ПЕЧАТКИ ТА ГЕРБИ МУКАЧЕВА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ОЛЕКСІЯ ФІЛІППОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267657

Ключові слова:

дослідник, архів, журналіст, герб, печатка, відбиток печатки

Анотація

Автор у даній статті спробував проаналізувати та оцінити науково-дослідницьку роботу Олексія Філіппова у дослідженнях печатки та герба м. Мукачева, яке стало його другою батьківщиною. З 2002 р. він щотижня відвідував Державний архів Закарпатської області у м. Берегово з метою виявлення документів про печатки та герб Мукачева. Дослідника зацікавила постать Св.Мартіна. Саме перші його статті про міський герб Мукачева були надруковані у місцевій періодичній пресі. Він один з перших опублікував грамоту угорської королеви Єлизавети від 22 травня 1376 р. Цим документом – переселенцям вілли Мункач (Мукачево) було надано право про користування печаткою із зображенням Св.Мартіна. У дослідженнях мукачівського герба, О. Філіппов зацікавився наступними питаннями:1.Коли саме потрібно відзначати День м. Мукачева – з часу надання печатки із зображенням Св. Мартіна ?; 2. Яким має бути герб Мукачева ?; 3. Кольорове вирішення даного герба? О. Філіппов, працюючи журналістом газети «Старий замок» намагався повернути історичний герб міста – Св. Мартін на коні. Натомість, його пропозиції були проігноровані, і як наслідок на сьогодні м.Мукачево має герб з постаттю священника, але із збереженням легенди Св. Мартіна на коні, поруч якого жебрак (меч і половина плаща у щиті, котрий тримає священник). На думку, О. Філіппова, день міста потрібно було б святкувати 22 травня. У 2012 р., в результаті довготривалої дослідницько-пошукової роботи, ним було видано працю «Під плащем Святого Мартіна (Історія герба міста Мукачева 1376 – 1943». У цій праці, О. Філіппов описав 24 печатки м.Мукачева: із них 14, періоду Угорського королівства, Австрійської та Австро-Угорської імперій (1376, 1652, 1816, 1844, 1872, 1873, 1902 (6),1914, 1914 – 1916), 8 – періоду Підкарпатської Русі Чехословацької Республіки (1919, 1920, 1923 (2), 1925, 1928, 1929, 1933), 2 – періоду Угорського королівства (1938, 1943). О. Філіппов планував у подальшому дослідження печаток і герба м. Мукачево, але його передчасна смерть перешкодила цьому.

Біографія автора

Іван Міськов

кандидат історичних наук, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін, Закарпатської академії мистецтв, Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Белей, В., 1998. Яким має бути герб Мукачева, Старий Замок, 13 серпня, с. 12.

Герби відкривають таємницю, 1995, Панорама, 14 січня, с. 4.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 1589. Главный староста гор. Мукачево. Коллекция Владислава Вари (1427 - 1850), оп. 1, спр. 1. Грамота королевы Венгрии и Польши Елисаветы от 22 мая 1376 г. о разрешении жителям города Мукачево пользования печатью с изображением св. Мартина, на 2 арк.

Миськов, И., 2014. Памяти друга, Карпатика, вип. 43, Ужгород, с. 287–291.

Міськов, І., 2015. Сфрагістика у науковій спадщині Т. Легоцького, Я. Штернберга, О. Філіппова, Науковий вісник Закарпатського художнього інституту, вип.7, Ужгород: Закарпатський художній інститут, с. 186–195.

Міськов, І., 2019. Створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового герба Ужгородського університету, Науковий вісник Ужгородського університету, серія: Історія, вип. 1 (40), Ужгород: Говерла, с. 186–210.

Ревицький Ю., 1998. Символіка міста – історична ретроспектива, Старий Замок, 13 серпня, с. 12.

Філіппов, О., 1994. Під плащем Святого Мартіна, Новини Мукачева, 12, 19 травня, с. 4.

Філіппов, О., 1995. Святий Мартін у Мукачеві. Чому?, Новини Мукачева, 8 червня, с. 4.

Філіппов, О.,1996. Традиції і сучасність міської геральдики, Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею, вип. 2, Ужгород, с. 120–123.

Філіппов, О., 2007. Антигеральдика Закарпаття, Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії і методики. Збірник наукових праць, число 15 / Упоряд.: І. Н. Войцехівська, М. Ф. Дмитрієнко, О. О. Попельницька; відп. ред. г. В. Боряк, Київ: ін-т історії України НАН України, с. 110–113.

Філіппов, О., 2012. Під плащем Святого Мартіна (Історія герба м. Мукачево 1376 – 1943 рр.), Ужгород: Поліграфцентр, Ліра”, 68 с.: іл.

Філіппов, О., 2012. Збірник публікацій по геральдиці, Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 32 с.

References

Beley, V., 1998. Yakym maie buty herb Mukacheva [What should be Mukachevo's coat of arms], Staryi Zamok, August 13, p. 12. (in Ukrainian).

DAZO, f. 1589. Glavnyj starosta gor. Mukachevo. Kollekcija Vladislava Vari (1427 – 1850), op. 1, spr. 1. Gramota korolevy Vengrii i Pol'shi Elisavety ot 22 maja 1376 g. o razreshenii zhiteljam goroda Mukachevo pol'zovanija pechat'ju s izobrazheniem sv. Martina, 2 ark. [SATR, f 1589. The main headman of the Mukachevo city. Collection of Vladyslav Vari (1427 – 1850), d. 1, c. 1. Charter from the Queen of Hungary and Poland Elizabeth from May 22, 1376, permission to residents of the city of Mukachevo to use the seal with the image of St. Martina, 2 p.]. (in Russian, Latin).

Filippov, O., 1996. Tradytsii i suchasnistʼ miskoi heraldyky [Traditions and modernity of city heraldry], Scientific collection of the Transcarpathian Museum of Local History, vol. 2, Uzhhorod, pp. 120–123. (in Ukrainian).

Filippov, O., 2007. Antyheraldyka Zakarpattia [Anti-heraldry of Transcarpathia], Special historical disciplines: issues of theory and methodology. Collection of scientific papers, number 15 / Edited by: I. N. Voytsehivska, M. F. Dmitrienko, O. O. Popelnytska; resp. ed. V. Boryak, Kyiv: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine), pp. 110–113. (in Ukrainian).

Filippov, O., 2012. Pid plashhem Svyatogo Martina (Istoriya gerba m.Mukachevo 1376 – 1943 rr.) [Under the cloak of St. Martin (History of the coat of arms of Mukachevo 1376 – 1943], Uzhhorod: Polygraph center «Lira», 68 pp.: ill. (in Ukrainian).

Filippov, O., 2012. Zbirnyk publikatsii po heraldytsi [Collection of publications on heraldry], Uzhhorod: Polygraph Center «Lira», 32 pp. (in Ukrainian).

Filippov, O., 1994. Pid plashhem Svyatogo Martina [Under the Cloak of Saint Martin], Mukachevo News, May 12, 19, p. 4. (in Ukrainian).

Filippov, O., 1995. Sviatyi Martin u Mukachevi. Chomu ? [Saint Martin in Mukachevo. Why?], Mukachevo News, June 8, p. 4. (in Ukrainian).

Herby vidkryvaiut taiemnytsiu, 1995. [Coats of arms reveal a secret], Panorama, January 14, p.4. (in Ukrainian).

Miskov, I., 2015. Sfrahistyka u naukovii spadshchyni T. Lehotskoho, Ya. Shternberha, O. Filippova, [Sphragistics in the scientific heritage of T. Legotsky, Ya. Shternberg, O. Filippov], Scientific Bulletin of the Transcarpathian Art Institute, vol. 7, Uzhhorod: Transcarpathian Art Institute, pp. 186–195. (in Ukrainian).

Miskov, I., 2019. Stvorennia miskykh herbiv Yuzhnoho, Mukacheva ta proektu novoho herba Uzhhorodskoho universytetu, [Creation of city’s coats of arms of Yuzhnyi, Mukachevo and project of the new coat of arms of the Uzhhorod University], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vol. 1 (40), Uzhhorod: Hoverla, p. 186–210. (in Ukrainian).

Mіskov, I., 2014. Pamiaty druha [In the memory of a friend], Karpatyka, issue 43, Uzhhorod, pp. 287–291. (in Ukrainian).

Revytskyi Yu., 1998. Symvolika mista – istorychna retrospektyva, (City symbolism – a historical retrospectiv, Stariy Zamok, August 13, p. 12. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни