ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА ЗАКАРПАТТІ ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267635

Ключові слова:

музей, історія музейної справи, музейні товариства, радянська історіографія, сучасна українська історіографія

Анотація

У статті проаналізовано історіографічну спадщину з історії музейної справи на Закарпатті у ХХ ст. Висвітлено історичні умови створення та формування музеїв Закарпаття, розкрито роль музею як суспільного інституту збереження і вивчення культурної спадщини краю. За хронологічним принципом виділено основні етапи дослідження музейництва Закарпаття ХХ століття: дорадянський період (20 і-30-і роки) радянський період (45–80-і роки) та сучасний український період (з 1991 року). Доречно зауважити, що процес історичного розвитку музейного будівництва на Закарпатті забезпечено джерелами первинної інформації нерівномірно як у кількісному, так і у змістовному відношенні. Так, украй обмежені свідчення стосовно етапу зародження і становлення крайового музейництва. Тільки у 20–30-х роках ХХ ст., коли територія Закарпаття перебувала у складі Чехословацької республіки, громадськість все активніше почала проявляла підвищену увагу до національних традицій, історії, культури та мистецтва. Перші спроби створити музей намагалися громадські об’єднання – Музейне товариство ім. Т. Легоцького (1919 р.), товариство «Просвіта» (1920 р.), Крайове музейне товариство (1929 р.), товариство «Руський національний музей» (1930 р.), Етнографічне товариство Підкарпатської Русі (1939 р.). Саме науковці, громадські діячі, краєзнавці, члени культурно-освітніх товариств залишили свої спогади і присвятили свої дослідження музейній справі. Однак, ці дослідження були присвячені переважно окремим музеям. Після встановлення в краї Радянської влади мережа музейних закладів постійно зростала, про що свідчить і великий науковий інтерес до даної проблеми. Крім описових праць з’являються і узагальнюючі. Сплеск зацікавленості до проблеми припадає на 1990-і роки, коли українські історики позбулися ідеологічних обмежень радянської історіографії. Зростає кількість наукових досліджень у різних контекстах музейної справи серед закарпатських вчених. Однак, на сьогодні можна констатувати відсутність комплексної наукової праці, де б розглядалися передумови, етапи становлення та перші кроки розбудови музейної справи на Закарпатті у ХХ ст. Також відсутні і спеціальні історіографічні праці, або історіографічні огляди щодо даної проблеми.

Біографія автора

Вікторія Кузьма

cтарший викладач кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби,

 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаної літератури

Андял, Г. В., 2005. Сторінки історії музею Закарпатському музею народної архітектури та побуту – 35 років, Збірник наукових праць, вип. 1, Ужгород, с. 3–8.

Байрак, Я. М., Федака, П.М., 1986. Закарпатський музей народної архітектури і побуту. Путівник, Ужгород, 130 с.

Божук., Г. В., 1989. З історії утворення етнографічного музею на Закарпатті у дорадянський час, Тези доповідей І-ої народознавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая 17 – 18 листопада 1989 року, Ужгород: Карпати, с.74–80.

Бокшай, Й., 1936. Malirstvi na Podkarpatske Rusi, Podkarpatska Rus. Sbornik hospodarskeho, kulturniho a politickeho poznani Podkarpatske Rusi. – redigoval Dr. Jaroslav Zatloukal. Vidal Klub pratel Podkarpatske Pusi v Bratislave roku 1936. c. 214–217.

Бондар, М., М., Мезенцева, Г. Г., Славін, Л. М., 1959. Нариси музейної справи, К: Видання Київського університету, 191 с.

Варваринец, М. В., 1984. Дороги красных следопытов. Путеводитель по маршрутам экпедиции «Моя Родина - СССР» в Закарпатской области Украинской ССР, Ужгород: Карпаты, 144 с.

Василенко, А. С., 1974. Літопис слави народної. З історії становлення і розвитку народних музеїв України, К: Наукова думка, 189 с.

Василенко, А., Шифман, А., 1983. Пам'ять народу. Музеї України та інтернаціональне виховання трудящих, К: Мистецтво, 133 с.

Вісті Етнографічного товариства Підкарпатської Русі, 1935, ч. 1, Мукачів, с. 1.

Въсти из культурного житя, 1931, Подкарпатска Русь, Ужгород, Рочник VІІІ, Ч. 5–6, с. 132–133.

Вступайте в члени “Руського Національного Музею”, 1930, Подкарпатска Русь, Ужгород, Рочник VІІ, ч. 7–8, с. 174.

Гошовський, В., 1992. Були колись літа... Тиса, Ужгород: Поличка “Карпатського краю”, № 1–2, с. 66–84.

Гудченко, З. С., 1981. Музеї народної архітектури України. Науково-дослідний інститут теорії, історії та перспективних проблем радянської архітектури в м.Києві, К: Будівельник, 120 с.

Децик, Р., 2008. Невичерпна скарбниця людських святинь. Шкільні музеї Закарпатської області, Ужгород: Гражда, 214 с.

Децик, Р. А., Чепа, В. І., 2009. Запрошуємо до музеїв при навчальних закладах Закарпатської області. Карта-каталог, Ужгород: Гражда, 62 с.

Др. Іван Панькевич, Др. Василь Гаджега і перші початки організації наукового руху на Підкарпатській Русі, 1938, Науковий збірник товариства «Просвіта» в Ужгороді. Рочнік ХІІІ-ХІV (за р.1937 – 1938), друкарня О.О. Василіан в Ужгороді, с. 10–13.

Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область, 1969. / Гол.редколегії Бєлоусов В. І., К: Головна редакція української енциклопедії АН УРСР, 652 с.

Из культурного житя Подкарпатскої Русі, 1930, Подкарпатска Русь, Ужгород, Рочник VІІ, ч. 6, с. 123.

Игнаткин, И. А., 1990. Охрана памятников истории и культуры, К: Вища школа, 223 с.

Історія Ужгорода : Історичний нарис / Керівник М. П. Тиводар, Ужгород: Карпати, 1993, 219 с.

Залозецький, В., 1922. Задачѣ консерваторскоѣ працѣ для охороны памяток мистецтва на Подкарпатской Руси, Науковый зборникъ товариства «Просвѣта» въ Ужгородѣ за рік 1922. / Під ред. А. Волошина, др. В. Гаджеги, др. И. Панькевича, и др. В. Бирчака, Ужгород: Книгопечатня акційного товариства «УНІО», Річник І, с. 112–123.

Залозецький, В., 1923. Нацѣональный Музей в Ужгородѣ, Русинъ. Чтоденна газета. Роч. ІІ, Чис. 24, Въ Ужгородъ, 14. (1/ІІІ.) марта 1923, с.1–2.

Законодавство про пам’ятники історії та культури, 1970 / під ред. О. Н. Якименка, К: Видавництво політичної літератури України, 464 с.

Закарпатський державний краєзнавчий музей, 1958, Короткий путівник, Ужгород, 61 с.

Закарпатський краєзнавчий музей, 1968, Путівник українською та угорською мовами, Ужгород, 92 с.

Закарпатский краеведческий музей, 1972, Путеводитель, Ужгород: Карпаты, 70 с.

Закарпатський краєзнавчий музей, 2004, Путівник. /укладачі П. Федака, В. Шеба, Ужгород: Два кольори, 47 с.

Закарпатський краєзнавчий музей, 2006, Путівник. /укладачі П. Федака, В. Шеба, Ужгород: Два кольори, ПП Басараб, Наш рідний край, Карпати, 46 с.

Закарпатський музей народної архітектури і побуту, 2012. Путівник / під редак. Федака П. М., Байрак Я. М., Ужгород: Аутдор Шарк, 122 с.

Закарпатський художній музей, 1973. / упоряд. Чернега-Балла О. М., Сташко Ю. Ю., К.: Вид-во Мистецтво, 104 с.

Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая 70 років, 2004. Фотоальбом./ статті: Л. Біксей, О. Приходько, Г. Рижова, Ужгород: ПП Шарк, ілюст., 223 с.

Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая, 2016. Альбом./ за заг.ред. Ерфана Ф. П., Ужгород: ТДВ Патент, 222 с.

Закарпатський музей народної архітектури і побуту, 1972. Путівник по музею в Ужгороді, Ужгород: Карпати, 48 с.

Закарпатський музей народної архітектури і побуту, 1981. Путівник, Ужгород: Карпати, 48 с.

Керецман, Н., 1996. Краєзнавча діяльність «Просвіти» на Закарпатті, Науковий збірник Товариства «Просвіта» в Ужгороді. Річник І (ХV), Ужгород: Закарпатське крайове товариство «Просвіта», с. 53–58.

Кобаль, Й., 1998. З історії пам’яткоохоронної справи на Закарпатті у 20-30-ті роки ХХ століття (Діяльність Йосипа Янковича), Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. Вип. ІІІ, Ужгород: Патент, с. 34–36.

Кобаль, Й., 1990. Бібліографічний покажчик праць Тиводара Легоцького (1830 – 1915), Ужгород, 73 с.

Кобаль, Й., 1995. Тиводар Легоцький: сторінки життя і діяльності, Проблеми археології Східних Карпат. Ужгород, с. 5–15.

Кобаль, Й., 2003. Ужгород відомий та невідомий, Львів: Світ, 105 с.

Латко, І. С., 1989. Історико-краєзнавча робота Закарпатської обласної організації українського товариства охорони пам’яток історії і культури, Тези доповідей І-ої народознавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая 17 – 18 листопада 1989 року, Ужгород: Карпати, с. 94–98.

Ліхтей, І., 1995. Музей товариства “Просвіта”, Календар “Просвіти” на 1995 рік. Ужгород, с. 66–69.

Ліхтей, І., 2002. 100-річчя з дня народження Івана Гавриловича Коломійця, історика (1903 – 1962), Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік. Рекомендаційний бібліографічний посібник, Ужгород: Видавництво В. Падяка, с. 116–119.

Людвіг Філіп: біобібліогр. покажч., 2004. /уклад. Л. О. Мельник; наук. ред. П. М. Федака; відп. за вип. В. С. Шеба; післямова П. М. Федаки, Ужгород: ТОВ ВЕТА-Закарпаття, 88 с.

Мазюта, М., 1961. Перший колгоспний музей на Закарпатті, З досвіду роботи музеїв УРСР. Випуск 2, К: Державне видавництво політичної літератури УРСР, с. 43–50.

Манайловъ, Федоръ., 1936. Изобразительное искусство на Подкарпатской Руси, Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936, Ужгородъ, с. 144–146.

Мезенцева, Г., 1980. Музеєзнавство. На матеріалах музеїв Української РСР, К: Вища школа, 120 с.

Мезенцева, Г., Г. 1959. Музеи Украины, К: Издательство Киевского университета, 176 с.

Михайлович, П., 1995. Скарбниця народної мудрості і краси, Календар “Просвіти” на 1995 рік, Ужгород, с.109–112.

Мистецтво Закарпаття. Каталог творів із фондів музею, 2005. / стаття Біксей Л. Серія: Каталог колекції Закарпатського обласного музею ім. Й. Бокшая. Книга 1, Ужгород: ПП Шарк, 198 с.

Омельченко, Ю. А., 1981. Шкільні музеї, К: «Радянська школа», 128 с.

Ужгородський музей атеїзму, 1985. Путівник українською та російською мовами, Ужгород: Карпати, 62 с.

П.: Із життя культурного Подкарпатскої Руси, 1928, Подкарпатска Русь, Ужгород, Рочник V, Ч. 8–9, с. 199.

П: Наш національний музей, 1928, Подкарпатська Русь. Число 4, Апръль, Рочник V, «Педагогичне Товариство Подкарпатской Руси» в Ужгородъ, с. 78–81.

Павло Федака. Бібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження, 2015. /уклад. П. М. Федака, Б. В. Досяк, Ужгород: Карпати, 496 с.: іл.

Пагиря, В. 1990. З життя і творчості Теодора Легоцького, Тези народознавчої науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Тивадара Легоцького 26–27 жовтня 1990 р., Мукачево, с. 3–4.

Палинчак, В. В., 2014. Етапи розвитку музейної справи на Закарпаття у першій половині ХХ ст., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 1 (32), Ужгород: Вид-во УжНУ, с. 18–24.

Панкулич, В. В., 2014. Розвиток музейництва Ужгорода в 1920 – 1940-х роках, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 1(32), Ужгород: Вид-во УжНУ, с. 40–50.

Подорож музеями Закарпаття [Образотворче видання]: книга – фотоальбом, 2014 / гол. ред. Оксана Головчук, Мукачево: Видавнича студія ZORIANa , 80 с.

Поланчин, Ф., 2003. Відкриття в Ужгороді меморіального музею Президента Карпатської України о.Монс. Августина Волошина, Календар “Просвіти” на 2003 рік, Ужгород, с. 76–78.

Посисень, Г., 1993. Палаюча глина минувшини (Про Етнографічне Товариство Підкарпатської Русі), Тиса. Культурно-християнський журнал, Ужгород, №1-2, с. 120–125.

Русин, В., 2000. Листи Івана Раковського у фондах Закарпатського краєзнавчого музею, Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею, Вип. ІV, Ужгород: Патент, с. 55–59.

Скарби Закарпатського краєзнавчого музею. Transcarpathian local lore museum treasures, 2015. / упор. В. Шеба, Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 119 с.: іл.

Скрипник, Г., 1989. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток, К: Наукова думка, 304 с.

Соломон, Й. М., 1989. Робота Закарпатської обласної організації українського товариства охорони пам’яток історії та культури щодо збереження і пропаганди історико-культурної спадщини, Тези доповідей І-ої народознавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая 17–18 листопада 1989 року, Ужгород: Карпати, с. 34–40.

Стрипський, Г. 1919. Пару словъ о музеяхъ, Мѣсяцословъ, Унгваръ, с. 49–53.

Стряпко, І., 2012. Товариство «Просвіта» в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1920 – 1939). Монографія. серія «Studia Regionalistika» №5 НДІ політичної регіоналістики; ДВНЗ Ужгородський національний університет, Ужгород: Інфомаційно-видавничий центр ЗІППО, 328 с.

Терський, С., Савченко, О., 2020. Історія музейної справи та охорони культурної спадщини в Україні. Навчальний посібник, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 257 с.

Троян, М. В., 1982. Мукачевский замок. Историко-краеведческий очерк, Ужгород: Карпати, 56 с.

Ужгородський музей атеїзму, 1985. Путівник українською та російською мовами, Ужгород: Карпати, 62 с.

Федака, П., 1991. Нарис історії товариства «Просвіта» Карпатської Русі – України (1920 – 1939), Ужгород, 51 с.

Федака, П., 1999. Пам’ятки Замкової гори, Ужгород, 156 с.

Федака, П., 1992. Правда про Народний дім товариства «Просвіта». Закарпатське крайове т-во «Просвіта», Ужгород, 23 с.

Федака, П. М., 2008. Народний дім «Просвіти» в Ужгороді, Ужгород: Гражда, 120 с.

Федака, П., 1995. Товариство “Просвіта” і національно-культурне відродження Закарпаття, Календар “Просвіти” на 1995 рік, Ужгород, с. 25–34.

Федака, П., Шеба, В., 2004. Закарпатський краєзнавчий музей. Путівник, Ужгород, 122 с.

Федака, П. 2001. Син Срібної землі. До 50-річчя від дня народження Василя Тегзи, Календар “Просвіти” на 2001 рік, Ужгород, с. 43–44.

Філіп, Л., 2010. З історії Закарпатського краєзнавчого музею, Вісті тижня–центр, № 22 (247), 12 червня, с. 3.

Фолтін, В. Т., Манайло, І. Ф., 1986. Меморіальний музей народного художника УРСР Ф. Ф. Манайла. Путівник, Ужгород: Карпати, 63 с.

Художественный музей, Ужгород. Путеводитель, Ужгород, 1978, 159 с.

Шифман, А., Явтоушенко, І., 1975. Створення та організація роботи громадських музеїв В. І. Леніна. Методичні рекомендації. Міністерство культури української РСР, державний історичний музей УРСР, К., 20 с.

Шмельов, В., 1983. Этнографические музеи под открытым небом. Очерки истории возникновения и развития, К.: Наукова думка, 117 с.

References

Andial, H. V., 2005. Storinky istorii muzeiu Zakarpatskomu muzeiu narodnoi arkhitektury ta pobutu – 35 rokiv [Pages of the history of the Museum of Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life – 35 years], Zbirnyk naukovykh prats, vyp. 1, Uzhhorod, s. 3–8. (in Ukrainian).

Bairak, Ya. M., Fedaka, P.M., 1986. Zakarpatskyi muzei narodnoi arkhitektury i pobutu [Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life], Putivnyk, Uzhhorod, 130 s. (in Ukrainian).

Bozhuk., H. V., 1989. Z istorii utvorennia etnohrafichnoho muzeiu na Zakarpatti u doradianskyi chas [From the history of the formation of an ethnographic museum in Transcarpathia in pre -Soviet times], Tezy dopovidei I-oi narodoznavchoi konferentsii, prysviachenoi 200-richchiu vid dnia narodzhennia Mykhaila Luchkaia 17–18 lystopada 1989 roku, Uzhhorod: Karpaty, s.74–80. (in Ukrainian).

Bokshai, Y., 1936. Malirstvi na Podkarpatske Rusi, Podkarpatska Rus. Sbornik hospodarskeho, kulturniho a politickeho poznani Podkarpatske Rusi. – redigoval Dr. Jaroslav Zatloukal. Vidal Klub pratel Podkarpatske Pusi v Bratislave roku 1936, c. 214–217. (in Czech).

Bondar, M., M., Mezentseva, H. H., Slavin, L. M., 1959. Narysy muzeinoi spravy [Essays on museum business.], K: Vydannia Kyivskoho universytetu, 191 s. (in Ukrainian).

Varvarinec, M. V., 1984. Dorogi krasnyh sledopytov [Roads of red trails]. Putevoditel po marshrutam ekpedicii «Moya Rodina - SSSR» v Zakarpatskoj oblasti Ukrainskoj SSR, Uzhgorod: Karpaty, 144 s. (in Russian).

Vasylenko, A. S., 1974. Litopys slavy narodnoi. Z istorii stanovlennia i rozvytku narodnykh muzeiv Ukrainy [The chronicle of the glory of the people. From the history of formation and development of folk museums of Ukraine], K: Naukova dumka, 189 s. (in Ukrainian).

Vasylenko, A., Shyfman, A., 1983. Pamiat narodu. Muzei Ukrainy ta internatsionalne vykhovannia trudiashchykh [The memory of the people. Museums of Ukraine and international education of workers], K: Mystetstvo, 133 s. (in Ukrainian).

Visti Etnohrafichnoho tovarystva Pidkarpatskoi Rusi, 1935, Ch.1, Mukachiv, s.1. (in Ukrainian).

Vesty yz kulturnoho zhytia, Podkarpatska Rus, 1931, Uzhhorod, Rochnyk VIII, Ch. 5–6, s. 132–133. (in Ukrainian).

Vstupaite v chleny “Ruskoho Natsionalnoho Muzeiu” [Enter the members of the Russian National Museum], 1930. Podkarpatska Rus, Uzhhorod, Rochnyk VII, Ch. 7–8, s.174. (in Ukrainian).

Hoshovskyi, V., 1992. Buly kolys lita... [There were once summer …], Tysa, Uzhhorod: Polychka “Karpatskoho kraiu”, № 1–2, s. 66–84. (in Ukrainian).

Hudchenko, Z. S., 1981. Muzei narodnoi arkhitektury Ukrainy [Museums of Folk Architecture of Ukraine], Naukovo-doslidnyi instytut teorii, istorii ta perspektyvnykh problem radianskoi arkhitektury v m. Kyievi, K: Budivelnyk, 120 s. (in Ukrainian).

Detsyk, R., 2008. Nevycherpna skarbnytsia liudskykh sviatyn. Shkilni muzei Zakarpatskoi oblasti [An inexhaustible treasure trove of human shrines. School museums of Transcarpathian region], Uzhhorod: Hrazhda, 214 s. (in Ukrainian).

Detsyk, R. A., Chepa, V. I., 2009. Zaproshuiemo do muzeiv pry navchalnykh zakladakh Zakarpatskoi oblasti [We invite you to museums at educational institutions of Transcarpathian region], Karta-kataloh, Uzhhorod: Hrazhda, 62 s. (in Ukrainian).

Dr. Ivan Pankevych, Dr. Vasyl Hadzheha i pershi pochatky orhanizatsii naukovoho rukhu na Pidkarpatskii Rusi [Dr. Ivan Pankevich, Dr. Vasyl Gadzhega and the first beginnings of organizing a scientific movement in Subcarpathian Rus], 1938. Naukovyi zbirnyk tovarystva «Prosvita» v Uzhhorodi. Rochnik ХIII–ХIV (za r.1937 – 1938), drukarnia O. O. Vasylian v Uzhhorodi, s. 10–13. (in Ukrainian).

Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR. Zakarpatska oblast [History of cities and villages of the Ukrainian SSR. Transcarpathian region], 1969. / Hol.redkolehii Bielousov V. I. K: Holovna redaktsiia ukrainskoi entsyklopedii AN URSR, 652 s. (in Ukrainian).

Yz kulturnoho zhytia Podkarpatskoi Rusi [From the cultural life of Subcarpathian Rus], 1930, Podkarpatska Rus, Uzhhorod, Rochnyk VII, Ch. 6, s. 123. (in Ukrainian).

Ignatkin, I. A., 1990. Ohrana pamyatnikov istorii i kultury, K: Visha shkola, 223 s. (in Russian).

Zalozec'kij, V., 1922. Zadachi konservatorskoj praci dlja ohorony pamjatok mistectva na Podkarpatskoj Rusi [Tasks of conservative works for the protection of art monuments in Subcarpathian Rus], Naukovyj zbornik tovaristva «Prosvita» v Uzhgorode za rіk 1922. / Pіd red. A. Voloshina, dr. V. Gadzhegi, dr. I. Pan'kevicha, i dr. V. Birchaka. Uzhgorod: Knigopechatnja akcіjnogo tovaristva «UNІO», Rіchnik І, s. 112–123. (in Ukrainian).

Zalozec'kij, V., 1923. Nacional'nyj Muzej v Uzhgorode [National Museum in Uzhgorod], Rusin. Chtodenna gazeta. Roch. ІІ, Chis. 24, V Uzhgorode, 14. (1/ІІІ.) marta 1923, s. 1–2. (in Ukrainian).

Zakonodavstvo pro pamiatnyky istorii ta kultury, 1970 [History and Cultural Monuments Legislation] / pid red. O. N. Yakymenka. K: Vydavnytstvo politychnoi literatury Ukrainy, 464 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi derzhavnyi kraieznavchyi muzei [Transcarpathian State Museum], 1958. Korotkyi putivnyk, Uzhhorod, 61 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi kraieznavchyi muzei. 1968. Putivnyk ukrainskoiu ta uhorskoiu movamy, Uzhhorod, 92 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskij kraevedcheskij muzej [Transcarpathian Museum], 1972. Putevoditel, Uzhgorod: Karpaty, 70 s. (in Russian).

Zakarpaatskyi kraieznavchyi muzei [Transcarpathian Museum], 2004. Putivnyk. / ukladachi P. Fedaka, V. Sheba, Uzhhorod: Dva kolory, 47 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi kraieznavchyi muzei [Transcarpathian Museum], 2006. Putivnyk. / ukladachi P. Fedaka, V. Sheba, Uzhhorod: Dva kolory, PP Basarab, Nash ridnyi krai, Karpaty, 46 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi muzei narodnoi arkhitektury i pobutu [Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life], 2012. Putivnyk / pid redak. Fedaka P. M., Bairak Ya. M., Uzhhorod: Autdor Shark, 122 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi khudozhnii muzei [Transcarpathian Art Museum], 1973. / uporiad. Cherneha-Balla O. M., Stashko Yu. Yu., K.: Vyd-vo Mystetstvo, 104 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi oblasnyi khudozhnii muzei im. Y. Bokshaia 70 rokiv [Transcarpathian Regional Art Museum. J. Bokhaya 70 years], 2004. Fotoalbom / statti: L. Biksei, O. Prykhodko, H. Ryzhova, Uzhhorod: PP Shark, iliust.223 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi oblasnyi khudozhnii muzei imeni Yosypa Bokshaia [Transcarpathian Regional Art Museum. J. Bokhaya], 2016. Albom / za zah.red. Erfana F. P., Uzhhorod: TDV Patent, 222 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi muzei narodnoi arkhitektury i pobutu [Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life], 1972. Putivnyk po muzeiu v Uzhhorodi, Uzhhorod: Karpaty, 48 s. (in Ukrainian).

Zakarpatskyi muzei narodnoi arkhitektury i pobutu [Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life], 1981. Putivnyk, Uzhhorod: Karpaty, 48 s. (in Ukrainian).

Keretsman, N., 1996. Kraieznavcha diialnist «Prosvity» na Zakarpatti. Naukovyi zbirnyk Tovarystva «Prosvita» v Uzhhorodi [Enlightenment local lore in Transcarpathia], Richnyk I (XV), Uzhhorod: Zakarpatske kraiove tovarystvo «Prosvita», s. 53–58. (in Ukrainian).

Kobal, Y., 1998. Z istorii pamiatkookhoronnoi spravy na Zakarpatti u 20-30-ti roky XX stolittia (Diialnist Yosypa Yankovycha) [From the history of the monument in Transcarpathia in the 20-30s of the ХХ century (activity of Joseph Yankovich)] Naukovyi zbirnyk Zakarpatskoho kraieznavchoho muzeiu. Vyp. III, Uzhhorod: Patent, s. 34–36. (in Ukrainian).

Kobal, Y., 1990. Bibliohrafichnyi pokazhchyk prats Tyvodara Lehotskoho (1830 – 1915) [Bibliographic index of Tivodar Legotsky's works (1830 – 1915)], Uzhhorod, 73 s. (in Ukrainian).

Kobal, Y., 1995. Tyvodar Lehotskyi: storinky zhyttia i diialnosti. Problemy arkheolohii Skhidnykh Karpat [Tivodar Legotsky: Pages of Life and Activities], Uzhhorod, s. 5–15. (in Ukrainian).

Kobal, Y., 2003. Uzhhorod vidomyi ta nevidomyi [Uzhgorod is known and unknown], Lviv: Svit, 105 s. (in Ukrainian).

Latko, I. S., 1989. Istoryko-kraieznavcha robota Zakarpatskoi oblasnoi orhanizatsii ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii i kultury [Historical and local work of the Transcarpathian Regional Organization of the Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture], Tezy dopovidei I-oi narodoznavchoi konferentsii, prysviachenoi 200-richchiu vid dnia narodzhennia Mykhaila Luchkaia 17–18 lystopada 1989 roku, Uzhhorod: Karpaty, s. 94–98. (in Ukrainian).

Likhtei, I., 1995. Muzei tovarystva “Prosvita” [The Museum of the Prosvita Society], Kalendar “Prosvity” na 1995 rik, Uzhhorod, s. 66–69. (in Ukrainian).

Likhtei, I., 2002. 100-richchia z dnia narodzhennia Ivana Havrylovycha Kolomiitsia, istoryka (1903 – 1962) [The 100th anniversary of Ivan Gavrilovich Kolomiyts, historian (1903 – 1962).], Kalendar kraieznavchykh pamiatnykh dat na 2003 rik. Rekomendatsiinyi bibliohrafichnyi posibnyk, Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padiaka, s. 116–119. (in Ukrainian).

Liudvih Filip: biobibliohr. Pokazhch [Ludwig Philip: bibliographic index], 2004. /uklad. L. O. Melnyk; nauk. red. P. M. Fedaka; vidp. za vyp. V. S. Sheba; pisliamova P. M. Fedaky, Uzhhorod: TOV VETA-Zakarpattia, 88 s. (in Ukrainian).

Maziuta, M., 1961. Pershyi kolhospnyi muzei na Zakarpatti. Z dosvidu roboty muzeiv URSR [The first collective farm museum in Transcarpathia], Vypusk 2, K: Derzhavne vydavnytstvo politychnoi literatury URSR, s. 43–50. (in Ukrainian).

Manailov, Fedor., 1936. Yzobrazytelnoe yskusstvo na Porkapatskoi Rusy [Fine art in sub -Carpathian Russia], Podkarpatskaia Rus za hodu 1919 – 1936, Uzhhorod, s. 144–146. (in Ukrainian).

Mezentseva, H., 1980. Muzeieznavstvo [Museum Studies], Na materialakh muzeiv Ukrainskoi RSR, K: Vyshcha shkola, 120 s. (in Ukrainian).

Mezenceva, G., G. 1959. Muzei Ukrainy [Museums of Ukraine], K: Izdatelstvo Kievskogo universiteta, 176 s. (in Russian).

Mykhailovych, P., 1995. Skarbnytsia narodnoi mudrosti i krasy [Treasury of folk wisdom and beauty], Kalendar “Prosvity” na 1995 rik, Uzhhorod, s.109–112. (in Ukrainian).

Mystetstvo Zakarpattia [The art of Transcarpathia], Kataloh tvoriv iz fondiv muzeiu. 2005. / stattia Biksei L. Seriia: Kataloh kolektsii Zakarpatskoho oblasnoho muzeiu im. Y. Bokshaia. Knyha 1, Uzhhorod: PP Shark, 198 s. (in Ukrainian).

Omelchenko, Yu. A., 1981. Shkilni muzei [School museums], K: «Radianska shkola», 128 s. (in Ukrainian).

Uzhhorodskyi muzei ateizmu [Uzhgorod Museum of Atheism], 1985. Putivnyk ukrainskoiu ta rosiiskoiu movamy, Uzhhorod: Karpaty, 62 s. (in Ukrainian).

P.: Iz zhyttia kulturnoho Podkarpatskoi Rusy [From the cultural life of Subcarpathian Rus], Podkarpatska Rus, Uzhhorod, 1928. Rochnyk V, Ch. 8–9, s.199. (in Ukrainian).

P: Nash natsionalnyi muzei. [Our National Museum], Podkarpatskoi Rusy v Uzhhorodі, s. 78–81. (in Ukrainian).

Pavlo Fedaka Bibliohrafichnyi pokazhchyk do 70-richchia vid dnia narodzhennia [Pavel Fedak bibliographic index to the 70th anniversary of birth], 2015. / uklad. P. M. Fedaka, B. V. Dosiak, Uzhhorod: Karpaty, 496 s.: il. (in Ukrainian).

Pahyria, V. 1990. Z zhyttia i tvorchosti Teodora Lehotskoho [From Theodore Legotsky's life and work], Tezy narodoznavchoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 160-richchiu vid dnia narodzhennia Tyvadara Lehotskoho 26–27 zhovtnia 1990r., Mukachevo, s. 3–4. (in Ukrainian).

Palynchak, V. V., 2014. Etapy rozvytku muzeinoi spravy na Zakarpattia u pershii polovyni XX st [Stages of development of museum business in Transcarpathia in the first half of the twentieth century], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, vyp. 1 (32), Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU, s.18–24. (in Ukrainian).

Pankulych, V. V., 2014. Rozvytok muzeinytstva Uzhhoroda v 1920 – 1940-kh rokakh [The development of Uzhgorod museum in the 1920s-1940s], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, vyp. 1 (32), Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU, s. 40–50. (in Ukrainian).

Podorozh muzeiamy Zakarpattia [A trip to the museums of Transcarpathia] [Obrazotvorche vydannia]: knyha – fotoalbom, 2014 / hol. red. Oksana Holovchuk, Mukachevo: Vydavnycha studiia ZORIANa, 80 s. (in Ukrainian).

Polanchyn, F., 2003. Vidkryttia v Uzhhorodi memorialnoho muzeiu Prezydenta Karpatskoi Ukrainy o.Mons. Avhustyna Voloshyna [O. Mosa's Augustine Voloshin opening in Uzhgorod Memorial Museum.], Kalendar “Prosvity” na 2003 rik, Uzhhorod, s.76–78. (in Ukrainian).

Posysen, H., 1993. Palaiucha hlyna mynuvshyny (Pro Etnohrafichne Tovarystvo Pidkarpatskoi Rusi) [Burning clay past], Tysa. Kulturno-khrystyianskyi zhurnal, Uzhhorod, 1–2, s. 120–125. (in Ukrainian).

Rusyn, V., 2000. Lysty Ivana Rakovskoho u fondakh Zakarpatskoho kraieznavchoho muzeiu. Naukovyi zbirnyk Zakarpatskoho kraieznavchoho muzeiu [Letters of Ivan Rakovsky in the funds of the Transcarpathian Museum.], Vyp. IV, Uzhhorod: Patent, s. 55–59. (in Ukrainian).

Skarby Zakarpatskoho kraieznavchoho muzeiu [Treasures of the Transcarpathian Museum of Local History], Transcarpathian local lore museum treasures, 2015. / upor. V. Sheba, Uzhhorod: Vydavnytstvo Oleksandry Harkushi, 119 s.: il. (in Ukrainian).

Skrypnyk, H., 1989. Etnohrafichni muzei Ukrainy [Ethnographic museums of Ukraine.], Stanovlennia i rozvytok, K: Naukova dumka, 304 s. (in Ukrainian).

Solomon, Y. M., 1989. Robota Zakarpatskoi oblasnoi orhanizatsii ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury shchodo zberezhennia i propahandy istoryko-kulturnoi spadshchyny [The work of the Transcarpathian Regional Organization of the Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture on the preservation and promotion of historical and cultural heritage], Tezy dopovidei I-oi narodoznavchoi konferentsii, prysviachenoi 200-richchiu vid dnia narodzhennia Mykhaila Luchkaia 17–18 lystopada 1989 roku, Uzhhorod: Karpaty, s. 34–40. (in Ukrainian).

Strips'kij, G. 1919. Paru slov o muzejah [A few words about museums], Mеsjacoslov, Ungvar, s. 49–53. (in Ukrainian).

Striapko, I., 2012. Tovarystvo «Prosvita» v hromadsko-politychnomu ta kulturnomu zhytti Zakarpattia (1920 – 1939) [Prosvita Society in the Public, Political and Cultural Life of Transcarpathia (1920 – 1939)], Monohrafiia. seriia «Studia Regionalistika» NDI politychnoi rehionalistyky; DVNZ Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet, Uzhhorod: Infomatsiino-vydavnychyi tsentr ZIPPO, 328 s. (in Ukrainian).

Terskyi, S., Savchenko, O. 2020. Istoriia muzeinoi spravy ta okhorony kulturnoi spadshchyny v Ukraini [History of museum business and protection of cultural heritage in Ukraine], Navchalnyi posibnyk, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 257 s. (in Ukrainian).

Istoriia Uzhhoroda: Istorychnyi narys [History of Uzhhorod: Historical sketch] / Kerivnyk M. P. Tyvodar, Uzhhorod: Karpaty, 1993, 219 s. (in Ukrainian).

Troyan, M. V., 1982. Mukachevskij zamok [Mukachevsky castle], Istoriko-kraevedcheskij ocherk, Uzhgorod: Karpati, 56 s. (in Russian).

Uzhhorodskyi muzei ateizmu [Uzhgorod Museum of Atheism], 1985. Putivnyk ukrainskoiu ta rosiiskoiu movamy, Uzhhorod: Karpaty, 62 s. (in Ukrainian).

Fedaka, P., 1991. Narys istorii tovarystva «Prosvita» Karpatskoi Rusi – Ukrainy (1920 – 1939) [Essay on the history of the Enlightenment Society of the Carpathian Rus – Ukraine (1920 – 1939)], Uzhhorod, 51 s. (in Ukrainian).

Fedaka, P., 1999. Pamiatky Zamkovoi hory [Monuments of the castle mountain], Uzhhorod, 156 s. (in Ukrainian).

Fedaka, P., 1992. Pravda pro Narodnyi dim tovarystva «Prosvita» [The truth about the People's House of the Prosvita Society], Zakarpatske kraiove t-vo «Prosvita», Uzhhorod, 23 s. (in Ukrainian).

Fedaka, P. M., 2008. Narodnyi dim «Prosvity» v Uzhhorodi [People's House "Prosvita" in Uzhgorod], Uzhhorod: Hrazhda, 120 s. (in Ukrainian).

Fedaka, P., 1995. Tovarystvo “Prosvita” i natsionalno-kulturne vidrodzhennia Zakarpattia [The Prosvita Society and the national-cultural revival of Transcarpathia], Kalendar “Prosvity” na 1995 rik, Uzhhorod, s. 25–34. (in Ukrainian).

Fedaka, P., Sheba, V., 2004. Zakarpatskyi kraieznavchyi muzei [Transcarpathian Museum], Putivnyk, Uzhhorod. 122 s. (in Ukrainian).

Fedaka, P. 2001. Syn Sribnoi zemli. Do 50-richchia vid dnia narodzhennia Vasylia Tehzy [Son of Silver Earth. To the 50th anniversary of Vasyl Tepza's birthday], Kalendar “Prosvity” na 2001 rik, Uzhhorod, s. 43–44. (in Ukrainian).

Filip, L., 2010. Z istorii Zakarpatskoho kraieznavchoho muzeiu [From the history of the Transcarpathian Museum of Local History], Visti tyzhnia–tsentr. 22 (247) 12 chervnia, s. 3. (in Ukrainian).

Foltin, V. T., Manailo, I. F., 1986. Memorialnyi muzei narodnoho khudozhnyka URSR F. F. Manaila [Memorial Museum of the People's Artist of the Ukrainian Soviet Socialist Republic F.F. Manales], Putivnyk, Uzhhorod: Karpaty, 63 s. (in Ukrainian).

Khudozhestvennыi muzei [Art Museum], Uzhhorod. Putevodytel, Uzhhorod, 1978, 159 s. (in Russian).

Shyfman, A., Yavtoushenko, I., 1975. Stvorennia ta orhanizatsiia roboty hromadskykh muzeiv V. I. Lenina [Creation and organization of work of public museums VI Lenin], Metodychni rekomendatsii. Ministerstvo kultury ukrainskoi RSR, derzhavnyi istorychnyi muzei URSR, K., 20 s. (in Ukrainian).

Shmelov, V., 1983. Etnograficheskie muzei pod otkrytym nebom [Ethnographic museums in the open air. Essays on the history of occurrence and development], Ocherki istorii vozniknoveniya i razvitiya, K.: Naukova dumka, 117 s. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни