ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН АРЕШТОВАНОГО НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНО-СЛІДЧОЇ СПРАВИ СВЯЩЕННИКА МИКОЛАЯ МИКОЛАЙОВИЧА ТИХОМИРОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266700

Ключові слова:

репресії, церква, священник, психологічний стан, протоколи допитів

Анотація

Метою статті є детальний аналіз кримінально-слідчої справи священника Миколая Миколайовича Тихомирова. Встановлення психологічного стану священника під час допитів. Виявлення сфальсифікованих елементів справи. Методологія дослідження спирається на феноменологічному та антропологічному підходах, завдяки яким ми підійшли до розгляду джерела як до матеріального продукту цілеспрямованої людської діяльності. Антропологічний підхід в даному дослідженні допомагає дослідити біографію священника, його переконання, переживання, фізичний та моральний стан. Для досягнення мети і завдань дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження (евристичний, історико-ретроспективний, історико-генетичний, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, біографічний). Висновки зроблено на основі принципів історизму, об’єктивності та ціннісного підходу до досліджуваних явищ. На основі зібраних нами свідчень реконструйовано події, які відбулись із священником під час арешту, проаналізовано зміну його морально-психологічного стану, виявлено ряд зовнішніх факторів, які призвели до погіршення здоров’я арештованого. У ході аналізу кримінальної справи ми прийшли до висновку, що всі свідки мали суб’єктивне ставлення до підозрюваного, їх свідчення в процесі слідства різнились та відрізнялись від слів М. М. Тихомирова. Ми можемо припустити, що справа була сфабрикована співробітниками НКВС з метою чистки духовенства у м. Чернігові для зменшення впливу священників серед населення. На нашу думку, до арешту та допитів священник мав нормальний морально-психологічний стан. Однак, на лаві підсудних стан священника змінився, допити та залякування змінили його поведінку, він потрапив до Чернігівської психіатричної лікарні та був змушений лікуватися. Вважаємо, що вирок М. М. Тихомирова був незаконним. Під час проведення судового засідання священник не мав сторони захисту. Важливо зазначити, що арештований не визнав своєї вини, а після судового засідання написав касаційну скаргу, яка була відхилена. Радянська система підірвала здоров’я людини, скалічила життя засланням, принизила священника та його сім’ю на роки.

Біографія автора

Вікторія Хромова

аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Чернігів

Посилання

Список використаних джерел

Архівні документи

Архів Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, ф. 7,спр. 14631, на 82 арк.

Архів Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, ф. 7,спр. 15067, на 55 арк.

Галузевий Державний архів Служби Безпеки України, ф. 6, т. 398, спр. 67093, на 289 арк.

Література

Бобко, Т. Г., 2005. Православне духовенство в суспільному житті України 20 – 30-х рр. ХХ ст.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.01. – «Історія України», Запорізький національний університет. Запоріжжя, 201 с.

Горбунова, Г., 2011. Постать протодиякона Василя Потієнка в історії Української Автокефальної Православної церкви (за документами ЦДАЗУ), Сіверянський літопис, № 5, с. 72–80.

Конквест, Р., 1993. Жнива Скорботи. Радянська колективізація і голодомор, Київ: Либідь, 540 с.

Тарасенко, О. Ф., 2008. Чернігівський архієпископ Пахомій (Кедров) (1876 – 1937), Сіверянський літопис, № 3, с. 43–51.

Тимошик, М. С., 2016. Становлення, ствердження та знищення Української Автокефальної церкви на Чернігівщині у 20 – 30-х роках XX століття (за архівними даними та пресою колишньої Ніжинської округи), Сіверянський літопис, № 6, с. 107–128.

Хромова, В. В., 2020. Система покарань та засуджень священників Чернігівщини в 1930-х рр., Scientific achievements of modern society. Abstracts of X international scientific and practical conference (Liverpool, May 27-29), Liverpool, с. 1017–1027.

Цимбаленко, І. М., 2012. Василь Гордійович Андрієвський (1881 – 1930), Сіверянський літопис, № 1–2, с. 76–84.

Шуміло, В. В., 2019. Схиархімандрит Лаврентій (Проскура) – член Істинно-Православної церкви на Чернігівщині, Сіверянський літопис, № 4–5, с. 67–80.

Шуміло, В. В., 2020. Істинно-Православна церква на Чернігівщині та ігумен Аліпій (Яковенко), Сіверянський літопис, № 1, с. 124–137.

Шуміло, В. В., 2019. Фальсифікації радянських слідчих органів 1930-х років у справах духовенства Істинно-Православної церкви, Сіверянський літопис, № 1, с. 70–75.

Шуміло, В. В., 2020. Єпископ Глухівський та Ніжинський Дамаскін (Цедрик) як один із головних ідеологів ІПЦ в Україні, Сіверянський літопис, № 3, с. 28–60.

References

Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Chernihivskii oblasti [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in the Chernihiv region], f. 7, spr. 14631,na 82 ark. (in Ukrainian).

Arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Chernihivskii oblasti [Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in the Chernihiv region], f. 7, spr. 15067, na 55 ark. (in Ukrainian).

Bobko, T. H., 2005. Pravoslavne dukhovenstvo v suspilnomu zhytti Ukrayiny 20 – 30-kh rr. ХХ st. [Orthodox clergy in the social life of Ukraine in the 20s and 30s of the 20th century]: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata istorychnykh nauk za spetsialnistiu: 07.00.01. – «Istoriia Ukrayiny», Zaporizkyi natsionalnyi universytet. Zaporizhzhia, 201 s. (in Ukrainian).

Haluzevyi Derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Branch State Archive of the Security Service of Ukraine], f. 6, t. 398, spr. 67093, na 289 ark. (in Ukrainian).

Horbunova, H., 2011. Postat protodyiakona Vasylia Potiienka vistorii Ukrainskoi Avtokefalnoi Pravoslavnoi tserkvy (za dokumentamy TSDAZU) [The figureofprotodeacon Vasyl Potienko in the history of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (according to the documents of the TsADAZ).], Siverianskyi litopys, № 5, s. 72–80. (in Ukrainian).

Khromova, V. V., 2020. Systema pokaran ta zasudzhen sviashchennykiv Chernihivshchyny v 1930-kh rr. [The system of punishments and convictions of priests of Chernihiv region in the 1930s.], Scientific achievements of modern society. Abstracts of X international scientific and practical conference (Liverpool, May 27–29), Liverpool, s. 1017–1027. (in Ukrainian).

Konkvest, R., 1993. Zhnyva тskorboty. Radianska kolektyvizatsiia i holodomor. [Harvest of Sorrows. Soviet collectivizationand famine.], Kyiv: Lybid, 540 s. (in Ukrainian).

Shumilo, V. V., 2019. Falsyfikatsii radianskykh slidchykh orhaniv 1930-kh rokiv u spravakh dukhovenstva Istynno-Pravoslavnoi tserkvy [Falsifications of the Soviet investigative bodies of the 1930s in the affairs of the clergy of the True Orthodox Church], Siverianskyi litopys,№ 1, s. 70–75. (in Ukrainian).

Shumilo, V. V., 2019 Skhyarkhimandryt Lavrentii (Proskura) – chlen Istynno-Pravoslavnoi tserkvy na Chernihivshcheni [Schiarchimandrite Lavrentiy (Proskura) is a member of the True Orthodox Church in Chernihiv Oblast], Siverianskyi litopys, № 4–5, s. 67–80. (in Ukrainian).

Shumilo, V. V., 2020 Istynno-Pravoslavna tserkvy na Chernihivshcheni ta ihumen Alipii (Yakovenko) [The True Orthodox Church in Chernihiv Oblast and Abbot Alipiy (Yakovenko)], Siverianskyi litopys,№ 1, s. 124–137. (in Ukrainian).

Shumilo, V. V., 2020 Yepyskop Hlukhivskyi ta Nizhynskyi Damaskin (Tsedryk) yak odyn iz holovnykh ideolohiv IPTs v Ukraini [Bishop of Glukhiv and Nizhyn Damascene (Cedrik) as one of the main ideologues of the IPC in Ukraine], Siverianskyi litopys, № 3, s. 28–60. (in Ukrainian).

Tarasenko, O. F., 2008.Chernihivskyi arhiiepyskop Pakhomii (Kedrov) (1876 – 1937) [Chernihiv Archbishop Pahomii (Kedrov) (1876 – 1937)], Siverianskyi litopys, № 3, s. 43–51. (in Ukrainian).

Tsymbalenko, I. M., 2012. Vasyl Hordiiovych Andriievskyi (1881 – 1930) [Vasyl Gordiyovych Andrievskyi (1881– 1930)], Siverianskyi litopys, № 1–2, s. 76–84. (in Ukrainian).

Tymoshyk, M. S., 2016. Stanovlennia, stverdzhennia ta znyshchennia Ukrainskoi Avtokefalnoi tserkvy na Chernihivshcheni u 20 –30-kh rokakh XX stolittia (za arhivnymy danymy ta presoiu kolyshnoi Nizhynskoi okruhy). [Formation, confirmation and destruction of the Ukrainian Autocephalous Church in the Chernihiv Region in the 20s and 30s of the 20th century (according to archival data and the press of the former Nizhyn District)], Siverianskyi litopys, № 6, s. 107–128. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історія України