РОЛЬ ПЕТРА БУБЕЛИ У ГЕНЕЗІ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИХ ВІДНОСИН У 1918-1919 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.280118

Ключові слова:

Бела Кун, Будапешт, Галицька армія, дипломатія, дипломатична місія, Західноукраїнська народна республіка, Львів, Петро Бубела

Анотація

У даній статті порушується тема ролі Петра Бубели у зародженні та розвитку відносин між Західно українською народною республікою (ЗУНР) та Угорщиною у 1918 – 1919 рр. Після розпаду імперії Габсбургів та формування в Центральній та Східній Європі нових національних держав, гостро постала проблема формування нової системи міжнародних відносин. Генеза українсько-угорських міждержавних взаємин мала важливе значення для обох країн та політичної ситуації в регіоні. На підставі аналізу архівих матеріалів та мемуарів, автори проаналізували етапи розвитку цих зв’язків та прийшли до висновку, що основною проблемою для обох сторін було питання політичної приналежності Закарпаття. Проте, через польсько-українську війну 1918 – 1919 рр. та військові конфлікти Будапешта з сусідами, це питання було відкладено. Сторони зосередились на економічній та військовій співпраці. Було з’ясовано, що отаман П. Бубела, який в цей період був заступником державного секретаря військових справ ЗУНР-ЗО УНР та був пов’язаний з працею над матеріально-технічного забезпеченням Галицької Армії (ГА) військовим спорядженням, зброєю, медикаментами, різними товарами для потреб армії, контактував з даних питань із Угорщиною. З’ясовано, що П. Бубела налагодив співіпрацю з представником від Угорської Радянської Республіки (УРР), який прибув до Станіславова у 1919 р., завдяки чому уряд ЗО УНР підписав з Угорщиною торговельний договір. Встановлено, що П. Бубела особисто листувався з народним комісаром закордонних справ УРР Б. Куном. Зауважено, що однією з причин відставки П. Бубели з посади заступника секретаря військових справ ЗО УНР у червні 1919 р., як він сам стверджував, стала наявність зв’язків з представником радянської Угорщини. Таким чином, вважаємо, що тема українсько-угорських зносин 1918 – 1919 рр., участі у їх налагодженні окремих чільних представників ЗУНР-ЗО УНР, таких як, зокрема, П. Бубела, є перспективною і потребує подальших досліджень.

Біографії авторів

Андрій Прокіп

кандидат історичних наук, доцент, провідний співробітник Львівського історичного музею, відділ «Музей-Арсенал», Львів

Василь Клок

кандидат історичних наук, доцент Львівського торговельно-економічного університету, Львів

Олександра Кендус

кандидат філософських наук, доцент Львівського торговельно-економічного університету, Львів

Юрій Михальський

кандидат історичних наук, доцент Львівського торговельно-економічного університету, завідувач кафедри історії і філософії, Львів

Посилання

Cписок використаних джерел

Biró, A., 2019. Júda Magyar oroszlánjai Galicia földjén, Budapest: Kiadja a Külgazdasági és Külügyministérium és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 28 s.

Imre, M., Szűcs, L., 1986. A forradalmi kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919, Budapest: Akadémiai Kiadó, 588 s.

Pógány, J., 1915. Lemberg. tiz hónap az orosz carizmus uralma alatt, Budapest: Kiadja Népszava-Könyvkereskedés, 143 s.

Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 257, оп. 2, спр. 1417, на 19 арк.

Державний архів Одеської області (ДАОО), ф. 8065, оп. 2, спр. 7792, на 226 арк.

Бубела, П., Розпоряд, 1919, Вістник Державного Секретаріату Військових Справ, 10 цвітня, Ч. 9, с. 3.

Бубела, П., Улад інтендатури (XLVIII Розпоряд), 1919, Вістник Державного Секретаріату Військових Справ, 1 мая, Ч. 12, с. 1–2.

Відгомін українсько-польської війни, 1929, Діло, 30 травня, ч. 118, с. 5.

Галаган, М., 2005. З моїх споминів (1880-ті – 1920 р.): документально-художнє видання, передмова: Т. Осташко, В. Соловйова, К.: Темпора, 656 с.

Голубович, С., Бубела, П., 1919. Доповнення до платень Українського Війська з дня 1 марта 1919, Вістник Державного Секретаріату Військових Справ,15 марта, Ч.7, с. 6.

Кирея, В., 2017. Авіація Української Галицької Армії (1918 – 1920), дисерт. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, спеціальність 20.02.22 – військова історія, Львів, 223 с.

Клапчук, В., 2018. Економіка ЗУНР, Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923, Енциклопедія. Т. 1. А-Ж, Івано-Франківськ, 696 с.

Кучабський, Ю., Франко, П., 1999. Петро Франко (сторінки життя), Львів: Львівське обласне Товариство політичних в’язнів і репресованих, 122 с.

Кучерук, В., 2010. Українська Галицька Армія. Довідник. Львівський історичний музей, К., Київська нотна фабрика, 2010, 448 с.

Матяш, І., Мушка, Ю., 2005. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, Київ: Києво-Могилянська академія, 397 с.

Павлишин, О., 2018. Біберович Ярослав, Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923, Енциклопедія. Т. 1. А-Ж. Івано-Франківськ, 696 с.

Рутар, В.Є. Діяльність керівництва ЗУНР по організації закордонних поставок військового майна для Галицької Армії, 2011, Гуманітарний журнал, літо-осінь, 3-4, с. 216–225.

Чайковський, А., 2002. Спогади. Листи. Дослідження: У 3 т., Упорядкування Б.З. Якимовича за участю З.Т. Грень, О.В. Седляра; Редкол.: Б.З. Якимович (голова) та ін. Львів, Т. 1., 514 с.

Янчак, Я., 2004. З історії авіації УГА, Львів, Ліга прес, 44 с.

References

Biró, A., 2019. Júda Magyar oroszlánjai Galicia földjén, Budapest: Kiadja a Kűlgazdasági és Kűlűgyministérium és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 28 s. (in Hungarian).

Imre, M., Szűcs, L., 1986. A forradalmi kormányzótanács jegyzökönyvei 1919, Budapest: Akademiai Kiado, 588 s. (in Hungarian).

Pógány, J, 1915. Lemberg. tiz honap az orosz carizmus uralma alatt. Budapest: Kiadja Nepszava-Konyvkereskedes, 143 s. (in Hungarian).

Derzavnyj arhiv Lvivskoi oblasti (DALO), f. 257, op. 2, spr. 1417, na 19 ark.

Derzavnyj arhiv Odeskoi oblasti (DAOO), f. 8065, op. 2, spr. 7792, na 226 ark.

Bubela, P. Rozporiad, [Order], 1919, Vistnyk Derzavnogo Sekretariatu Vijskovyh Sprav, 10 cvitnia, ch. 9, s. 3. (in Ukrainian).

Bubela, P. Ulad intendantury (XLVIII Rozporiad), [Arrangement of the intendant (Order XLVIII)], 1919, Vistnyk Derzavnogo Sekretariatu Vijskovyh Sprav, 1 maja, ch. 12, s. 1–2. (in Ukrainian).

Vidgomin ukrainsko-polskoi vijny, [Echoes of the Ukrainian-Polish war], 1929, Dilo, 30 travnia, ch. 118. (in Ukrainian).

Galagan, M., 2005. Z moih spomyniv (1880-ti – 1920 r.): dokumentalno-hudoznie vydsnnia. Pереdmova: Т. Оstаshко, V. Sоlоvijоvа. [From my memories (1880s-1920s): documentary-fiction edition, foreword: T. Ostashko, V. Solovyova], К.: Теmporа, 656 s. (in Ukrainian).

Golubovych S., Bubela, Dopovnennia do platen Ukrainskogo vijska z dmia 1 marta 1919, [Additions to the payments of the Ukrainian Army from March 1], 1919, Vistnyk Derzavnogo Sekretariatu Vijskovyh Sprav, 15 marta, ch. 7., s. 6. (in Ukrainian).

Kyreja, V., 2017. Аviatsia Ukrainskoi Galytskoi Armii (1918 – 1920), [Aviation of the Ukrainian Galician Army (1918 – 1920)], dysert. Na zdobuttia naukovogo stupenia kandydata istorychnyh nauk, specialnist 20.02.22 – vijskova istoria, Lviv, 223 s. (in Ukrainian).

Klapchuk, V., 2018. Ekonomika ZUNR, [Economy of WUPR], Zahidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918 – 1923. Encyklopedia. T. 1. A-Z, Ivano-Frankivsk, 696 s. (in Ukrainian).

Kutchabskyj, Uj., Franko P., 1999. Petro Franko (storinky zyttia), [Petro Franko (pages of life)], Lviv: Lvivsке оblasne Тоvarystvo politychnyh viazniv i represovanyh, 122 s. (in Ukrainian).

Kucheruk, V., 2010. Ukrainska Galytska Armia, [Ukrainian Galician Army], Dovidnyk, Lvivskyj istorychnyj muzej, K., Kyivska notna fabryka, 448 s.

Matiash, І., Mushka Uj., 2005. Dijalnist Nadzvychajnoi dyplomatychnoi misii UNR v Ugorschyni: istoria, spogady, [Activities of the UNR Extraordinary Diplomatic Mission in Hungary: history, memories], Kyiv, Kyjevo-Mogylianska Akademia, 397 s. (in Ukrainian).

Pavlyshyn, O., 2018. Biberovych Jaroslav, [Biberovych Jaroslav], Zahidno-Ukrainska Narodna Respublika 1918 – 1923. Encyklopedia. T. 1. A-Z, Ivano-Frankivsk, 696 s. (in Ukrainian).

Rutar, V.E., Dijalnist kerivnyctva ZUNR po organizacii zakordonnyh postavok vijskovogo majna dlia Galytskoi Armii, [Activities of the ZUNR leadership on the organization of foreign supplies of military property for the Galician Army], 2011, Gumanitarnyj zurnal, lito-osin, 3-4, s. 216–225. (in Ukrainian).

Tchajkovskyj А., 2002. Spogady. Lysty. [Memories. Letters], Doslidzennia: U 3 т. Uporiadkubannia B. Z. Jakymovych, za uchastiu Z. T. Gren, O. V. Sedliara; Redkol.: B. Z. Jakymovych ta in., Lviv, Т. 1., 514 s. (in Ukrainian).

Janchak, Ja., 2004. Z istorii aviatsii UGA [In history aviation UGA], Lviv: Liga-Pres, 2004, 44 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Історія України