МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МУЗЕОГРАФІЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267402

Ключові слова:

музеографія, музейна пам’ятка, історичне джерело, метод, позитивізм

Анотація

Об’єктом даного дослідження є вітчизняні музейні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Музеографічні тексти розглянуто з точки зору становлення джерелознавчих студій на теренах України. Предмет дослідження зосереджений на принципах та методах атрибуції предметів музейних збірок. Показано, що уведення їх до наукового обігу базувалось на дотриманні принципу історизму та об’єктивності. На підставі аналізу музеографічних текстів було засвідчено в цілому емпіричний підхід до вивчення й оприлюдення колекцій. В якості ключового доказу в статті виділено та описано застосовані музеографами методи – компаративістики (прямого порівняння), й похідні від нього історико-порівняльний та історико-генетичний методи. Показано, що вони базувались на аналізі зовнішніх особливостей артефактів: форми, матеріалу, орнаментації й т.п. Окрему увагу приділено популярному серед позитивістів методу індукції. Його застосування продемонстровано на конкретних прикладах формування висновків щодо походження пам’ятки на підставі зведення кількох різнорідних фактів про неї. Роз’яснено підходи музеографів до систематизації колекцій. Встановлено, що в основу групування колекцій було покладено хронологічний принцип. Під час каталогізації, в межах виділених історичних періодів, предмети розподілялись за формальними ознаками: матеріал, категорія предмету. Більш складна класифікація – виділення типів в середині однорідних предметів – базувалася на комплексному аналізі технічних особливостей пам’ятки. Автори дійшли висновку, що вітчизняні музеографічні публікації другої половини ХІХ – початку ХХ ст. унаочнювали позитивістські підходи історичних досліджень. Завдяки цьому до наукового обігу було введено значну кількість першоджерел з історії України від найдавніших часів і до початку ХХ ст. У підсумку було зроблено висновок щодо необхідності критичного ставлення до музеографії тієї доби, в зв’язку із наявними недоліками музейної атрибутивної роботи тогочасних науковців.

Біографії авторів

Наталія Чергік

старший науковий співробітник Національного заповідника «Хортиця»; аспірант Запорізького національного університету, Запоріжжя

Володимир Мільчев

доктор історичних наук, професор; декан історичного факультету Запорізького національного університету, Запоріжжя

Посилання

Список використаних джерел

Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея при Императорской Киевской духовной академии, 1915, выпуск IV–V, Киев: фото-лито-типография С. В. Кульженко, 62 с., L табл.

Арендар, Г., 2013. Булави і перначі з колекції Василя Тарновського: питання атрибуції, Скарбниця української культури: збірник наукових праць, випуск 15, с. 177–182.

Арендар, Г., 1996. Срібний посуд XVII – XVIII ст. з колекції В. В. Тарновського, Скарбниця української культури: Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 100–річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського, випуск 1, Чернігів: Сіверянська думка, с. 34–36.

Богдашина, Е., 2012. Источниковедение истории Украины: вопросы теории, методики, истории. Учебно-методическое пособие, Харьков: издательство Сага, 234 с.

Богдашина, О., 2013. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20-ті рр. XX ст.), Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 560 с.

Великопольська, У., 2008. Теоретичні аспекти джерелознавства у науковій спадщині Мирона Кордуби, Архіви України, № 3–4, с. 84–99.

Голод, Р., 2005. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ ст., Івано-Франківськ: Лілея НВ, 427 c.

Древности Приднепровья. Каменный и бронзовый века. Собрание Б. И и В. Н. Ханенко, 1899, выпуск I, Киев: типография и фотогравюра С. В. Кульженко, 15 с., XII табл.

Древности Приднепровья. Эпоха предшествующая великому переселению народов. Собрание Б. И и В. Н. Ханенко, 1899, выпуск IІ, Киев: фототипия и типография С. В. Кульженко, 44 с., XXXVII табл.

Древности Приднепровья. Эпоха предшествующая великому переселению народов. Часть ІІ. Собрание Б. И и В. Н. Ханенко, 1900, выпуск ІІІ, Киев: типография и фотогравюра С. В. Кульженко, 22 с., LXIII табл.

Древности Приднепровья. Эпоха великого переселения народов. Собрание Б. И и В. Н. Ханенко, 1901, выпуск IV, Киев: фото-типография С. В. Кульженко, 30 с., ХХ табл.

Древности Приднепровья. Эпоха славянская (VI–XIII в.). Собрание Б.И и В. Н. Ханенко, 1902, выпуск V, Киев: фото-типография С. В. Кульженко, 64 с., ХL табл.

Древности Приднепровья побережья Чёрного моря. Собрание Б. И и В. Н. Ханенко, 1907, выпуск VI, Киев: фото-типография С. В. Кульженко, 44 с., ХLІІ табл.

Древности Русские. Кресты и Образки. Собрание Б. И. и В. Н.Ханенко, 1899, выпуск 1, Киев: фототипия и типография С. В. Кульженко, 25 с., табл. І–XVI.

Древности Русские. Кресты и Образки. Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко, 1900, выпуск 2, Киев: фототипия и типография С. В. Кульженко, VI с., 25 с., табл. XVII–XXXII.

Забелин, И., 1878. В чем заключаются основные задачи археологии как самостоятельной науки?, Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года, том 1, Киев: в типографии императорского университета св. Владимира, с. 1–17.

Зайченко, В., 2013. Меморіальні ужиткові і декоративні тканини у зібранні В. В. Тарновського, Скарбниця української культури: збірник наукових праць, випуск 15, с. 191–194.

Зайченко, В., 1996. Тканини з колекції В. В. Тарновського у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського (спроба віднайдення та атрибуції експонатів), Скарбниця української культури: Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 100–річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського, випуск 1, Чернігів: Сіверянська думка, с. 31–33.

Каталог Екатеринославского областного музея имени А. Н. Поля. Археология и этнография, 1910, Екатеринослав: типография губернского правления, 426 с., XVIII табл.

Каталог коллекции древностей А. Н. Поля, в Екатеринославе, 1893, выпуск І, Киев: типография С. В. Кульженко, 218 с., XIV табл.

Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского, с приложением 16-ти таблиц фототипных снимков, 1898, Киев: типография К. Н. Милевского, 90 с., XVI табл.

Калакура, Я., 2004. Українська історіографія: курс лекцій, Київ: Генеза, 496 с.

Калакура Я., 2020. Зміна поколінь істориків як методологічний та світоглядний діалог в українській історіографії (кінець ХІХ – перше двадцятиліття ХХІ ст., Український історичний журнал, № 4, с. 137–154.

Китиченко, Т., 2019. Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.), Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 239 с.

Колесник, І., 2019. Глобальна історія. Історія понять, Київ: НАН України; Інститут історії України, 348 с.

Колесник, І., 2013. Українська історіографія: концептуальна історія, Київ: Інстрпут історії України НАН України, 566 с.

Колесник, І., 2000. Українська історіографія (XVIII – початок XX століття), Kиїв: Генеза, 256 с.

Краткий указатель музея императорского одесского общества истории и древностей, 1916, издание 6-е, дополненное, Одесса: типография Братья Кульберг, 112 с.

Музичко, О., 2020. Процес інституціоналізації історичних досліджень на території Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): дис. ... док. іст. наук: 07.00.06, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 580 с.

Описание коллекции народных писанок. С альбомом из 33 хромолитографированных и 12 черных таблиц (всего 2219 рисунков), 1899, выпуск 1, Москва: поставщик высочайшего двора товарищество скоропечатни А. А. Левенсона, 176 с., XLV табл.

Протоколы заседания съезда, 1878, Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года, том 1, Киев: в типографии императорского университета св. Владимира, с. XVIII–LXXIX.

Рафальський, О., Калакура, Я., Коцур, В., Юрій, М., 2020. Антропологічний код української культури і цивілізації, Київ: ПП Лисенко М. М., книга 1. 432 с.

Рафальський, О., Калакура, Я., Коцур, В., Юрій, М., 2020. Антропологічний код української культури і цивілізації, Київ: ПП Лисенко М. М., книга 2. 533 с.

Ситий, І., 1996. Документальні матеріали в колекції В. В. Тарновського, Скарбниця української культури: Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 100–річчю Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського, випуск 1, Чернігів: Сіверянська думка, с. 46–48.

Стельмах, С., 2000. Теоретичні новації у вітчизняній історіографії другої половини XIX століття, Наукові записки. Історичні науки,том 18, с. 63–69.

Черненко, О., 2007. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (1896 – 1948 рр.), Скарбниця української культури: збірник наукових праць, випуск 9, спецвипуск, 1136 с.

Эварницкий, Д., 1899. Археологическая справка, Исторический вестник. Историко-литературный журнал, том LXXVIII, Санкт-Петербург: типография А. С. Суворина, с. 1302–1304.

Ясь, О., 2012. Ідеї та образи українського романтичного історіописання XIX ст., Академічні й доакадемічні образи української історіографії, Київ: НАН України, Ін-т історії України, с. 193–394.

Ясь, О., 2014. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.), Київ: НАН України, Ін-т історії України, частина 1. 587 с.

Ясь, О., 2018. Предтечі історії ідей в українській і російській історіографії другої половини ХIХ ст. Від ідеалістично-романтичної «палітри суб’єктивності» до позитивістської «скриньки думок», Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями, Київ: Генеза, частина 1. с. 6–11.

Ясь, О., 2019. Предтечі економічної історії в українському історієписанні другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Нариси з соціокультурної історії українського історієписання: субдисциплінарні напрями, Київ: Генеза, частина 2. с. 170–183.

Ясь, О., 2010. Типологічний метод у дослідницьких практиках В. Антоновича, Історіографічні дослідження в Україні, Київ: Ін-т історії України НАН України, випуск 20. С.61–86.

References

Al'bom dostoprimechatel'nostej Cerkovno-arheologicheskogo muzeja pri Imperatorskoj Kievskoj duhovnoj akademii [Album of sights of the Church-Archaeological Museum at the Imperial Kyiv Theological Academy], 1915, vypusk IV–V, Kiev: foto-lito-tipografija S. V. Kul'zhenko, 62 s., L tabl. (in Russian).

Arendar, Gh., 2013. Bulavy i pernachi z kolekciji Vasylja Tarnovsjkogho: pytannja atrybuciji [Maces and feathers from the collection of Vasyl Tarnovsky: the question of attribution], Skarbnycja ukrajinsjkoji kuljtury: zbirnyk naukovykh pracj, vypusk 15, s. 177–182. (in Ukrainian).

Arendar, Gh., 1996. Sribnyj posud XVII – XVIII st. z kolekciji V. V. Tarnovsjkogho, [Silver ware of the XVII – XVIII centuries from the collection of V. V. Tarnovsky], Skarbnycja ukrajinsjkoji kuljtury: Materialy juvilejnoji naukovoji konferenciji, prysvjachenoji 100–richchju Chernighivsjkogho istorychnogho muzeju im. V. V. Tarnovsjkogho, vypusk 1. Chernighiv: Siverjansjka dumka, s. 34–36. (in Ukrainian).

Bogdashina, E., 2012. Istochnikovedenie istorii Ukrainy: voprosy teorii, metodiki, istorii. Uchebno-metodicheskoe posobie [Source study of the history of Ukraine: questions of theory, methodology, history. Teaching aid], Har'kov: izdatel'stvo Saga, 234 s. (in Russian).

Bogdashina, E., 2013. Pozitivizm v istoricheskoj nauke na Ukraine (60-e gg. XІX – 20-e gg. XX vv.) [Positivism in historical science in Ukraine (60s of the XIX – 20s of the XX centuries], Har'kov: HNU imeni V. N. Karazina, 588 s. (in Russian).

Drevnosti Pridneprov'ja. Kamennyj i bronzovyj veka. Sobranie B. I i V. N. Hanenko [Antiquities of the Dnieper region. Stone and Bronze Ages. Collection of B. I. and V. N. Khanenko], 1899, vypusk I, Kiev: tipografija i fotogravjura S. V. Kul'zhenko, 15 s., XII tabl. (in Russian).

Drevnosti Pridneprov'ja. Jepoha predshestvujushhaja velikomu pereseleniju narodov. Sobranie B. I i V. N. Hanenko [Antiquities of the Dnieper region. The era preceding the great migration of peoples. Collection of B. I. and V. N. Khanenko], 1899, vypusk IІ, Kiev: fototipija i tipografija S. V. Kul'zhenko, 44 s., XXXVII tabl. (in Russian).

Drevnosti Pridneprov'ja. Jepoha predshestvujushhaja velikomu pereseleniju narodov. Chast' ІІ. Sobranie B. I. i V. N. Hanenko [Antiquities of the Dnieper region. The era preceding the great migration of peoples. Collection of B. I. and V. N. Khanenko], 1900, vypusk ІІІ, Kiev: tipografija i fotogravjura S. V. Kul'zhenko, 22 s., LXIII tabl. (in Russian).

Drevnosti Pridneprov'ja. Jepoha velikogo pereselenija narodov. Sobranie B. I. i V. N. Hanenko [Antiquities of the Dnieper region. The era of the great migration of peoples. Collection of B. I and V. N. Khanenko], 1901, vypusk IV, Kiev: foto-tipografija S. V. Kul'zhenko, 30 s., ХХ tabl. (in Russian).

Drevnosti Pridneprov'ja. Jepoha slavjanskaja (VI – XIII v.). Sobranie B. I. i V. N. Hanenko [Antiquities of the Dnieper region. Slavic era (VI – XIII centuries). Collection of B. I. and V. N. Khanenko], 1902, vypusk V, Kiev: foto-tipografija S. V. Kul'zhenko, 64 s., ХL tabl. (in Russian).

Drevnosti Pridneprov'ja poberezh'ja Chjornogo morja. Sobranie B. I. i V. N. Hanenko [Antiquities of the Dnieper region of the Black Sea coast. Collection of B. I. and V. N. Khanenko], 1907, vypusk VI, Kiev: foto-tipografija S. V. Kul'zhenko, 44 s., ХLІІ tabl. (in Russian).

Drevnosti Russkie. Kresty i Obrazki. Sobranie B. I. i V. N.Hanenko [Antiquities Russian. Crosses and Icons. Collection of B. I. and V. N. Khanenko], 1899, vypusk 1, Kiev: fototipija i tipografija S. V. Kul'zhenko, 25 s., tabl. І–XVI. (in Russian).

Drevnosti Russkie. Kresty i Obrazki. Sobranie B. I. i V. N. Hanenko [Antiquities Russian. Crosses and Icons. Collection of B. I. and V. N. Khanenko], 1900, vypusk 2, Kiev: fototipija i tipografija S. V. Kul'zhenko, VI s., 25 s., tabl. XVII – XXXII. (in Russian).

Zabelin, I., 1878. V chem zakljuchajutsja osnovnye zadachi arheologii kak samostojatel'noj nauki? [What are the main tasks of archeology as an independent science?], Trudy Tret'ego Arheologicheskogo s"ezda v Rossii, byvshego v Kieve v avguste 1874 goda, tom 1, Kiev: v tipografii imperatorskogo universiteta sv. Vladimira, s. 1–17. (in Russian).

Zajchenko, V., 2013. Memorialjni uzhytkovi i dekoratyvni tkanyny u zibranni V. V. Tarnovsjkogho [Memorial utility and decorative fabrics in the collection of V. V. Tarnovsky], Skarbnycja ukrajinsjkoji kuljtury: zbirnyk naukovykh pracj, vypusk 15, s. 191–194. (in Ukrainian).

Zajchenko, V., 1996. Tkanyny z kolekciji V. V. Tarnovsjkogho u zibranni Chernighivsjkogho istorychnogho muzeju im. V. V. Tarnovsjkogho (sproba vidnajdennja ta atrybuciji eksponativ) [Fabrics from the collection of V. V. Tarnovsky in the collection of the Chernihiv Historical Museum V. V. Tarnovsky (attempt to find and attribute exhibits)], Skarbnycja ukrajinsjkoji kuljtury: Materialy juvilejnoji naukovoji konferenciji, prysvjachenoji 100–richchju Chernighivsjkogho istorychnogho muzeju im. V. V. Tarnovsjkogho, vypusk 1, Chernighiv: Siverjansjka dumka, s. 31–33. (in Ukrainian).

Katalog Ekaterinoslavskogo oblastnogo muzeja imeni A. N. Polja. Arheologija i jetnografija [Catalog of the Yekaterinoslav Regional Museum named after A. N. Pol. Archeology and ethnography], 1910, Ekaterinoslav: tipografija gubernskogo pravlenija, 426 s., XVIII tabl. (in Russian).

Katalog kollekcii drevnostej A. N. Polja, v Ekaterinoslave [Catalog of the collection of antiquities of A. N. Pol, in Yekaterinoslav], 1893, vypusk І, Kiev: tipografija S. V. Kul'zhenko, 218 s., XIV tabl. (in Russian).

Katalog ukrainskih drevnostej kollekcii V. V. Tarnovskogo, s prilozheniem 16-ti tablic fototipnyh snimkov [Catalog of Ukrainian antiquities from the collection of V. V. Tarnovsky, with 16 tables of phototypes attached], 1898, Kiev: tipografija K. N. Milevskogo, 90 s., XVI tabl. (in Russian).

Kalakura, Ya., 2004. Ukrainska istoriohrafiia: kurs lektsii [Ukrainian historiography: a course of lecture], Kyiv: Heneza, 496 s. (in Ukrainian).

Kalakura Ya., 2020. Zmina pokolin istorykiv yak metodolohichnyi ta svitohliadnyi dialoh v ukrainskii istoriohrafii (kinets XX – pershe dvadtsiatylittia XXI st. [The change of generations of historians as a methodological and worldview dialogue in Ukrainian historiography (the end of the 19th - the first twenty years of the 21st century], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, № 4, s. 137–154. (in Ukrainian).

Kytychenko, T., 2019. Rozvytok istorychnoho dzhereloznavstva v Ukraini (1840-vi – 1920-ti rr.) [Development of historical source studies in Ukraine (1840s – 1920s)], Kharkiv: TOV «DISA PLIuS», 239 s. (in Ukrainian).

Kratkij ukazatel' muzeja imperatorskogo odesskogo obshhestva istorii i drevnostej [Brief index of the Museum of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities], 1916, izdanie 6-e, dopolnennoe, Odessa: tipografija Brat'ja Kul'berg, 112 s. (in Russian).

Opisanie kollekcii narodnyh pisanok. S al'bomom iz 33 hromolitografirovannyh i 12 chernyh tablic (vsego 2219 risunkov) [Description of the collection of folk Easter eggs. With an album of 33 chromolithographed and 12 black plates (2219 drawings in total)], 1899, vypusk 1, Moskva: postavshhik vysochajshego dvora tovarishhestvo skoropechatni A. A. Levensona, 176 s., XLV tabl. (in Russian).

Protokoly zasedanija s"ezda [Journals of the meeting of the congress], 1878, Trudy Tret'ego Arheologicheskogo s"ezda v Rossii, byvshego v Kieve v avguste 1874 goda, tom 1, Kiev: v tipografii imperatorskogo universiteta sv. Vladimira, s. XVIII – LXXIX. (in Russian).

Sytyj, I., 1996. Dokumentaljni materialy v kolekciji V. V. Tarnovsjkogho [Documentary materials in the collection of V. V. Tarnovsky], Skarbnycja ukrajinsjkoji kuljtury: Materialy juvilejnoji naukovoji konferenciji, prysvjachenoji 100–richchju Chernighivsjkogho istorychnogho muzeju im. V. V. Tarnovsjkogho, vypusk 1, Chernighiv: Siverjansjka dumka, s. 46–48. (in Ukrainian).

Chernenko, O., 2007. Arkheologhichna kolekcija Chernighivsjkogho istorychnogho muzeju imeni V. V. Tarnovsjkogho (1896 – 1948 rr.) [Archaeological Collection of the Chernihiv Historical Museum named after V.V. Tarnovsky (1896 – 1948)], Skarbnycja ukrajinsjkoji kuljtury: zbirnyk naukovykh pracj, vypusk 9, specvypusk, 1136 s. (in Ukrainian).

Jevarnickij, D., 1899. Arheologicheskaja spravka [Archaeological information], Istoricheskij vestnik. Istoriko-literaturnyj zhurnal, tom LXXVIII, Sankt-Peterburg: tipografija A. S. Suvorina, s. 1302–1304. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни