СПРАВА «ПОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ» 1930-Х РР. В СУЧАСНОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267646

Ключові слова:

Великий терор, історіографія дослідження, «пеовяки», польська національна меншина в УСРР, «Польська організація військова», репресії

Анотація

У даній статті розглядається історіографічний доробок, присвячений переслідуванню осіб польської національності в Українській РСР в рамках справи «Польської організації військової» («ПОВ»). Проблема наукового висвітлення репресій щодо полонії у 30-ті рр. ХХ ст. постала з початку 1990-х рр. Українські, російські та польські вчені намагалися осмислити хід тогочасних події, подолавши залишки старої ангажованості Метою дослідження є історіографічний аналіз процесу і результатів дослідження науковцями справи «ПОВ» 30-х рр. ХХ с. Методи дослідження у статті добиралися відповідно до мети та опиралися на принцип історизму. Представлені вони загальнонауковим методом аналізу і спеціально науковими історико-порівняльним та історико-генетичним методами. Застосування цих методів дозволило послідовно простежити процес формування і розвитку історичних знань з досліджуваної проблематики. Вперше запропоновано періодизацію карально-репресивної політики уряду щодо осіб польської національності у справі «ПОВ» у 30-ті рр. ХХ ст. Встановлено, що українські, польські та російські науковці дослідили причини, форми та наслідки карально-репресивної політики радянського уряду щодо поляків в справі «ПОВ», сформували та опублікували значний джерельний корпус. Події простежено включно до процесів реабілітації засуджених та висвітленням подальшої долі сімей польських заарештованих. Необхідно зазначити суспільну значущість досліджень, адже історики ставлять за мету формування суспільної свідомості засудження сталінських злочинів та неможливості застосування щодо них «політики виправдання». Виокремлено низку завдань, які потребують подальших дослідницьких зусиль науковців різних держав.

Біографія автора

Наталія Радченко

докторка історичних наук, доцентка кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Iwanow, M., 1991. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921 – 1939, Warszawa–Wrocław: Państ. Wydaw. Naukowe, 387 s.

Iwanow, N., 2017. «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Operacja Polska NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 17–40.

Jaworski, K., 1995. Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu – aresztowanie, wyrok i smierć, Kielce: WSP w Kielcach, 219 s.

Kupczak, J.-M., 1994. Polacy na Ukrainie w latach 1921 – 1939, Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 135 s.

Łoziński, М., 2008. Operacja polska. Stalinowska zbrodnia na Polskach w latach 1937 – 1938, Kłodawa; Konin: Drukarnia Braci Wielińskich, 180 s.

Moneta, М., 2020. Śmierć dzieci rewolucji. Jak Stalin rozprawił się z polskimi komunistami? TwojaHistoria.pl. 2020. [Оnline]. Доступно: https://twojahistoria.pl/2020/11/01/smierc-dzieci-rewolucji-jak-stalin-rozprawil-sie-z-polskimi-komunistami/ (data złożenia 03.09.2021).

Ofiary antypolskiego terroru w Związku Sowieckim 1934 – 1938 [Оnline]. Доступно: http://www.ofiaryterroru.pl/ (data złożenia 03.09.2021).

Pietrow, N., 2017. «Operacja polska» 1937 – 1938 na tle mechanizmów Wielkiego Terroru – próba zrozumienia, «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 9–10.

Pietrow, N., 1993. Polska operacja NKWD, Karta: Niezależne pismo historyczne, № 11, Warszawa, s. 24–43.

Polacy na Ukrainie: Zbiór dokumentów. Cz. 1: Lata 1917 – 1939, 2004. Pod red. S. Stępnia i O. Rublowa, T. IV, Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 231 s.

Radziwinowicz, W., 2007. Polaków setkami brać! «Gazeta Wyborcza». 11.08.2007. [Оnline]. Доступно: http://niniwa22.cba.pl/rok_1937_operacja_polska_nkwd.htm (data złożenia 03.09.2021).

Radziwinowicz, W., 2017. «Operacja polska» NKWD – najbardziej krwawy akt Wielkiej Czystki w 1937 roku. «Gazeta Wyborcza». 21.08.2017. [Оnline]. Доступно: https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,22241135,operacja-polska-nkwd-najbardziej-krwawy-akt-wielkiej.html?disableRedirects=true (data złożenia 03.09.2021).

Sommer, T., 2017. To było ludobójstwo popełnione na Polakach, a nie «operacja polska», «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 44–46.

Stroński, H., 1998. Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929 – 1939, Warszawa: Wspólnota Polska, 314 s.

Stroński, Н., 1999. Wielka prowokacja NKWD. Sprawa Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie w latach 1933 – 1938, Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772 – 1999, Warszawa-Londyn: Instytut Studiów Politycznych PAN: Oficyna Wydawnicza Rytm; Лондон: Фонд допомоги Полонії. s. 867–877.

Szarek, J., 2017. Nie mogę o tym pisać ani myśleć, «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 2–3.

Бажан, О., Золотарьов, В., 2019. «Польська операція» НКВС 1937 – 1938 рр. Підготовка наказу № 00485 в Київській та Харківській областях, Краєзнавство, № 3(108), с. 192–204.

Баженов, Л., Репресії проти етнічних поляків Волині-Житомирщини 30-х-початку 50-х рр. ХХ ст. у сучасних наукових і краєзнавчих дослідженнях, Українська полоністика, Вип. 1, с. 37–46. [Оnline]. Доступно: http: //eprints.zu.edu.ua/3631/1/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD% D0%BE%D0%B2.pdf (дата звернення 12.12.2021).

Бривко, М., 2020. Політичні репресії щодо учителів польської мови та літератури Київщини у 1920-х – 1930-х роках, Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації. матер. Міжнар. наук. конф. Харків, 2 жовт. 2020 р,. Т. 2, Харків: МЦНД, с. 85–89. [Оnline]. Доступно: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4852 (дата звернення 10.10.2020).

Бугай, Н., 2006. Народы Украины в «Особой папке Сталина», Москва: Наука, 271 с.

Ващенко, І., 2004. «Справа» польських педагогів Києва 1930 –1931 рр. – маловідома сторінка антипольських репресій 1930-х рр., Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер.: Історія, Вип. 8, с. 299–303.

Влада і Костьол в радянській Україні, 1919 – 1937 рр.: Римо-католицька церква під репресивним тиском тоталітаризму: Документи. 2003, З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, № 2 (21), с. 3–50.

Довбня, О., Репресії проти поляків УСРР/УРСР наприкінці 1920-х – на початку 1950-х рр. у дослідженнях вітчизняних істориків. [Оnline]. Доступно: https://shron1.chtyvo.org.ua/Dovbnia_Olha/Represii_proty_poliakiv_USRR_URSR_naprykintsi_1920-kh_na_pochatku_1950-kh_rr.pdf. (дата звернення 13.06.2022).

Гранкіна, О., Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо представників національних меншин України. Джерелознавчий аналіз складу документів. [Оnline]. Доступно: http://memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/01-02_1998/174.pdf (дата звернення 15.06.2021).

Єременко, Т., 1994. Польська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. ХХ століття, Київ: Інститут Історії України HAH України, 74 с.

Єременко, Т., 1992. Спільні риси і долі українців та поляків в Україні (20–30 рр.), Польща – Україна: історична спадщина і суспільна свідомість: матер. Міжнар. наук. конф., Кам'янець-Подільський, 29–31 трав. 1992 р., Київ, с. 30–31.

Жезицький, В., 1999. Політичні репресії проти польського населення Поділля у другій половині 30-х років ХХ століття, Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: матер. Міжнар. наук. конф., Хмельницький, 23-24 черв. 1999 р., Хмельницький: Поділля, с. 421–430.

Жолоб, М., 2017. Справа «Польської організації військової» та репресії проти поляків України упродовж 1930–х років, Гілея, Вип. 120, с. 43–46.

Земсков, В., 1990. Спецпоселенцы (по документам НКВД-МВД СССР), Социологичесике исследования, № 11, с. 3–17.

Золотарьов, В., 2003. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі 1919 – 1941, Харків, 477 с.

Золотарьов, В., 2019. Діяльність органів державної безпеки на Харківщині в 1937 – 1938 роках, Реабілітовані історією. Харківська область: Книга 3, Ч. 3, Київ, Харків: Регіональний інформаційний центр, с. 14–18.

Копійченко, Л., 2015. За відсутністю складу злочину (польські контрреволюційні організації на Житомирщині), Реабілітовані історією. У 27-ти томах Житомирська область. У 7 книгах, Кн. 7, Ч. 2, Житомир: Полісся, с. 24–33.

Копійченко, Л., Тіміряєв, Є., 2015. Шлях до Казахстану, Реабілітовані історією. У 27-ти томах Житомирська область, У 7 книгах, Кн. 7, Ч. 2, Житомир: Полісся, с. 9–21.

Куртуа, C., Верт, Н., Панни, Ж.-Л., Пачковский, А., Бартошек, К., Марголит, Ж.-Л. 2001. Чёрная книга коммунизма. Преступления. Террор. Репрессии. Москва: Три столетия истории, 912 с. [Оnline]. Доступно: https://booksonline.com.ua/view.php?book=164574&page=67 (дата звернення 18.11.2021).

Лациба, В., Мельничук, І., 2010. Формування джерельної бази дослідження політичних репресій на Вінниччині. 1918 – 1980-ті роки, Реабілітовані історією: У 27-и томах: Вінницька область, Кн. 3, Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», с. 8–12.

Мазило, І., Воловик, В., 1999. Репресії 30-х років проти польської національної меншини за матеріалами цукрової промисловості Вінниччини, Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: матер. Міжнар. наук. конф., Хмельницький 23–24 черв. 1999 р., Хмельницький: Поділля, с. 379–382.

Мартинова, Л., 2017. Сучасні тенденції та проблеми історіографії діяльності радянських органів державної безпеки щодо громадян польської національності на Півдні України (1929 –1939 рр.), Наукові праці. Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, Т. 304, Вип. 292, с. 11–14.

Мельничук, І., 2012. Справа організації, якої не існувало… Реабілітовані історією: У 27 томах: Вінницька область, Кн. 4, Вінниця: ФОП «Каштелянов О. І.», с. 68–71.

Мокрицький, Г., 2002. «Жертви справи про “Польську організацію військову“», сфабрикованої Житомирським УНКВД, Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті: Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. Вінниця, 23–24 лист. 2001 р., Вінниця: Велес, с. 72–76.

Морозова, О., 2020. Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії, Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 432 с.

Онишко, Л., Сирота, О., 2012. «Справа» волинської філії «Польської організації військової» (на матеріалах галузевого Державного архіву Служби безпеки України), Волинь і волиняни у Другій світовій війні: матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл., Луцьк, с. 28–34.

Папакін, Г., 2013. Джерела до історії «Великого терору»: проблеми класифікації, Політичні репресії в Українській РСР 1937 – 1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: матер. Всеукр. наук. конф., Київ, 15 бер. 2012 р., Київ: Інститут історії України, с. 13–28.

Петров, Н., Рогинский, А., 1997. «Польская операция» НКВД 1937 – 1938 гг., Репрессии против поляков и польских граждан, Москва: Звенья, с. 22–43.

Політичний терор і тероризм в Україні: ХIХ – ХХ ст.: Історичні нариси 2002, Київ: Наукова думка, 2002. 952 с.

Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. 2010, Т. 8: Великий Терор. Польська операцiя 1937 ‒ 1938, Ч. 1, Варшава; Київ, 1044 с.

Рафальська, Т., 2014. Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.), Іntermarum: історія, політика культура, № 1, с. 243–253.

Реабілітовані історією. У 27-и томах: Вінницька область. 2012. Кн. 4, Вінниця: ФОП «Каштелянов О. І.», 776 с.

Реабілітовані історією. У 27-и томах: Дніпропетровська область. У 2 книгах. 2009, Кн. 1, Дніпропетровськ: Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тематичної серії книг «реабілітовані історією»; Вид-во «Монолит», 880 с.

Реабілітовані історією. У 27-и томах. Житомирська область, У 7 книгах, 2015, Кн. 7, Ч. 2, Житомир: Полісся, 460 с.

Реабілітовані історією. У 27-и томах: Київська область, 2011, Кн. 3, Київ: Основа, 984 с.

Реабілітовані історією. У 27-и томах: Харківська область, 2019, Кн. 3, Ч. 3, Київ, Харків: Регіональний інформаційний центр. 640 с., іл.

Реабілітовані історією. У 27-и томах: Хмельницька область, 2014, Кн. 5, Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 896 с.

Репрессии против поляков и польских граждан. 1997, Москва: Звенья, 240 с.

Рубльов, О., 2003. Викриття «агентури польського фашизму» в УССР: «Справа «Польської військової організації» 1933 – 1934 рр. (Мета, механізм фабрикації, наслідки), Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка: матер. Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листоп. 2000 р., Київ; НьюЙорк: Вид-во М. П. Коць, с. 170–189.

Рубльов, О., 2003. Шкіц до історії загибелі української «Полонії». Історіографічні дослідження в Україні, Вип. 13, Ч. 1, Київ: Інститут історії України, с. 276–285.

Рубльов, О., 2007. Ян Саулевич (1897 – 1937): біографія «хрещеного батька» Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років, Історія України. Маловідомі імена, події, факти, Вип. 34, с. 143–176.

Рубльов, О., Репринцев, В., 1995. Репресії проти поляків в Україні у 1930-ті роки, З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, № ½, с. 116–156.

Русін, Р., Шитюк, М., Нефьодов, Д., 2016. Історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.), Миколаїв: Іліон, 244 с.

Сирота, О., 2010. Фабрикування «Польської організації Військової»: «Одеcькі справи», Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, № 19., Ч. 2, с. 183–197.

Слонєвський, О., «Польська організація військова» у Дніпродзержинську. [Оnline]. Доступно: https://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=1418. (дата звернення 15.06.2021).

Справа «Польської Організації Військової» в Україні. 1920 – 1938 рр.: Збірник документів та матеріалів. 2011, НАН України. Інститут історії України; Головна редкол. наук-док. серії книг «Реабілітовані історією», відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ; упоряд.: С. Кокін, Р. Подкур, О. Рубльов, Київ: «Реабілітовані історією», 472 с.

Старовойтов, М., Михайличенко, В., 2018. Репресії проти поляків Луганщини в роки сталінського терору, Київ: Стилос, 484 с. [Оnline]. Доступно: https://www.yakaboo.ua/ua/represii-proti-poljakiv-luganschini-v-roki-stalins-kogo-teroru.html (дата звернення 02.09.2021).

Тітова, Н., 2007. «Санація» прикордоння УСРР ... на Поділлі, 1930-ті роки, З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, № 1 (28), с. 220–252.

Шаповал, Ю., Польської військової організації справа 1938. [Оnline]. Доступно: http://www.history.org.ua/?termin=Polskoi_orhanizatsii_1938 (дата звернення 13.06.2021).

Шаповал, Ю., 1990. У ті трагічні роки, Київ: Політвидав, 143 с.

References

Iwanow, M., 1991. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921 – 1939, Warszawa–Wrocław: Państ. Wydaw. Naukowe, 387 s. (in Poland).

Iwanow, N., 2017. «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Operacja Polska NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, рр. 17–40. (in Poland).

Jaworski, K., 1995. Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu – aresztowanie, wyrok i smierć, Kielce: WSP w Kielcach, 219 s. (in Poland).

Kupczak, J.-M., 1994. Polacy na Ukrainie w latach 1921 – 1931, Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 135 s. (in Poland).

Łoziński, М., 2008. Operacja polska. Stalinowska zbrodnia na Polskach w latach 1937 – 1938, Kłodawa; Konin: Drukarnia Braci Wielińskich, 180 s. (in Poland).

Moneta, М., 2020. Śmierć dzieci rewolucji. Jak Stalin rozprawił się z polskimi komunistami? TwojaHistoria.pl. [Оnline]. Dostupno: https://twojahistoria.pl/2020/11/01/smierc-dzieci-rewolucji-jak-stalin-rozprawil-sie-z-polskimi-komunistami/ (accessed 03.10.2021). (in Poland).

Ofiary antypolskiego terroru w Związku Sowieckim 1934 – 1938. [Оnline]. Dostupno: http://www.ofiaryterroru.pl/ (data złożenia 03.09.2021). (in Poland).

Pietrow, N., 2017. «Operacja polska» 1937 – 1938 na tle mechanizmów Wielkiego Terroru – próba zrozumienia, «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, рр. 9–10. (in Poland).

Pietrow, N., 1993. Polska operacja NKWD, Karta: Niezależne pismo historyczne, Warszawa, № 11, рр. 24–43. (in Poland).

Polacy na Ukrainie: Zbiór dokumentów. Cz. 1: Lata 1917 – 1939. 2004. Pod red. S. Stępnia i O. Rublowa, T. IV, Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 231 s. (in Poland).

Radziwinowicz, W., 2007. Polaków setkami brać! «Gazeta Wyborcza». 11.08.2007. [Оnline]. Dostupno: http://niniwa22.cba.pl/rok_1937_operacja_polska_nkwd.htm (accessed 03.09.2021). (in Poland).

Radziwinowicz, W., 2017. «Operacja polska» NKWD – najbardziej krwawy akt Wielkiej Czystki w 1937 roku, «Gazeta Wyborcza». 21.08.2017. [Оnline]. Dostupno: https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,22241135,operacja-polska-nkwd-najbardziej-krwawy-akt-wielkiej.html?disableRedirects=true (accessed 03.10.2021). (in Poland).

Sommer, T., 2017. To było ludobójstwo popełnione na Polakach, a nie «operacja polska», «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, рр. 44–46. (in Poland).

Stroński, H., 1998. Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929 – 1939, Warszawa: Wspólnota Polska, 314 s. (in Poland).

Stroński, Н., 1999. Wielka prowokacja NKWD. Sprawa Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie w latach 1933 – 1938, Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772 – 1999, Warszawa-Londyn: Instytut Studiów Politycznych PAN: Oficyna Wydawnicza Rytm; Лондон: Фонд допомоги Полонії. рр. 867–877. (in Poland).

Szarek, J., 2017. Nie mogę o tym pisać ani myśleć, «Operacja Polska» NKWD 1937 – 1938, Warczawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, рр. 2–3. (in Poland).

Bazhan, O., Zolotarov, V., 2019. «Polska operatsiia» NKVS 1937 – 1938 rr. Pidhotovka nakazu № 00485 v Kyivskii ta Kharkivskii oblastiakh [«Polish operation» of the People's Commissariat of Internal Affairs (NKVD) 1937 – 1938. Preparation of order № 00485 in Kyiv and Kharkiv regions], Kraieznavstvo, № 3 (108), рр. 192–204. (in Ukrainian).

Bazhenov, L. Represii proty etnichnykh poliakiv Volyni-Zhytomyrshchyny 30-kh-pochatku 50-kh rr. ХХ st. u suchasnykh naukovykh i kraieznavchykh doslidzhenniakh [Repressions against ethnic Poles in Volyn-Zhytomyr Region in the 1930s and early 1950s in modern scientific and local lore], [Оnline]. Dostupno: http: //eprints.zu.edu.ua/3631/1/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf (accessed 12.12.2021). (in Ukrainian).

Bryvko, M., 2020. Politychni represii shchodo uchyteliv polskoi movy ta literatury Kyivshchyny u 1920-kh – 1930-kh rokakh [Political repression of teachers of Polish language and literature in the Kyiv region in the 1920s and 1930s], Naukovyi prostir: aktualni pytannia, dosiahnennia ta inovatsii. Мater. Mizhnar. nauk. konf. Kharkiv, 2 zhovt., 2020 r., Kharkiv: MTsND, Tom 2, рр. 85–89. [Оnline]. Dostupno: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4852 (accessed 10.10.2020). (in Ukrainian).

Buhai, N., 2006. Narody Ukrainy v «Osoboj papke Stalina» [The peoples of Ukraine in the «Special Folder of Stalin»], Moskva: Nauka, 271 s. (іn Russia).

Vashchenko, I., 2004. «Sprava» polskykh pedahohiv Kyieva 1930 – 1931 rr. – malovidoma storinka antypolskykh represii 1930-kh rr. [The «Case» of Polish Teachers in Kyiv in 1930 – 1931 is a little-known page of the anti-Polish repressions of the 1930s.], Naukovi zapysky Vinnytskoho derzh. ped. un-tu im. M. Kotsiubynskoho. Ser.: Istoriia, Vyp. 8, рр. 299–303. (іn Ukrainian).

Vlada i Kostol v radianskii Ukraini, 1919 – 1937 rr.: Rymo-katolytska tserkva pid represyvnym tyskom totalitaryzmu: Dokumenty [Power and the Church in Soviet Ukraine, 1919 – 1937: The Roman Catholic Church under the Repressive Pressure of Totalitarianism: Documents], 2006, Z arkhiviv VUChK – HPU – NKVD – KHB, № 2 (21), рр. 3–50. (іn Ukrainian).

Dovbnia, O. Represii proty poliakiv USRR/URSR naprykintsi 1920-kh – na pochatku 1950-kh rr. u doslidzhenniakh vitchyznianykh istorykiv [Repressions against Poles in the USSR / USSR in the late 1920s and early 1950s in the research of domestic historians], [Оnline]. Dostupno: https://shron1.chtyvo.org.ua/Dovbnia_Olha/Represii_proty_poliakiv_USRR_URSR_naprykintsi_1920-kh_na_pochatku_1950-kh_rr.pdf. (accessed 13.06.2021). (іn Ukrainian).

Hrankina, O. Arkhivno-slidchi spravy druhoi polovyny 1937 roku shchodo predstavnykiv natsionalnykh menshyn Ukrainy. Dzhereloznavchyi analiz skladu dokumentiv [Archival and investigative cases of the second half of 1937 concerning representatives of national minorities of Ukraine. Source analysis of the composition of documents], [Оnline]. Dostupno: http://memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/01-02_1998/174.pdf (accessed 15.06.2021). (іn Ukrainian).

Yeremenko, T., 1994. Polska natsionalna menshyna v Ukraini v 20–30-ti rr. ХХ stolittia [The Polish national minority in Ukraine in the 1920 – 1930s], Kyiv: Instytut Istorii Ukrainy HAH Ukrainy, 74 s. (іn Ukrainian).

Yeremenko, T., 1992. Spilni rysy i doli ukraintsiv ta poliakiv v Ukraini (20–30 rr.) [Common features and destinies of Ukrainians and Poles in Ukraine (20–30 years)], Polshcha – Ukraina: istorychna spadshchyna i suspilna svidomist: mater. Mizhnar. nauk. konf., Kamianets-Podilskyi, 29–31 trav. 1992 r., Kyiv, рр. 30–31. (іn Ukrainian).

Zhezytskyi, V., 1999. Politychni represii proty polskoho naselennia Podillia u druhii polovyni 30-kh rokiv ХХ stolittia [Political repression against the Polish population of Podillya in the second half of the 1930s], Poliaky na Khmelnychchyni: pohliad kriz viky: mater. Mizhnar. nauk. konf., Khmelnytskyi, 23–24 cherv. 1999 r., Khmelnytskyi: Podillia, рр. 421–430. (іn Ukrainian).

Zholob, M., 2017. Sprava «Polskoi orhanizatsii viiskovoi» ta represii proty poliakiv Ukrainy uprodovzh 1930-kh rokiv [The case of the Polish Military Organization and the repression of Poles in Ukraine during the 1930s], Hileia, Vyp. 120, рр. 43–46. (іn Ukrainian).

Zemskov, V., 1990. Specposelency (po dokumentam NKVD–MVD SSSR) [Special settlers (according to the documents of the People's Commissariat of Internal Affairs (NKVD) – Ministry of Internal Affairs (MVD) of the USSR)], Sociologichesike issledovaniya, № 11, рр. 3–17. (іn Russia).

Zolotarov, V., 2003. ChK–DPU–NKVS na Kharkivshchyni: liudy ta doli 1919 – 1941 [All-Russian Extraordinary Commission (Cheka) – State political administration (DPU) – People's Commissariat of Internal Affairs (NKVD) in Kharkiv region: people and destinies 1919 – 1941], Kharkiv, 477 s. (іn Ukrainian).

Zolotarov, V., 2019. Diialnist orhaniv derzhavnoi bezpeky na Kharkivshchyni v 1937 – 1938 rokakh [Activity of state security agencies in Kharkiv region in 1937 – 1938]. Reabilitovani istoriieiu. Kharkivska oblast: Knyha 3, Ch. 3, Kyiv, Kharkiv: Rehionalnyi informatsiinyi tsentr, рр. 14–18. (іn Ukrainian).

Kopiichenko, L., 2015. Za vidsutnistiu skladu zlochynu (polski kontrrevoliutsiini orhanizatsii na Zhytomyrshchyni) [For a daily warehouse of evil (Polish counter-revolutionary organizations in the Zhytomyr region)], Reabilitovani istoriieiu. U 27-ty tomakh: Zhytomyrska oblast, U 7 knyhakh, Kn. 7, Ch. 2, Zhytomyr: Polissia, рр. 24–33. (іn Ukrainian).

Kopiichenko, L., Timiriaiev, Ye., 2015. Shliakh do Kazakhstanu [Way to Kazakhstan], Reabilitovani istoriieiu. U 27-ty tomakh: Zhytomyrska oblast, U 7 knyhakh, Kn. 7, Ch. 2, Zhytomyr: Polissia, рр. 9–21. (іn Ukrainian).

Kurtua, C., Vert, N., Panny, Zh.-L., Pachkovskyi, A., Bartoshek, K., Marholyt, Zh.-L., 2001. Chyornaya kniga kommunizma. Prestupleniya. Terror. Repressii [The Black Book of Communism. Crimes. Terror. Repression.], Moskva: Tri stoletiya istorii 2-e izd. 912 s. [Оnline]. Dostupno: https://booksonline.com.ua/view.php?book=164574&page=67 (accessed 18.11.2021). (іn Russia).

Latsyba, V., Melnychuk, I.,2010. Formuvannia dzherelnoi bazy doslidzhennia politychnykh represii na Vinnychchyni. 1918 – 1980-ti roky [Molding of the necklace base for the continuation of political repressions in the Vinnytsia region. 1918 – 1980s], Reabilitovani istoriieiu. U 27-y tomakh: Vinnytska oblast, Kn. 3, Vinnytsia: DP «Derzhavna kartohrafichna fabryka», рр. 8–12. (іn Ukrainian).

Mazylo, I., Volovyk, V., 1999. Represii 30-kh rokiv proty polskoi natsionalnoi menshyny za materialamy tsukrovoi promyslovosti Vinnychchyny [Reprisals of the 1930s against the Polish national minority for the materials of the church trade of Vinnytsia], Poliaky na Khmelnychchyni: pohliad kriz viky: mater. Mizhnar. nauk. konf., Khmelnytskyi 23–24 cherv. 1999 r., Khmelnytskyi: Podillia, рр. 379–382. (іn Ukrainian).

Martynova, L., 2017. Suchasni tendentsii ta problemy istoriohrafii diialnosti radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky shchodo hromadian polskoi natsionalnosti na Pivdni Ukrainy (1929 – 1939 rr.) [Current trends and problems of the historiography of the activities of the Radiansk authorities of the state security for the bulk of the Polish nationality in Pivdnia Ukraine (1929 – 1939)], Naukovi pratsi. Chornom. nats. un-t im. Petra Mohyly, Mykolaiv, T. 304, Vyp. 292, рр. 11–14. (іn Ukrainian).

Melnychuk, I., 2012. Sprava orhanizatsii, yakoi ne isnuvalo… [On the right, organizations that didn’t exist ...], Reabilitovani istoriieiu, U 27 tomakh, Vinnytska oblast, Kn. 4, Vinnytsia: FOP «Kashtelianov O. I.», рр. 68–71. (іn Ukrainian).

Mokrytskyi, H., 2002. «Zhertvy spravy pro «Polsku orhanizatsiiu viiskovu»», sfabrykovanoi Zhytomyrskym UNKVD [«Victims inquire about the «Polish Organization of the Viysk»» fabricated by the Zhytomyr Department of the People's Commissariat of Internal Affairs (UNKVD)], Politychni represii na Podilli v ХХ stolitti: Mater. mizhnarod. nauk.-prakt. konf. Vinnytsia, 23–24 lyst. 2001 r., Vinnytsia: Veles, рр. 72–76. (іn Ukrainian).

Morozova, O., 2020. Doslidzhennia istorii Ukrainy pershoi polovyny ХХ st. v suchasnii polskii istoriohrafii: napriamky, kontseptsii, dyskusii [Research of the history of Ukraine in the first half of the twentieth century. in modern Polish historiography: directions, concepts, discussions], Mykolaiv: ChNU im. Petra Mohyly, 432 s. (іn Ukrainian).

Onyshko, L., Syrota, O., 2012. «Sprava» volynskoi filii «Polskoi orhanizatsii viiskovoi» (na materialakh haluzevoho Derzhavnoho arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrainy) [«Case» of the Volyn branch of the «Polish Military Organization» (based on the materials of the branch State Archives of the Security Service of Ukraine)], Volyn i volyniany u Druhii svitovii viini: mater. I Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. podiiam Druhoi svitovoi viiny na terytorii Volyn. Obl., Lutsk, рр. 28–34. (іn Ukrainian).

Papakin, H., 2013. Dzherela do istorii «Velykoho teroru»: problemy klasyfikatsii [Sources for the history of the Great Terror: problems of classification], Politychni represii v Ukrainskii RSR 1937 – 1938 rr.: doslidnytski refleksii ta interpretatsii. Do 75-richchia «Velykoho teroru» v SRSR: mater. Vseukr. nauk. konf., Kyiv, 15 ber. 2012 r., Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, s. 13–28. (іn Ukrainian).

Petrov, N., Rohynskyi, A., 1997. «Polskaia operatsyia» NKVD 1937 – 1938 hh. [«Polish operation» of the People's Commissariat of Internal Affairs (NKVD) 1937 – 1938], Repressyy protyv poliakov y polskykh hrazhdan, Moskva: Zvenia, рр. 22–43. (іn Russia).

Politychnyi teror i teroryzm v Ukraini: ХIХ – ХХ st.: Istorychni narysy [Political terror and terrorism in Ukraine: XIX – XX centuries: Historical essays], 2002. Kyiv: Naukova dumka, 952 s. (іn Ukrainian).

Polshcha ta Ukraina u trydtsiatykh-sorokovykh rokakh XX stolittia: Nevidomi dokumenty z arkhiviv spetsialnykh sluzhb. 2010, T. 8: Velykyi Teror. Polska operatsiia 1937 ‒ 1938, Ch. 1 [Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s: Unknown documents from the archives of special services. Vol. 8: The Great Terror. Polish operation 1937 ‒ 1938, Part 1], Varshava; Kyiv, 1044 s. (іn Ukrainian).

Rafalska, T., 2014. Trahichna dolia ukraintsiv ta poliakiv s. Buldychiv u period «velykoho teroru» na Zhytomyrshchyni (lypen 1937 r. – lystopad 1938 r.) [The tragic fate of Ukrainians and Poles with. Buldychiv during the «Great Terror» in the Zhytomyr region (July 1937 – November 1938)], Intermarum: istoriia, polityka kultura, № 1, рр. 243–253. (іn Ukrainian).

Reabilitovani istoriieiu. U 27-y tomakh: Vinnytska oblast [Rehabilitated by history. In 27 volumes: Vinnytsia region], Kn. 4, Vinnytsia: FOP «Kashtelianov O. I.», 776 s. (іn Ukrainian).

Reabilitovani istoriieiu. U 27-y tomakh: Dnipropetrovska oblast. U 2 knyhakh [Rehabilitated by history. In 27 volumes: Dnipropetrovsk region. In 2 books], 2009. Kn. 1, Dnipropetrovsk: Naukovo-redaktsiinyi tsentr oblasnoi redkolehii po pidhotovtsi y vydanniu tematychnoi serii knyh «reabilitovani istoriieiu»; Vyd-vo «Monolyt», 880 s. (іn Ukrainian).

Reabilitovani istoriieiu. U 27-y tomakh: Zhytomyrska oblast, U 7 knyhakh [Rehabilitated by history. In 27 volumes: Zhytomyr region. In 7 books], 2015, Kn. 7, Ch. 2, Zhytomyr: Polissia, 460 s. (іn Ukrainian).

Reabilitovani istoriieiu. U 27-y tomakh: Kyivska oblast [Rehabilitated by history. In 27 volumes: Kyiv region], 2011, Kn. 3, Kyiv: Osnova, 984 s. (іn Ukrainian).

Reabilitovani istoriieiu. U 27-y tomakh: Kharkivska oblast [Rehabilitated by history. In 27 volumes: Kharkiv region], 2019, Kn. 3, Ch. 3, Kyiv, Kharkiv: Rehionalnyi informatsiinyi tsentr. 640 s., il. (іn Ukrainian).

Reabilitovani istoriieiu. U 27-у tomakh: Khmelnytska oblast. [Rehabilitated by history. In 27 volumes: Khmelnytskyi region], 2014, Kn. 5, Khmelnytskyi: TOV «Polihrafist-2», 896 s. (іn Ukrainian).

Repressii protiv polyakov i pol'skih grazhdan [Repression against Poles and Polish citizens], 1997. Moskva: Zvenia, 240 s. (іn Russia).

Rublov, O., 2003, Vykryttia «ahentury polskoho fashyzmu» v USSR: «Sprava «Polskoi viiskovoi orhanizatsii» 1933 – 1934 rr. (Meta, mekhanizm fabrykatsii, naslidky) [Exposing the «agency of Polish fascism» in the USSR: «The case of the «Polish military organization» 1933 – 1934 (Purpose, mechanism of fabrication, consequences)], Henotsyd ukrainskoho narodu: istorychna pamiat ta polityko-pravova otsinka: mater. Mizhnar. nauk.-teoret. konf., Kyiv, 25 lystop. 2000 r., Kyiv; NiuIork: Vyd-vo M. P. Kots, рр. 170–189. (іn Ukrainian).

Rublov, O., 2003. Shkits do istorii zahybeli ukrainskoi «Polonii» [Essay on the history of the death of the Ukrainian «Polonia»], Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini, Vyp. 13, Ch. 1, Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, рр. 276–285. (іn Ukrainian).

Rublov, O., 2007. Yan Saulevych (1897 – 1937): biohrafiia «khreshchenoho batka» Markhlevskoho raionu u konteksti represii 1930-kh rokiv [Jan Saulevych (1897 – 1937): biography of the «godfather» of the Markhlev district in the context of repressions of the 1930s], Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty, Vyp. 34, рр. 143–176. (іn Ukrainian).

Rublov, O., Repryntsev, V., 1995. Represii proty poliakiv v Ukraini u 1930-ti roky [Repression against Poles in Ukraine in the 1930s], Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB, № ½, рр. 116–156. (іn Ukrainian).

Rusin, R., Shytiuk, M., Nefodov, D., 2016. Istoriohrafiia politychnykh represii mizhvoiennoho periodu v Ukraini (20–30-ti rr. ХХ st.) [Historiography of political repressions of the interwar period in Ukraine (20s–30s of the XX century)], Mykolaiv: Ilion, 244 s. (іn Ukrainian).

Syrota, O., 2010. Fabrykuvannia «Polskoi orhanizatsii Viiskovoi»: «Odecki spravy» [Fabrication of the «Polish Military Organization»: «Odessa Affairs»], Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky, № 19, Ch. 2, рр. 183–197. (іn Ukrainian).

Slonievskyi, O. «Polska orhanizatsiia viiskova» u Dniprodzerzhynsku [«Polish Military Organization» in Dniprodzerzhynsk], [Оnline]. Dostupno: https://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=1418. (accessed 15.06.2021). (іn Ukrainian).

Sprava «Polskoi Orhanizatsii Viiskovoi» v Ukraini. 1920 – 1938 rr.: Zbirnyk dokumentiv ta materialiv [The case of the Polish Military Organization in Ukraine. 1920 – 1938: Collection of documents and materials], 2011, NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy; Holovna redkol. nauk-dok. serii knyh «Reabilitovani istoriieiu», viddil po rozrobtsi arkhiviv VUNK-DPU-NKVS-KDB; uporiad.: S. Kokin, R. Podkur, O. Rublov, Kyiv: «Reabilitovani istoriieiu», 472 s. (іn Ukrainian).

Starovoitov, M., Mykhailychenko, V., 2018. Represii proty poliakiv Luhanshchyny v roky stalinskoho teroru [Repressions against Poles in Luhansk region during the years of Stalinist terror], Kyiv: Stylos, 484 s. [online]. Dostupno: https://www.yakaboo.ua/ua/represii-proti-poljakiv-luganschini-v-roki-stalins-kogo-teroru.html (accessed 02.09.2021). (іn Ukrainian).

Titova, N., 2007. «Sanatsiia» prykordonnia USRR ... na Podilli, 1930-ti roky [«Rehabilitation» of the USSR border ... in Podillia, 1930s], Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB, № 1 (28), рр. 220–252. (іn Ukrainian).

Shapoval, Yu. Polskoi viiskovoi orhanizatsii sprava 1938 [Polish Military Organization case 1938], [Оnline]. Dostupno: http://www.history.org.ua/?termin=Polskoi_orhanizatsii_1938 (accessed 13.06.2021). (іn Ukrainian).

Shapoval, Yu., 1990. U ti trahichni roky [In those tragic years], Kyiv: Politvydav, 143 s. (іn Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни