ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ В УГОРЩИНІ (КІНЕЦЬ 1950-Х – 1960-І РОКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267357

Ключові слова:

економічні реформи, Новий економічний механізм, Угорщина, УСРП

Анотація

Стаття присвячена характеристиці економічних реформ в Угорській Народній Республіці, проведених наприкінці 1950-х у 1960-х роках представниками реформаторського крила Угорської соціалістичної робітничої партії (УСРП) під керівництвом Я. Кадара. Зокрема, відзначено, що найбільшим досягненням правлячого комуністичного режиму була економічна реформа, головні положення якої вступили в дію 1 січня 1968 р., отримавши назву Новий економічний механізм. Реформа передбачала перехід від централізованої директивно-планової системи до індикативної, тобто паралельно з діючою соціалістичною плановою економікою впроваджувалися елементи ринкових відносин. У дослідженні зауважено, що ліберальні перетворення в Угорщині стали результатом проведення Я. Кадаром політики консолідації та суспільної злагоди після подій 1956 р., і їх метою було насамперед зростання добробуту населення. У розробці важливих реформ брали активну участь як найкращі економісти Угорщини, так і політичні діячі під головуванням секретаря ЦК УСРП Р. Нєрша (Rezső Nyers), прем’єр-міністра Є. Фока (Jenő Fock), віце-прем’єра Л. Фегера (Lajos Fehér). Підкреслено, що економічні реформи в Угорській Народній Республіці привносили такі зміни як: скасовувалися обов'язкові планові завдання, з’явилися матеріальні стимули, змінилася практика ціноутворення, відбулася лібералізація сільського господарства, зародилося дрібне виробництво при одночасному функціонуванні великих кооперативних господарств. На основі опрацьованого наукового матеріалу підсумовано, що найбільші успіхи були в сільському господарстві. Проте після подій в Чехословаччині у 1968 р. реформування економіки в Угорщині, що руйнувало систему директивного управління, викликало невдоволення як серед комуністичних лідерів країн соціалістичного табору, так і в Кремлі. Також було чимало противників реформ і в Політбюро ЦК УСРП та в партійно-державному апараті, що, зрештою, призвело до згортання Нового економічного механізму у 1972 – 1973 рр. Авторка на основі аналізу фахових вітчизняних та зарубіжних видань відзначає, що недостатньою є кількість наукової літератури з досліджуваної проблематики в сучасній українській історичній науці.

Біографія автора

Іванна Скиба

кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри модерної історії України
та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Az MSZMP KB határozata a gazdaság reformjáról (1966. május), Az 1968–as gazdasági reform [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-a-ketpolusu-vilag-felbomlasaig/a-kadar-rendszer-gazdasaga/az-1968-as-gazdasagi-reform (Last accessed: 10. 07. 2022).

Berend, I., 1988. A magyar gazdasági reform útja, Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 447 old.

Berend, I., 2018. Naplementék (Történelmi korszakvázlatok), Debrecen: Éghajlat Könyvkiadó, 232 old.

Elter, T. Brezsnyev Tökölre parancsolta Kádárt, hogy átadja ultimátumat. [Оnline]. Доступно: https://www.origo.hu/tudomany/20171127-a-szovjet-partvezetes-nem-volt-hajlando-tovabb-turni-a-magyar-gazdasagi-reformkiserletet.html (Last accessed: 22. 07. 2022).

Horbolák, Zs., 2017. Reform és visszarendeződés. A CSKP a magyar gazdasági reformokról 1968–tól a rendszerváltozásig, Doktori értekezés, Győr, 180 old.

Huszár, T., 2003. Kádár. 2. Kötet, Bp.: Kossuth Nyomda, 385 old.

Kornai, J., 1971. Anti-equilibrium. A gazdasági rendszer elméleteiről és a kutatás feladatairól, Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 439 old.

Kornai, J., 1993. A Szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Bp.: HVG Kiadó Rt., 674 old.

Magyar Országos Levéltár, II. Kötet, 1963–1970, 1988. Összeállitotta: Németh Jánosné, Bp., 474 old.

Nyers, R., 1968. Gazdaságpolitikánk és a gazdasági mechanizmus reformja összes példány, Bp.: Kossuth Könyvkiadó, 397 old.

Nyers, R., 2001. Kádár János és a reformok, Rubicon-Aquila, Bp., old. 133–135.

Pap, M., 2015. Kádár demokráciája. Politikai ideológia és társadalmi utópia a Kádár–korszakban, Bp., 173 old.

Pinkasz, A. Nyers Rezső és a balliberális értelmiség. [Оnline]. Доступно: https://merce.hu/2018/06/29/nyers-rezso-es-a-balliberalis-ertelmiseg/ (Last accessed: 22.07. 2022).

Rajner, М., 2010. A Kádár korszak. 1956 – 1989, Magyarország története. 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old.

Tőkés, R., 1998. A kialakult forradalom (Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalom utódlás, 1957–1990), Bp.: Kossuth Kiadó, 471 old.

Varga, Zs., 2018. Az Új Gazdasági mechanizmus elfeledett sikertörténete: a termelőszövetkezeti szektor, Betekintő, 2, old. 68–78.

Verbászi, B., 2004. A rendszer tragédiája. Az 1968-os gazdasági, reform előzményei, beinditása és kudarca, Tudományos Közlemények 11, szeptember, old. 111–121.

Verebics, J., 2018. Az 1968–as mechanizmusreform és gazdasági jogunk átalakulása, Magyar Tudomány 179, №11, old. 1737–1748.

Волотов, О. Опыт венгерских реформ. К 100-летию со дня рождения Яноша Кадара. [Оnline]. Доступно: http://nauka.com/opyt-vengerskih-reform-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-yanosha-kadara (дата звернення: 22. 07. 2022).

Джалилов, Т., Пивоваров Н.Ю., 2021. Экономические реформы в Венгрии и Болгарии и реакция на них в СССР (конец 1950-х – первак половина 1970-х гг), Известия Уральского федерального университета, Серия 2: Гуманитарные науки, Т. 23, № 4, с. 176–193.

Желицки, Б., 2006. Кадаровский контекст советско-венгерских отношений (1957 – 1988), Россия и современный мир, № 1. с. 147–162.

Желицки, Б., 2017. Венгрия новейших времен: Очерки политической истории 1944 – 1994 гг., Москва, 648 с.

Кенде, П., 1984. «Нормализация» Венгрии после 1956 г., Проблемы Восточной Европы. Документы в нашем архиве, № 9–10, с. 112–127.

Кіш, Є., 1998. Суспільно-політична трансформація в Угорщині. 1966 – 1990 рр.: дис. канд. іст. наук: спец.: 07.00.02, Ужгородський національний університет, Ужгород, 199 с.

Мусатов, В., 2016. Янош Кадар: триумф и трагедия. Размышления российского дипломата, Россия и Венгрия на перекрестках европейской истори, Выпуск 2, с. 24–40.

Підлуцький, О. Янош Кадар: творець «гуляш-соціалізму». [Оnline]. Доступно: https://dt.ua/SOCIETY/yanosh_kadar__tvorets_gulyash-sotsializmu.html/ (дата звернення: 22. 07. 2022).

Скиба, І., 2019. Економічна реформа 1968 року в Угорщині, Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці, Конін–Ужгород–Бєльско–Бала–Київ: Посвіт, с. 25–27.

Скиба, І., 2021. Держава і протестантські церкви в Угорщині у 1948 – 1989 рр., Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія: Історія, Випуск 2(45), с. 103–109.

Стыкалин, А. От Венгрии 1956-го к Венгрии 1989 года: метаморфозы исторической памяти нации. [Оnline]. Доступно: https://polit.ru/article/2010/01/27/hungary/ (дата звернення: 17.08. 2022).

Шманько, Г., Кіш, Є., 1998. Передумови політичної трансформації в Угорщині, Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи, Ужгород: «Патент», с.146–150.

Юнгер, М., 2018. Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968 – 1990 рр.): дис. канд. іст. наук: спец.: 07.00.02, Національна Академія Наук України, Інститут історії України, Київ, 236 с.

References

Az MSZMP KB határozata a gazdaság reformjáról (1966. május), Az 1968–as gazdasági reform. [Online]. Dostupno: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-a-ketpolusu-vilag-felbomlasaig/a-kadar-rendszer-gazdasaga/az-1968-as-gazdasagi-reform (Last accessed: 10.07. 2022). (in Hungarian).

Berend, I., 1988. A magyar gazdasági reform útja, Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 447 old. (in Hungarian).

Berend, I., 2018. Naplementék (Történelmi korszakvázlatok), Debrecen: Éghajlat Könyvkiadó, 232 old. (in Hungarian).

Elter, T. Brezsnyev Tökölre parancsolta Kádárt, hogy átadja ultimátumat. [Online]. Dostupno: https://www.origo.hu/tudomany/20171127-a-szovjet-partvezetes-nem-volt-hajlando-tovabb-turni-a-magyar-gazdasagi-reformkiserletet.html (Last accessed: 22. 07. 2022). (in Hungarian).

Horbolák, Zs., 2017. Reform és visszarendeződés. A CSKP a magyar gazdasági reformokról 1968-tól a rendszerváltozásig, Doktori értekezés, Győr, 180 old. (in Hungarian).

Huszár, T., 2003. Kádár. 2. Kötet, Bp.: Kossuth Nyomda, 385 old. (Huszár, T., Kаdаr. 2. Volume). (in Hungarian).

Kornai, J., 1971. Anti-equilibrium. A gazdasági rendszer elméleteiről és a kutatás feladatairól, Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 439 old. (in Hungarian).

Kornai, J., 1993. A Szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Bp.: HVG Kiadó Rt., 674 old. (in Hungarian).

Magyar Országos Levéltár, II. Kötet, 1963 – 1970, 1988. Összeállitotta: Németh Jánosné, Bp., 474 old. (in Hungarian).

Nyers, R., 1968. Gazdaságpolitikánk és a gazdasági mechanizmus reformja összes példány, Bp.: Kossuth Könyvkiadó, 397 old. (in Hungarian).

Nyers, R., 2001. Kádár János és a reformok, Rubicon-Aquila, Bp., old. 133–135.. (in Hungarian).

Pap, M., 2015. Kádár demokráciája. Politikai ideológia és társadalmi utópia a Kádár–korszakban, Bp., 173 old. (in Hungarian).

Pinkasz, A. Nyers Rezső és a balliberális értelmiség. [Online]. Dostupno: https://merce.hu/2018/06/29/nyers-rezso-es-a-balliberalis-ertelmiseg/ (Last accessed: 22.07. 2022). (in Hungarian).

Rajner, М., 2010. A Kádár korszak. 1956 – 1989, Magyarország története. 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old. (in Hungarian).

Tőkés, R., 1998. A kialakult forradalom (Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalom utódlás, 1957 – 1990), Bp.: Kossuth Kiadó, 471 old. (in Hungarian).

Varga, Zs., 2018. Az Új Gazdasági mechanizmus elfeledett sikertörténete: a termelőszövetkezeti szektor, Betekintő, 2, old. 68–78. (in Hungarian).

Verbászi, B., 2004. A rendszer tragédiája. Az 1968-os gazdasági, reform előzményei, beinditása és kudarca, Tudományos Közlemények 11, szeptember, old. 111–121. (in Hungarian).

Verebics, J., 2018. Az 1968–as mechanizmusreform és gazdasági jogunk átalakulása, Magyar Tudomány 179, №11, old. 1737–1748. (in Hungarian).

Volotov, O., 2013. Opyt vengerskih reform. K 100-letiju so dnja rozhdenija Janosha Kadara [The experience of the Hungarian reforms. To the 100th anniversary of the birth of Janos Kadar]. [Online]. Dostupno: http://nauka.com/opyt-vengerskih-reform-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-yanosha-kadara. (data zvernennja: 22.05. 2019). (in Russian).

Dzhalilov, T., 2021. Pivovarov N.Ju. Jekonomicheskie reformy v Vengrii i Bolgarii i reakcіja na nih v SSSR (konec 1950-h – pervak polovina 1970-h gg). [Economic reforms in Hungary and Bulgaria and the reaction to them in the USSR (late 1950s - first half of the 1970s)], Izvestija Ural'skogo federal'nogo universiteta, Serija 2: Gumanitarnye nauki, T. 23, № 4, s. 176–193. (in Russian).

Zhelicki, B., 2006. Kadarovskij kontekst sovetsko-vengerskih otnoshenij (1957 – 1988) [Kadar's Context of Soviet-Hungarian Relations (1957–1988)], Rossija i sovremennyj mir, №1. s. 147–162. (in Russian).

Zhelicki, B., 2017. Vengrija novejshih vremen: Ocherki politicheskoj istorii 1944 – 1994 gg. [Modern Hungary: Essays in Political History 1944 – 1994], Moskva, 648 s. (in Russian).

Kende, P., 1984. «Normalizacija» Vengrii posle 1956 g., ["Normalization" of Hungary after 1956] Problemy Vostochnoj Evropy. Dokumenty v nashem arhive, № 9-10, s. 112–127. (in Russian).

Kish, Ye., 1998. Suspil`no-polity`chna transformaciya v Ugorshhy`ni. 1966 – 1990 rr. [Socio-political transformation in Hungary. 1966-1990: thesis]: dy`s. kand. ist. nauk: specz.: 07.00.02, Uzhgorods`ky`j nacional`ny`j universy`tet, Uzhgorod, 199 s. (in Ukrainian).

Musatov, V., 2016. Janosh Kadar: triumf i tragedija. Razmyshlenija rossijskogo diplomata, Rossija i Vengrija na perekrestkah evropejskoj istorii [Janosh Kadar: Triumph and Tragedy. Reflections of a Russian diplomat, Russia and Hungary at the crossroads of European history], Vypusk 2, Stavropol', s. 24–40. (in Russian).

Pidluczkyj, O., Yanosh Kadar: tvorecz «gulyash-socializmu». [Janosh Kadar: the creator of "goulash socialism"]. [Online]. Dostupno: https://dt.ua/SOCIETY/yanosh_kadar__tvorets_gulyash-sotsializmu.html/ (data zvernennya: 22. 07. 2022). (in Ukrainian).

Skyba, I., 2019. Ekonomichna reforma 1968 roku v Ugorshhy`ni [Economic reform of 1968 in Hungary], Rozvy`tok suchasnoyi osvity` i nauky`: rezul`taty`, problemy`, perspekty`vy`, Tom VII: Identy`chnist` i svoboda v osviti ta nauci, Konin–Uzhgorod–Byel`sko–Bala–Ky`yiv: Posvit, s. 25–27. (in Ukrainian).

Skyba, I., 2021. Derzhava i protestantski cerkvy v Ugorshhyni u 1948 – 1989 rr. [The state and Protestant Churches in Hungary in 1948 – 1989], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Seriia: Istoriia, Vypusk 2(45), s. 103–109. (in Ukrainian).

Stykalin, A., Ot Vengrii 1956-go k Vengrii 1989 goda: metamorfozy istoricheskoj pamjati nacii. [From Hungary 1956 to Hungary 1989: The Metamorphosis of the Nation's Historical Memory]. [Online]. Dostupno: http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/st18-pr.html (data zvernennja: 16.04. 2019). (in Russian).

Shman`ko, G., Kish, Ye., 1998. Peredumovy` polity`chnoyi transformaciyi v Ugorshhy`ni [Prerequisites of political transformation in Hungary], Doslidzhennya istoriyi social`no-ekonomichnogo rozvy`tku krayin Central`noyi ta Pivdenno-Sxidnoyi Yevropy`: suchasny`j stan, problemy`, perspekty`vy`, Uzhgorod: «Patent», s.146–150. (in Ukrainian).

Yunger, M., 2018. Anty`komunisty`chna opozy`ciya v Ugorshhy`ni (1968 – 1990 rr.) [Anti-Communist Opposition in Hungary (1968-1990)]: dy`s. kand. ist. nauk: specz.: 07.00.02, Nacional`na Akademiya Nauk Ukrayiny`, Insty`tut istoriyi Ukrayiny`, Ky`yiv, 236 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Всесвітня історія