«РУСЬ ЕСТЬ КОСТЬ С КОСТИ НАШЕЙ И ТѢЛО С ТѢЛА НАШЕГО»: ЧИ БУВ СЕРБОМ МУКАЧІВСЬКИЙ ЄПИСКОП ПАРТЕНІЙ ПЕТРОВИЧ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.279935

Ключові слова:

Київська митрополія, Мукачівська єпархія, Перемиська єпархія, Василь Тарасович, Партеній Петрович, Порфирій Кульчицький

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання походження мукачівського унійного єпископа 1651 – 1665 рр. Партенія Петровича, обраного духовенством згідно з волею попереднього єпископа Василя Тарасовича. У роботі використано методи комплексного критичного аналізу джерел та гіпотез про походження названого архиєрея із залученням результатів вивчення змісту й спрямованості його діяльності в рамках методологічного підходу, який враховує стійкі зв’язки Мукачівської єпархії з сусідніми єпархіями Київської митрополії. Вивчення походження єпископа на основі численних джерел, у тому числі генеалогічних і топографічних, зумовлює наукову новизну статті. Проведене дослідження дозволило отримати такі основні результати: відкинути гіпотези про сербське походження ієрарха з теренів сучасної Угорщини або Словаччини, натомість підтвердити його руське (українське) походження, швидше всього з околиць села Синевирська Поляна Закарпатської області України, приналежність до роду Петровичів – гілки шляхетської родини Кульчицьких з Перемиської землі Руського воєводства, а також виявити вказівки на родинний зв’язок Партенія Петровича з Василем Тарасовичем. Усе це дає змогу пояснити спосіб приходу Партенія на мукачівську катедру та його позиціонування як місцевого, а не прийшлого, діяча й аналогічне сприйняття його духовенством єпархії. Більше того, приналежність мукачівських єпископів Василя Тарасовича і Партенія Петровича до Кульчицьких спонукала у 1680-х рр. кандидувати на цю ж катедру чергового представника цього роду: Порфирія Кульчицького, користуючись підтримкою польського короля Яна ІІІ Собєського і, ймовірно, героя оборони Відня 1683 р. Франца Юрія Кульчицького. Втім, через складні політичні обставини Порфирій став не мукачівським, а унійним пінсько-турівським єпископом. Отримані результати дослідження значно збагачують знання про мукачівських єпископів XVII ст., способи передачі єпископської влади, боротьбу за катедру і роль галицької шляхетської родини Кульчицьких в цих процесах.

Біографія автора

Володимир Мороз

кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії Церкви Українського католицького університету, Львів,

Посилання

Список використаних джерел

Baran, A., 1960. Documenta inedita de confirmatione Partenii Petrovyč episcopi Mukačoviensis, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 2, vol. 3 (9), issue. 3-4, Romae: PP. Basiliani, p. 440–448.

Basilovits, J., 1799. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs, pro religiosis ruthenis ordinis sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkacs, anno MCCCLX. factae, vol. 1, pars 1, Сassoviae: Typographia Ellingeriana, 104 p.

Bendász, I., 1999. Részletek a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye történetéből, Ungvár: KMKSZ, 308 old.

Chlebowski, B., Walewski W. (Ed.), 1889. Słownik geograficzny Królewstwa polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, Warszawa: Wiek, 421 s.

Frick, D. A., 1995. Meletij Smotryckyj, Cambridge: Harvard University Press, 395 p.

Gradoš, J., 2016. Užhorodska únia z 24. Apríla 1646 vo svelte jej dokumentu. Theologos, teologická revue, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, №2, s. 229–241.

Hodinka, A., 1909. A Munkácsi görög-katholikus püspökség története, Budapest: Kiadja a Magyar Tudománjos Akadémia, 856 old.

Hodinka, A. (Ed.), 1911. A Munkácsi görögszertartásu püspökség okmánytára, vol. 1: 1458 – 1715, Ungvár: Unio könyvnyomdájában, 668 p.

Lacko, M., 1959. New documents about Michael Manuel Olšavsky Bishop of Mukačevo, Rome: Pont. Institutum Orientalium Studiorum, p. 53–90.

Lacko, M., 1976. The Union of Užhorod, Cleveland – Rome: Slovak Institute, 190 p.

Lacko, M., 1955. Unio Užhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia Catholica, Rome: Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 280 p.

Lehoczky, T., 1904. A Beregmegyei Görögszertartásu katholikus lelkészségek történetea XIX. Század végeig, Munkács: Gründstein Mór könyvnyomdájában, 174 old.

Pelesz, J., 1881. Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom von den ältesten Zeiten bis auf der Gegenwart, vol. 2, Würzburg: Verlag von Leo Woerl, 1094 s.

Rath, I., 1936. Eparchie munkáčská od r. 1498 do nastoupení Tarasovičova r. 1634, Praha: Tiskárna Družstva Vlast, 61 s.

Welykyj, A. G. (Ed.), 1953. Acta S. C. de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, vol. 1: 1622 – 1667, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 368 p.

Welykyj, A. G. (Ed.), 1956. Congregationes particulares Ecclessiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, vol. 1: 1622 – 1728, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 307 p.

Welykyj, A. G. (Ed.), 1954. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075 – 1953), vol. 2: 1700 – 1953, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3. Roma: PP. Basiliani, 668 p.

Welykyj, A. G. (Ed.), 1973. Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, vol.2: 1641 – 1664, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 387 p.

Zielecka-Mikołajczyk, W., 2021. Gdzie Wschód spotkał się z Zachodem. Dzieje i organizacja unickiej diecezji przemysko-samborskiej w latach 1596 – 1772, Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 726 s.

Zubko, P., 2016. O dokumente Užhorodskej únie z 24. Apríla 1646, Slavica slovaca, №1, s. 3–9.

Балик, Б., 1973. «Катафальк чернечий» василіян XVII – XVIII ст. (Рукописна збірка життєписів), Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 2, vol. 8, issue. 1-4, Romae: PP. Basiliani, с. 67–98.

Баран, О., 1968. Церква на Закарпатті в роках 1665 – 1691. Extractum e “Bohoslovia”, vol. XXXII, Рим: Видання «Богословії», 72 с.

Бембило, М., Підберецький М., 2012. Синевирська Поляна. Історія і сучасність, Ужгород: Timpani, 196 с.

Гаджега, В., 1932. Йосиф Волошиновський, епископ мукачівський і Іван Малаховський, епископ перемиський, як епископ мукачівський, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, vol. 4, issue. 1-2, Жовква: Накладом редакції «Записок ЧСВВ», с. 161–170.

Грушевський, М., 1995. Історія України-Руси, т. 6, Київ: Наукова думка, 667 с.

Державний Архів Закарпатської Області (ДАЗО), ф. 151, оп. 1, спр. 81, 2 арк.

Дулишковичъ, І., 1875. Историческія Черты угро-русскихъ, тетрадь 2, Унгваръ: Печатня Карла Іегера и Альберта Ю. Рейпайя, 140 с.

Ісаєвич, Я., 1966. Братства та їх роль в розвитку української культури XVIII ст., Київ: Наукова думка, 251 с.

Ісаєвич, Я., Фрис, В., 1993. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України, вип. 1, Львів: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 74 с.

Кинах, Г., 1924. Вел. Рутського: Правила для монахів ЧСВВ, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, т. 1, Жовква: Печатня ОО. Василіян, с. 56-72.

Кондратовичъ, И., 1932. Воспоминанія объ А. Л. Петровѣ, Карпатскій Свѣтъ, №5, с. 1250–1253.

Кондратовичъ И., 1925. Исторія Подкарпатскоѣ Руси для народа, Ужгородъ: Книгопечатня «Уніо», 120 с.

Кургановичъ, С., 1914. Діонисій Жабокрицкий, епископъ Луцкій и Острожскій. Историко-біографическій очеркъ, Кіевъ: Типографія Акц. О-ва «Петръ Барскій въ Кіевѣ», 363 с.

Лучкай, М., 2000. Історія карпатських русинів, т. 2, Ужгород: Закарпаття, 388 с.

Лучкай, М., 2002. Історія карпатських русинів, т. 3, Ужгород: Закарпаття, 328 с.

Макара, М., Офіцинський, Р., 1995. Німці на Закарпатті (Х – ХХ ст.), Carpatica – Карпатика, вип. 4. Ужгород: Патент, c. 5–21.

Микитась, В., 1968. Давна література Закарпаття, Львів: Видавництво Львівського університету, 256 с.

Мицюк, О., 1938. Нариси з соціяльно-господарської історії Підкарпатської Руси, т. 2, Прага: Друкарня Р. Грдлічки, 390 с.

Мороз, В., 2020. Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях Острозьких і Заславських та його невідома місія в Київській митрополії першої чверті XVII ст., Науковий вісник Ужгородського університету, Серія: Історія / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин; [Редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін.], Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», Вип. 2 (43), с. 10–21.

Мороз, В., 2021. Мукачівський єпископ Стефан (Симеон) Ольшавський: його життя і свячення київським митрополитом Атанасієм Шептицьким у 1735 р. (публікація грамоти свячень), Науковий вісник Ужгородського університету, Серія: Історія / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин; [Редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін.], Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», Вип. 2 (45), с. 8–15.

Научно-исследовательский отдел рукописей Библиотеки РАН, Санкт-Петербург (НИОР БРАН), Коллекция Алексея Петрова., ед. хр. №25.7.22, 946 c.

Панькевич, І., 1970. Матеріали до історії мови південнокарпатських українців, Науковий збірник Музею української культури в Свиднику, вип. 4, кн. 2, Пряшів: Словацьке педагогічне товариство, відділ української літератури, 222 с.

Пекар, А., 1967. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. 1, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 1, vol. 22, Roma: PP. Basiliani, 241 с.

Пекар, А., 1997. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. 2, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 1, vol. 50, Roma: PP. Basiliani, 492 с.

Петровъ, А. (Ред.), 1932. Духовно-полемическія сочиненія іерея Михаила Оросвиговскаго Андреллы противъ католичества и уніи.

Оброна вѣрному чл҃вку, съ предисловіемъ Ю. А. Яворскаго, Прага: Nákladem královské české společností nauk, VIII+300 с.

Петров А., 1893. Рец. на: Е. Сабовъ. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ, съ прибавленіемъ угро-русскихъ народныхъ сказокъ на подлинныхъ нарѣчіяхъ. Унгваръ 1893, Журналъ Министерства Народнаго Просвещенія, С.-Петербургъ: Типографія В. С. Балашева, №289, октябрь, с. 516–549.

Петровъ, А., 1906. «Старая вѣра» и унія в XVII – XVIII вв. Пояснительная записка, С.-Петербургъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 88 c.

Пронин, В., 2009. История Православной Церкви на Закарпатье, Ужгород: Φιλοκαλια, 527 с.

Смуток, І., 2008. Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту XVI – початку XVII ст. (Шляхетські прізвища), Львів: ТзОВ «Камула», 336 с.

Смуток, І., 2021. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Родоводи, т. 4, Львів: Простір-М, 804 с.

Соневицький, Л., 1982. Студії з історії України, Записки НТШ, т. 202, Париж – Ню Йорк – Сидней – Торонто: НШТ, 311 с.

Старченко, Н., 2021. Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію, Київ: Laurus, 616 с.

Фенич, В., 2019. Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, стереотипи, реалії, Ужгород: Видавництво В. Падяка, 248 с.

Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 201, оп. 4, спр. 421, 472 арк.

Чучка, П., 2005. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник, Львів: Світ, 704+XLVIII с.

Швед, М., 2007. Спаський та Лаврівський монастирі – осередки духовності й культури в Галичині, Львів: Місіонер, 108 с.

Ямінський, Б., 1983. Герой Відня – українець Юрій Франц Кульчицький, Юрій Франц Кульчицький і козаки герої віденської перемоги 1683 р., с. 5–18.

References

Balyk, B., 1973. «Katafalk chernechyi» vasyliian XVII – XVIII st. (Rukopysna zbirka zhyttiepysiv vasyliian) [The monkery’s catafalque from XVII – XVIII centuries (The handwritten corpus of Basilian biographies)], Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 2, vol. 8, issue. 1-4, Romae: PP. Basiliani, s. 67–98. (in Ukrainian).

Baran, O., 1968. Cerkva na Zakarpatti v rokakh 1665 – 1691. [The Church in Subcarpathia from 1665 to 1691]. Extractum e «Bohoslovia» t. XXXII, Rome: Vydannja «Bohoslovii», 72 s. (in Ukrainian).

Baran, A., 1960. Documenta inedita de confirmatione Partenii Petrovyč episcopi Mukačoviensis, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 2, vol. 3 (9), issue. 3-4, Romae: PP. Basiliani, p. 440–448. (in Latin).

Basilovits, J., 1799. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs, pro religiosis ruthenis ordinis sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkacs, anno MCCCLX. factae, vol. 1, pars 1, Сassoviae: Typographia Ellingeriana, 104 p. (in Latin).

Bembylo, M., Pidbereckyi, M., 2012. Synevyrska Polana. Istoriia i suchasnist. [Synevyrska Polana. The history and modernity], Uzhhorod: Timpani, 196 s. (in Ukrainian).

Bendász, I., 1999. Részletek a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye történetéből, Ungvár: KMKSZ, 308 old. (in Hungarian).

Centraljnyj Derzhavnyj Istorychnyj Arkhiv Ukrajiny, m. Ljviv (CDIAUL) [Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv], f. 201, op. 4, spr. 421, 472 s. (in Latin, in Polish).

Chlebowski, B., Walewski W. (Ed.), 1889. Słownik geograficzny Królewstwa polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, Warszawa: Wiek, 421 s. (in Polish).

Chuchka, P., 2005. Prizvyshcha zakarpatskykh ukrainciv: Istoryko-etymolohichnyj slovnyk [Surnames of Ukrainians in the Zakarpattia. Historical and etymological dicionary], Lviv: Svit, 704+XLVIII s. (in Ukrainian).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti [The State Archive of Zakarpattia oblast], f. 151, op. 1, spr. 81, 2 ark. (in Latin).

Dulishkovich, I., 1875. Istoricheskiya cherty ugro-russkikh, іssue 2, Ungvar: Pechatnia Karla Iegera i Alberta Yu. Rejpajya, 140 p. (in Russian).

Frick, D. A., 1995. Meletij Smotryckyj, Cambridge: Harvard University Press, 395 p. (in English).

Gradoš, J., 2016. Užhorodska únia z 24. Apríla 1646 vo svelte jej dokumentu, Theologos, teologická revue, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, №2, s. 229–241. (in Slovak).

Hadzheha, V., 1932. Josyf Voloshynovskyi, epyskop mukachivskyi i Ivan Malakhovskyi epyskop peremyskyi, yak epyskop mukachivskyi [The bishop of Mukachevo Josyf Voloshynovskyi and the bishop of Peremyshl Ivan Malakhovskyi as the bishop of Mukachevo], Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, vol. 4, issue. 1-2, Zovkva: Nakladom redaktsii «Zapysok ChSVV», s. 161–170. (in Ukrainian).

Hodinka, A., 1909. A Munkácsi görög-katholikus püspökség története, Budapest: Kiadja a Magyar Tudománjos Akadémia, 856 old. (in Hungarian).

Hodinka, A. (Ed.), 1911. A Munkácsi görögszertartásu püspökség okmánytára, vol. 1: 1458 – 1715, Ungvár: Unio könyvnyomdájában, 668 p. (in Italian, in Hungarian, in Latin).

Hrushevskyi, M., 1995. Istoriia Ukrainy-Rusy, vol. 6, Kyiv: Naukova dumka, 667 s. (in Ukrainian).

Isaievych, Ya., 1966. Bratstva ta yikh rol v rozvytku ukrainskoi kultury XVI – XVIII st., Kyiv: Naukova dumka, 251 s. (in Ukrainian).

Isaievych, Ya, & Frys, V., 1993. Kataloh kyrylychnykh starodrukiv Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy, issue. 1, Lviv: Lvivska Naukova Biblioteka im. Stefanyka, 74 s. (in Ukrainian).

Kynakh, H., 1924. Veliamyna Rutskoho Pravyla dlia monakhiv Ch. sv. Vasyliia V. Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, vol. 1, s. 56–72. (in Ukrainian).

Kondratovich, I., 1932. Vospominaniya ob A. L. Petrove. Karpatskiy Sviet, №5, s. 1250–1253. (in Russian).

Kondratovych, I., 1925. Istoriia Podkarpatskoi Rusi dlia naroda, Uzhhorod: Knyhopechatnia «Unio», 120 s. (in Ukrainian).

Kurganovich, S., 1914. Dіonisіj Zhabokrickij, episkop Luckіj i Ostrozhskіj. Istoriko-bіograficheskіj ocherk, Kіev: Tipografіja Akc. O-va «Petr Barskіj v Kіeve», 363 s. (in Russian).

Lacko, M., 1959. New documents about Michael Manuel Olšavsky Bishop of Mukačevo, Rome: Pont. Institutum Orientalium Studiorum, p. 53–90. (in English).

Lacko, M., 1976. The Union of Užhorod, Cleveland – Rome: Slovak Institute, 190 p. (in English).

Lacko, M., 1955. Unio Užhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia Catholica, Rome: Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 280 p. (in Latin).

Lehoczky, T., 1904. A Beregmegyei Görögszertartásu katholikus lelkészségek történetea XIX. Század végeig, Munkács: Gründstein Mór könyvnyomdájában, 174 old. (in Hungarian).

Luchkai, M., 2000. Istoriia karpatskykh rusyniv, vol. 2, Uzhhorod: Zakarpattia, 388 s. (in Ukrainian).

Luchkai, M., 2002. Istoriia karpatskykh rusyniv, vol. 3, Uzhhorod: Zakarpattia, 328 s. (in Ukrainian).

Makara, M., Oficynsjkyj, R., 1995. Nimci na Zakarpatti (X – XX st.), Carpatica – Karpatyka, vyp. 4, Uzhhorod: Patent, s. 5–21. (in Ukrainian).

Mykytas, V., 1968. Davnia Literatura Zakarpattia. Narysy literatury Zakarpattia doby feodalizmu, Lviv: Vydavnyctvo Lvivskoho universytetu, 256 s. (in Ukrainian).

Myciuk, O., 1938. Narysy z sociialno-hospodarskoi istorii Pidkarpatskoi Rusy, vol. 2, Praha: Drukarnia R. Hdrlichky, 390 s. (in Ukrainian).

Moroz, V., 2020. Mukachivskyi yepyskop Serghii v maietnostiakh Ostrozkykh i Zaslavskykh ta yoho nevidoma misiia v Kyivskii mytropolii pershoi chverti XVII st. [The bishop of Mukachevo Sergius in estates of Ostrogski and Zaslavski families, and his unknown mission in the Kyivan Metropolitanate during the first quarter of XVII century], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History / Ministry of Education and Science of Ukraine; State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University», Faculty of History and International Relations; [Editorial board: Y. Danylets (editor-in-chief) and other], Uzhhorod: Publisher of Uzhhorod National University «Hoverla», Issue 2 (43), s. 10-21. (in Ukrainian).

Moroz, V., 2021. Mukachivskyi yepyskop Stefan (Symeon) Olshavskyi: yoho zhyttia i sviachennia kyivskym mytropolytom Atanasiiem Sheptyckym u 1735 r. (publikaciia hramoty sviachen) [Life of the Mukachevo bishop Stefan (Simeon) Olsavsky and Metropolitan’s Athanasius Szeptycki charter on his consecration in 1735 (publication of the act)], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History / Ministry of Education and Science of Ukraine; State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University», Faculty of History and International Relations; [Editorial board: Y. Danylets (editor-in-chief) and other], Uzhhorod: Publisher of Uzhhorod National University «Hoverla», Issue 2 (45), s. 8–15. (in Ukrainian).

Nauchno-issledovatel'skij otdel rukopisej Biblioteki RAN, Sankt-Peterburg (NIOR BRAN), Kollekcija Alekseja Petrova., ed. hr. №25.7.22, 946 s. (in Church Slavonic, in Latin).

Pankevych, I., 1970. Materialy do istorii movy pivdennokarpatskykh ukrainciv, Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury v Svydnyku [Matherial for the history of the language of the Southern Carpathian Ukrainians, Scientific annals of the Museum of Ukrainian culture in Svidnik], issue. 4, book. 2, Priashiv: Slovacke pedahohichne tovarystvo, Viddil ukrainskoi literatury, 222 s. (in Ukrainian).

Pekar, A., 1967. Narysy istoriji Cerkvy Zakarpattja [The delineations of the Church history of Zakarpattia], vol. 1, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 1, vol. 22, Roma: PP. Basiliani, 241 p. (in Ukrainian).

Pekar, A., 1997. Narysy istoriji Cerkvy Zakarpattja [The delineations of the Church history of Zakarpattia], vol. 2, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 1, vol. 50, Roma: PP. Basiliani, 492 с. (in Ukrainian).

Pelesz, J., 1881. Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche mit Rom von den ältesten Zeiten bis auf der Gegenwart, vol. 2, Würzburg: Verlag von Leo Woerl, 1094 s. (in German).

Petrov, A. (Ed.), 1932. Duhovno-polemicheskіya sochinenіya іereya Mihaila Orosvigovskago Andrelly protiv katolichestva i unіi, Praha: Nakládem Královské České společnosti Nauk, VIII+300 s. (in Russian).

Petrov, A., 1893. Recension on: E. Sabov. Hristomatіya cerkovno-slavyanskih i ugro-russkih literaturnyh pamjatnikov, s pribavlenіem ugro-russkih narodnyh skazok na podlinnyh narechіyah. Ungvar, Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenіya [Journal of the Ministry of National Education], S.-Peterburg: Tipigrafiya B. S. Balasheva, №289, October, s. 516–549. (in Russian).

Petrov, A., 1906. «Staraya vera» i unіya v XVII – XVIII vv. Poyasnitelnaya zapiska, Sanktpeterburg: Tipografіya Imperatorskoj Akademіi Nauk, 88 s. (in Russian).

Pronin, V., 2009. Istorija Pravoslavnoj Cerkvi na Zakarpat'e [The history of the Orthodox Church in Zakarpattia], Uzhhorod: Φιλοκαλια, 527 s. (in Russian).

Rath, I., 1936. Eparchie munkáčská od r. 1498 do nastoupení Tarasovičova r. 1634, Praha: Tiskárna Družstva Vlast, 61 s. (In Czech).

Smutok, I., 2008. Vstup do henealohii shliakhty Sambirskoho povitu XVI – pochatku XVII st. (Shliakhetski prizvyska) [Introduction to the genealogy of nobility in Sambir powiat during the XVI – early XVII century (Nobility’s surnames)], Lviv: TzOV «Kamula», 336 s. (in Ukrainian).

Smutok, I., 2021. Ruska shliakhta Peremyshlskoi zemli (XIV – XVIII st.). Rodovody, vol. 4, Lviv: Prostir-M, 804 s. (in Ukrainian).

Sonevyckyi, L., 1982. Studii z istorii Ukrainy, Zapysky NTSh, vol. 202, Paris – New York City – Sydney – Toronto: NTSh, 311 s. (in Ukrainian).

Starchenko, N., 2021. Ukrainski svity Rechi Pospolytoi. Istorii pro istoriiu [Ukrainian worlds Polish–Lithuanian Commonwealth. Stories about history], Kyiv: Laurus, 616 s. (in Ukrainian).

Fenych, V., 2019. Hreko-katolyky uzhhorodskoi uniinoi tradycii: mify, stereotypy, realii [Greek-Catholics of Uzhhorod union tradition: myths, stereotypes, realities], Uzhhorod: Vydavnyctvo V. Padiaka, 2019, 248 s. (in Ukrainian).

Shved, M., 2007. Spaskyi ta Lavrivskyi monastyri – oseredky dukhovnosti i kultury v Halychyni, Lviv: Misionar, 108 s. (in Ukrainian).

Yaminskyi, B., 1983. Heroi Vidnia – ukrainets Frants Kulchytskyi, Yurii Frants Kulchytskyi i kozaky heroi videnskoi peremohy 1683 r. [The Ukrainian Frants Kulchytskyi as the hero of Vienna, Yurii Frants Kulchytskyi and Cossacks as heroes of the Vienna victory in 1683], Philadelphia: Litopys Boikivshchyny, s. 5–18. (in Ukrainian).

Welykyj, A. G. (Ed.), 1953. Acta S. C. de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, vol. 1: 1622 – 1667, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 368 p. (in Italian, in Latin).

Welykyj, A. G. (Ed.), 1956. Congregationes particulares Ecclessiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, vol. 1: 1622 – 1728, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 307 p. (in Italian, in Latin).

Welykyj, A. G. (Ed.), 1954. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075 – 1953), vol. 2: 1700 – 1953, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, Series 2, Sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 668 p. (in Italian, in Latin).

Welykyj, A. G. (Ed.), 1973. Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, vol.2: 1641 – 1664, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP Basiliani, 387 p. (in Italian, in Latin).

Zielecka-Mikołajczyk, W., 2021. Gdzie Wschód spotkał się z Zachodem. Dzieje i organizacja unickiej diecezji przemysko-samborskiej w latach 1596 – 1772, Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 726 s. (in Polish).

Zubko, P., 2016. O dokumente Užhorodskej únie z 24. Apríla 1646, Slavica slovaca, №1, s. 3–9. (in Slovak).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Історія України