ОСОБЛИВОСТІ ОСТАННЬОЇ СТАЛІНСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ НА ЗАКАРПАТТІ (ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД 22 ЛЮТОГО 1953 Р.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266692

Ключові слова:

вибори, виборчі комісії, голосування, агітація, комуністи, Закарпатська область, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Союз Радянських Соціалістичних Республік

Анотація

У статті досліджується остання сталінська виборча кампанія на Закарпатті – вибори до місцевих рад, які були проведені 22 лютого1953 року, за декілька днів до смерті радянського диктатора. На відміну від перших двох хвиль радянських виборів у краї 1946 – 1947 рр. і 1950 – 1951 рр. вона вже відбулися без якихось ексцесів для влади. Впродовж цього часу більшовикам вдалося цілковито радянізувати Закарпаття, що проявилося у проведенні кадрової політики, яка в першу чергу спиралась на перевірку «ідейної вірності» комуністам, чисельні агітаційно-пропагандистським заходами, жорстку цензуру, репресивну політику. Ці фактори невдовзі дали свої результати. Радянська влада вже без особливих труднощів домоглася на виборах заповітних «99,9%». У статті висвітлюється перебіг виборчої кампанії: робота виборчих комісій (плани заходів та їхню реалізацію, звіти про їх виконання), процедура висунення кандидатів, завдання агітаційно-пропагандистської роботи для агітаційних груп, пунктів і окремих агітаторів (проведення читання лекцій, доповідей бесід, читок газет і журналів) інструкції місцевій пресі, радіо, клубам і бібліотекам), виборчий ритуал в день виборів (прихід на виборчу дільницю задовго до її відкриття, почесні голосування найбільш достойних виборців, виголошення патріотичних промов в честь Комуністичної партії, Радянського уряду і «великого вождя народів товариша Сталіна», звіти про виконання соціалістичних зобов’язань та обіцянки в майбутньому їх перевершити) та інші атрибути «всенародного свята». Відзначимо й те, що відпрацьовані владою в часи сталінщини механізми проведення виборів і нав’язані населенню виборчі традиції проіснували майже до розпаду Радянського Союзу.

Біографія автора

Василь Міщанин

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри модерної історії України та зарубіжних країн,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Архівні документи

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. П-1, оп. 1, спр. 1324. Списки ответственных за информацию в городах и округах оперативной сводки о ходе голосования, итоговых данных о результатах выборов в местные Советы депутатов трудящихся (13.12.1950 – 17.12.1950), на 21 арк.

ДАЗО, ф. П-1, оп. 1, спр. 1578. Информации, справки обкома партии ЦК П(б)У об агитационно-массовой работе по подготовке к выборам в Верховный Совет УССР и Народных судов УССР (09.01.1951 – 01.12.1951), на 176 арк.

ДАЗО, ф. П-1, оп. 1, спр. 2223. Информации, справки горкомов, окружкомов партии об агитационно-массовой работе в период подготовки и проведения выборов в местные Советы депутатов трудящихся. О работе агитпунктов Великоберезнянского и Тячевского округов (05.01.1953 – 28.02.1935), на 112 арк.

ДАЗО, ф. П-1, оп. 1, спр. 2224. Информации справки работников отдела о подготовке к выборам в местные Советы депутатов трудящихся (29.12.1953 – 26.01.1953), на 99 арк.

ДАЗО, ф. П-1, оп. 1, спр. 2225. Оперативная информация горкомов, окружкомов партии о ходе и итогах виборов в местные Советы депутатов трудящихся (25.02.1953), на 166 арк.

Література

Yekelchyk, S., 2014. Stalin's Citizens: Everyday Politics in the Wake of Total War, Oxford University Press, ISBN: 9780199378449; 288 pp.

Даниленко, В., 2010. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.), Історія України: маловідомі імена, події, факти. Вип. 36, с. 88–125.

Деревінський, В., 2001. Агітаційно-пропагандивна діяльність ОУН і УПА під час виборів до Верховної Ради СССР у 1946 році, Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. Кн. 12, с. 64–71.

Дмитерко, О., 2003. ОУН-УПА і вибори до Верховної Ради СРСР у лютому 1946 року, Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Української Академії державного управління при Президентові України. Вип. 3, Львів, с. 105–112.

Єкельчик, С., 2014. Перший кандидат і його вірні діти: як висували в депутати в повоєнному Києві. [Оnline]. Доступно: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1302-serhii-yekelchyk-pershyi-kandydat-i-ioho-virni-dity-yak-vysuvaly-v-deputaty-v-povoiennomu-kyievi (дата візиту: 24.09.2022).

Єкельчик, С., 2018. Повсякденний сталінізм: Київ та кияни після Великої війни, К.: Laurus, 306 с.

Жив’юк, А., 2018. Репресивна операція «Велика блокада» напередодні виборів 1946 р. у Західній Україні (на матеріалах Мізоцького району Рівненської області), Військово-науковий вісник, № 30, с. 13–23.

Жулканич, Н., Міщанин, В., 2015. Перші «радянські» вибори на Закарпатті (вибори до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 р.), Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. Вип. 13, с. 52–60.

Ільницький, В., 2012. Вибори до Верховних рад СРСР (1946 р., 1950 р.) і УРСР (1947 р., 1951 р.) як одна із форм радянізації у Карпатському краї ОУН, Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ХVІ. Дрогобич: Коло, с. 361–383.

Крупина, В., 2005. Виборчі кампанії в УРСР 1946 – 1947 рр. та політичні настрої населення, Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Київ, с. 360–368.

Крупина, В., 2008. Політичні події у період голоду 1946 – 1947 рр. в оцінці населення УРСР, Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика, Вип. 13, Київ, с. 265–270.

Крупина, В., 2010. Партійно-державна номенклатура повоєнної України, Повоєнна Україна: Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.), Т. 1, Київ, с. 139–176.

Макара, М., 2003. Формування органів влади на місцях. Вибори до Верховних Рад СРСР та УРСР, Нариси історії Закарпаття. Том ІІІ (1946 – 1991), Ужгород, с. 35-43.

Міщанин, В., 2015. Вибори до місцевих Рад в Закарпатській області УРСР 21 грудня 1947 р. – остаточна легітимізація радянської влади, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Вип. 1, ч. 1, с. 73–78.

Міщанин, В., 2015а. Перші радянські вибори на Закарпатті в республіканський парламент (9 лютого 1947 р.): аналіз, хід та результати, Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського, Історичні науки, № 2, с. 54–62.

Міщанин, В., 2018. Радянізація Закарпаття 1944 – 1950 рр., Ужгород: РІК-У, 644 с.

Міщанин, В., 2021. Сталінські вибори на Закарпатті (1946 – 1953): плановані результати і виборчий ритуал, Повсякденне життя населення західних областей України у перші повоєнні роки (1944 – 1953), Львів – Торунь : Liha-Pres, с. 200–245.

Молдавська, Т., 2010. Вибори до обласних Рад депутатів: організаційні аспекти (на прикладі південних областей УРСР), Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, том 21, Київ, с. 499–515.

Остапець, Ю., Токар, М., 2009. Закарпаття через призму політичних виборів, Ужгород: «Карпати», 408 с.

Офіцинський, Р., 2010. Фіктивні вибори. Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура, Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», с. 254–255.

Стародубець, Г., 2016. Особливості електоральної поведінки повстанського запілля в умовах радянської виборчої кампанії 1946 р, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Вип. 1, ч. 1, с. 70‒75.

Стасюк, О., 2019. Політичні настрої західних українців під час виборчих кампаній повоєнного періоду, Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, Вип. 32, Львів, с. 113–124.

Шершун, І., Делеган, В., 1998. До питання про перехід влади на Закарпатті від Народних комітетів до місцевих рад народних депутатів, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія, Вип. 2. Ужгород, с. 71–76.

References

Аrkhivni dokumenty

Derzhavnyj arkhiv Zakarpats`koyi oblasti (DAZO), f. P-1, op. 1, spr. 1324. Spiski otvetstvennyh za informaciju v gorodah i okrugah operativnoj svodki o hode golosovanija, itogovyh dannyh o rezul'tatah vyborov v mestnye Sovety deputatov trudjashhihsja (13.12.1950 – 17.12.1950), nа 21 аrк. (in Russian).

DAZO, f. P-1, op. 1, spr. 1578. Informacii, spravki obkoma partii CK KP(b)U ob agitacionno-massovoj rabote po podgotovke k vyboram v Verhovnyj Sovet USSR i Narodnyh sudov USSR (09.01.1951 – 01.12.1951), nа 176 аrk. (in Russian).

DAZO, f. P-1, op. 1, spr. 2223. Informacii, spravki gorkomov, okruzhkomov partii ob agitacionno-massovoj rabote v period podgotovki i provedenija vyborov v mestnye Sovety deputatov trudjashhihsja. O rabote agitpunktov Velikobereznjanskogo i Tjachevskogo okrugov (05.01.1953 – 28.02.1935), nа 112 аrk. (in Russian).

DAZO, f. P-1, op. 1, spr. 2224. Informacii spravki rabotnikov otdela o podgotovke k vyboram v mestnye Sovety deputatov trudjashhihsja (29.12.1953 – 26.01.1953), nа 99 аrk. (in Russian).

DAZO, f. P-1, op. 1, spr. 2225. Operativnaja informacija gorkomov, okruzhkomov partii o hode i itogah viborov v mestnye Sovety deputatov trudjashhihsja (25.02.1953), nа 166 аrk. (in Russian).

Literatura

Yekelchyk, S., 2014. Stalin's Citizens: Everyday Politics in the Wake of Total War. Oxford University Press, ISBN: 9780199378449; 288 pp. (in English).

Danylenko, V., 2010. Osoblyvosti radyansʹkoho parlamentaryzmu v Ukrayini (druha polovyna ХХ st.) [Peculiarities of Soviet parliamentarism in Ukraine (second half of the 20th century)], Istoriya Ukrayiny: malovidomi imena, podiyi, fakty, Vyp. 36, s. 88–125. (in Ukrainian).

Derevinsʹkyy, V., 2001. Ahitatsiyno-propahandyvna diyalʹnistʹ OUN i UPA pid chas vyboriv do Verkhovnoyi Rady SSSR u 1946 rotsi [Agitation and propaganda activities of the OUN and UPA during the elections to the Verkhovna Rada of the USSR in 1946], Vyzvolʹnyy shlyakh. Suspilʹno-politychnyy, naukovyy i literaturnyy misyachnyk, Kn. 12, s. 64–71. (in Ukrainian).

Dmyterko, O., 2003. OUN-UPA i vybory do Verkhovnoyi Rady SRSR u lyutomu 1946 roku. [OUN-UPA and the elections to the Supreme Soviet of the USSR in February 1946], Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya, Vyp. 3, Lʹviv, s. 105–112. (in Ukrainian).

Yekelʹchyk, S., 2014. Pershyy kandydat i yoho virni dity: yak vysuvaly v deputaty v povoyennomu Kyyevi [The first candidate and his loyal children: how they were nominated for deputies in post-war Kyiv], URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1302-serhii-yekelchyk-pershyi-kandydat-i-ioho-virni-dity-yak-vysuvaly-v-deputaty-v-povoiennomu-kyievi (24.09.2022). (in Ukrainian).

Yekelʹchyk, S., 2018. Povsyakdennyy stalinizm: Kyyiv ta kyyany pislya Velykoyi viyny [Everyday Stalinism: Kyiv and Kyivans after the Great War], K.: Laurus, 306 s. (in Ukrainian).

Zhyvʺyuk, A., 2018. Represyvna operatsiya «Velyky blokada» naperedodni vyboriv 1946 r. u Zakhidniy Ukrayini (na materialakh Mizotsʹkoho rayonu Rivnensʹkoyi oblasti) [The repressive operation "Great Blockade" on the eve of the 1946 elections in Western Ukraine (based on the materials of Mizotsky district of Rivne region)], Viysʹkovo-naukovyy visnyk, № 30, s. 13–23. (in Ukrainian).

Zhulkanych, N., Mishchanyn, V., 2015. Pershi «radyansʹki» vybory na Zakarpatti (vybory do Verkhovnoyi Rady SRSR 10 lyutoho 1946 r.) [The first "Soviet" elections in Transcarpathia (elections to the Supreme Soviet of the USSR on February 10, 1946)], Naukovyy chasopys NPU im. M. Drahomanova. Seriya 6. Istorychni nauky, Vyp. 13, s. 52–60. (in Ukrainian).

Ilʹnytsʹkyy, V., 2012. Vybory do Verkhovnykh rad SRSR (1946 r., 1950 r.) i URSR (1947 r., 1951 r.) yak odna iz form radyanizatsiyi u Karpat·sʹkomu krayi OUN [Elections to the Supreme Soviets of the USSR (1946, 1950) and Ukrainian SSR (1947, 1951) as one of the forms of Sovietization in the Carpathian region of the Ukrainian SSR], Drohobytsʹkyy krayeznavchyy zbirnyk, Vyp. ХVІ, Drohobych: Kolo, s. 361–383. (in Ukrainian).

Krupyna, V., 2005. Vyborchi kampaniyi v URSR 1946-1947 rr. ta politychni nastroyi naselennya [Election campaigns in the Ukrainian SSR 1946-1947 and political attitudes of the population], Ukrayina ХХ st.: kulʹtura, ideolohiya, polityka, Kyiv, s. 360–368. (in Ukrainian).

Krupyna, V., 2008. Politychni podiyi u period holodu 1946 – 1947 rr. v otsintsi naselennya URSR [Political events during the famine period of 1946 – 1947 in the assessment of the population of the Ukrainian SSR], Ukrayina XX st.: kulʹtura, ideolohiya, polityka, Vyp. 13, Kyiv, s. 265–270. (in Ukrainian).

Krupyna, V. 2010. Partiyno-derzhavna nomenklatura povoyennoyi Ukrayiny [Party-state nomenclature of post-war Ukraine], Povoyenna Ukrayina: Narysy sotsialʹnoyi istoriyi (druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.), T. 1, Kyiv, s. 139–176. (in Ukrainian).

Makara, M., 2003. Formuvannya orhaniv vlady na mistsyakh. Vybory do Verkhovnykh Rad SRSR ta URSR [Formation of local authorities. Elections to the Verkhovna Rada of the USSR and Ukrainian SSR], Narysy istoriyi Zakarpattya. Tom III (1946 – 1991), Uzhhorod, s. 35–43. (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2015. Vybory do mistsevykh Rad v Zakarpat·sʹkiy oblasti URSR 21 hrudnya 1947 r. – ostatochna lehitymizatsiya radyansʹkoyi vlady [Elections to local councils in the Transcarpathian region of the Ukrainian SSR on December 21, 1947 – the final legitimization of Soviet power], Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatyuka. Seriya: Istoriya, Vyp. 1, ch. 1, s. 73–78. (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2015a. Pershi radyansʹki vybory na Zakarpatti v respublikansʹkyy parlament (9 lyutoho 1947 r.): analiz, khid ta rezulʹtaty [The first Soviet elections in Transcarpathia to the republican parliament (February 9, 1947): analysis, progress and results], Naukovyy visnyk Mykolayivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V. Sukhomlynsʹkoho. Istorychni nauky, № 2, s. 54–62. (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2018. Radyanizatsiya Zakarpattya 1944 – 1950 rr. [Sovietization of Transcarpathia 1944 – 1950], Uzhhorod: RIK-U, 644 s. (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2021. Stalinsʹki vybory na Zakarpatti (1946 – 1953): planovani rezulʹtaty i vyborchyy rytual [Stalinist elections in Zakarpattia (1946-1953): planned results and election ritual], Povsyakdenne zhyttya naselennya zakhidnykh oblastey Ukrayiny u pershi povoyenni roky (1944 – 1953), Lʹviv – Torunʹ : Liha-Pres, s. 200–245. (in Ukrainian).

Moldavsʹka, T., 2010. Vybory do oblasnykh Rad deputativ: orhanizatsiyni aspekty (na prykladi pivdennykh oblastey URSR) [Elections to regional councils of deputies: organizational aspects (on the example of the southern regions of the Ukrainian SSR)], Naukovi zapysky. Zbirnyk pratsʹ molodykh vchenykh ta aspirantiv, Tom. 21, Kyiv, s. 499–515. (in Ukrainian).

Ostapetsʹ, Yu., Tokar, M., 2009. Zakarpattya cherez pryzmu politychnykh vyboriv [Transcarpathia through the prism of political elections], Uzhhorod: «Karpaty», 408 s. (in Ukrainian).

Ofitsynsʹkyy, R., 2010. Fiktyvni vybory [Fictive elections]. Zakarpattya 1919 – 2009 rokiv: istoriya, polityka, kulʹtura, Uzhhorod: Polihraftsentr «Lira», s. 254–255. (in Ukrainian).

Starodubetsʹ, H. 2016. Osoblyvosti elektoralʹnoyi povedinky povstansʹkoho zapillya v umovakh radyansʹkoyi vyborchoyi kampaniyi 1946 r. [Peculiarities of the electoral behavior of the insurgent party in the conditions of the Soviet election campaign of 1946], Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Istoriya, Vyp. 1, ch. 1, s. 70‒75. (in Ukrainian).

Stasyuk, O., 2019. Politychni nastroyi zakhidnykh ukrayintsiv pid chas vyborchykh kampaniy povoyennoho period [Political attitudes of Western Ukrainians during election campaigns of the postwar period], Ukrayina: kulʹturna spadshchyna, natsionalʹna svidomistʹ, derzhavnistʹ, Vyp. 32, Lʹviv, s. 113–124. (in Ukrainian).

Shershun, I., Delehan, V., 1998. Do pytannya pro perekhid vlady na Zakarpatti vid Narodnykh komitetiv do mistsevykh rad narodnykh deputativ [On the question of the transfer of power in Transcarpathia from People's Committees to local councils of people's deputies], Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya Istoriya, Vyp. 2, Uzhhorod, s. 71–76. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історія України