«POSSESSIONES SEU VILLAE KENEZIOS HABENTES…»: ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ КЕНЕЗСТВА НА ТЕРИТОРІЇ КОМІТАТУ БЕРЕҐ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XVIII СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266979

Ключові слова:

біров, волоське право, кенез, урбарії

Анотація

У даній статті зроблена спроба розкрити основні ознаки та функції кенезів комітату Береґ другої половини XVI – першої третини XVIIІ століття. Також, однією із головних цілей публікації є розгляд еволюції кенезського статусу в зазначений вище історичний період. Загалом, ранньомодерна епоха відзначилась для прикордонних північно–східних територій Королівства Угорського та північно–західних рубежів Трансильванського князівства значним рухом й притоком населення. Подібна міграційна активність призводила до взаємодії різних правових систем, результатом чого ставала поява нових або зміна значення старих юридичних конструкцій. На даний момент, «кенезство» розглядається в науковій літературі як феномен високогірних карпатських поселень, існуючий винятково в межах побутування «волоського права». Відповідно, одним із основних завдань цього дослідження є перевірка згаданої концепції на прикладі Березького комітату, до складу якого входили рівнинні, передгірські та гірські території. Додатково, в публікації проводиться комплексний аналіз поняття «кенез» та розглядаються різні варіанти його значень. Для досягнення поставленої мети, автор опрацьовує письмові джерела, пов’язані з адміністративно–територіальним та економічним устроєм комітату Береґ. Разом з тим, у публікації розглядаються окремі елементи тогочасної соціальної структури поселень Угорського Королівства. В статті обґрунтовується теза про поступову трансформацію статусу «кенезства» та його витіснення елементами угорського права, котру автор намагається продемонструвати за допомогою аналізу даних актів, привілеїв, урбаріїв та інвентарних описів комітатів Північно-Східної Угорщини XVI – XVII століть. Особливу увагу приділено опрацюванню таких документів як грамоти про надання привілеїв кенезам поселень комітату Береґ, судова справа кенезських сімей села Гукливе 1645 року і урбарії ранньомодерного періоду з Чинадіївської (Сентміклоської) та Мукачівської доміній. Додатково, в публікації проводиться огляд поняття «біров», котре існувало разом з «кенезством» в межах комітату Береґ. Автор доходить до висновку, що кенезі не були однорідними в плані функцій і, відповідно, мали свій внутрішній поділ. В той же час, виділення основних ознак інституту кенезства на території Березького комітату дозволяє стверджувати про його поступову трансформацію та перехід в рамки угорського права. Задля певних уточнень та більш розгорнутого аналізу досліджуваного явища, автором допускається вихід за часові та географічні рамки дослідження.

Біографія автора

Михайло Перун

аспірант кафедри археології, етнології та культурології,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Filipașcu, A., 1997. Istoria Maramureșului, Baia Mare: Editura «Gutinul», 240 p.

Gszesik, R., 2021. Wołosi na Węgrzech, Balcanica Posnaniensia, Aсta et studia, XXVIII/1, Poznan: Wydawnictwo Widzialu Historii UAM, pp. 93–131.

Kadlec, K., 1916. Valaši a valašský právo v zemích slovanskéch a uherskéch, Praha: Česká akademie, 528 s.

Lehoczky, T., 1881. Bereg vármegye monographiája, I. kötet, Ungvár: Pollacsek Miksa könyvnyomda, 431 o.

Lehoczky, T., 1894. Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban, Történelmi Tár, Budapest: Athenaeum R. Társ., o. 51–80.

Mihályi, J., 1900, Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból, I. kötet, Máramaros-Sziget: Mayer és Berger Könyvnyomdája, 674 o.

Sebestyén, Z., 2020, Kárpátalja helységnevei, Nyiregyháza: Pro Print Kft. nyomdaja, 528 o.

Szendrey, Á., 1929. A közigazgatás népi szervei, Népünk és nyelvünk, Szeged: Szegedi Alföldkutató bizottság, old. 92–104.

Urbaria et conscriptiones (UC), HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 018. – No. 025., 152 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc018_no025/ (дата звернення: 25.08.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 018. – No. 028., 228 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc018_no028/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIVSBNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwMTguIFx1MjAxMyBOby4gMDI4LiJ9 (дата звернення: 18.08.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 019. – No. 006., 27 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc019_no006/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIVSBNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwMTkuIFx1MjAxMyBOby4gMDA2LiwgIn0 (дата звернення: 12.08.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 019. – No. 015., 82 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc019_no015/?list=eyJxdWVyeSI6ICJtdW5rYWNzIGtlbmV6In0 (дата звернення: 17.09.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. –Fasc. 020. – No. 001., 215 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc020_no001/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxM0Zhc2MuIDAyMC4gXHUyMDEzIE5vLiAwMDEifQ (дата звернення: 02.09.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 031. – No. 002., 8 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc031_no002/?list=eyJxdWVyeSI6ICJtdW5rYWNzIGtlbmV6In0 (дата звернення: 18.09.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 045. – No. 036., 170 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc045_no036/ (дата звернення: 13.08.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 048. – No. 058., 9 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc048_no058/?list=eyJxdWVyeSI6ICJrZW5leiAxNjA0In0 (дата звернення: 24.08.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 012., 30 c. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no012/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwNTMuIFx1MjAxMyBOby4gMDEyIn0 (дата звернення: 10.09.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 014., 37 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no014/?list=eyJxdWVyeSI6ICJrZW5leiAxNTcwIn0 (дата звернення: 06.09.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 019., 91 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no019/ (дата звернення: 25.08.2022).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 030., 64 с. [Online]. Доступно: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no030/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIVSBNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwNTMuIFx1MjAxMyBOby4gMDMwIn0 (дата звернення: 20.08.2022).

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 151, оп. 1, спр. 27, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 41, на 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 25, спр. 75, на 1 арк.

Горинь, Г., Конопка В., 2020. Громадський побут бойків, гуцулів та лемків, Етнографічні групи українців Карпат. Бойки, НАН України, Ін т народознавства; за наук. ред. і уклад. С. Павлюка, Харків: Фоліо, с. 80 94.

Гошко, Ю., 1976. Населення Українських Карпат XV – XVIII ст. Заселення. Міграції. Побут, Київ: Наукова думка, 205 с.

Дністрянський, М., 2019. Роль різноспрямованих колонізаційних рухів у заселенні Українських Карпат упродовж XIII – першої половини XIX ст., Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 116 с.

Зубанич, Л., 2013, Сентміклоська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 2 (31), с. 7–13.

Мицюк, О., 1938, Нариси з соціально-господарської історії б. Угорської нині Підкарпатської Руси, том. ІІ, Прага: Друкарня Р. Грдлічки, 390 с.

Петров, А., 1929. Древнейшая на Карпатской Руси шолтысская грамота 1329 г., Карпатский свет, вип. 63, Ужгород: Типографія «Школьной помощи», 8 с.

Петров, А., 1930. Древнейшия грамоты по истории карпаторусской церкви и иерархии 1391 – 1498 г., Прага: Ceska graficka unia, 229 с.

Поп, И.-А., 2010, Марамуреш в XIV в.: этническое и конфессиональное взаимодействие, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, перевод Н. Г. Голант Санкт-Петербург: Издательство Исторического факультета СПбГУ, с. 17–32.

Тиводар, М., 2010, Етнодемографічні процеси на Закарпатті (І – початок ІІІ тисячоліття), Народна творчість та етнографія, № 1, Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, с. 4 31.

Шандра, Р., Бедрій, М., 2013. Сільські суди та судочинство за українським і волоським правом: історико–правове порівняння (XIV – XVIII ст.), Вісник Львівського університету. Серія юридична, вип. 58, с. 116–125.

Шандра, Р., 2014. Поняття та правова природа волоського права: історико–правовий аналіз, Вісник Львівського університету. Серія юридична, вип. 60, с. 154–161.

References

Derzhavni arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of thr Transcarpathian region (SATR)], f. 151, op. 1, spr. 27, na 1 ark. (in Hungarian).

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 41, na 4 ark. (in Latin).

DAZO, f. 151, op. 25, spr. 75, na 1 ark. (in Hungarian).

Dnistrianskyi, M., 2019, Rol riznospriamovanykh kolonizatsiinykh rukhiv u zaselenni Ukrainskykh Karpat uprodovzh XIII – pershoi polovyny XIX st. [The role of multidirectional colonization movement in the settlement of Ukrainian Carpathian Mountains during XIII – first half of XIX centuries], Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 116 s. (in Ukrainian).

Filipașcu, A., 1997. Istoria Maramureșului, Baia Mare: Editura «Gutinul», 240 p. (in Romanian).

Gszesik, R., 2021. Wołosi na Węgrzech, Balcanica Posnaniensia. Aсta et studia, XXVIII/1, Poznan: Wydawnictwo Widzialu Historii UAM, pp. 93–131. (in Polish).

Horyn, H., Konopka, V., 2020. Hromadskyi pobut boikiv, hutsuliv ta lemkiv, Etnohrafichni hrupy ukraintsiv Karpat. Boiky, [The social life of Boykos, Hutsuls and Lemkos, Ethnographic groups of the Ukrainian people from Carpathian Mountains] NAN Ukrainy, In t narodoznavstva; za nauk. red. i uklad. S. Pavliuka, Kharkiv: Folio, s. 80–94. (in Ukrainian).

Hoshko, Yu., 1976. Naselennia Ukrainskykh Karpat XV – XVIII st. Zaselennia. Mihratsii. Pobut, [The population of the Ukrainian Carpathian Mountains XV – XVIII centuries: Settlement. Migration. Everyday life], Kyiv: Naukova dumka, 205 s. (in Ukrainian).

Kadlec, K., 1916. Valaši a valašský právo v zemích slovanskéch a uherskéch, Praha: Česká akademie, 528 s. (in Czech).

Lehoczky, T., 1881. Bereg vármegye monographiája, I. kötet, Ungvár: Pollacsek Miksa könyvnyomda, 431 o. (in Hungarian).

Lehoczky, T., 1894. Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban, Történelmi Tár, Budapest: Athenaeum R. Társ., o. 51-80. (in Hungarian).

Mihályi, J., 1900. Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból, I. kötet, Máramaros-Sziget: Mayer és Berger Könyvnyomdája, 674 o. (in Latin, in Hungarian).

Mytsiuk, O., 1938. Narysy z sotsialno-hospodarskoi istorii b. Uhorskoi nyni Pidkarpatskoi Rusy [Essays on socio–economic history of former Hungarian Rus’ and nowadays Subcarpathian Rus’], tom. II, Praha: Drukarnia R. Hrdlichky, 390 s. (in Ukrainian).

Petrov, A., 1929. Drevnejshaja na Karpatskoj Rusi sholtysskaja gramota 1329 g. [The most ancient sholtes diploma of 1329 from Carpathian Rus'], Karpatskij svet, vip. 63, Uzhgorod: Tipografіja «Shkol'noj pomoshhi», 8 s. (in Russian).

Petrov, A., 1930. Drevnejshija gramoty po istorii karpatorusskoj cerkvi i ierarhii 1391 – 1498 g. [Most ancient diplomas of 1391 – 1498 on the history of church and hierarchy of Carpathian Rus’], Praga: Ceska graficka unia, 229 s. (in Russian).

Pop, I.-A., 2010. Maramuresh v XIV v.: etnicheskoe i konfessional'noe vzaimodejstvie [Maramuresh in XIV century: ethnic and confessional interaction], Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, perevod N. G. Golant Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Istoricheskogo fakul'teta SPbGU, s. 17–32. (in Russian).

Sebestyén, Z., 2020. Kárpátalja helységnevei, Nyiregyháza: Pro Print Kft. nyomdaja, 528 o. (in Hungarian).

Shandra, R., Bedrii, M., 2013. Silski sudy ta sudochynstvo za ukrainskym i voloskym pravom: istoryko–pravove porivniannia (XIV – XVIII st.) [Country courts of Wallachian and Ukrainian laws: historical and legal comparison (XIV – XVIII centuries)], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, vyp. 58, s. 116–125 (in Ukrainian).

Shandra, R., 2014. Poniattia ta pravova pryroda voloskoho prava: istoryko–pravovyi analiz [The concept and legal nature of Wallachian law: historical ad legal analysis], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, vyp. 60, s. 154–161 (in Ukrainian).

Szendrey, Á., 1929. A közigazgatás népi szervei, Népünk és nyelvünk, Szeged: Szegedi Alföldkutató bizottság, old. 92–104. (in Hungarian).

Tyvodar, M., 2010. Etnodemohrafichni protsesy na Zakarpatti (I – pochatok III tysiacholittia) [Ethnodemographic processes on the territory of Transcarpathian region (I –the beginning of III millennium)], Narodna tvorchist ta etnohrafiia, № 1, Kyiv: Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M. T. Rylskoho NAN Ukrainy, s. 4–31 (in Ukrainian).

Urbaria et conscriptiones (UC), HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 018. – No. 025., 152 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc018_no025/ (data zvernennia: 25.08.2022) (in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 018. – No. 028., 228 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc018_no028/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIVSBNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwMTguIFx1MjAxMyBOby4gMDI4LiJ9 (data zvernennia: 18.08.2022) (in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 019. – No. 006., 27 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc019_no006/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIVSBNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwMTkuIFx1MjAxMyBOby4gMDA2LiwgIn0 (data zvernennia: 12.08.2022) (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 019. – No. 015., 82 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc019_no015/?list=eyJxdWVyeSI6ICJtdW5rYWNzIGtlbmV6In0 (data zvernennia: 17.09.2022) (in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. –Fasc. 020. – No. 001., 215 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc020_no001/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxM0Zhc2MuIDAyMC4gXHUyMDEzIE5vLiAwMDEifQ (data zvernennia: 02.09.2022) (in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 031. – No. 002., 8 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc031_no002/?list=eyJxdWVyeSI6ICJtdW5rYWNzIGtlbmV6In0 (data zvernennia: 18.09.2022) (in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 045. – No. 036., 170 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc045_no036/ (data zvernennia: 13.08.2022) (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 048. – No. 058., 9 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc048_no058/?list=eyJxdWVyeSI6ICJrZW5leiAxNjA0In0 (data zvernennia: 24.08.2022) (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 012., 30 c. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no012/?list=eyJxdWVyeSI6ICJNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwNTMuIFx1MjAxMyBOby4gMDEyIn0 (data zvernennia: 10.09.2022) (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 014., 37 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no014/?list=eyJxdWVyeSI6ICJrZW5leiAxNTcwIn0 (data zvernennia: 06.09.2022) (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 019., 91 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no019/ (data zvernennia: 25.08.2022) (in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 053. – No. 030., 64 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc053_no030/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIVSBNTkwgT0wgRSAxNTYgXHUyMDEzIGEuIFx1MjAxMyBGYXNjLiAwNTMuIFx1MjAxMyBOby4gMDMwIn0 (data zvernennia: 20.08.2022) (in Latin).

Zubanych, L., 2013. Sentmikloska (Chynadiivska) dominiia ta dvorianska rodyna Telehdi [St. Miklosh domain and noble family Telehdy], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 2 (31), s. 7–13. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Всесвітня історія