ОСВІТА ЖИТОМИРА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.258046

Ключові слова:

перша третина ХХ ст., Волинська губернія, Житомир, освіта, профшколи, мистецькі заклади освіти, музична школа, музична профшкола, балетна студія, Технікум мистецтв

Анотація

У даній статті зроблена спроба розкрити деякі аспекти діяльності профшкіл та мистецьких закладів освіти міста Житомира Волинської губернії у загальноукраїнському контексті першої третини ХХ ст. На підставі аналізу архівних матеріалів авторами з’ясовано, що у цей період відкриваються профшколи (Індустріальна, Землеустрою, Торгівельно-Кооперативна, Єврейська, Медшкола, Кустарно-промислова інтернат-школа та ін.), 4-х та 7-ми річні Трудшколи, серед яких були українські, єврейські, російські, польські, а також заклади мистецького спрямування. Простежено діяльність закладів освіти, охарактеризовано особливості їх функціонування, зокрема, матеріально-технічний стан, національний, соціальний та кількісний склад учнів, штат викладачів, навчальні дисципліни, форми й методи навчання та ін. Доведено, що одним із затребуваних навчальних закладів першої третини ХХ ст. була профшкола Землеустрою, де мали змогу навчатися діти бідних верств населення. Встановлено, що фінансування проводилося з фонду спецкоштів та місцевого бюджету, а також виплачувалася стипендія з державного та місцевого бюджетів. Також встановлено, що умови роботи Індустріальної профшколи, як і Кустарно-промислової інтернат-школи, були складними. Зокрема, не вистачало обладнання, приміщень, приладдя для лабораторій, кабінетів та ін. Досліджено умови діяльності Торгово-Кооперативної профшколи, яка, на відміну від багатьох навчальних закладів Житомира, за короткий час існування мала власне приміщення з меблями, бібліотекою, устаткованими кабінетами, гарячими сніданками, стипендіальним фондом та ін. Важливим осередком мистецької освіти були: музична школа, музична профшкола, музичне училище, балетна студія, Технікум мистецтв тощо. На основі вивчення архівних документів також висвітлено деякі аспекти діяльності балетної студії, музичної школи та музичної профшколи, де навчалися діти з незаможних родин (у закладі функціонували класи фортепіано, скрипки, віолончелі, вокалу, духових інструментів та ін.), а також Технікуму мистецтв. Рівень підготовки, спрямування Технікуму мистецтв, умови навчання значно вирізнялися від музичної профшколи. На часі була підготовка фахівців-інструменталістів, вокалістів та керівників хору. Саме у цей період створюються мистецько-культурні осередки, що сприяли розвитку хорової культури, а також струнні та духові оркестри тощо. Це був період активізації діяльності українського національного руху, культурно-просвітницьких товариств та громадських організацій.

Біографії авторів

Олеся Черкашина

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії,  Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Вінниця

Наталія Мозгальова

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства,
інструментальної підготовки та хореографії, Вінницький державний педагогічний університет
ім. Михайла Коцюбинського, Вінниця

Михайло Вовчок

викладач Коростенської міської школи мистецтв імені А. Білошицького, Коростень

Посилання

Список використаних джерел

Бовсунівська, Н. М., 2004. Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець XIX – початок XX ст.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01/Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка, Житомир, 231 с.

Бричок, С. Б., 2005. Церковнопарафіяльні школи в системі народної освіти на Волині (др. пол. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.): дис. ... канд. пед. наук, Житомир, 183 с.

Гриценко, І. А., 1980. Економічні зв’язки Північної Буковини з Росією і Наддніпрянською Україною в ХІХ – на початку ХХ ст., Львів: Вища шк., 168 с.

Грушевський, М., 1991. Хто такі українці і чого вони хочуть, К.: Знання, 240 с.

Державний архів Вінницької області (далі ДАВО) ДАВО, ф. Д. 54, оп. 1, спр. 1, на 49 арк.

ДАВО, ф. Р. 256, оп. 1, спр. 92, на 819 арк.

Державний архів Житомирської області (далі ДАЖО) ф. Р. 30, оп.12, спр. 140, на 896 арк.

ДАЖО, ф. Р. 280, оп.1, спр. 116, на 217 арк.

ДАЖО, ф. Р. 1150, оп. 2, спр. 1269, на 308 арк.

ДАЖО, ф. Р. 280, оп. 1, спр. 42, на 127 арк.

ДАЖО, ф. Р. 280, оп. 1, спр. 505, на 685 арк.

ДАЖО, ф. Р. 280, оп. 1, спр. 98, на 44 арк.

ДАЖО, ф. Р. 31, оп. 1, спр. 140, на 82 арк.

Даценко, П. Х., 2005. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя ХІХ – першої третини ХХ століття: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. мист, К., 22 с.

Доклады Волынскому земскому собранию второй очередной сессии по училищному отделу, 1913. № 102–139, Ровно: Типография Ровенского уездного земства, 95 с.

Єршова, Л. М., 2006. Жіноча освіта на Волині: [монографія], Житомир: «Полісся», 488 с.

Іващенко, О. В., 1998. Євреї Волині: кінець ХVІІ – початок ХХ століття, Житомир: Волинь, 192 с.

Копоть, І., 2009. Культурний простір Житомира: історія і сучасність, Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки, вип. 2, с. 338–341.

Кротік, Н. Л. 2007. Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20–30 рр. ХХ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед, Житомир, 20 с.

Мелещенко, А. А., 2015. Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець XVIII–початок XX століття): автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук, Житомир, 24 с.

Надольська, В. В., 1995. Система єврейської освіти на Волині у другій половині ХІХ століття, «Звягель древній і вічно молодий», Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція (1995; Новоград-Волинський). Тези Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з нагоди 200-річчя утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування міста Звягеля Новоград-Волинським «Звягель древній і вічно молодий», 13-16 верес. 1995 р. / [відп. ред. М. Ю. Костриця], Новоград-Волинський: [б.в.], 1995, с. 84–85.

Орел, Ю. До 100-річчя Української революції: реформування освіти. [Оnline]. Доступно: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_pryiniattia_3-ho_universalu.php (дата звернення: 28.02. 2021).

Прищепа, О., 2010. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Рівне: ПП ДМ, 287 с.

Статистические ведомости к отчету о состоянии мужских гимназий и прогимназий Киевского учебного округа за 1911 год, (1912), Отчет попечителя Киевского учебного округа о состоянии учебных заведений округа за 1911 год, К., 64 с.

Субтельний, О., 1992. Україна. Історія [пер. з англ. Ю. І. Шевчука]; вст. ст. С. В. Кульчицького [2-ге вид.], К.: Либідь, 512 с.

Черкашина, О., 2011. Феномен музичної культури Вінниці в період національного відродження (початок ХХ ст.), Вісник Прикарпатського університету, Мистецтвознавство, Івано-Франківськ, вип. 21–22, с. 148–152.

Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861 – 62 гг., С.Пб., 1863. Ч.1. VІІІ. Волынская губерния, 35 с.

References

Bovsunivska, N. M., 2004. Rozvytok shkilnoi muzychnoi osvity na Volyni (kinets XIX – pochatok XX st.) [Development of school music education in Volyn (late XIX - early XX century.)]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01/Zhytomyrskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni I. Franka,[ ] Zhytomyr, 231 s. (in Ukrainian).

Brychok, S. B., 2005. Tserkovnoparafiialni shkoly v systemi narodnoi osvity na Volyni (dr. pol. KhIKh – 20-ti rr. KhKh st.) [Church-parish schools in the system of public education in Volyn (second half of the XIX – 20s of the XX century)]: dys. ... kand. ped. nauk, Zhytomyr, 183 s. (in Ukrainian).

Cherkashyna, O., 2011. Fenomen muzychnoi kultury Vinnytsi v period natsionalnoho vidrodzhennia (pochatok KhKh st.) [The phenomenon of musical culture of Vinnytsia during the national revival (early twentieth century)], Visnyk Prykarpatskoho universytetu, Mystetstvoznavstvo, Ivano-Frankivsk, vyp. 21–22, s. 148–152. (in Ukrainian).

Datsenko, P. Kh., 2005. Kulturno-mystetska spadshchyna Zhytomyrshchyny u vymirakh ukrainskoho dukhovnoho zhyttia KhIKh – pershoi tretyny KhKh stolittia [Cultural and artistic heritage of Zhytomyr region in the dimensions of Ukrainian spiritual life of the XIX-first third of the XX century]: avtoref. dys. na zdobuttia stupenia kand. myst, K., 22 s. (in Ukrainian).

State Archives of Vinnytsia Region (hereinafter DAVO). DAVO, f. D. 54, op. 1, №1, 49 р.

DAVO, f. R. 256, op. 1, № 92, 819 р.

State Archive of the Zhytomyr Region (hereinafter DAZHO) f. R. 30, op. 12, № 140.

DAZHO, f. R. 1150, op. 2, № 1269, 308 p.

DAZHO, f. R. 280, op. 1, № 116, 217 p.

DAZHO, f. R. 280, op. 1, № 42, 127 p.

DAZHO, f. R. 280, op. 1, № 505, 685 р.

DAZHO, f. R. 280, op. 1, № 98, 44 p.

DAZHO, f. R. 31, op. 1, № 140, 82 p.

Doklady Volynskomu zemskomu sobraniju vtoroj ocherednoj sessii po uchilishhnomu otdelu [Reports to the Volyn Zemstvo Assembly of the second regular session on the school department], 1913. № 102–139, Rovno: Tipografija Rovenskogo uezdnogo zemstva, 95 s. (in Russian).

Hrushevskyi, M., 1991. Khto taki ukraintsi i choho vony khochut [Who are the Ukrainians and what they want], K.: Znannia, 240 s. (in Ukrainian).

Hrytsenko, I. A., 1980. Ekonomichni zviazky Pivnichnoi Bukovyny z Rosiieiu i Naddniprianskoiu Ukrainoiu v KhIKh – na pochatku KhKh st. [Economic relations of Northern Bukovina with Russia and Dnieper Ukraine in the XIX - early XX centuries], Lviv: Vyshcha shk., 168 s. (in Ukrainian).

Ivashchenko, O. V., 1998. Yevrei Volyni: kinets KhVII – pochatok KhKh stolittia [Jews of Volyn: the end of the XVII - beginning of the XX century], Zhytomyr: Volyn, 192 s. (in Ukrainian).

Jekonomicheskoe sostojanie gorodskih poselenij Evropejskoj Rossii v 1861 – 62 gg. [The economic state of urban settlements in European Russia in 1861 – 62], S.Pb., 1863. Ch.1. VІІІ. Volynskaja gubernija, 35 s. (in Russian).

Kopot, I., 2009. Kulturnyi prostir Zhytomyra: istoriia i suchasnist [Cultural space of Zhytomyr: history and modernity], Aktualni problemy mystetskoi praktyky i mystetstvoznavchoi nauky, vyp. 2, s. 338–341. (in Ukrainian).

Krotik, N. L. 2007. Stanovlennia i rozvytok yevreiskoi osvity v Ukraini (20–30 rr. KhKh stolittia) [Formation and development of Jewish education in Ukraine (20–30 years of the twentieth century):]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped, Zhytomyr, 20 s. (in Ukrainian).

Meleshchenko, A. A., 2015. Yevreiske shkilnytstvo u strukturi osvity Volyni (kinets XVIII–pochatok XX stolittia) [Jewish schooling in the structure of education in Volyn (late XVIII-early XX century):]: avtoref. dys. na zdobuttia stupenia kand. ped. nauk, Zhytomyr, 24 s. (in Ukrainian).

Nadolska, V. V., 1995. Systema yevreiskoi osvity na Volyni u druhii polovyni KhIKh stolittia [The system of Jewish education in Volyn in the second half of the XIX century], «Zviahel drevnii i vichno molodyi», Vseukrainska naukovo-kraieznavcha konferentsiia (1995; Novohrad-Volynskyi). Tezy Vseukrainskoi naukovo-kraieznavchoi konferentsii z nahody 200-richchia utvorennia Volynskoi hubernii, 200-richchia Volynskoi yeparkhii ta 200-richchia naimenuvannia mista Zviahelia Novohrad-Volynskym «Zviahel drevnii i vichno molodyi», 13-16 veres. 1995 r. / [vidp. red. M. Yu. Kostrytsia], Novohrad-Volynskyi: [b.v.], 1995, s. 84–85/ (in Ukrainian).

Orel, Yu. Do 100-richchia Ukrainskoi revoliutsii: reformuvannia osvity [To the 100-th anniversary of the Ukrainian revolution: education reform]. [Online]. Dostupno: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_pryiniattia_3-ho_universalu.php (data zvernennia: 28.02. 2021)/ (in Ukrainian).

Pryshchepa, O., 2010. Mista Volyni u druhii polovyni KhIKh – na pochatku KhKh st. [The city of Volyn in the second half of the XIX-early XX century], Rivne: PP DM, 287 s. (in Ukrainian).

Statisticheskie vedomosti k otchetu o sostojanii muzhskih gimnazij i progimnazij Kievskogo uchebnogo okruga za 1911 god, (1912) [Statistical statements to the report on the state of the male gymnasiums and gymnasiums of the Kiev educational district for 1911 (1912)], Otchet popechitelja Kievskogo uchebnogo okruga o sostojanii uchebnyh zavedenij okruga za 1911 god, K., 64 s. (in Russian).

Subtelnyi, O., 1992. Ukraina. Istoriia [Ukraine. History] [per. z anhl. Yu. I. Shevchuka]; vst. st. S. V. Kulchytskoho [2-he vyd.], K.: Lybid, 512 s. (in Ukrainian).

Yershova, L. M., 2006. Zhinocha osvita na Volyni [Women's education in Volyn]: [monohrafiia], Zhytomyr: «Polissia», 488 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історія України