ПРОБЛЕМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКИХ ВІДНОСИН В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В 1946 – 1948 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267350

Ключові слова:

Чехословаччина, чехи, словаки, політичні партії, проєкти конституційного врегулювання чесько-словацьких відносин, словацьке питання, Конституція 1948 р.

Анотація

Стаття присвячена проблемі конституційного врегулювання чесько-словацьких відносин в Чехословаччині в 1946 – 1948 рр. Нижня хронологічна межа публікації продиктована прийняттям третьої Празької угоди, яка по суті перетворила Чехословаччину в унітарну державу із сильною центральною владою, але при цьому зберегла елементи асиметричного адміністративно-територіального устрою. Верхня хронологічна межа статті зумовлена прийняттям 9 травня 1948 р. нової Конституції, яка проголошувала Чехословацьку народно-демократичну республіку державою двох рівноправних народів – чехів та словаків. Методологія дослідження в статті спирається на загальнонаукові та спеціально-наукові методи, які дозволили автору уникнути у роботі непослідовності, неконкретності, відірваності від об’єктивного історичного процесу під час дослідження. Автор констатує, що проблема врегулювання чесько-словацьких відносин в ЧСР набула особливої актуальності в 1946 – 1948 рр. під час роботи над новою Конституцією. У цей процес активно включилися майже усі партії республіки, підготувавши власні проєкти вирішення словацького питання. Зокрема свої пропозиції по даному питанню підготували Комуністична партія Словаччини, Демократична партія та Партія свободи. У статті здійснено аналіз цих проєктів та з’ясовано, що визначальним фактором, який вплинув на конституційне врегулювання чесько-словацьких відносин в Чехословаччині стала узурпація влади комуністами за підсумком лютневого державного перевороту 1948 р. Нова Конституція по суті кодифікувала комуністичну програму вирішення словацького питання та законодавчо закріпила розроблені КПЧ на основі марксистсько-ленінських принципів специфічні форми державного устрою чехів та словаків. Звісно, що за таких обставин говорити про остаточне вирішення словацького питання в Чехословаччині було неможливо.

Біографія автора

Ігор Шніцер

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Barnovský, M., 1994. Koncepcie a varianty začlenenia a štátoprávneho postavenia Slovenska (1944 – 1948), Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945 – 1992), Bratislava: Historický ústav SAV, s. 5–15.

Beňa, J., 2008. Slovenské národné orgányafebruár 1948, Február 1948 aSlovensko.ZborníkzvedeckejkonferencieBratislava 14. – 15. Február, Bratislava: Ústav pamäti národa, s. 240–268.

Dohoda predstaviteľov politických strán združenych v Národnom fronte Čechov a Slovákov o dopolnení a zmenách dohody medzi vládou ČSR a Predsedníctvom SNR z 2. juna 1945 a protokolu o rokovaní z 11. júna 1946 (tretia pražská dohoda) // Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 445–448.

Falťan, S., 1968. Slovenská otázka v Československu. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 351 s.

Gábriš, T. Dejiny práva na Slovensku po roku 1945. URL: https://www. flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KPDPK/Sylaby/Dejiny_prava_na_Slovensku_po_roku_1945.pdf.

Harna, J. (zost.), 1998. Politické programy českého národního socialismu 1897 – 1948. Praha, 292 s.

Hlavová, V., 1994. Postoje tzv. malých strán – Strany Práce a Strany Slobody – k štatoprávnemu postaveniu Slovenska (1946 – 1948), Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945 – 1992), Bratislava: Historický ústav SAV, s. 16–20.

Návrh Demokratickej strany na ústavnú úpravu česko-slovenských vzťahov, Bratislava-Praha 6. februára 1948, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 462–468.

Návrh Komunistickej strany Slovenska a Komunistickej strany Československa na ústavnú úpravu pomeru Čechov a Slovákov, Praha-Bratislava, 6. februára 1948, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 455–461.

Návrh Strany slobody na úpravu moci zákonodarnej, vládnej a výkonnej so zreteľom na riešenie otázky pomeru Čechov a Slovákov, Bratislava-Praha 6. februára 1948, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 469–474.

Pehr, M., 2008. Slovensko a české politické strany v čase Třetí republiky, Február 1948 a Slovensko. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 14. – 15. Február, Bratislava: Ústav pamäti národa, s. 311–325.

Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, Košický vládny program (5. apríla 1945), Dokumenty slovenskej narodnej identity a štatnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 407–409.

Prokš, P. (zost.), 1999. Politické programy Československé a české sociálně demokratické strany dělnické 1878 – 1948, Praha, 283 s.

Rudé právo, 12. 5. 1946, s. 1.

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s.

Skácel, M., 1947. Předpoklady dorozumĕní mezi Čechya Slováky, Nové průdy, roč. III, 8. Aprila 1947, č. 9–10.

Šmíd, M., 2009. Ústavní výbor Národního shromáždĕní a sbor znalcú jako tvûrci Ústavy z roku 1948, Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University, URL: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/Smid_Martin__1243_.pdf.

Ústavní zákon ze dne 9. května 1948, URL: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html.

Вовканич, І., 2000. Чехословаччина в 1945 – 1948 роках. Нариси перехідного періоду, Ужгород: Видавництво В.Падяка, 350 с.

Дзюбко, І., 1966. Розв’язання національного питання в Чехословаччині – закономірність будівництва соціалізму, Київ: Наукова думка, 332 с.

Марьина, В., 2005. Через «народную демократию» к социализму. 1945 – 1948 гг., Чехия и Словакия в XX веке: [Очерки истории], в 2-х кн., кн. 2., М.: Наука, с. 6–88.

Марьина, В., 2014. Реабилитация Г. Гусака и возрождение идеи федерализации Чехословакии, Инакомыслие в условиях «реального социализма». Поиски новой государственности (конец 60-х – 80-е гг. XX в.). М.: Институт славяноведения РАН, с. 253–276.

Пугач, Е., 1995. Характер решения словацкого вопроса в условиях тоталитарных режимов, Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной Европы (20 – 80-е годы ХХ века), т. 2., Харьков, с. 102–111.

Пугач, Є., 2013. Чехо-Словацька федерація як можливість встановлення рівних прав словаків і чехів у єдиній державі (спроба реалізації та її доля), Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Серія «Історія», Вип. 47, №1087, с. 212–234.

Шніцер, І., 2017. Три Празькі угоди як спроби вирішення словацького питання в Чехословацькій республіці (1945 – 1946 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, Вип. 1 (36), с. 85–89.

Щербакова, Ю., 2006.Чехи и словаки: Вместе и врозь (Опыт новой государственности): Аналит. обзор, М., 48 с.

References

Barnovský, M., 1994. Koncepcie a varianty začlenenia a štátoprávneho postavenia Slovenska (1944 – 1948), Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945 – 1992), Bratislava: Historický ústav SAV, s. 515. (in Slovak).

Beňa, J., 2008. Slovenské národné orgány a február 1948, Február 1948 a Slovensko. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 14. – 15. Február, Bratislava: Ústav pamäti národa, s. 240–268. (in Slovak).

Dohoda predstaviteľov politických strán združenych v Národnom fronte Čechov a Slovákov o dopolnení a zmenách dohody medzi vládou ČSR a Predsedníctvom SNR z 2. juna 1945 a protokolu o rokovaní z 11. júna 1946 (tretia pražská dohoda) // Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 445–448. (in Slovak).

Dziubko, I., 1966. Rozv’iazannia natsionalnoho pytannia v Chekhoslovachchyni – zakonomirnist budivnytstva sotsializmu [The solution of the national question in Czechoslovakia is a regularity of the construction of socialism], Kyiv: Naukova dumka, 332 s. (in Ukrainian).

Falťan, S., 1968. Slovenská otázka v Československu. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 351 s. (in Slovak).

Gábriš, T. Dejiny práva na Slovensku po roku 1945, URL: https://www. flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KPDPK/Sylaby/Dejiny_prava_na_Slovensku_po_roku_1945.pdf. (in Slovak).

Harna, J. (zost.), 1998. Politické programy českého národního socialismu 1897 – 1948. Praha, 292 s. (in Czech).

Hlavová, V., 1994. Postoje tzv. malých strán – Strany Práce a Strany Slobody – k štatoprávnemu postaveniu Slovenska (1946 – 1948), Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945-1992), Bratislava: Historický ústav SAV, s. 16–20. (in Slovak).

Maryna, V., 2005. Cherez «narodnuiu demokratyiu» k sotsyalyzmu. 1945-1948 hh. [Through «people's democracy» to socialism. 1945-1948], Chekhyia y Slovakyia v XX veke: [Ocherky ystoryy],v 2-kh kn., kn. 2., M.: Nauka, s. 6–88. (in Russian).

Maryna, V., 2014. Reabylytatsyia H.Husaka y vozrozhdenye ydey federalyzatsyy Chekhoslovakyy [Rehabilitation of G. Husak and the revival of the idea of federalization of Czechoslovakia], Ynakomыslye v uslovyiakh «realnoho sotsyalyzma». Poysky novoi hosudarstvennosty (konets 60-kh – 80-e hh. XX v.), M.: Ynstytut slavianovedenyia RAN, s. 253–276. (in Russian).

Návrh Demokratickej strany na ústavnú úpravu česko-slovenských vzťahov, Bratislava-Praha 6. februára 1948, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 462–468. (in Slovak).

Návrh Komunistickej strany Slovenska a Komunistickej strany Československa na ústavnú úpravu pomeru Čechov a Slovákov, Praha-Bratislava, 6. februára 1948, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 455–461. (in Slovak).

Návrh Strany slobody na úpravu moci zákonodarnej, vládnej a výkonnej so zreteľom na riešenie otázky pomeru Čechov a Slovákov, Bratislava-Praha 6. februára 1948, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 469–474. (in Slovak).

Pehr, M., 2008. Slovensko a české politické strany v čase Třetí republiky, Február 1948 a Slovensko. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 14. – 15. Február, Bratislava: Ústav pamäti národa, s. 311–325. (in Slovak).

Program vlády Národného frontu Čechov a Slovákov, Košický vládny program (5. apríla 1945), Dokumenty slovenskej narodnej identity a štatnosti, Bratislava, 1998, Zv. ІI, s. 407–409. (in Slovak).

Prokš, P. (zost.), 1999. Politické programy Československé a české sociálně demokratické strany dělnické 1878 – 1948, Praha, 283 s. (in Czech).

Puhach, Ye., 1995. Kharakter reshenyia slovatskoho voprosa v uslovyiakh totalytarnыkh rezhymov [The nature of the solution of the Slovak question in the conditions of totalitarian regimes], Totalytaryzm y antytotalytarnыe dvyzhenyia v Bolharyy, SSSR y druhykh stranakh Vostochnoi Evropы (20 – 80-e hodы KhKh veka), t. 2., Kharkov, s. 102–111. (in Russian).

Puhach, Ye., 2013. Chekho-Slovatska federatsiia yak mozhlyvist vstanovlennia rivnykh prav slovakiv i chekhiv u yedynii derzhavi (sproba realizatsii ta yii dolia) [The Czecho-Slovak Federation as an opportunity to establish equal rights of Slovaks and Czechs in a single state (attempted implementation and its fate)], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina, Seriia «Istoriia», Vyp. 47, №1087, s. 212–234. (in Ukrainian).

Rudé právo, 12. 5. 1946, s. 1.(in Czech).

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s. (in Czech).

Shcherbakova, Yu., 2006. Chekhy y slovaky: Vmeste y vroz (Opыt novoi hosudarstvennosty) [Czechs and Slovaks: Together and Apart (Experience of New Statehood)], M., 48 s. (in Russian).

Shnitser, I., 2017. Try Prazki uhody yak sproby vyrishennia slovatskoho pytannia v Chekhoslovatskii respublitsi (1945 – 1946 rr.) [The three Prague Agreements as the attempts to solve the Slovak issue in Czechoslovak Republic (1945 – 1946)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, Vyp. 1 (36), s. 85–89. (in Ukrainian).

Skácel, M., 1947. Předpoklady dorozumĕní mezi Čechy a Slováky, Nové průdy, roč. III, 8. Aprila 1947, č. 9-10. (in Czech).

Šmíd, M., 2009. Ústavní výbor Národního shromáždĕní a sbor znalcú jako tvûrci Ústavy z roku 1948, Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. Edition, Brno: Masaryk University, URL: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/tvorba_prava/Smid_Martin__1243_.pdf. (in Czech).

Ústavní zákon ze dne 9. května 1948, URL: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html. (in Czech).

Vovkanych, I., 2000. Chekhoslovachchyna v 1945 – 1948 rokakh. Narysy perekhidnoho periodu [Czechoslovakia in 1945 – 1948. Essays of the transition period], Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padiaka, 350 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Всесвітня історія