КРАНІОЛОГІЯ ТА СТАТЕВО-ВІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОВАНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XІV – XVII СТ. З ЦЕРКВИ УЖГОРОДСЬКОГО ЗАМКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257842

Ключові слова:

Ужгородський замок, середньовічна церква, археологічне дослідження, поховання, антропологічний аналіз, краніометрія, краніоскопія

Анотація

За два роки досліджень (2018 – 2019) з території зруйнованої замкової церкви в Ужгороді було зібрано й досліджено рештки від 130 поховань. Це 71 поховання, зафіксоване у ґрунті за межами крипт, одне збережене поховання в крипті, а також виявлено 58 черепів (чи їх фрагментів) із понищених криптових поховань, котрі, як встановлено, морфологічно не відрізняються від збережених позакриптових поховань. Все це дало підстави об’єднати їх в одну серію. Хронологічно весь антропологічний матеріал визначається другою половиною XІV – XVII ст. Метою статті є характеристика антропологічного складу людей, похованих у церкві на території Ужгородського замку в статево-віковому аспекті та визначення особливостей їхнього краніологічного типу. Вводяться в науковий обіг нові краніологічні дані та вияляються основні напрямки етнічних зв’язків досліджуваної групи з Ужгорода. Визначаються відстані між окремими синхронними та діахронними серіями за допомогою багатовимірного канонічного та кластерного аналізу та з’ясовується місце ужгородської вибірки в системі краніологічних типів Центральної, Північної та Східної Європи (крім Кавказу) та фено-географічних антропологічних зон України. В роботі використано комп’ютерні програми, які створили Б. О. та О. Г. Козінцеви 1991 року. Залучено 14 краніометричних ознак за Р. Мартіном. Встановлено, що зі 130 поховань, 118 належать дорослим. 86 із них чоловічі (72,88%) та 32 (27,12%) – жіночі. Середній вік смерті дорослих становить близько 38 років (у межах 33,5–42,5 року). Середній вік смерті в чоловічій частині вибірки – близько 40 років (у межах 30–50 років), а в жіночій – близько 32,5 року (в межах 25–40 років). Також уперше створено чоловічу й жіночу серії з м. Ужгорода. Загалом придатними для краніометрії виявилися 90 черепів (67 чоловічих і 23 жіночих), не враховуючи дитячих. Визначено, що чоловіки й жінки, поховані в церкві на території Ужгородського замку, належать до одного краніологічного типу. Чоловіча вибірка помірно брахікранна. В середньому – широколиця з низьким, сильно профільованим на рівні орбіт і альвеолярного виростку обличчям, ортогнатна. Орбіти широкі. Ніс – середній, кут його випинання помірний. Перенісся високе. Жіноча вибірка в середньому брахікранна. Обличчя помірної ширини й малої висоти, сильно профільоване на рівні орбіт, ортогнатне. Орбіти малої ширини та висоти. Перенісся високе. Кут випинання носа дуже великий. За двома антропологічними методиками (краніометрія, краніоскопія) обстежена група є змішаною, простежуються певні західні, північні та південні ознаки, з яких дещо переважають останні. При порівнянні чоловічої досліджуваної групи з синхронними та діахронними серіями й вибірками з Центральної, Східної та Північної Європи методом багатовимірного канонічного та кластерного аналізу відзначено її часткову подібність до польської вибірки черепів з костелу Марії Магдалини (м. Вроцлав), волинської серії з с. Ратнів та меншою мірою до балтської групи XIV – XVII ст. з Мартиньсала (Латвія). При такому ж порівнянні жіночої групи за результатами багатовимірного канонічного аналізу виявлено її певну подібність до київської вибірки з Подолу (вул. Юрківська). За даними краніоскопії, на цьому етапі, виявлено подібність досліджуваної групи (чоловіки і жінки) до Львівської серії та Берестечка (північно-східний напрям зв’язків).

Біографії авторів

Юрій Долженко


магістр історії, молодший науковий співробітник відділу біоархеології,
Інститут археології Національної академії наук України, Київ.

Володимир Мойжес


кандидат історичних наук, директор Археологічного музею
ім. проф. Е. Балагурі факультету історії та міжнародних відносин,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Berry, A. C., Berry, R. J., 1967. Epigenetic Variation in the Human Cranium, Journal of Anatomy, 101, p. 361–379.

Boev, P., 1972. Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und der Ostagaischen Inselwelt und deren Bedeutung fur die Herkunft ihrer Bevolkerung, Sofia: Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, 269 p.

Brothwell, D. R., 1972. Digging up Bones, London: Trustees of the British museum, 196 p.

Bruzek, J., 1995. Diagnose sexuelle à l’aide de l’analyse discriminante apliqueé au tibia, Antropologia Portuguesa, № 13, Coimbra, р. 93–106.

Bružek, J., 2002. A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone, American Journal of Physical Anthropology, № 117 (2), p. 157–168.

Bružek, J., Santos, F., Dutailly, B., Murail, P., Cunha, E., 2017. Validation and Reliability of the Sex Estimation of the Human os coxae Using Freely Available DSP2 Software for Bioarchaeology and Forensic Anthropology, American Journal of Physical Anthropology, № 164 (2), p. 440–449.

Buikstra, J. E., Ubelaker, D., H., 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, Fayetteville: Arkansas Archeological Survey Research Series, № 44, 272 p.

Chekanowski, J., 1967. Czlowek w czasie i przestrzeni, Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 335 s.

Dolzhenko, Yu. V., 2014a. Craniological Characteristics of the Baturyn’s Population in 17–18 centuries, Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. (Серія «Пам’яткознавство Північного регіону України», № 6, вип. 18 (21), с. 40–56.

Dolzhenko, Yu. V., 2014. Craniology of XVI–XVIII Centuries Zhovnyno Burial. Modern Science – Moderni věda, Prague: Nemoros, № 4, p. 119–132.

Dwight, T., 1905. The Size of the Articular Surface of the Long Bones as Characteristics of Sex an Anthropological Study, American Journal of Anatomy, vol. 4, p. 19–32.

Henneberg, M., 1988. Decrease of Human Skull Size in the Holocene, Human Biology, vol. 60, №. 3, p. 395–405.

Kozintsev, A., 1992. Ethnic Epigenetic: a New Approach, Ethnische Epigenetik, Homo, vol. 43/3, Jena, New York, p. 213–244.

Krupiński, T., 1983. Szczątki kostne z kościoła św. Idziego (XIV–XV w.), cmentarza przy ulicy Szewskiej (XIV–XV w.) i przykościele św. Krzysztofa (XV–XVI w.) we Wrocławiu, Materiały i Prace Antropologiczne, Wrocław: Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk, t. 104, s. 21–33.

Kwiatkowska, B., Nowakowski, D., 2011. Charakrerystyka antropologiczna szczatkow kostnych z cmentarza przy kosciele sw. Marii Magdaleny we Wroclawiu (XVI–XVIII w.). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i hodowla zwierzat, wyp. LXIII, s. 25–43.

Martin, R. 1928. Lehrbuch der Anthropologie. In systematischer Darstellung. Mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende. Zweite, vermehrte Auflage, Jena: Gustaf Fisher, Bd. II., 1062 s.

Nowak, О., Miłosz, Е., Piontek, J., 2013. Anthropological Characteristics of Skeletal Material from the Cemetery of St. Nicholas’ Church in Elbląg (13th Century), Poznań: Wydawnictwo Instytutu Antropologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 99 р.

Pearson, K., 1914. On the Problem of Sexing Osteometric Material, Biometrika, vol. 10, p. 479–487.

Piontek, J., Iwanek, B, Czapla, Z., 2004/2006. The Crania from Modern Cemeteries in Jaksice (Kujawsko-Pomorskie Province, Poland) and Craniometric Relationships among Medieval and Modern Central European Populations, Studies in Historical Anthropology, vol. 4, p. 123–135.

Simalcsik, A., Groza, V.-M., Simalcsik R.-D., Miu. G. 2012. «Sf. Nicolae-Ciurchi», the Medieval Necropolis (16th – 18th Centuries) of «sfantul Nicolae-Ciurchi» Church from Iasi City (Romania): Anthropologic Data. Analele Științificeale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, s. Biologie animală, t. LVIII, p. 183–194.

Strzałko, J., 1966. Propozycje budowy dawnej ludności Kołobrzegu na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska przy kolegiacie kołobrzeskiej (XIV – XVIII w.), Przegląd Antropologiczny, t. 32, Poznań, s. 177–191.

Suk, V., 1932. Antropologie Podkarpatske Russi. Spisy vydavane prirodoveckou facultet Masarykovy Universitetu. Brno, s. 3–28.

Ubelaker, D. H., 1978. Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Chicago, IL: Aldine Publishing, 116 p.

Vallois, H. V., 1937. La durée de la vie chez l`homme fossile. L`Anthropologie, № 47, p. 499–532.

Wokroj, F., 1972. Antropologiczna analiza szczatków kostnych z sredniowiecznego cmentarzyska «Góra Chelmska», Materialy zachodniopomorskie, vol. 18, p. 273–303.

Алексеев, В. П., 2008. Избранное. Происхождение народов Восточной Европы, Москва: Наука, т. 4, 342 c.

Алексеев, В. П., Дебец, Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований, Москва: Наука, 128 с.

Безбородых, В. И., Долженко, Ю. В., 2014. Палеоантропология городских жителей Белгорода XVIII – ХIХ вв. Физическая антропология: методики, базы данных, научные результаты, Санкт-Петербург, с. 104–120.

Березина, Н. Я., 2010. Антропологические особенности населения Кёнигсберга XVIII – ХIХ вв. Человек и древности: памяти Александра Александровича Формозова (1928 – 2009), Москва: Гриф и К., с. 867–875.

Білинська, Л. І., Долженко, Ю. В., 2013. Населення Сум другої половини XVII – XVIII ст. за результатами археологічних та антропологічних досліджень пізньосередньовічного цвинтаря, Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, Київ – Нікополь, 2013, вип. 22, с. 208–214.

Бірюліна, О., Долженко, Ю., 2014. Cialo moie grzeszne w cerkwi ma byc pogrzebione y pochowane: історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської братської церкви, Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne. Замосько-Волинські музейні зошити, Zamosc – Луцьк, вип. VI, с. 35–52.

Бунак, В. В., 1948. Антропологические исследования в Закарпатской области, Краткие сообщения института этнографии, Москва – Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, вып. 4, с. 18–25.

Великанова, М. С., 1975. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья, Москва: Наука, 283 c.

Виногродська, Л. І., Потехина, І. Д., Долженко, Ю. В., 2020. Формування соціально-просторової й антропологічної структури давньої Вінниці за археологічними (ХІІІ – ХVІ ст.) й антропологічними (XVIII – XIX ст.) матеріалами, Сторінки історії, вип. 51, с. 24–52.

Гончарова, Н. Н., 2011. Формирование антропологического разнообразия средневековых городов: Ярославль, Дмитров, Коломна, Вестник антропологии. Научный альманах, Москва, вып. 19, с. 202–216.

Денисова, Р. Я., 1977. Этногенез латышей (по данным краниологии), Рига: Наука, 360 с.

Дерябин, В. Е., 2008. Курс лекций по многомерной биометрии для антропологов, Москва: МГУ, биологический факультет, 332 с.

Долженко, Ю. В., 2010. До питання про неметричні ознаки на людських черепах із Київського Арсеналу XVII – XVIII ст., Лаврський Альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Збірник наукових праць, Київ, вип. 25, с. 11–17.

Долженко, Ю. В., 2011. Неметричні ознаки на черепах похованих із Київського Арсеналу XVII – XVIII ст., Болховітіновський щорічник, Київ, с. 118–134.

Долженко, Ю. В., 2012. Антропологічні матеріали могильника козацького часу Лютенька, Проблеми дослідження пам’яток археології східної України (пам’яті С. Н. Братченка), Луганськ: Б/в, с. 487–507.

Долженко, Ю. В., 2012а. Неметрические признаки на человеческих черепах из могильника времен казачества – Стайки, Вестник Антропологии, Москва, вып. 19, с. 169–181.

Долженко, Ю. В., 2014. Краніологія похованих під Кафедральним Костелом Св. Петра і Павла у Луцьку в XVII – XX ст., Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, вип. 2, ч. 1, Тернопіль, с. 7–25.

Долженко, Ю. В. 2016. Краніологія населення Київського Подолу 16–18 ст. (могильник по вул. Юрківська, 3), Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Серія: історія, Тернопіль, вип. 2, ч. 3, с. 3–17.

Долженко, Ю. В., Златогорський, О. Є., 2016. Краніологічні матеріали XV–XVI ст. із розкопок с. Ратнів, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, серія: історія, вип. 1, ч. 4, с. 11–22.

Долженко, Ю. В., Мазурик, Ю. М. 2015. Краніологія населення Луцька XVII – XX ст., Український історичний збірник, вип. 18, с. 368–386.

Долженко, Ю., Мойжес, В., 2019. Антропологічний аналіз поховань в середньовічній церкві Ужгородського замку (виявлених 2018 року), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія історія, вип. 2 (41), с. 192–205.

Долженко, Ю., Мойжес, В., 2022. Антропологічний аналіз поховань у церкві Ужгородського замку: статево-віковий та етнічний аспекти, Ідентичності в умовах пограниччя, Матеріали міжнародної наукової конференції (Ужгород, 27–28 січня 2021 р.), Ужгород, с. 69–82.

Долженко, Ю. В., Потєхіна, І. Д., 2020. Аналіз краніологічної серії з поховань XVIIІ – XIX ст. у Вінниці, Археологічні дослідження в Україні 2018 р., Київ: ІА НАН України, с. 305–310.

Долженко, Ю., Прищепа, Б. 2015. Краніологія похованих у Римо-католицькому костелі св. Антонія міста Рівного XVI–XVII ст., Археологічні студії «Межибіж». Науковий щорічник, вип. 4, с. 7–16.

Долженко, Ю., Прядко, О. 2014. Історико-антропологічний нарис поховань XVI – XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині, Етнічна історія народів Європи, вип. 44, с. 43–50.

Долженко, Ю. В., Пшеничний, Ю. Л., Бардецький, А. Б., 2020. Чоловіча вибірка поховань XVIIІ – XIX ст. з урочища Острів Дубовець поблизу Дубна, Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р., Київ: Арт Економі, с. 6–9.

Долженко, Ю. В., Пшеничний, Ю. Л, Бардецький, А. Б., 2021. Кладовище Свято-Вознесенського монастиря на острові Дубовець поблизу Дубна (за результатами архео-антропологічних досліджень 2019 р.), Дубенський науковий вісник. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 920-річчю першої писемної згадки про місто Дубно, Дубно, с. 43–66.

Долинова, Н. А., 1999. Дерматоглифика восточных славян. Восточные славяне. Антропология и этническая история, Москва, с. 60–79.

Дяченко, В. Д., 1965. Антропологічний склад українського народу: порівняльне дослідження народів УРСР і суміжних територій, Київ: Наукова думка, 127 c.

Евтеев, А. А., 2011. Краниологическая серия XVIII века из некрополя села Козино (Московская обл.): внутригрупповая изменчивость и предварительные результаты межгруппового анализа, Археология Подмосковья. Материалы научного семинара, вып. 7, Москва: Институт археологии РАН, с. 433–440.

Евтеев, А. А., Олейников, О. М., 2015. Археологические и палеоантропологические исследования на Даньславле улице в Великом Новгороде, Российская Археология, № 1, с. 176–192.

Евтеев, А. А., Староверов, Н. Е., Волков, В. А., Выскубов, С. П., Потрахов, Н. Н., 2020. Материалы к краниологии германоязычного населения Среднего Поволжья, юго-западной Германии и восточной Австрии. тунгусоязычных народов Дальнего Востока: эвены, эвенки, нанайцы, Вестник Московского университета, Серия 23, Антропология, № 3, с. 90–104.

Зариня, Г. В., 1990. Антропологический состав населения Аугшезме XVI – ХIХ вв., Балты, славяне, прибалтийские финны: Этногенетические процессы, Рига: Наука, с. 109–123.

Івакін, Г. Ю., Балакін, С. А., 2007. Поховання в склепах та на цегляних виростках Вознесенського некрополя ХVІІ – ХVІІІ ст., Лаврський Альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Збірник наукових праць, вип. 19, с. 17–26.

Івакін, Г. Ю., Балакін, С. А., 2008. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005 – 2007 років, Лаврський альманах, Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Збірник наукових праць. с. 9–23.

Козинцев, А. Г., 1988. Этническая краниоскопия: расовая изменчивость швов черепа современного человека, Ленинград: Наука, 185 c.

Коперницкий, И. С., 1861. Предварительные данные о краниологических исследованиях строения славянских черепов, Университетские известия, Киев: Киевский университет св. Владимира, т. 1, с. 81–103.

Марк, К. Ю., 1956. Палеоантропология Эстонской ССР, Балтийский Этнографический сборник, Москва: Академия Наук СССР, с. 170–228.

Мовсесян, А. А., 2005. Филогенетический анализ в палеоантропологии (феногеография народов мира), Генетика, Москва: Наука, т. 41, № 9, с. 1272–1282.

Мовсесян, А. А., Мамонова, Н. Н., Рычков, Ю. Г., 1975. Программа и методика определения аномалий черепа, Вопросы антропологии, № 51, с. 15–45.

Моисеев, В. Г., Григорьева, Н. В., Широбоков, И. Г., Хартанович, В. И., 2016. Краниологические материалы из раскопок у церкви Святого Георгия в Старой Ладоге. Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015 г., Санкт-Петербург, с. 390–399.

Моисеев, В. Г., Широбоков, И. Г., Крийска, А., Хартанович, В. И., 2013. Краниологическая характеристика средневекового населения Эстонии, Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г., Санкт Петербург: МАЭ РАН, с. 71–79.

Мойжес, В., 2019. Матеріали археологічних досліджень середньовічної церкви на території Ужгородського замку за 2018 рік, Науковий збірник Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тивадара Легоцького» Закарпатської обласної ради, вип. XVIII – ХІХ, Ужгород: TIMPANI, с. 40–41.

Мойжес, В., 2020. Результати археологічних досліджень церков Ужгорода у 2018 році, Фортеця: збірник заповідника «Тустань», Львів: ПРОСТІР-М, с. 120–147.

Мойжес, В., 2020а. Результати досліджень зруйнованих церков Ужгорода, Археологічні дослідження в Україні 2018, Київ: ІА НАН України, с. 38–41.

Мойжес, В., 2021. Питання датування церкви на території Ужгородського замку, Наукові записки Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії, вип. 7, с. 37–50.

Никитюк, Б. А., 1960. Определение возраста человека по скелету и зубам, Вопросы антропологии, вып. 3, с. 118–129.

Пашкова, В. И., 1958. Определение пола и возраста по черепу, Ставрополь, 24 с.

Пеняк, П., 2010. Розкопки замкової церкви Ужгорода, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, вип. 14, с. 345–353.

Постникова, Н. М., 1978. К антропологии сельского населения Волжской Булгарии, Вопросы антропологии, вып. 58, с. 172–183.

Потєхіна, І. Д., 2016. До антропології козацької доби : могильник Стайки, Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна, вип. 25, с. 166–171.

Потєхіна, І. Д., 2020. Краніологічний комплекс мешканців містечка Стайки ХVІІ ст. і його походження, Історична антропологія та біоархеологія України, вип. 2, с. 125–139.

Потєхіна, І. Д, Долженко, Ю. В., 2019. Антропологічні матеріали з розкопок у старому місті, Вінниця, Археологічні дослідження в Україні 2017 р., Київ, с. 384–387.

Рудич, Т. О. 2010. Антропологічні матеріали з розкопок Меджибожа. В: Толкачов, Ю., Меджибізька фортеця. Додаток 2, Київ: О. Філюк, с. 122–130.

Рудич, Т. О., 2014. Антропологічний склад населення Центральної України козацької доби, Історична антропологія та біоархеологія України, вип. 1, с. 94–115.

Саливон, И. И., 2015. Сельськое население Белоруи ХVIII – XIX вв. Краниология и остеометрия, Палеоантропология Беларуси, гл. 6, с. 189–266.

Санкина, С. Л. 2000. Этническая история средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии, Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 109 с.

Свєшніков, І. К., 2008. Битва під Берестечком, Рівне, 304 с.

Сегеда, С., 2001. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект, Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 256 с.

Соколова, К. Ф., 1963. Антропологічні матеріали могильників Інкерманської долини, Археологічні пам’ятки УРСР, т. XІІІ. Стародавні пам’ятки Інкерманської долини, Київ, с. 124–159.

Тараненко, С. П., Вікторова, П. Є., Кода, В., Долженко, Ю. В., 2014. Нові дані щодо могильнику приходської Введенської церкви Києва, Krolowe i biskupi, rycerze i chlopi – identyfikacja zmarlych, Poznan, s. 249–254.

Томашевич, Т. В., 1988. Закономерности распределения частот подглазничных каналов черепа человека, Вопросы археологии, вып. 80, с. 119–128.

Широбоков, И. Г., Верховцев, Д. В., 2016. Данные краниологии к вопросу о происхождении Ижоры. Радловский сборник. Научные исследования и музейные проэкты МАЭ. РАН в 2015 г., Санкт-Петербург, с. 408–421.

References

Alekseev, V. P., 2008. Izbrannoe. Proishozhdenie narodov Vostochnoj Evropy [Selected Works. Origin of the Eastern European Peoples], Moscow: Nauka, vol. 4, 342 p. (in Russian).

Alekseev, V. P., Debec, G. F., 1964. Kraniometrija. Metodika antropologicheskih issledovanij [Craniometry. Methods of Anthropological Studies], Moscow: Nauka, 1964, 128 p. (in Russian).

Berezina, N. Ja., 2010. Antropologicheskie osobennosti naselenija Kjonigsberga XVIII – XIX vv. [Anthropological Characteristics of Koenigsberg Population in the XVIIIth – XIXth AD]. Chelovek i drevnosti: pamjati Aleksandra Aleksandrovicha Formozova (1928 – 2009) [Man and Antiquities: Aleksandr Aleksandrovich Formozov in Memoriam (1928 – 2009)], Moscow: Grif i K., p. 867–875. (in Russian).

Berry, A. C., Berry, R. J., 1967. Epigenetic Variation in the Human Cranium, Journal of Anatomy, № 101, p. 361–379. (in English).

Bezborodyh, V. I., Dolzhenko, Yu. V., 2014. Paleoantropologija gorodskih zhitelej Belgoroda XVII – XIX vv. [Paleoanthropology city dwellers of Belgorod XVII – XIX centuries], Fizicheskaja antropologija: metodiki, bazy dannyh, nauchnye rezul'taty [Physical Anthropology: Methods, Databases, Scientific Results], Saint Petersburg, p. 104–120. (in Russian).

Bilynska, L. I., Dolzhenko, Yu. V., 2013. Naselennia Sum druhoi polovyny XVII – XVIII st. za rezultatamy arkheolohichnykh ta antropolohichnykh doslidzhen piznoserednovichnoho tsvyntaria [Population of Sumy in the 2nd Half of 17th – 18th Cent. According to the Results of Archaeological and Anthropological Research of Late Medieval Cemetery], Novi doslidzhennia pam’iatok kozatskoi doby v Ukraini [New Studies on the Sites of Cossack Period in Ukraine], issue 22, p. 208–214. (in Ukrainian).

Biriulina, O., Dolzhenko, Yu., 2014. Cialo moie grzeszne w cerkwi ma byc pogrzebione y pochowane: istoryko-antropolohichnyi narys pro pokhovanykh u krypti lutskoi Khrestovozdvyzhenskoi bratskoi tserkvy [My Sinful Body is to be Buried in the Church: Historical and Anthropological Essay about the Buried in the Crypt of the Lutsk Exaltation of the Holy Brotherhood Church], Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne. Zamosko-Volynski muzeini zoshyty [Zamosc-Volyn museum notebooks], Zamosc – Lutsk, vyp. VI, s. 35–52. (in Ukrainian).

Boev, P., 1972. Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und der Ostagaischen Inselwelt und deren Bedeutung fur die Herkunft ihrer Bevolkerung, Sofia: Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, 269 p. (in German).

Brothwell, D. R., 1972. Digging up Bones, London: Trustees of the British museum, 196 p. (in English).

Bruzek, J., 1995. Diagnose sexuelle à l’aide de l’analyse discriminante apliqueé au tibia [Sex Diagnosis Using Discriminant Analysis Applied to the Tibia], Antropologia Portuguesa, № 13, Coimbra, р. 93–106. (in French).

Bružek, J., 2002. A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone, American Journal of Physical Anthropology, № 117 (2), p. 157–168. (in English).

Bružek, J., Santos, F., Dutailly, B., Murail, P., Cunha, E., 2017. Validation and Reliability of the Sex Estimation of the Human os coxae Using Freely Available DSP2 Software for Bioarchaeology and Forensic Anthropology, American Journal of Physical Anthropology, № 164 (2), p. 440–449. (in English).

Buikstra, J. E., Ubelaker, Douglas H., 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, Fayetteville: Arkansas Archeological Survey Research Series, № 44, 272 p. (in English).

Bunak, V. V., 1948. Antropologicheskie issledovanija v Zakarpatskoj oblasti [Anthropological research in the Transcarpathian region], Kratkie soobshhenija instituta jetnografii [Brief Communications of the Institute of Ethnography], Moscow – Leningrad: Izd-vo Akad. nauk SSSR, issue 4, p. 18–25. (in Russian).

Chekanowski, J., 1967. Czlowek w czasie i przestrzeni [A Man in Time and Space], Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 335 s. (in Polish).

Denisova, R. Ja., 1977. Jetnogenez latyshej (po dannym kraniologii) [Ethnogenesis of the Latvians], Riga: Nauka, 360 p. (in Russian).

Derjabin, V. E., 2008. Kurs lekcij po mnogomernoj biometrii dlja antropologov [Course of Lectures on Multidimensional Antrhopology for Anthropologists], Moscow: MGU, biologicheskij fakul'tet, 332 p. (in Russian).

Dolinova, N. A., 1999. Dermatoglifika vostochnyh slavjan [Dermatoglyphics of the Eastern Slavs]. Vostochnye slavjane. Antropologija i jetnicheskaja istorija [East Slavs. Anthropology and Ethnic History], Moscow, p. 60–79. (in Russian).

Dolzhenko, Yu. V., 2010. Do pytannia pro nemetrychni oznaky na liudskykh cherepakh iz Kyivskoho Arsenalu XVII – XVIII st. [On the Issue of Nonmetric Features on Human Skulls from Kyiv Arsenal of the 17th – 18th Cent.], Lavrskyi Almanakh. Kyievo-Pecherska lavra v konteksti ukrainskoi istorii ta kultury [Lavra Almanac. Kyiv-Pechersk Lavra in the Context of Ukrainian History and Culture. Collection of Scientific Works]. Zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, issue. 25, p. 11–17. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V., 2011. Nemetrychni oznaky na cherepakh pokhovanykh iz Kyivskoho Arsenalu XVII – XVIII st. [Nonmetric Features on Human Skulls from Kyiv Arsenal of the 17th – 18th Cent.], Bolkhovitinovskyi shchorichnyk [Bolkhovitinov Yearbook], Kyiv, p. 118–134. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V., 2012. Antropolohichni materialy mohylnyka kozatskoho chasu Liutenka [Anthropological Materials from the Burial Ground Liutenka of the Cossack Period]. Problemy doslidzhennia pam’iatok arkheolohii skhidnoi Ukrainy (pam’iati S. N. Bratchenka) [Problems of Studies of the Archaeological Sites in Eastern Ukraine (in Memoriam of S. Bratchenko], Luhansk, p. 487–507. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Ju. V., 2012a. Nemetricheskie priznaki na chelovecheskih cherepah iz mogil'nika vremen kazachestva – Stajki [Nonmetric Signs on Human Skulls from the Burial Ground Times of the Cossacks – Stajki], Vestnik Antropologii [Bulletin of Anthropology], Moscow, issue 19, p. 169–181. (in Russian).

Dolzhenko, Yu. V., 2014a. Craniological Characteristics of the Baturyn’s Population in 17–18 centuries, Nizhynska starovyna [Nizhyn Antiquity]: Zbirnyk rehionalnoi istorii ta pam’iatkoznavstva. Seriia «Pam’iatkoznavstvo Pivnichnoho rehionu Ukrainy», № 6, issue 18 (21), p. 40–56. (in English).

Dolzhenko, Yu. V., 2014. Craniology of XVI – XVIII Centuries Zhovnyno Burial. Modern Science – Moderni věda, Prague: Nemoros, № 4, p. 119–132. (in English).

Dolzhenko, Yu. V., 2014. Kraniolohiia pokhovanykh pid Kafedralnym Kostelom Sv. Petra i Pavla u Lutsku v XVII – XX st. [Craniology of Buried Humans under St. Peter and Paul Cathedral in Lutsk in XVII – XX Cenтuries], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka [Scientific Notes of Ternopil National Pedagogical University Named after Volodymyr Hnatyuk]. Series: History, issue 2, part 1, Ternopil, p. 7–25. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V. 2016. Kraniolohiia naselennia Kyivskoho Podolu 16–18 st. (mohylnyk po vul. Yurkivska, 3) [Craniology of Kyiv Podil Inhabitants, Buried on the Cemetery on Iurkivska, 3 in 16th – 18th], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka [Scientific Notes of Ternopil National Pedagogical University Named after Volodymyr Hnatyuk], Series: History, Ternopil, issue 2, part 3, p. 3–17. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V., Mazuryk, Yu. M., 2015. Kraniolohiia naselennia Lutska XVII – XX st. [Craniology of Lutsk’ Population of XVII – XX Centuries], Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk [Ukrainian Historical Collection], issue 18, p. 368–386. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu., Moizhes, V., 2019. Antropolohichnyi analiz pokhovan v serednovichnii tserkvi Uzhhorodskoho zamku (vyiavlenykh 2018 roku) [Anthropological Analysis of the Burials from the Medieval Church in the Castle of Uzhhorod (Found in 2018)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod University]. Series History, issue 2 (41), p. 192–205. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu., Moizhes, V., 2022. Antropolohichnyi analiz pokhovan u tserkvi Uzhhorodskoho zamku: statevo-vikovyi ta etnichnyi aspekty [Anthropological Analysis of Burials in the Uzhhorod Castle Church: Sex, Age and Ethnic Aspects], Identychnosti v umovakh pohranychchia, Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Uzhhorod, 27–28 sichnia 2021 r.) [Identities in the Border, Proceedings of the International Scientific Conference], Uzhhorod, p. 69–82. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V., Potiekhina, I. D., 2020. Analiz kraniolohichnoi serii z pokhovan XVIII – XIX st. u Vinnytsi [Analysis of the Craniological Series of Burials of the 18th – 19th Centuries in Vinnytsia]. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2018 r. [Archaeological research in Ukraine 2018], Kyiv: IA NAS of Ukraine, p. 305–310. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu., Priadko, O., 2014. Istoryko-antropolohichnyi narys pokhovan XVI – XVIII st. z s. Zhovnyno na Cherkashchyni [Historical and Anthropological Essay About the Graves of the 16th – 18th Cent. in Zhovnyno (Cherkasy Region)], Etnichna istoriia narodiv Yevropy [Ethnic History of European Nations], issue 44, p. 43–50. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu., Pryshchepa, B., 2015. Kraniolohiia pokhovanykh u Rymo-katolytskomu kosteli sv. Antoniia mista Rivnoho XVI – XVII st. [Craniology of People Buried in Roman Catholic Church of St. Anthony in Rivne during the 16th – 17th Cent.], Arkheolohichni studii Mezhybizh [Archaeological Studies Mezhybizh]. Scientific yearbook 4, p. 7–16. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V., Pshenychnyi, Yu. L., Bardetskyi, A. B., 2020. Cholovicha vybirka pokhovan XVIII – XIX st. z urochyshcha Ostriv Dubovets poblyzu Dubna [Male Sample of Burials of the 18th – 19th cent. From the Tract Dubovets Island near Dubno], Istoriia, kultura, pam’iat u naukovomu vymiri: stan, perspektyvy: materialy I vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 22 travnia 2020 r. [History, Culture, Memory in the Scientific Dimension: State, Prospects: Materials of the I All-Ukrainian Scientific-Practical Conference, Kyiv, May 22, 2020], Kyiv: Art Ekonomi, p. 6–9. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V., Pshenychnyi, Yu. L, Bardetskyi, A. B., 2021. Kladovyshche Sviato-Voznesenskoho monastyria na ostrovi Dubovets poblyzu Dubna (za rezultatamy arkheo-antropolohichnykh doslidzhen 2019 r.) [Cemetery of the Holy Ascension Monastery on the Island of Dubovets near Dubno (According to the Results of Archeological and Anthropological Research in 2019)], Dubenskyi naukovyi visnyk. Materialy mizhnarodnoi naukovo-teorytychnoi konferentsii prysviachenoi 920-richchiu pershoi pysemnoi zghadky pro misto Dubno [Dubno Scientific Bulletin. Electronic Edition. Proceedings of the International Scientific-Theoretical Conference Dedicated to the 920th Anniversary of the First Written Mention of the City of Dubno], Dubno, p. 43–66. (in Ukrainian).

Dolzhenko, Yu. V., Zlatohorskyi, O. Ye., 2016. Kraniolohichni materialy XV – XVI st. iz rozkopok s. Ratniv [XIV – XV Centuries’ Anthropological Materials from Excavation in the Village of Ratniv], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka [Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University]. Series: History, issue 1, part 4, p. 11–22. (in Ukrainian).

Diachenko, V. D., 1965. Antropolohichnyi sklad ukrainskoho narodu: porivnialne doslidzhennia narodiv URSR i sumizhnykh terytorii [Anthropological Composition of the Ukrainian People: a Comparative Study of the Peoples of the USSR and Adjacent Territories], Kyiv: Naukova dumka, 127 p. (in Ukrainian).

Dwight, T., 1905. The Size of the Articular Surface of the Long Bones as Characteristics of Sex. An Anthropological Study, American Journal of Anatomy, vol. 4, p. 19–32. (in English).

Evteev, A. A., 2011. Kraniologicheskaja serija XVIII veka iz nekropolja sela Kozino (Moskovskaja obl.): vnutrigruppovaja izmenchivost' i predvaritel'nye rezul'taty mezhgruppovogo analiza [The Craniological Sample from the XVIII c. AD Cemetery at Kozino Village (Moscow Region): Intragroup Craniometric Variation and Preliminary Results of the Interpopulation Comparison], Arheologija Podmoskov'ja. Materialy nauchnogo seminara [The Archaeology of the Moscow Region. Proceedings of Scientific Seminar], issue 7, Moscow: Institut arheologii RAN, p. 433–440. (in Russian).

Evteev, A. A., Olejnikov, O. M., 2015. Arheologicheskie i paleoantropologicheskie issledovanija na Dan'slavle ulice v Velikom Novgorode [Archaeological and Palaeoantropological Resaerch on the Danslavle Street in Velikiy Novgorod], Rossijskaja Arheologija [Russian Archaeology], № 1, p. 176–192. (in Russian).

Evteev, A. A., Staroverov, N. E., Volkov, V. A., Vyskubov, S. P., Potrahov, N. N., 2020. Materialy k kraniologii germanojazychnogo naselenija Srednego Povolzh'ja, jugo-zapadnoj Germanii i vostochnoj Avstrii. tungusojazychnyh narodov Dal'nego Vostoka: jeveny, jevenki, nanajcy [Materials for the Craniology of the German-Speaking Population of the Middle Volga Region, Southwestern Germany and Eastern Austria. Tungus-Speaking Peoples of the Far East: Evens, Evenks, Nanais], Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University], Series 23, Anthropology, № 3, p. 90–104. (in Russian).

Goncharova, N. N., 2011. Formirovanie antropologicheskogo raznoobrazija srednevekovyh gorodov: Jaroslavl', Dmitrov, Kolomna [Genesis of Anthropoligical Variability of Medieval Cities: Yaroslavl, Dmitrov, Kolomna], Vestnik antropologii. Nauchnyj al'manah [Herald of Anthropology], Moscow, issue 19, p. 202–216. (in Russian).

Henneberg, M., 1988. Decrease of Human Skull Size in the Holocene, Human Biology, vol. 60, № 3, p. 395–405. (in English).

Ivakin, H. Yu., Balakin, S. A., 2007. Pokhovannia v sklepakh ta na tsehlianykh vyrostkakh Voznesenskoho nekropolia XVII – XVIII st. [Crypt and Brick Outbuildings Entombments of Voznesensky Necropolis of the 17th – 18th Cent.], Lavrskyi Almanakh. Kyievo-Pecherska lavra v konteksti ukrainskoi istorii ta kultury. Zbirnyk naukovykh prats [Lavra Almanac. Kyiv-Pechersk Lavra in the Context of Ukrainian History and Culture. Collection of Scientific Works], issue 19, p. 17–26. (in Ukrainian).

Ivakin, H. Yu., Balakin, S. A., 2008. Rozkopky na terytorii Staroho kyivskoho Arsenalu 2005 – 2007 rokiv [Excavations on the Territory of an Old Kyiv Arsenal in 2005 – 2007], Lavrskyi almanakh, Kyievo-Pecherska lavra v konteksti ukrainskoi istorii ta kultury. Zbirnyk naukovykh prats Lavra Almanac. Kyiv-Pechersk Lavra in the Context of Ukrainian History and Culture. Collection of Scientific Works], p. 9–23. (in Ukrainian).

Kopernickij, I. S., 1861. Predvaritel'nye dannye o kraniologicheskih issledovanijah stroenija slavjanskih cherepov [Preliminary data of craniological studies of the structure of Slavic skulls], Universitetskie izvestija [University News], Kiev: Kievskij universitet sv. Vladimira, vol. 1, p. 81–103. (in Russian).

Kozincev, A. G., 1988. Jetnicheskaja kranioskopija: rasovaja izmenchivost' shvov cherepa sovremennogo cheloveka [Ethnic Cranioscopy: Racial Variability of the Cranial Sutures of Contemporary Man], Leningrad: Nauka, 185 p. (in Russian).

Kozintsev, A. 1992. Ethnic Epigenetics: A New Approach, Homo, vol. 43/3, p. 213–244. (in English).

Krupiński, T., 1983. Szczątki kostne z kościoła św. Idziego (XIV – XV w.), cmentarza przy ulicy Szewskiej (XIV – XV w.) i przykościele św. Krzysztofa (XV – XVI w.) we Wrocławiu [Bone Remains from the Church of St. Idzi (14th – 15th Cent.), the Cemetery at Szewska Street (14th – 15th Centuries) and the Church of St. Christopher (15th – 16th Cent.) in Wrocław], Materiały i Prace Antropologiczne [Anthropological Materials and Works], Wrocław: Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk, vol. 104, p. 21–33. (in Polish).

Kwiatkowska, B., Nowakowski, D., 2011. Charakrerystyka antropologiczna szczatkow kostnych z cmentarza przy kosciele sw. Marii Magdaleny we Wroclawiu (XVI – XVIII w.) [Anthropological Characteristics Bone Remains from Cemetery Near the Church of st. Mary Magdalene in Wroclaw (XVI – XVIII Cent.)]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i hodowla zwierzat [Scientific Papers of Wroclaw Univesity of Environmental Biology and Animal Science], issue LXIII, p. 25–43. (in Polish).

Mark, K. Ju., 1956. Paleoantropologija Jestonskoj SSR [Palaeoanthropology of Estonian SSR], Baltijskij Jetnograficheskij sbornik [Baltic Ethnographical Digest], Moscow: Akademija Nauk SSSR, p. 170–228. (in Russian).

Martin, R. 1928. Lehrbuch der Anthropologie. In systematischer Darstellung. Mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende [Textbook on Anthropology. In a Systematic Representation. With Special Consideration of Anthropological Methods for Students, Doctors and Explorers]. Zweite, vermehrte Auflage, Jena: Gustaf Fisher, vol. II., 1062 p. (in German).

Moiseev, V. G., Grigor'eva, N. V., Shirobokov, I. G., Hartanovich, V. I., 2016. Kraniologicheskie materialy iz raskopok u cerkvi Svjatogo Georgija v Staroj Ladoge [Craniological Materials from the Excavations in the St. George Church in Staraya Ladoga], Radlovskij sbornik. Nauchnye issledovanija i muzejnye proekty MAJe RAN v 2015 g. [Radlov Collection. Scientific Research and Museum Projects of the MAE RAS in 2015], Sankt-Petersburg: MAE RAS, p. 390–399. (in Russian).

Moiseev, V. G., Shirobokov, I. G., Krijska, A., Hartanovich, V. I., 2013. Kraniologicheskaja harakteristika srednevekovogo naselenija Jestonii [Craniological Characteristic of Medieval Population of Estonia] Radlovskij sbornik Nauchnye issledovanija i muzejnye proekty MAJe RAN v 2012 g. [Radlov Collection. Scientific Research and Museum Projects of the MAE RAS in 2012], Saint Petersburg: MAE RAS, p. 71–79. (in Russian).

Moizhes, V., 2019. Materialy arkheolohichnykh doslidzhen serednovichnoi tserkvy na terytorii Uzhhorodskoho zamku za 2018 rik [Materials of the Archeological Studies of the Medieval Church on the Territory of Uzhhorod Castle for 2018], Naukovyi zbirnyk Komunalnoho zakladu «Zakarpatskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei imeni Tyvadara Lehotskoho» Zakarpatskoi oblasnoi rady [Scientific Collection of the Municipal Institution «Transcarpathian Regional Museum of Local Lore named after Tivadar Legotsky» of the Transcarpathian Regional Council], issue XVIII – XIX, Uzhhorod: TIMPANI, p. 40–41. (in Ukrainian).

Moizhes, V., 2020. Rezultaty arkheolohichnykh doslidzhen tserkov Uzhhoroda u 2018 rotsi [The results of archaeological research of the churches of Uzhgorod in 2018], Fortetsia: zbirnyk zapovidnyka «Tustan» [Fortress: a Collection of the Reserve «Tustan»], Lviv: PROSTIR-M, p. 120–147. (in Ukrainian).

Moizhes, V., 2020a. Rezultaty doslidzhen zruinovanykh tserkov Uzhhoroda [The results of the archaeological survey of Uzhhorod churches in 2018], Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2018 [Archaeological Research in Ukraine 2018], Kyiv: IA NAS of Ukraine, p. 38–41. (in Ukrainian).

Moizhes, V., 2021. Pytannia datuvannia tserkvy na terytorii Uzhhorodskoho zamku [Dating of the Church on the Territory of Uzhhorod Castle], Naukovi zapysky Uzhhorodskoho universytetu [Scientific notes of Uzhhorod University]. Series: Historical and Religious Studies, issue 7, p. 37–50. (in Ukrainian).

Movsesjan, A. A., 2005. Filogeneticheskij analiz v paleoantropologii (fenogeografija narodov mira) [Phylogenetic Analysis in Paleoanthropology (Phenogeography of the Peoples of the World)], Genetika [Genetika], Moscow: Science, volume 41, № 9, p. 1272–1282. (in Russian).

Movsesjan, A. A., Mamonova, N. N., Rychkov, Ju. G., 1975. Programma i metodika opredelenija anomalij cherepa [Program and Methodology for Determining Skull Anomalies], Voprosy antropologii [Questions of Anthropology], № 51, p. 15–45. (in Russian).

Nikitjuk, B. A., 1960. Opredelenie vozrasta cheloveka po skeletu i zubam [Determining the Age of a Person by the Skeleton and Teeth], Voprosy antropologii [Questions of Anthropology], issue 3, p. 118–129. (in Russian).

Nowak, О., Miłosz, Е., Piontek, J., 2013. Anthropological Characteristics of Skeletal Material from the Cemetery of St. Nicholas' Church in Elbląg (13th Century), Poznań: Wydawnictwo Instytutu Antropologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 99 р. (in English).

Pashkova, V. I., 1958. Opredelenie pola i vozrasta po cherepu [Determination of Sex and Age by Skull], Stavropol', 24 p. (in Russian).

Pearson, K., 1914. On the Problem of Sexing Osteometric Material, Biometrika, vol. 10, p. 479–487. (in English).

Peniak, P., 2010. Rozkopky zamkovoi tserkvy Uzhhoroda [Excavations of the Castle Church in Uzhhorod], Materialy i doslidzhennia z arkheolohii Prykarpattia i Volyni [Materials and research on the archeology of Prykarpattya and Volyn], Lviv: In-t of Ukr. studies by I. Kryp’iakevych, NAS of Ukraine, issue 14, p. 345–353. (in Ukrainian).

Piontek, J., Iwanek, B, Czapla, Z., 2004/2006. The Crania from Modern Cemeteries in Jaksice (Kujawsko-Pomorskie Province, Poland) and Craniometric Relationships among Medieval and Modern Central European Populations, Studies in Historical Anthropology, vol. 4, p. 123–135. (in English).

Postnikova, N. M., 1978. K antropologii sel'skogo naselenija Volzhskoj Bulgarii [On the Anthropology of the Rural Population of the Volga Bulgaria], Voprosy antropologii [Questions of Anthropology], issue 58, p. 172–183. (in Russian).

Potiekhina, I. D., 2016. Do antropolohii kozatskoi doby: mohylnyk Staiky, Novi doslidzhennia pam’iatok kozatskoi doby v Ukraini [To the Anthropology of the Cossack Era: Staika Cemetery]. Zbirnyk naukovykh statei Prysviachuietsia svitlii pam’iati D. Ya. Telehina [New Researches of Monuments of the Cossack Era in Ukraine. Collection of Scientific Articles Dedicated to the Bright Memory of D. Telegin], issue 25, p. 166–171. (in Ukrainian).

Potiekhina, I. D., 2020. Kraniolohichnyi kompleks meshkantsiv mistechka Staiky XVII st. i yoho pokhodzhennia [Craniological Complex of the Inhabitants of the Town of Stayki of the 17th Cent. and Its Origin], Istorychna antropolohiia ta bioarkheolohiia Ukrainy [Historical Anthropology and Bioarchaeology of Ukraine], issue 2, p. 125–139. (in Ukrainian).

Potiekhina, I. D, Dolzhenko, Yu. V., 2019. Antropolohichni materialy z rozkopok u staromu misti, Vinnytsia [Anthropological Materials from Excavations in the Old Town, Vinnytsia], Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 2017 r. [Archaeological Research in Ukraine in 2017], Kyiv, p. 384–387. (in Ukrainian).

Rudych, T. O., 2010. Antropolohichni materialy z rozkopok Medzhybozha [Anthropological Materials from the Excavations in Medzhybizh] Tolkachov, Yu., Medzhybizka fortetsia [Medzhybizh Fortress]. Appendix 2, Kyiv: O. Filiuk, p. 122–130. (in Ukrainian).

Rudych, T. O., 2014. Antropolohichnyi sklad naselennia Tsentralnoi Ukrainy kozatskoi doby [Anthropological Compound of the Population of Central Ukraine in the Cossack Period], Istorychna antropolohiia ta bioarkheolohiia Ukrainy [Historical Anthropology and Bioarchaeology of Ukraine], issue 1, p. 94–115. (in Ukrainian).

Salivon, I. I., 2015. Sel's'koe naselenie Belorussii XVIII – XIX vv. Kraniologija i osteometrija [Rural Population of Belarus in the 18th – 19th Centuries Craniology and Osteometry], Paleoantropologija Belarusi [Paleoanthropology of Belarus], part 6, p. 189–266. (in Russian).

Sankina, S. L., 2000. Jetnicheskaja istorija srednevekovogo naselenija Novgorodskoj zemli po dannym antropologii [Ethnical History of Medieval Population of Novgorod Land according to Anthropological Data], Saint Petersburg: Dmitrij Bulanin, 109 p. (in Russian).

Seheda, S., 2001. Antropolohichnyi sklad ukrainskoho narodu: etnohenetychnyi aspect [The Anthropological Composition of the Ukrainian People: Ethno – Genetic Aspect], Kyiv: Publishing house of Olena Teliha, 256 p. (in Ukrainian).

Shirobokov, I. G., Verhovcev, D. V., 2016. Dannye kraniologii k voprosu o proishozhdenii Izhory [Craniology Data on the Origin of Izhora]. Radlovskij sbornik. Nauchnye issledovanija i muzejnye projekty MAJe. RAN v 2015 g. [Radlov Collection. Scientific Research and Museum Projects of the MAE RAS in 2012], Saint Petersburg: MAE RAS, p. 408–421. (in Russian).

Simalcsik, A., Groza, V.-M., Simalcsik R.-D., Miu. G. 2012. «Sf. Nicolae-Ciurchi», the Medieval Necropolis (16th – 18th Centuries) of «sfantul Nicolae-Ciurchi» Church from Iasi City (Romania): Anthropologic Data. Analele Științificeale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, series Animals Biology, vol. LVIII, p. 183–194. (in English).

Sokolova, K. F., 1963. Antropolohichni materialy mohylnykiv Inkermanskoi dolyny [Anthropological Materials from the Burial Grounds of Inkerman Valley], Arkheolohichni pam’iatky URSR [Archaeological Monuments of the USSR], vol. XIII. Ancient sights of the Inkerman Valley, Kyiv, p. 124–159. (in Ukrainian).

Strzałko, J., 1966. Propozycje budowy dawnej ludności Kołobrzegu na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska przy kolegiacie kołobrzeskiej (XIV – XVIII w.) [Proposals for the Construction of the Former Population of Kołobrzeg on the Basis of Bone Remains from the Cemetery at the Kolobrzeg Collegiate Church (14th – 18th Cent.)], Przegląd Antropologiczny [Anthropological Review], vol. 32, Poznań, p. 177–191. (in Polish).

Suk, V., 1932. Antropologie Podkarpatske Russi [Anthropology of Carpathian Rus]. Spisy vydavane prirodoveckou facultet Masarykovy Universitetu [Works Published by Faculty of Natural Sciences of the University Named by Masaryk], Brno, p. 3–28. (in Czech).

Svieshnikov, I. K., 2008. Bytva pid Berestechkom [Battle of Berestechko], Rivne, 304 p. (in Ukrainian).

Taranenko, S. P., Viktorova, P. Ye., Koda, V., Dolzhenko, Yu. V., 2014. Novi dani shchodo mohylnyku prykhodskoi Vvedenskoi tserkvy Kyieva [New Data on the Cemetery of the Parish Vvedenskaya Church in Kyiv], Krolowe i biskupi, rycerze i chlopi – identyfikacja zmarlych [Queens and Bishops, Knights and Peasants – Identification of the Dead], Poznan, p. 249–254. (in Ukrainian).

Tomashevich, T. V., 1988. Zakonomernosti raspredelenija chastot podglaznichnyh kanalov cherepa cheloveka [Consistent Pattern of the Supraorbital Canals on the Human Skull Frequency Allotment], Voprosy arheologii [Questions of the Archaeology], issue 80, p. 119–128. (in Russian).

Ubelaker, D. H., 1978. Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Chicago, IL: Aldine Publishing. 116 p. (in English).

Vallois, H. V., 1937. La durée de la vie chez l`homme fossile [Life Duration of Human Fossiles]. L`Anthropologie [Anthropology], № 47, p. 499–532. (in French).

Velikanova, M. S., 1975. Paleoantropologija Prutsko-Dnestrovskogo mezhdurech'ja [Palaeoanthropology of the Land Between Two Rivers of Prut and Dnister], Moscow: Nauka, 283 p. (in Russian).

Vynohrodska, L. I., Potekhyna, I. D., Dolzhenko, Yu. V., 2020. Formuvannia sotsialno-prostorovoi y antropolohichnoi struktury davnoi Vinnytsi za arkheolohichnymy (XIII – XVI st.) y antropolohichnymy (XVIII – XIX st.) materialamy [Formation of the Socio-Spatial and Anthropological Structure of Vinnytsia According to Archaeological (the 13–16th Cent.) and Anthropological (the 18–19th Cent.) Materials], Storinky istorii [History Pages], issue 51, p. 24–52. (in Ukrainian).

Wokroj, F., 1972. Antropologiczna analiza szczatków kostnych z sredniowiecznego cmentarzyska «Góra Chelmska» [Anthropological analysis of bone remains from the medieval cemetery «Góra Chelmska»], Materialy zachodniopomorskie [Western Polish Materials], vol. 18, p. 273–303. (in Polish).

Zarinja, G. V., 1990. Antropologicheskij sostav naselenija Augshezme XVI – XIX vv. [Antropological Compound of the Populations of Augshezme in the 16th – 19th Cent.] Balty, slavjane, pribaltijskie finny: Jetnogeneticheskie processy [Balts, Slavs and Balto-Finnic People: Ethnogenetic Processes], Riga: Nauka, p. 109–123. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Археологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають