ЖІНКИ В ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ – ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ РОДИНИ ДРУГЕТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266772

Ключові слова:

жінка, Анна Баторі, шлюб, Ержебет Перені, посаг, Маргіт Зріні, дівоча четвертина, Фружіна Терек, віновий запис, Ержебет Ракоці, шляхта, Фружіна Довці

Анотація

Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі – аналізу ролі жінок дворянського походження ранньомодерного часу у суспільно-політичних та соціально-економічних відносинах північно-східної частини Угорського королівства. Хоча вивчення гендерної (жіночої) історії останнім часом набирає обертів та стає популярною, дана проблема мало вивчена в український та угорський історичній науці і вимагає подальших досліджень. У статті подано аналіз історичних документів XVI – першої половини XVII століття з особливим акцентом на жіночі постаті родини Другетів. Під час написання статті автор зіткнувся з різними проблемами, в т.ч. відсутності основних біографічних даних. Проблемою є і той факт, що наявні дані є неповними та суперечливими, а родинні (генеалогічні) дерева складені некоректно, тому автор пропонує ввести в науковий обхід новий, уточнений варіант генеалогії Другетів. Подальші архівні дослідження дають можливість автору повільно, але впевнено написати більш вірогідну історію родини. Стаття підсумовує вивчення невідомих (або ще не опублікованих) моментів життєвого шляху жінок – Другетів (Анни Баторі, Ержебет Перені, Маргіт Зріні, Фружіни Терек, Ержебет Ракоці, Фружіни Довці), показує нові аспекти історії родини та через призму угорського законодавства подає характеристику їхнього впливу на суспільно-політичні, економічні та релігійні зміни у регіоні. На основі вивчення «жіночої історії» Другетів встановлено, що їх жінки крім своїх первісних «материнських» функцій виконували економічні, соціальні, організаційні та іноді військово-політичні завдання. У статті проаналізовано концепцію закарпатських істориків щодо вирішального впливу жінок-аристократок на релігійну практику (релігійне навернення) знатних родин під час Реформація, а потім Контрреформація. Доведено, що жінки Другетів мали значний вплив на своє оточення, в т.ч. на формування суспільно-політичних та соціально-економічних відносин. На нашу думку, під час написання статті було зроблено додатковий внесок у вивченні невідомих фрагментів історії родини Другетів.

Біографії авторів

Ласлов Зубанич

кандидат історичних наук; доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Естер Балла

аспірантка 2 курсу факультету історії та міжнарожних відносин,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

„A néhai Teuffenbach Kristóf felesége és ennek fia Homonnai György ellen emelt panaszokról és arról, hogy ezek ellenében miképen kell eljárni?”, 1600. évi XXIII. Törvénycikk. [Оnline]. Доступно: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=60000023.TV (дата звернення 04.09.2022).

„Az ország nemesei ugyanazt az egy szabadságot élvezik”,1351. évi XI. törvénycikk.” [Оnline]. Доступно: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=35100011.TV (дата звернення 04.09.2022).

Acsády, Ignácz, 1885. (Далі – Acsády II). A Széchyek Murányban. II. közl., Századok, 119. old.

Borbély, Zoltán, 2013. Egy konvertita főúr Felső-Magyarországon: Homonnai Drugeth György. Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon (szerk.: Peter Kónya), Prešov, 370–387.old.

Borbély, Zoltán, 2015. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. Doktori értekezés, Eger: Eszterházy Károly Főiskola, [Оnline]. Доступно: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/2/1/Borbely_Zoltan_disszertacio.PDF (дата звернення 04.09.2022).

Csízi, István, 2012. A királyi Magyarország főnemesi családjainak címerváltozatai a 16-17. században. PhD-értekezés, Budapest: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 186–189. old.

Drugeth László és Drugeth Bálint beiktatása. Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez (szerk. Dongó Gyárfás Géza), Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Műhely, № 3., 76. old.

Fallenbüchl, Zoltán, 1988. Magyarország főméltóságai, Budapest: Maecenas Kiadó, 91 old.

Hangay, Zoltán, 1987. Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond, Budapest: Zrínyi Kiadó, 230 old.

Haraszthy, Miklós, 1896. Adatok a Drugeth-Homonnai grófi család nemzedékrendjéhez. Andrássy Aladár gróf levelestárából. Adatok Zemplén vármegye történetéhez, 5. szám, 168–170 old.

Homonnai Drugeth László halálhíre. Archív mesta Košice: Collectio Schwartzenbachiana (AMK CS) No. 4908.42.

Horváth, Ágnes, 2007. Főnemesi özvegyasszonyok a 16–17. századi Magyarországon (elmélet és gyakorlat). In. Fábri Anna-Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa, Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest, 247–268. old.

Kiss, Kálmán, 1878. A Szatmári Református Egyházmegye története. Kecskemét, 916 old.

Komáromy, András, 1885. Kornis Margit Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből, Magyar Történelmi Tár, 398–401. old.

Lengyel, Tünde, 2007. Az írástudatlantól a főispánig. Czoborszentmihályi Czobor Erzsébet. In. Fábri Anna-Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa, Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest, 139–160. old.

Márk, Éva. A Zrínyiek leányai és asszonyai. [Оnline]. Доступно: http://korok.webnode.hu/products/a-zrinyiek-leanyai-es-asszonyai1/ (дата звернення 04.09.2022).

Mészáros, Károly, 1861. Ungvár története a legrégibb időktől maig. Pest, Ráth Mór Könyvkereskedése, 114 p.

Nagy, Iván, 1857. (Далi – Nagy I.). Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I. kötet (A-B), Pest: kiadja Friebeisz István, 311 old.

Nagy, Iván, 1858. (Далi – Nagy III.). Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. III. kötet (С–D), Pest: kiadja Ráth Mór, 420 old.

Nagy, Iván, 1862. (Далi – Nagy IX.). Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IX. kötet (P–R), Pest: kiadja Ráth Mór, 852 old.

Nagy, Iván, 1865. (Далi – Nagy XI.). Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XI. kötet (T–Ü), Pest: kiadja Ráth Mór, 441 old.

Nagy, Iván, 1865. (Далi – Nagy XII.). Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XII. kötet (V–W), Pest: kiadja Ráth Mór, 518 old.

Péter, Katalin, 2005. Házasság a XVII. századi Magyarországon. Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához (szerk. Faragó Tamás), Bp., 90–94. old.

Péter, Katalin, 2008., Házasság a régi Magyarországon. 16–17. század, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 168 old.

Péter, Katalin, 2010. Az asszony neve. Arisztokrata névhasználat a 16–17. századi Magyarországon, Történelmi Szemle, № 2., 151–187. old.

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky I.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 354 p.

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky II.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. II. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 406 p.

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky III.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. III. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 428 p.

Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század) (далі – Levelestár I.), 1981. I. kötet, Budapest: Magvető Könyvkiadó, 593 p.

Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század). (далі – Levelestár II.), 1981. II. kötet, Budapest: Magvető Könyvkiadó, 611 p.

Réz, László, 1899. A Drugethek és Homonna reformációja, Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Intézet, 158 old.

Takáts, Sándor, 1982. Régi magyar nagyasszonyok. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 353 old.

Várkonyi, Gábor, 2007. „Nekem azt kell tennem, amit mások akarnak …” Arisztokrata nők és közélet a kora újkori Magyarországon. In. Fábri Anna-Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa, Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest,123–138. old.

Werbőczy, István. Tripartitum. Nemes Magyarország Szokásjogának Hármaskönyve. [Оnline]. Доступно: http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/analecta/trip_hung.htm. (дата звернення 04.09.2022).

Zubánics, László, 2016. Vitézi végek dicsérete. A nemesség szerepe a XVI – XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 292 old.

Zubánics, László, 2020. A múlt tükrében elmerengve… Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján. Budapest-Ungvár: Intermix Kiadó, 357 old.

Гусарова Т., 1997. Венгерское дворянство в XVI – XVII вв. Европейское дворянство XV – XVII вв.: границы сословия. Отв. ред. В. А. Ведюшкин, М.: «Археографический Центр», c. 171–191.

Гусарова Т., 1999. От застолья к столу переговоров: венгерское провинциальное дворянство в середине XVII века в дневнике Ласло Ракоци, Одиссей. Человек в истории, РАН, Ин-т всеобщ. истории, М.: Трапеза, c. 43-49.

Гусарова Т., 2004. Венгрия под властью Габсбургов в веках (исторические оценки в прошлом и настоящем, Венгры и их соседи по Центральной Европев Средние века и Новое время. Памяти Владимира Павловича Шушарина. Сборник статей, ред. кол. Т. М. Исламов, А. С. Стыкалин, М. К. Юрасов, М.: Конти, c. 127–138.

Гусарова Т., 2018. Венгрия XVI – XVII вв.: портреты современников на фоне эпохи, M.; СПБ.: Центр гуманитарных инициатив, 455 с.

Зубанич Л., 2017. Життя і політична кар’єра Балінта Другета (1577 – 1609 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин; [Редкол.: О. С. Мазурок (голова) та ін.]; Відп. за вип. Н. П. Керецман, Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», Вип. 2 (37)., с. 46–55.

Зубанич Л., 2021. Суспільно-політичний розвиток дворянських родин Північно-східної Угорщини у 1526 – 1657 рр., Ужгород, Вид: ПП АУТДОР- Шарк, 296 с.

Лабур О. В., 1997. Жінка в правовому контексті суспільних відносин в Україні ( XVI – XVIIІ ст.), Сторінки історії, К.: ІВЦ “Політехніка”, Вип. 9., c. 63–68.

Лабур О. В., 1997. Жінки у релігійному житті України протягом XVI – XVIIІ століттях, Актуальні проблеми політики, Одеса: Вид-во Астропринт, Вип. 1-2., c. 243–246.

Лабур О. В, 1998. Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI – XVIII ст.): Дис… канд. іст. наук, K: Національний технічний ун-т України, 179 арк.

Лабур О. В., 1998. Вплив жінок на суспільно-політичне життя України XVI – XVIIІ ст., Актуальні проблеми політики, Одеса: Вид-во Астропринт, Вип. 3-4., c. 61–66.

Лабур О. В., 2002. Деякі прояви войовничості українських шляхтянок щодо маєткових справ (XVI – XVIIІ ст.), Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили, Миколаїв: Вид-во МДГУ, Вип. 4., c.12–16.

Лабур О. В., 2007. Гендерна соціалізація в українському суспільстві ХVІ – ХVІІІ ст.: спроба теоретичного та історіографічного аналізу, Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, № 2., c. 197–205.

Лабур О. В., 2007. Карне статутне право ХVІ століття як джерело історії ґендерних відносин в Україні, Історична пам’ять, № 1., c. 98–101.

Лабур О. В., 2007. Уявлення щодо поведінки жінок у полемічній та поетичній творчості в Україні ХVІ – ХVІІ століть, Часопис української історії, № 7., c. 8–13.

Старченко Н. П., 1999. Дещо про становище жінки в шляхетському соціумі (Волинь кінця XVI – середини XVII ст.), Ґенеза: Спеціальний випуск. Філософські, історичні та політологічні студії, К., c. 66–74.

Старченко Н. П., 2001. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї (шляхетська Волинь кінця XVI ст.), Київська старовина, № 1., c. 42–62.

Старченко Н. П., 2014. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI – XVII ст.), Київ: Laurus, 107 c.

Старченко Н. П., 2021. Українськи світи Речі Посполитої. Історія про історію, Київ: Laurus, 616 с.

Ферков О. В., 2012. Рід Другетів та їх діяльність у добу Анжу, Карпатика. Ред. кол.: М.М. Вегеш, Д.Д. Данилюк, В.Є.Задорожний та ін.; відп. ред. В.Г. Котигорошко. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», Вип. 41., с. 136–155.

Referenses

„A néhai Teuffenbach Kristóf felesége és ennek fia Homonnai György ellen emelt panaszokról és arról, hogy ezek ellenében miképen kell eljárni?”, 1600. évi XXIII. Törvénycikk. [Оnline]. Доступно: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=60000023.TV (дата звернення 04.09.2022). (in Hungarian).

„Az ország nemesei ugyanazt az egy szabadságot élvezik”,1351. évi XI. törvénycikk.” [Оnline]. Доступно: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=35100011.TV (дата звернення 04.09.2022). (in Hungarian).

Acsády, Ignácz, 1885. (Далі – Acsády II). A Széchyek Murányban. II. közl., Századok, 119. old. (in Hungarian).

Borbély, Zoltán, 2013. Egy konvertita főúr Felső-Magyarországon: Homonnai Drugeth György. Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon (szerk.: Peter Kónya), Prešov, 370-387.old. (in Hungarian).

Borbély, Zoltán, 2015. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. Doktori értekezés, Eger: Eszterházy Károly Főiskola, [Оnline]. Доступно: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/2/1/Borbely_Zoltan_disszertacio.PDF (дата звернення 04.09.2022). (in Hungarian).

Csízi, István, 2012. A királyi Magyarország főnemesi családjainak címerváltozatai a 16-17. században. PhD-értekezés, Budapest: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 186–189. old. (in Hungarian).

Drugeth László és Drugeth Bálint beiktatása. Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez (szerk. Dongó Gyárfás Géza), Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Műhely, № 3., 76. old. (in Hungarian).

Fallenbüchl, Zoltán, 1988. Magyarország főméltóságai, Budapest: Maecenas Kiadó, 91 old. (in Hungarian).

Ferkov O. V., 2012. Rid Druhetiv ta yikh diialnist u dobu Anzhu [The Druget family and their activities in the days of Anjou], Karpatyka. Red. kol.: M.M. Vehesh, D.D. Danyliuk, V. Ie. Zadorozhnyi ta in.; vidp. red. V.H. Kotyhoroshko. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla», Vyp. 41., s. 136–155. (in Ukrainian).

Gusarova T., 1997. Vengerskoe dvorjanstvo v XVI – XVII vv. [Hungarian nobility in the 16th - 17th centuries], Evropejskoe dvorjanstvo XVI – XVII vv.: granicy soslovija. Otv. red. V.A. Vedjushkin. M.: «Arheograficheskij Centr», c. 171–191. (in Russian).

Gusarova T., 1999. Ot zastol'ja k stolu peregovorov: vengerskoe provincial'noe dvorjanstvo v seredine XVII veka v dnevnike Laslo Rakoci [From the feast to the negotiating table: the Hungarian provincial nobility in the middle of the 17th century in the diary of Laszlo Rakoczy], Odissej. Chelovek v istorii, RAN, In-t vseobshh. istorii, M.: Trapeza, c. 43–49. (in Russian).

Gusarova T., 2004. Vengrija pod vlast'ju Gabsburgov v vekah (istoricheskie ocenki v proshlom i nastojashhem [Hungary under the rule of the Habsburgs in the centuries (historical assessments in the past and present], Vengry i ih sosedi po Central'noj Evropev Srednie veka i Novoe vremja. Pamjati Vladimira Pavlovicha Shusharina. Sbornik statej [red. kol. T. M. Islamov, A. S. Stykalin, M. K. Jurasov], M.: Konti, c. 127–138. (in Russian).

Gusarova T., 2018. Vengrija XVI – XVII vv.: portrety sovremennikov na fone epohi [Hungary of the 16th – 17th centuries: portraits of contemporaries against the backdrop of the era], M.; SPB.: Centr gumanitarnyh iniciativ, 455 s. (in Russian).

Hangay, Zoltán, 1987. Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond, Budapest: Zrínyi Kiadó, 230 old. (in Hungarian).

Haraszthy, Miklós, 1896. Adatok a Drugeth-Homonnai grófi család nemzedékrendjéhez. Andrássy Aladár gróf levelestárából. Adatok Zemplén vármegye történetéhez, 5. szám, 168–170. old. (in Hungarian).

Horváth, Ágnes, 2007. Főnemesi özvegyasszonyok a 16–17. századi Magyarországon (elmélet és gyakorlat). In. Fábri Anna-Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa, Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest, 247-268. old. (in Hungarian).

Kiss, Kálmán, 1878. A Szatmári Református Egyházmegye története. Kecskemét, 916 old. (in Hungarian).

Komáromy, András, 1885. Kornis Margit Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből, Magyar Történelmi Tár, 398–401. old. (in Hungarian).

Labur O. V, 1998. Zhinochyi faktor v systemi suspilnykh vidnosyn v Ukraini (XVI – XVIII st.) [The female factor in the system of social relations in Ukraine (XVI – XVIII centuries)]: Dys… kand. ist. Nauk, K: Natsionalnyi tekhnichnyi un-t Ukrainy, 179 ark. (in Ukrainian).

Labur O. V., 1997. Zhinka v pravovomu konteksti suspilnykh vidnosyn v Ukraini (XVI – XVIII st.) [A woman in the legal context of social relations in Ukraine (XVI – XVIII centuries)], Storinky istorii, K.: IVTs “Politekhnika”, Vyp. 9., c. 63–68. (in Ukrainian).

Labur O. V., 1997. Zhinky u relihiinomu zhytti Ukrainy protiahom XVI – XVIII stolittiakh [Women in the religious life of Ukraine during the 16th - 18th centuries, Current], Aktualni problemy polityky, Odesa: Vyd-vo Astroprynt, Vyp. 1-2., c. 243–246. (in Ukrainian).

Labur O. V., 1998. Vplyv zhinok na suspilno-politychne zhyttia Ukrainy XVI – XVIII st. [The influence of women on the social and political life of Ukraine in the 16th – 18th centuries], Aktualni problemy polityky, Odesa: Vyd-vo Astroprynt, Vyp. 3-4., c. 61–66. (in Ukrainian).

Labur O. V., 2002. Deiaki proiavy voiovnychosti ukrainskykh shliakhtianok shchodo maietkovykh sprav (XVI – XVIII st.) [Some manifestations of militancy of Ukrainian noblewomen regarding property matters (XVI – XVIII centuries)], Naukovi pratsi MDHU im. Petra Mohyly, Mykolaiv: Vyd-vo MDHU, Vyp. 4., c.12–16. (in Ukrainian).

Labur O. V., 2007. Henderna sotsializatsiia v ukrainskomu suspilstvi XVI – XVIII st.: sproba teoretychnoho ta istoriohrafichnoho analizu [Gender socialization in Ukrainian society of the 16th - 18th centuries: an attempt at theoretical and historiographical analysis], Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, № 2., c. 197–205. (in Ukrainian).

Labur O. V., 2007. Karne statutne pravo XVI stolittia yak dzherelo istorii gendernykh vidnosyn v Ukraini [Criminal statute law of the 16th century as a source of the history of gender relations in Ukraine], Istorychna pamiat, № 1., c. 98–101. (in Ukrainian).

Labur O. V., 2007. Uiavlennia shchodo povedinky zhinok u polemichnii ta poetychnii tvorchosti v Ukraini XVI – XVII stolit [Ideas about the behavior of women in polemical and poetic creativity in Ukraine in the 16th - 17th centuries], Chasopys ukrainskoi istorii, № 7., c. 8–13. (in Ukrainian).

Lengyel, Tünde, 2007. Az írástudatlantól a főispánig. Czoborszentmihályi Czobor Erzsébet. In. Fábri Anna-Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa, Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest, 139–160. old. (in Hungarian).

Márk, Éva. A Zrínyiek leányai és asszonyai. [Оnline]. Доступно: http://korok.webnode.hu/products/a-zrinyiek-leanyai-es-asszonyai1/ (дата звернення 04.09.2022). (in Hungarian).

Mészáros, Károly, 1861. Ungvár története a legrégibb időktől maig. Pest, Ráth Mór Könyvkereskedése, 114 p. (in Hungarian).

Nagy, Iván, 1857. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I. kötet (A-B), Pest: kiadja Friebeisz István, 311 old. (in Hungarian).

Nagy, Iván, 1858. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. III. kötet (С–D), Pest: kiadja Ráth Mór, 420 old. (in Hungarian).

Nagy, Iván, 1862. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IX. kötet (P–R), Pest: kiadja Ráth Mór, 852 old. (in Hungarian).

Nagy, Iván, 1865. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XI. kötet (T–Ü), Pest: kiadja Ráth Mór, 441 old. (in Hungarian).

Nagy, Iván, 1865. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XII. kötet (V–W), Pest: kiadja Ráth Mór, 518 old. (in Hungarian).

Péter, Katalin, 2005. Házasság a XVII. századi Magyarországon. Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához (szerk. Faragó Tamás), Bp., 90–94. old. (in Hungarian).

Péter, Katalin, 2008., Házasság a régi Magyarországon. 16–17. század, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 168 old. (in Hungarian).

Péter, Katalin, 2010. Az asszony neve. Arisztokrata névhasználat a 16–17. századi Magyarországon, Történelmi Szemle, № 2., 151–187. old. (in Hungarian).

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky I.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 354 p. (in Hungarian).

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky II.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. II. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 406 p. (in Hungarian).

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky III.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. III. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 428 p. (in Hungarian).

Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század) (далі – Levelestár I.), 1981. I. kötet, Budapest: Magvető Könyvkiadó, 593 p. (in Hungarian).

Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század). (далі – Levelestár II.), 1981. II. kötet, Budapest: Magvető Könyvkiadó, 611 p. (in Hungarian).

Réz, László, 1899. A Drugethek és Homonna reformációja, Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Intézet, 158 old. (in Hungarian).

Starchenko N. P., 1999. Deshcho pro stanovyshche zhinky v shliakhetskomu sotsiumi (Volyn kintsia XVI – seredyny XVII st.) p Something about the position of women in aristocratic society (Volyn at the end of the 16th - mid-17th centuries)], Geneza: Spetsialnyi vypusk. Filosofski, istorychni ta politolohichni studii, K., c. 66–74. (in Ukrainian).

Starchenko N. P., 2001. Shliubna stratehiia vdiv i kilka problem navkolo nei (shliakhetska Volyn kintsia XVI st.) [The marriage strategy of widows and several problems surrounding it (noble Volyn at the end of the 16th century)], Kyivska starovyna, № 1., c. 42–62. (in Ukrainian).

Starchenko N. P., 2014. Chest, krov i rytoryka. Konflikt u shliakhetskomu seredovyshchi Volyni (druha polovyna XVI – XVII st.) [Honor, blood and rhetoric. Conflict in the aristocratic environment of Volyn (second half of the 16th – 17th centuries)], Kyiv: Laurus, 107 c. (in Ukrainian).

Starchenko N. P., 2021. Ukrainsky svity Rechi Pospolytoi. Istoriia pro istoriu [Ukrainian worlds of the Commonwealth of Nations. A story about a story], Kyiv: Laurus, 616 s. (in Ukrainian).

Takáts, Sándor, 1982. Régi magyar nagyasszonyok. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 353 old. (in Hungarian).

Várkonyi, Gábor, 2007. „Nekem azt kell tennem, amit mások akarnak …” Arisztokrata nők és közélet a kora újkori Magyarországon. In. Fábri Anna-Várkonyi Gábor (szerk.): A nők világa, Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest,123–138. old. (in Hungarian).

Werbőczy, István. Tripartitum. Nemes Magyarország Szokásjogának Hármaskönyve. [Оnline]. Доступно: http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/analecta/trip_hung.htm. (дата звернення 04.09.2022). (in Hungarian).

Zubánics, László, 2016. Vitézi végek dicsérete. A nemesség szerepe a XVI–XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 292 old. (in Hungarian).

Zubánics, László, 2020. A múlt tükrében elmerengve… Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján. Budapest-Ungvár: Intermix Kiadó, 357 old. (in Hungarian).

Zubanych L., 2017. Zhyttia i politychna kariera Balinta Druheta (1577 – 1609 rr.) [Life and political career of Balint Druget (1577 – 1609)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia. M-vo osvity i nauky Ukrainy; Derzh. vyshch. navch. zaklad «Uzhhorod. nats. un-t», F-t istorii ta mizhnarodnykh vidnosyn; [Redkol.: O. S. Mazurok (holova) ta in.]; Vidp. za vyp. N. P. Keretsman. – Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla», Vyp. 2 (37)., s. 46–55. (in Ukrainian).

Zubanych L., 2021. Suspilno-politychnyi rozvytok dvorianskykh rodyn Pivnichno-skhidnoi Uhorshchyny u 1526 – 1657 rr. [Socio-political development of noble families of North-Eastern Hungary in 1526 – 1657], Uzhhorod, Vyd: PP AUTDOR- Shark, 296 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Як цитувати

Зубанич , Л. ., & Балла , Е. . (2022). ЖІНКИ В ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ – ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ РОДИНИ ДРУГЕТІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (47), 75–86. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266772

Номер

Розділ

Всесвітня історія