011. Етнографія Закарпаття: історико-етнографічний нарис, Ужгород: «Гражда», 416 с.

Удварі, Іштван, 2005. Русинські жерела урбарської реформы Марії Теризії, Nyiregyhaza : «SZANTO», 129 с.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР 20 травня 1985 «Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння». Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. [Online]. Доступно : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-11#Text (дата звернення : 17.05.2022).

Чорі, Юрій, 1995. Слово – не полова. Закарпатські народні прислів’я, приповідки, приказки… Частина ІІІ, том І, Ужгород: Поличка «Карпатського краю», 587 с.

Шульга, І., 1962. Соціально-економічне становище Закарпаття в другій половині XVIII ст., Ужгород, 184 с.

References

Chori, Yurij, 1995. Slovo – ne polova. Zakarpats`ki narodni pry`sliv'ya, pry`povidky`, pry`kazky`… Chasty`na III, tom I [Slovo – ne polova. Transcarpathian folk proverbs, tales, proverbs… Part III, volume I], Uzhgorod : Poly`chka «Karpats`kogo krayu», 587 s. (in Ukrainian).

Dekil`ka rokiv tomu, pochuv shho v Zakarpatti isnuye dy`vny`j dy`sty`lyat – skorushanka. Podorozhuj. Podorozhni notatky` zakarpats`kogo mandrivny`ka. Facebook, March 5, 2021. [A few years ago, I heard that in Transcarpathia there is a strange distillate – skorushanka. Travel. Travel notes of the Transcarpathian traveler] [Online]. Dostupno: https://www.facebook.com/podorozhuy/posts/276409613853991 (data zvernennya : 17.05.2022). (in Ukrainian).

Dzendzelivs`ky`j, J. O., 1958. Lingvisty`chny`j atlas ukrayins`ky`x narodny`x govoriv Zakarpats`koyi oblasti Ukrayiny` (leksy`ka) [Linguistic atlas of Ukrainian folk dialects of the Transcarpathian region of Ukraine (vocabulary). Part I]. Chasty`na I, Uzhgorod: Drukarnya Uzhgorods`kogo derzhuniversy`tetu, 296 s. (in Ukrainian).

Egan, E., 1922. Hospodarske stav rusinskych venkovanu v Uhrach / Ekonomichne polozhenye rus`ky`x selyan v Ugorshhy`ni, Praha, «Rolnicke tiskárny», 95 s. (in Czech / in Ukrainian).

Glagola, I. A., 1994. Vy`nogradarstvo Zakarpattya (navchal`ny`j posibny`k) [Transcarpathian Viticulture (textbook)], Uzhgorod: «Patent», 135 s. (in Ukrainian).

Goncharuk, V. Ya., 2000. Pravove regulyuvannya vy`robny`cztva alkogol`ny`x napoyiv v Ukrayini u drugij polovy`ni XIX st. [Legal regulation of alcohol production in Ukraine in the second half of the XIX century], Visny`k universy`tetu vnutrishnix sprav, № 10, s. 165–171. (in Ukrainian).

Il`ko, V. I., Il`ko, I. V., Xlanta, O. V., 1995. Promy`slovist` Zakarpattya v 20-x rokax [Industry of Transcarpathia in the 20s.]. Nary`sy` istoriyi Zakarpattya. T.II (1918 – 1945). Uzhgorod: Vy`d-vo «Zakarpattya», s. 155–167. (in Ukrainian).

Kobal`, Josy`p, 1996. Dy`sty`lyacijny`j pry`strij bronzovogo viku iz Chopivciv [Bronze Age distillation device from Chopivtsi]. Ekzy`l`. Naukovo-my`stecz`ky`j chasopy`s, Vy`p. 1, s. 11–12. (in Ukrainian).

Koty`goroshko, Vyacheslav, 2008. Verxnye Poty`ssya v davny`nu : 1 000 000 rokiv tomu – X storichchya n.e. [Upper Potyssia in antiquity: 1,000,000 years ago – X century AD], Uzhgorod: «Karpaty`», 432 s. (in Ukrainian).

Kozminova, Amalie, 2007. Podkarpatska Rus. Prace a zivot lidu, Ужгород: Приватна друкарня Романа ПОВЧа, 128 с. (in Czech).

Luchkaj, My`xajlo, 2003. Istoriya karpats`ky`x rusy`niv, tom III [History of Carpathian Ruthenians. Volume III], Uzhgorod: «Zakarpattya», 328 s. (in Ukrainian).

Mandrivny`k pokazav zakarpats`ki «xresty` tverezosti» [The traveler showed the Transcarpathian "crosses of sobriety"]. [Online]. Dostupno: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3180040-mandrivnik-pokazav-zakarpatski-hresti-tverezosti.html (data zvernennya : 17.05.2022). (in Ukrainian).

Mazurok, Oleg, 2007. Peredmova [Preface]. Zhatkovy`ch, Yu., Etnografy`cheskij ocherk ugro-russky`x, Uzhgorod: «My`stecz`ka liniya, 2007, s. 8–60. (in Ukrainian).

Mishhany`n, Vasy`l`, 2018. Radyanizaciya Zakarpattya 1944 – 1950 rr. [Sovietization of Transcarpathia 1944 – 1950], Uzhgorod: RIK-U, 2018, 644 s. (in Ukrainian).

Mosher, Rendi, 2018. Smak py`va. Insajders`ky`j putivny`k u sviti najvy`datnishogo napoyu lyudstva [The taste of beer. An insider's guide to the world's greatest drink of mankind], L`viv : «Vy`davny`cztvo Starogo Leva», 378 s. (in Ukrainian).

My`cyuk, Oleksander, 1938. Nary`sy` z sociyal`no-gospodars`koyi istoriyi Pidkarpats`koyi Rusi. T. II. Doba feodal`no-kripacz`ka (vid drugoyi chverti XVI do polovy`ny` XIX) [Essays on the socio-economic history of Subcarpathian Russia. Volume II Feudal-serf era (from the second quarter of the XVI to the middle of the XIX)], Praga : drukarnya R. Grdlichky`, 1938, 392 s. (in Ukrainian).

My`cyuk, Oleksaner, 1936. Nary`sy` z sociyal`no-gospodars`koyi istoriyi Pidkarpats`koyi Rusi. T. I. Do drugoyi chverty` XVI v. [Essays on the socio-economic history of Subcarpathian Russia. Volume I. By the second quarter of the XVI century], Uzhgorod : Drukarnya: «Novina», 296 s. (in Ukrainian).

Nary`sy` istoriyi Zakarpattya. T. I. (vid najdavnishy`x chasiv do 1918 roku) [Essays on the history of Transcarpathia. Volume I. (from ancient times to 1918)], 1993. Red. Ivan Granchak, Uzhgorod : «Gosprozraxunkovy`j viddil redakcijno-vy`davny`chy`j viddil Zakarpats`kogo oblasnogo upravlinnya po presi», 436 s. (in Ukrainian).

Nary`sy` istoriyi Zakarpattya. T. II. (1918 – 1945) [Essays on the history of Transcarpathia. Volume II (1918 – 1945)], 1995. Red. Ivan Granchak, Uzhgorod : «Zakarpattya», 663 s. (in Ukrainian).

Paly`nochka: zapracyuvala Persha Zakarpats`ka Paly`ncharnya. Mukachevo.net. [Palinochka: the First Transcarpathian Palincharya has started working] [Online]. Dostupno: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368075 (data zvernennya : 17.05.2022). (in Ukrainian).

Pap, Stepan, 2003. Istoriya Zakarpattya, tom III [History of Transcarpathia, volume III], Ivano-Frankivs`k : «Nova Zorya», 648 s. (in Ukrainian).

Pohlebkin, V. V., 1991. Istorija vodki (IX – XX vv.) [History of vodka (IX – XX centuries)], Moskva : Inter-Verso, 228 s. (in Russian).

Postanovlenie # GKO-562ss ot 22 avgusta 1941 g. Moskva, Kreml' «O vvedenii vodki na snabzhenie v Dejstvujushhej Krasnoj Armii». Nekotorye statisticheskie materialy po istorii Vtoroj mirovoj vojny [Resolution № GKO-562ss of August 22, 1941. Moscow, Kremlin "On the introduction of vodka for supply in the Active Red Army." Some statistics on the history of World War II]. [Online]. Dostupno: http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194108/gko_0562.html (data zvernennja : 17.05.2022). (in Russian).

Potushnyak, Fedir, 2005. Zakarpats`ka ukrayins`ka etnografiya. Znachennya, istoriografiya, zavdannya, problemy` ta yix vy`rishennya, elementy` ta yix rozmishhennya [Transcarpathian Ukrainian ethnography. Meaning, historiography, tasks, problems and their solutions, elements and their location], Ty`vodar, M.P., Zhy`ttya i naukovi poshuky` Fedora Potushnyaka, Uzhgorod: «Grazhda», s. 163–268. (in Ukrainian).

Py`skach, Ol`ga, 2008. Arxayizaciya leksy`ky` v suchasnij zakarpats`kij govirci [Archaization of vocabulary in modern Transcarpathian dialect], Suchasni problemy` movoznavstva ta literaturoznavstva, Vy`p. 12 : Ukrayins`ka dialektna leksy`ka yak ob'yekt slovny`karstva ta lingvogeografiyi, s. 165–167. (in Ukrainian).

Ron, Severin', 1936. Promyshlenost' Podkarpatskoj Rusi v' godah' 1919 – 1936 [Industry of Subcarpathian Russia in the years 1919 – 1936], Podkarpatskaja Rus' za gody 1919 – 1936, Uzhgorod, s. 53–56. (in Russian).

Shul`ga, I., 1962. Social`no-ekonomichne stanovy`shhe Zakarpattya v drugij polovy`ni XVIII st. [Social and economic settlement of Transcarpathia in the second half of the XVIII century], Uzhgorod, 184 s. (in Ukrainian).

Socializm v belyh perchatkah ne strojat [Socialism in white gloves is not built]. [Online]. Dostupno : https://aizen-tt.livejournal.com/38117.html (data zvernennja : 17.05.2022). (in Russian).

Strabon, 1964. Geografija v 17 knigah [Geography in 17 books], Leningrad : Nauka, 957 s. (in Russian).

Ty`vodar, My`xajlo, 2011. Etnografiya Zakarpattya: istory`ko-etnografichny`j nary`s [Ethnography of Transcarpathia: historical and ethnographic essay], Uzhgorod: «Grazhda», 416 s. (in Ukrainian).

Udvari, Ishtvan, 2005. Rusy`ns`ki zherela urbars`koyi reformy Mariyi Tery`ziyi [Ruthenian sources of Maria Theresa's urban reform], Nyiregyhaza : «SZANTO», 129 s. (in Ukrainian).

Ukaz Prezy`diyi Verxovnoyi Rady` Ukrayins`koyi RSR 20 travnya 1985 «Pro zaxody` po posy`lennyu borot`by` proty` py`yacztva i alkogolizmu, vy`korenennyu samogonovarinnya». Verxovna Rada Ukrayiny`. Oficijny`j vebportal parlamentu Ukrayiny` [Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR of May 20, 1985 "On measures to strengthen the fight against drunkenness and alcoholism, the eradication of home brewing." Verkhovna Rada of Ukraine. Official web portal of the Parliament of Ukraine]. [Online]. Dostupno : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-11#Text (data zvernennya : 17.05.2022). (in Ukrainian).

Zhatkovy`ch, Yurij, 2007. Etnografy`cheskij ocherk ugro-russky`x [Ethnographic essay of the Ugro-Russin], Uzhgorod : «My`stecz`ka liniya», 2007, 392 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія