ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 1945 – 1950 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266659

Ключові слова:

Тернопільський інститут удосконалення кваліфікації вчителів, заробітна плата, фінансування, матеріально-фінансове становище, податки

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостям зміни фінансового становища Тернопільського інституту удосконалення кваліфікації вчителів (далі – ТІУКВ), забезпечення курсів підвищення кваліфікації матеріальною базою, приміщенням, окладом заробітної плати упродовж досліджуваного періоду. Простежується зміна штатного складу працівників інституту, причини суміщення посад, особливості оподаткування методистів тощо. Архівні матеріали зберегли документи щодо кошторисного фінансування ТІУКВ із зазначенням кожної статті витрат. Окреслені проблеми дослідження є затребуваними у вивченні місця та ролі інститутів післядипломної освіти в УРСР на прикладі Тернопільського закладу такого типу та його матеріальної складової. Закладені підвалини інституції післядипломної освіти стали основою його багаторічного функціонування. Належне залучення коштів простежується з 1945 – початку 1950-х рр., продиктоване покладеними на нього функціями: контролю і жорсткої політичної, ідеологічної агітації освітянського середовища. Тим не менше, є свідчення зловживання посадою. Обґрунтовується думка про те, що зафіксовані факти, свідчили про відсутність реакції влади, спростовували їх різними причинами, такими, як, не належне матеріальне забезпечення і «кадровий голод». Особливу увагу в статті звертаємо на оплату лекцій, відрядних, придбанні книг ідеологічного спрямування, окремо плакатів та іншої партійної продукції. Додатково фінансування простежується через окремо оплачувані лекції на кущових обласних нарадах, методичні розробки, відрядні, систему контрольованої купівлі облігацій у розмірі місячної зарплати, додаткове окреме фінансування масових заходів. Належне фінансування зростало кожного року, що зафіксовано у касових книгах, звітах бухгалтерії ТІУКВ тощо.

Біографія автора

Марія Мартинів

здобувачка вищої освіти третього рівня, Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка, Тернопіль

Посилання

Список використаних джерел

Державний архів Тернопільської області (далі ДАТО), ф.2062, оп. 1. спр. 5, на 1 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 6, на 22 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 7, на 10 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 12, на 4 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 13, на 16 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 15, на 8 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 19, на 7 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 24, на 6 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 44, на 10 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 45, на 16 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 58, на 6арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 61, на 6 арк.

ДАТО ф.2062, оп. 1., спр. 62, на 18 арк.

Дрогобицький І., 2009. Ідеологічний аспект діяльності установ післядипломної педагогічної освіти у західноукраїнському реґіоні

– 1950 рр. (на прикладі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія, вип. 24, с. 110–119.

Кравчук Л., 2015. Радянізація освіти Тернопільщини в 40-х роках. Ідеологічні і методичні аспекти, Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр., вип. 99, с. 39–41.

Мартинів М., 2022. Особливості становлення і функціонування Тернопільського інституту удосконалення кваліфікації вчителів (перша половина 40-х рр. ХХ ст.), Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки, том 33 (72) № 3, с. 69–77.

Ольховик Л., 2020. Історія Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського в особах її очільників (до 80-річчя з нагоди його заснування), Сіверянський літопис, вип. 3, с. 174–190.

Примакова В., 2012. Робота інститутів удосконалення кваліфікації учителів у 40-ві роки ХХ століття, Педагогічний альманах, вип. 16, с. 284–291.

References

Derzhavnyj arkhiv Ternopiljsjkoji oblasti (DATO), f. 2062, op. 1. spr. 5, na 1 ark.

DATO, f. 2062, op. 1, spr. 6, na 22 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 7, na 10 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 12, na 4 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 13, na 16 ark.

DATO f. 2062 op. 1, spr. 15, na 8 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 19, na 7 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 24, na 6 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 44, na 10 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 45, na 16 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 58, na 6 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 61, na 6 ark.

DATO f. 2062, op. 1, spr. 62, na 18 ark.

Droghobycjkyj I., 2009. Ideologhichnyj aspekt dijaljnosti ustanov pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity u zakhidnoukrajinsjkomu

regioni 1939 – 1950 rr. (na prykladi Ivano-Frankivsjkogho oblasnogho instytutu pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity) [Ideological aspect of institution activity of postgraduate pedagogical education in the West-Ukrainian region in 1939−1949 (following the example of Ivano-Frankivsk Regional Institute of postgraduate pedagogical education)], Problemy ghumanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh pracj DDPU imeni Ivana Franka. Serija Istorija, vyp. 24, s. 110–119. (in Ukrainian).

Kravchuk L., 2015. Radjanizacija osvity Ternopiljshhyny v 40-kh rokakh. Ideologhichni i metodychni aspekty [Sovietization of Ternopil to education in 40’s years: ideological and methodological aspects], Ghileja: naukovyj visnyk: zb. nauk. pr., vyp. 99, s. 39–41(in Ukrainian).

Martyniv M., 2022. Osoblyvosti stanovlennia i funktsionuvannia Ternopilskoho instytutu udoskonalennia kvalifikatsii vchyteliv (persha polovyna 40-kh rr. ХХ st.) [Specifics of the establishment and functioning of the Ternopil Institute for the Improvement of Teachers Qualifications (first half of 1940s of the XXth century)], Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Istorychni nauky, tom 33 (72) № 3, s. 69–77. (in Ukrainian).

Oljkhovyk L., 2020. Istorija Chernighivsjkogho oblasnogho instytutu pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity imeni K. D. Ushynsjkogho v osobakh jiji ochiljnykiv (do 80-richchja z naghody jogho zasnuvannja) [History of Chernihiv Regional Postgraduate Institute of Postgraduate Pedagogical Education named after K. D. Ushinsky in the persons of its leaders (to the 80th anniversary of its founding)], Siverjansjkyj litopys, vyp. 3, s. 174–190. (in Ukrainian).

Prymakova V., 2012. Robota instytutiv udoskonalennja kvalifikaciji uchyteliv u 40-vi roky XX stolittja [Work institutes for advanced training of teacher in the 1940-ies of XX century]. Pedaghoghichnyj aljmanakh, vyp. 16, s. 284–291(in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історія України