ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДОВОЇ РОБОТИ У ВОЛИНСЬКОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ (1991 – 2021 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.280210

Ключові слова:

Волинський краєзнавчий музей, музейний фонд, музейний предмет, незалежна Україна, музейна документація, Волинська область

Анотація

Стаття присвячена огляду організації фондової роботи у Волинському краєзнавчому музеї (м. Луцьк), як одному із основних напрямків діяльності установи в історичний період її роботи 1991 – 2021 рр. У ці 30 років відбувалося становлення української державності і усіх її сфер, у тому числі музейної. Метою статті є детальний аналіз процесу організації атрибуції, приймання та зберігання музейних предметів до фондів Волинського краєзнавчого музею, вивчення супровідної документації та особливостей її провадження. На основі вивчення нормативних актів державного рівня та внутрішньої музейної документації встановлено, що загалом в українських музеях облік музейних предметів уніфікований. Різняться лише деякі нюанси, зумовлені структурою музейної установи та особливостями музейної колекції. У статті узагальнено інформацію про процес прийому, опису, атрибуції та взяття на облік музейних предметів відділом фондів, їх класифікація на групи зберігання. Виокремлено особливості обліку предметів у різних відділах та філіях Волинського краєзнавчого музею. Значна увага приділяється музейній документації, яка супроводжує взяття на облік музейних предметів, особливостям її ведення та зберігання музейної колекції. Окремо проаналізовано розподіл музейної колекції на групи зберігання, сформований згідно із особливостями наповнення музейних фондів. Дискусійним лишається питання доцільності існуючого поділу на групи зберігання, який існує з радянських часів. Окремо акцентовано увагу на групі «РА» – релігія, атеїзм, назва і зміст якої є радянським кліше і потребує реформування та перейменування. Зроблено висновки, що загалом процес організації фондової роботи у Волинському краєзнавчому музеї хоч багато у чому зберігає радянські традиції, з 1991 р. дещо реформований. Організація музейного обліку цілком побудована на основі чинного українського законодавства у галузі культури та внутрішньої музейної розпорядчої документації. Аналіз процесу організації фондової роботи у Волинській області доцільний саме на прикладі Волинського краєзнавчого музею, оскільки це головна музейна установа області, що здійснює методичний супровід іншим музеям.

Біографія автора

Микола Юхимчук

аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк

Посилання

Список використаних джерел

Акт передавання музейних предметів тимчасове зберігання № 98 від 08 листопада 2021 р., Волинський краєзнавчий музей.

Акт приймання музейних предметів на постійне зберігання № 8 від 10 січня 2022 р., Волинський краєзнавчий музей.

Андрейчук, Т., Вернидубов О., Панасюк, В., 2022. Інформаційно-статистичний огляд діяльності комунальних і підвідомчих музеїв Волинської області за 2021 р., Луцьк: [б.в], 50 с.

Велике оцифрування: Волинський краєзнавчий музей покаже небачене, Конкурент: інформаційне агентство. [Оnline]. Доступно: https://konkurent.ua/publication/84816/velike-otsifruvannya-volinskiy-kraeznavchiy-muzey-pokazhe-nebachene-foto/ (дата візиту: 14.03.2023).

Видання. Волинський краєзнавчий музей, Офіційний сайт. [Оnline]. Доступно: https://vkm.org.ua/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/?bpage=3&bcpp=5#wbb4 (дата візиту: 14.03.2023).

Відділи та філії. Волинський краєзнавчий музей, Офіційний сайт. [Оnline]. Доступно: https://vkm.org.ua/ (дата візиту:14.03.2023).

ВКМ. КДФ – 2, Євангеліє, 1611 р., с. Кукли.

ВКМ. КДФ – 5386, Апостол М. Сльозки, 1639 р., м. Львів.

ВКМ. КДФ – 12 585, Origentis, Opera Omnia Quae grefce vel latine… Tomus primus. Parisis: Typis Jacobi Vincent, 1733.

ВКМ. КДФ – 12 579, Origentis, Opera Omnia Quae grefce vel latine… Tomus secundus. Parisiis Typis Jacobi Vincent. 1733.

ВКМ. КДФ – 12 58, Origenis, Opera omnia: quae graece vel latine tantum exstant; et ejus nomine circumferuntur. Tomus tertius. Parisiis: Typis Jacobi Vincent, 1740.

ВКМ. КДФ – 12 584, Cypriani. Opera Recognita s illustrata …. Oxinii, 1682.

ВКМ. КДФ – 12583. Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Operum. Tomus sextus. Antwerpia. Sumptibus Societatis, 1701.

ВКМ. Р–4 – 2872, Портрет срібний Станіслава Августа Радзивіла, с. Олика.

ВКМ. Р–4 – 2873, Портрет срібний Анни Крістіни Радзивіл із Любомирських, с. Олика.

ВКМ. Р–4 – 2874, Герб срібний Станіслава Альбрехта Радзивіла, с. Олика.

ВКМ. Ж – 32, Хосе де Рібера, «Святий Ієронім».

ВКМ. Ж – 59, Франс Снайдерс ,«Натюрморт».

ВКМ. Ж – 60, Франс Снайдерс, «Пташиний концерт».

ВКМ. Ж – 58, Алессандро Маньяско, «Біля джерела».

ВКМ. Ж – 57, Алессандро Маньяско, «Гірський пейзаж».

ВКМ. Ж – 46, Ніколя Пусен, «Єлезар і Ревека».

ВКМ. Ж – 63, Жак Куртуа, «Баталія».

Внутрімузейна інструкція з організації обліку і зберігання музейних предметів, Волинський краєзнавчий музей, Луцьк: [б.в], 2018 р., 42 с.

Зінько, Д., 2013. Пам’ятки західноєвропейського малярського мистецтва ХVІІІ – початку ХХ ст. в експозиції Художнього музею м. Луцька, Літопис Волині. Луцьк, № 13, с. 24–29.

Інвентарна книга Волинського краєзнавчого музею СОр [Спеціальний фонд].

Інвентарна книга науково-допоміжного фонду Волинського краєзнавчого музею.

Книга надходжень Волинського краєзнавчого музею.

Книги обліку надходжень на тимчасове зберігання Волинського краєзнавчого музею.

Ковальчук, Є., 2013. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929 – 2012 роки), Луцьк: Волинські старожитності, 296 с.

Колекційний опис № 15/22 Предметів музейного значення: АП № 162 від «08» грудня 2022 р.

Левицька, Т., 2022. Твори європейського мистецтва XVII століття з Олицької колекції в експозиції Художнього музею у Луцьку, Олика в європейській історії: відтворення історико-архітектурної спадщини. Луцьк, ПП «Волинська друкарня», 2022, с. 24–39.

Мірошниченко-Гусак, Л., 2019. Етнографічна колекція пам’яток Волинського краєзнавчого музею: основні типологічні групи, Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки, Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, № 7 (380), с. 166−172.

Надольська, В., 2012. Комплектування збірки Волинського краєзнавчого музею: досягнення і проблеми, Острозький краєзнавчий збірник, Вип. 5, с. 185–191.

Пушкар, Н., Корецька, О., 2013. Науковий опис предметів документального фонду: книги, документи, фото (відбитків і негативів), Методичні рекомендації, Луцьк: [б.в], 38 с.

Пушкар, Н., 2010. Науково-фондова робота в музеї. Методичні рекомендації. Волинський краєзнавчий музей, Луцьк: [б.в], 29 с.

Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів. Наказ Міністерства культури України. [Оnline]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text (дата візиту:04.01.2023).

Про затвердження Положення про Музейний фонд України, Постанова Кабінету Міністрів України. [Оnline]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF#Text (дата візиту: 04.01.2023).

Про музей та музейну справу. Закон України. [Оnline]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата візиту: 04.01.2023).

Уніфікований паспорт, Волинський краєзнавчий музей.

Фондова робота музеїв: навчально-методичний комплекс, Луцьк [б.в], 2014. 40 с.

References

Akt peredavannia muzeinykh predmetiv tymchasove zberihannia № 98 vid 08 lystopada 2021 r., Volynskyi kraieznavchyi muzei, [Act of transfer of museum objects for temporary storage No. 98 of November 8, 2021, Volyn Museum of Local Lore.]. (in Ukrainian).

Akt pryimannia muzeinykh predmetiv na postiine zberihannia № 8 vid 10 sichnia 2022 r., Volynskyi kraieznavchyi muzei, [Act of acceptance of museum objects for permanent storage No. 8 of January 10, 2022, Volyn Museum of Local History.]. (in Ukrainian).

Andreichuk, T., Vernydubov, O., Panasiuk, V., 2022. Informatsiino-statystychnyi ohliad diialnosti komunalnykh i pidvidomchykh muzeiv Volynskoi oblasti za 2021 r. , [Informational and statistical review of the activities of communal and sub-departmental museums of the Volyn region for 2021.], Lutsk: [b.v], 50 s. (in Ukrainian).

Velyke otsyfruvannia: Volynskyi kraieznavchyi muzei pokazhe nebachene, [Great digitization: the Volyn Local History Museum will show the unprecedented.], Konkurent: informatsiine ahentstvo. [Online]. Dostupno: https://konkurent.ua/publication/84816/velike-otsifruvannya-volinskiy-kraeznavchiy-muzey-pokazhe-nebachene-foto/ (data vizytu: 14.03.2023). (in Ukrainian).

Vydannia. Volynskyi kraieznavchyi muzei, Ofitsiinyi sait, [Edition. Volyn Museum of Local Lore, Official website.], [Online]. Dostupno: https://vkm.org.ua/ (data vizytu: 14.03.2023). (in Ukrainian).

Viddily ta filii. Volynskyi kraieznavchyi muzei, Ofitsiinyi sait, [Departments and branches. Volyn Museum of Local Lore, Official website.], [Online]. Dostupno: https://vkm.org.ua/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/?bpage=3&bcpp=5#wbb4 (data vizytu:14.03.2023). (in Ukrainian).

VKM. KDF – 2, Yevanheliie, 1611 r., s. Kukly.

VKM. KDF – 5386, Apostol M. Slozky, 1639 r., m. Lviv.

VKM. KDF – 12 585, Origentis, Opera Omnia Quae grefce vel latine… Tomus primus. Parisis: Typis Jacobi Vincent, 1733. in Ukrainian, in Latin).

VKM. KDF – 12 579, Origentis, Opera Omnia Quae grefce vel latine… Tomus secundus. Parisiis Typis Jacobi Vincent. 1733. in Ukrainian, in Latin).

VKM. KDF – 12 58, Origenis, Opera omnia: quae graece vel latine tantum exstant; et ejus nomine circumferuntur. Tomus tertius. Parisiis: Typis Jacobi Vincent, 1740. in Ukrainian, in Latin).

VKM. KDF – 12 584, Cypriani. Opera Recognita s illustrata …. Oxinii, 1682. in Ukrainian, in Latin).

VKM. KDF – 12583. Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Operum. Tomus sextus. Antwerpia. Sumptibus Societatis, 1701. (in Ukrainian, in Latin).

VKM. R–4 – 2872, Portret sribnyi Stanislava Avhusta Radzyvila, s. Olyka. (in Ukrainian).

VKM. R–4 – 2873, Portret sribnyi Anny Kristiny Radzyvil iz Liubomyrskykh, s. Olyka. (in Ukrainian).

VKM. R–4 – 2874, Herb sribnyi Stanislava Albrekhta Radzyvila, s. Olyka. (in Ukrainian).

VKM. Zh – 32, Khose de Ribera, «Sviatyi Iieronim». (in Ukrainian).

VKM. Zh – 59, Frans Snaiders ,«Natiurmort». (in Ukrainian).

VKM. Zh – 60, Frans Snaiders, «Ptashynyi kontsert». (in Ukrainian).

VKM. Zh – 58, Alessandro Maniasko, «Bilia dzherela». (in Ukrainian).

VKM. Zh – 57, Alessandro Maniasko, «Hirskyi peizazh». (in Ukrainian).

VKM. Zh – 46, Nikolia Pusen, «Ielezar i Reveka». (in Ukrainian).

VKM. Zh – 63, Zhak Kurtua, «Bataliia». (in Ukrainian).

Vnutrimuzeina instruktsiia z orhanizatsii obliku i zberihannia muzeinykh predmetiv, Volynskyi kraieznavchyi muzei, [Internal museum instructions on the organization of accounting and storage of museum objects, Volyn Museum of Local Lore], Lutsk: [b.v], 2018 r. 42 s. (in Ukrainian).

Zinko, D., 2013. Pam’iatky zakhidnoievropeiskoho maliarskoho mystetstva ХVIII – pochatku KhKh st. v ekspozytsii Khudozhnoho muzeiu m. Lutska, [Monuments of Western European painting art of the 18th - early 20th centuries. in the exposition of the Lutsk Art Museum], Litopys Volyni, Lutsk, № 13, s. 24–29. (in Ukrainian).

Inventarna knyha Volynskoho kraieznavchoho muzeiu SOr (Spetsialnyi fond), [Inventory book of the Volyn Museum of Local Lore, SOr (Special Fund).]. (in Ukrainian).

Inventarna knyha naukovo-dopomizhnoho fondu Volynskoho kraieznavchoho muzeiu, [Inventory book of the scientific and auxiliary fund of the Volyn regional history museum.]. (in Ukrainian).

Knyha nadkhodzhen Volynskoho kraieznavchoho muzeiu, [Book of receipts of the Volyn Museum of Local History.]. (in Ukrainian).

Knyhy obliku nadkhodzhen na tymchasove zberihannia Volynskoho kraieznavchoho muzeiu, [Income accounting books for temporary storage of the Volyn Regional History Museum]. (in Ukrainian).

Kovalchuk, Y., 2013. Formuvannia fondu sakralnoho mystetstva u Volynskomu kraieznavchomu muzei (1929 – 2012 roky), [Formation of the fund of sacred art in the Volyn Museum of Local History (1929 – 2012).], Lutsk: Volynski starozhytnosti, 296 s. (in Ukrainian).

Kolektsiinyi opys № 15/22 Predmetiv muzeinoho znachennia: AP № 162 vid «08» hrudnia 2022 r. [Collection description No. 15/22 of objects of museum value: AP No. 162 dated December 8, 2022.]. (in Ukrainian).

Levytska, T., 2022. Tvory yevropeiskoho mystetstva XVII stolittia z Olytskoi kolektsii v ekspozytsii Khudozhnoho muzeiu u Lutsku, Olyka v yevropeiskii istorii: vidtvorennia istoryko-arkhitekturnoi spadshchyny. Lutsk, PP «Volynska drukarnia», 2022, s. 24–39. (in Ukrainian).

Miroshnychenko-Husak, L., 2019. Etnohrafichna kolektsiia pam’iatok Volynskoho kraieznavchoho muzeiu: osnovni typolohichni hrupy, [Ethnographic collection of sights of the Volyn Regional History Museum: main typological groups], Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Istorychni nauky. Lutsk: Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky, № 7 (380), s. 166−172. (in Ukrainian).

Nadolska, V., 2012. Komplektuvannia zbirky Volynskoho kraieznavchoho muzeiu: dosiahnennia i problemy, [Completing the collection of the Volyn Regional History Museum: achievements and problems], Ostrozkyi kraieznavchyi zbirnyk, Vyp. 5, s. 185–191. (in Ukrainian).

Pushkar, N., Koretska, O., 2013. Naukovyi opys predmetiv dokumentalnoho fondu: knyhy, dokumenty, foto (vidbytkiv i nehatyviv), [Scientific description of objects of the documentary fund: books, documents, photos (prints and negatives).], Metodychni rekomendatsii, Lutsk: [b.v], 38 s. (in Ukrainian).

Pushkar, N., 2010. Naukovo-fondova robota v muzei, [Scientific foundation work in the museum.], Metodychni rekomendatsii. Volynskyi kraieznavchyi muzei, Lutsk: [b.v], 29 s. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsii obliku muzeinykh predmetiv. Nakaz Ministerstva kultury Ukrainy, [On the approval of the Instructions for the organization of accounting of museum objects. Order of the Ministry of Culture of Ukraine.], [Online]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text (data vizytu: 04.01.2023). (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Muzeinyi fond Ukrainy, Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy, [On the approval of the Regulations on the Museum Fund of Ukraine, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine.], [Online]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF#Text (data vizytu: 04.01.2023). (in Ukrainian).

Pro muzei ta muzeinu spravu. Zakon Ukrainy, [About the museum and museum business. Law of Ukraine.], [Online]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF#Text (data vizytu: 04.01.2023). (in Ukrainian).

Unifikovanyi pasport, Volynskyi kraieznavchyi muzei, [Unified passport, Volyn Museum of Local Lore.]. (in Ukrainian).

Fondova robota muzeiv: navchalno-metodychnyi kompleks, [Foundation work of museums: educational and methodological complex], Lutsk [b.v], 2014, 40 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Історія України