СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ВАСИЛІАНСЬКОГО МОНАСТИРЯ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257543

Ключові слова:

Унійна Церква, Волинь, Кременецький василіанський монастир, бібліотека, книжковий фонд

Анотація

У статті зроблена спроба реконструювати жанровий та тематичний склад бібліотеки Кременецького василіанського монастиря, який склався на початок 1820-х років на підставі аналізу візитаційного протоколу, в якому вагому частину займає опис книжкового фонду монастирської бібліотеки. З’ясовано, що на початок ХІХ ст. у бібліотеці налічувалося 2 156 томів (1 241 твір), виданих у XVI – XVІІI ст. і до 1821 р. З них 508 творів (41%) датується другою половиною XVIII ст. Наявність у бібліотеці 283 творів (23%), надрукованих у 1801 – 1821 рр., свідчить, що бібліотека продовжувала регулярно поповнюватись новими книжками. Географія видань охоплювала міста колишньої Речі Посполитої, Німеччини, Австрії, Італії, Франції, Нідерландів, а також Київ, Москву та Санкт-Петербург. Основу бібліотеки складали твори польською і латинською мовами: відповідно 640 і 440 (52% і 35%). Кириличних видань налічувалось усього 54 (4 %). Увесь книжковий фонд поділений на тематичні розділи: Святе Письмо, теологія, право (цивільне і канонічне), «книги аскетів», гомілетика, філософія, фізика і математика, хімія, географія, економіка, історія, риторика і поетика, «листи», граматика, медицина. За кількістю творів найбільшим є розділ «Історія», до якого також включені періодичні видання, які виходили у Варшаві та Вільні на початку ХІХ ст., та художня література повчального змісту. Зауважено, що в монастирській бібліотеці зберігалося чимало творів античних авторів, підручників з різних математичних дисциплін, словників, розмовників і граматик з латинської, грецької, гебрайської, польської, німецької, французької та російської мов. Зроблено висновок про те, що тематика монастирської бібліотеки у Кременці на початку ХІХ ст. відображала стан багатого духовного життя василіан, в якому тісно поєднувалися традиції Православної та Католицької Церков. Через проповідь та місіонерську діяльність василіани неодмінно поширювали й закріплювали в соціумі духовні та моральні цінності, які вони плекали в стінах монастиря. Бібліотека загалом відображала розвиток освіти, науки, мистецтва, тогочасної суспільно-політичної думки на українських землях.

Біографія автора

Оксана Карліна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Посилання

Список використаних джерел

Lityńska, A., 1992. Poglądy społeczno-prawne Feliksa Słotwińskiego, Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 393, s. 55–65.

Lorens, B., 2013. Inwentarz biblioteki bazyliańskiej archimandrii w Uniowie z 1789 r., Hereditas Monasteriorum, vol. 2, s. 253–269.

Lorens, B., 2013. Biblioteki w protokołach wizytacyjnych klasztorów dominikańskich diecezji kamienieckiej z 1824 roku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, folia 146: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, z. XI, s. 124–143.

Lorens, B., 2014. Bazylianie prowicji koronnej w latach 1743 – 1780, Rzezów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 560 s.

Karlina, O., Kyryliuk, A., 2021. The Roman Catholic monasteries libraries inventories' source potential of Lutsk-Zhytomyr Diocese at the end of the XVIIIth – beginning of the XIXth century. Східноєвропейський історичний вісник, т. 18, с. 16–29.

Melnyk, M., 2009. Geneza pierwszego prawosławnego katechizmu z 1645 roku, Ars Educandi. Żródła. T.1: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk, Mysłowice, s. 219–232.

Miławicki, M., 2012. Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowania, Hereditas Monasteriorum, vol. 1, s. 141–172.

Mierzwiński, H., 1999. Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728 – 1800), Skice Podlaskie, t. 7, s. 207–219.

Pidłypczak-Majerowicz, M., 1986. Bazylianie w Koronie i na Liwie: szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa, Wocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 272 s.

Pidłypczak-Majerowicz, M., 2009. Podręcznik wychowania bazyliańskiej młodzieży zakonnej, Ars Educandi. Żródła. T.1: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk, Mysłowice: s. 208–218.

Pidłypczak-Majerowicz, M., 2012. Książka i biblioteka bazyliańska w XVII –XVIII w. oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania, Hereditas Monasteriorum, vol. 1, s. 85–97.

Stolarczyk, T., 2011. Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu w świetle inwentarza z 1766 roku, Rocznik Wieluński, t. 11, s. 47–62.

Szymaniec, P., 2012. Hieronim Stroynowski i Feliks Słotwiński – dwa sposoby spostrzegania sprawiedliwości w sprawie narodów na przełomie XVIII i XIX wieku, Studia Erasmiana Wratislaviensia=Wrocławskie Studia Erazmiańskie: zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, z. 6: Sprawiedliwość prawa, s. 41–65.

Білик, В., 2005. Волинські видання в бібліотечній збірці Кременецького василіанського монастиря станом на 1823 рік, Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування, Острог, вип. 1, с. 23–29.

Бірюліна, О., Довбищенко, М., 2005. Забуті імена української історії: шляхетська родина Єло-Малинських, Дрогобицький краєзнавчий збірник, Дрогобич, вип. 9, с. 481–502.

Ганяк, В., 2013. До питання реконструкції життєпису автора «Антапології» (1631/1632), Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Історичне релігієнавство», Острог, вип. 8, с. 39–48.

Державний архів Волинської області (ДАВО), ф. 382, оп. 1, спр. 76.

Довга, Л., 2012, Система цінностей в українській культурі XVII ст. (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля), Київ–Львів: Свічадо, 343 с.

Довга, Л., 2012а. Постать Інокентія Ґізеля у контексті української культури доби бароко, Актуальні проблеми історії, культури та практики художньої культури: Зб. наук. праць, Київ, вип. ХХІХ, с. 3–10.

Запаско, Я., Ісаєвич, Я., 1984, Пам’ятки книжкового мистецтв. Каталог стародруків, виданих на Україні, [книга 2], частина 2 (1765 – 1800), Львів: Вища школа, 127 с.

Исаевич, Я., 1981. Преемники первопечатника, Москва: Книга, 190 с.

Ісаєвич, Я., 2002. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 520 c.

Кисельов, Р., 2006. Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої половини XIX століття, Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, вип. 1, с. 72–88.

Кралюк, П., 2008. Кипріян (? – † після 1623 р.), Острозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедичне видання, Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія», с. 137–138.

Лось, В., 2013. Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст.: організаційна структура та культурно-релігійний аспект, Київ: НБУВ, 300 с.

Мезин, С., 2003. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I, Саратов: Саратовский государственный университет, 231с.

Тимошенко, Л., 2020. Руська релігійна культура Вільна (XVI – перша третина XVII ст.), Дрогобич: Коло, 796 с.

References

Bilyk, V., Білик, В., 2005. Volynski vydannia v bibliotechnii zbirci Kremeneckoho vasylianskoho monastyria stanom na 1823 rik [Volyn editions in the library collection of the Kremenets Basilian monastery as of 1823], Volynska ikona: istoria, doslidzhennia, kolekcionuvannia, Ostroh, vyp. 1, s. 23–29 (in Ukrainian).

Biriulina, O., Dovbyshchenko, M., 2005. Zabuti imena ukrainskoi istorii: shlachetska rodyna Yelo-Malynskykh [Forgotten names of Ukrainian history: the noble family of the Yelo-Malynskys], Drohobyckyi kraieznavchyi zbirnyk, Drohobych, vyp. 9, s. 481–502 (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti (DAVO) [State Archives of Volyn Region], f. 382, op. 1, spr. 76 (in Polish).

Dovha, L., 2012, Systema cinnostei v ukrainskii kulturi XVII st. (na prykladi teoretychnoi spadshchyny Inokentia Gizelia [The system of values in the Ukrainian culture of the XVI century (on the example of the theoretical legacy of Innocent Gisel], Kyiv-Lviv: Svichado, 343 s. (in Ukrainian).

Dovha, L., 2012а. Postat Inokentia Gizelia u konteksti ukrainskoi kultury doby baroko [The figure of Innocent Gisel in the context of Ukrainian culture of the Baroque period], Aktualni problemy istorii, kultury ta praktyky khudozhnoi kultury: Zb. nauk. prac, Kyiv, vyp. XXIX, s. 3–10 (in Ukrainian).

Haniak, V., 2013. Do pytannia rekonstrukcii zhyttiepysu avtora «Antapolohii» (1631/1632) [On the question of reconstruction of the biography of the author of «Antapology» (1631/1632)], Naukovi zapysky [Nacionalnoho universytetu «Ostrozka academia»]. Seria «Istorychne relihiieznavstvo», Ostroh, vyp. 8, s. 39–48 (in Ukrainian).

Isaievich, Ya., 1981. Preiemniki pervopiechatnika [Successors of the pioneer], Moskva: Kniga, 190 s. (in Russian).

Isaievych, Ya., 2002. Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian bibliography: origins, development, problems], Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, 520 s. (in Ukrainian).

Karlina, O., Kyryliuk, A., 2021. The Roman Catholic monasteries libraries inventories' source potential of Lutsk-Zhytomyr Diocese at the end of the XVIIIth – beginning of the XIXth century. Skhidnoieropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], vol. 18, p. 16–29 (in English).

Kraliuk, P., 2008. Kypriian (? – † pislia 1623 r.) [Cyprian], Ostrozka akademiia XVI–XVII st.: Encyklopedychne vydannia, Ostroh: vydavnyctvo Nacionalnoho universytetu «Ostrozka akadeniia», s. 137–138 (in Ukrainian).

Kyselov, R., 2006. Zhanrovyi repertuar ukrainomovnykh vydan Pochaivskoho Uspenskoho monastyria XVIII – pershoi polovyny XIX stolittia [Genre repertoire of Ukrainian-language editions of the Pochaiv Assumption Monastery of the 18th –first half of the 19th century], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavsvo, vyp. 1, s. 72–88 (in Ukrainian).

Lityńska, A., 1992. Poglądy społeczno-prawne Feliksa Słotwińskiego, Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 393, s. 55–65 (in Polish).

Lorens, B., 2013. Biblioteki w protokołach wizytacyjnych klasztorów dominikańskich diecezji kamienieckiej z 1824 roku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, folia 146: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, z. XI, s. 124–143 (in Polish).

Lorens, B., 2013. Inwentarz biblioteki bazyliańskiej archimandrii w Uniowie z 1789 r., Hereditas Monasteriorum, vol. 2, s. 253–269 (in Polish).

Lorens, B., 2014. Bazylianie prowicji koronnej w latach 1743 – 1780, Rzezów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 560 s. (in Polish).

Los, V., 2013. Uniatska cerkva na Pravoberezhnii Ukraini naprykinci XVIII – pershii polovyni XIX st.: organizaciina struktura ta kulturno-relehiinyi aspect [Uniate Church on the Right Bank of Ukraine in the late eighteenth – first half of the nineteenth century: organizational structure and cultural and religious aspects], Kyiv: NBUV, 300 s. (in Ukrainian).

Melnyk, M., 2009. Geneza pierwszego prawosławnego katechizmu z 1645 roku, Ars Educandi. Żródła. T.1: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk, Mysłowice, s. 219–232 (in Polish).

Mezin, S., 2003. Vzgliad iz Yevropy: francuzskiie avtory XVIII vieka o Petre I [View from Europe: French authors of the 18th century about Peter I], Saratov: Saratovskii gosudarstviennyi universitet, 231 s. (in Russian).

Mierzwiński, H., 1999. Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728 – 1800), Skice Podlaskie, t. 7, s. 207–219 (in Polish).

Miławicki, M., 2012. Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowania, Hereditas Monasteriorum, vol. 1, s. 141–172 (in Polish).

Pidłypczak-Majerowicz, M., 1986. Bazylianie w Koronie i na Liwie: szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa, Wocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 272 s. (in Polish).

Pidłypczak-Majerowicz, M., 2009. Podręcznik wychowania bazyliańskiej młodzieży zakonnej, Ars Educandi. Żródła. T.1: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. J. Gwioździk, Mysłowice: s. 208–218 (in Polish).

Pidłypczak-Majerowicz, M., 2012. Książka i biblioteka bazyliańska w XVII-XVIII w. oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania, Hereditas Monasteriorum, vol. 1, s. 85–97 (in Polish).

Stolarczyk, T., 2011. Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu w świetle inwentarza z 1766 roku, Rocznik Wieluński, t. 11, s. 47–62 (in Polish).

Szymaniec, P., 2012. Hieronim Stroynowski i Feliks Słotwiński – dwa sposoby spostrzegania sprawiedliwości w sprawie narodów na przełomie XVIII i XIX wieku, Studia Erasmiana Wratislaviensia=Wrocławskie Studia Erazmiańskie: zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, z. 6: Sprawiedliwość prawa, s. 41–65 (in Polish).

Tymoshenko, L., 2020. Ruska relihiina kultura Vilna (XVI – persha tretyna XVII st.) [Russian religious culture Vilno (XVI – the first third of the XVI century], Drohobych, Kolo, 796 s. (in Ukrainian).

Zapasko, Ya., Isaievych, Ya., 1984, Pamiatky knyzhkovoho mystectva. Katalog starodrukiv, vydanykh na Ukraini, [knyha 2], chastyna 2 (1765 – 1800) [Monuments of book art. Catalog of old prints published in Ukraine, school 2, part 2 (1765 –1800], Lviv: Vyshcha shkola, 127 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія