«СЛОВ’ЯНСЬКА ВЗАЄМНІСТЬ»: ПЕРЕХРЕСТЯ ІМПЕРСЬКИХ ІДЕЙ В УКРАЇНО-СЛОВ’ЯНО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕЦЕПЦІЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.280248

Ключові слова:

нація, національна культура, ідеологія, імперія, панславізм, ідея, демократія, свобода, національна ідеологія, регіон, етнос, Австрійська імперія, Російська імперія, Європа, слов’яни, зовнішня політика, геополітика

Анотація

Мета дослідження: реконструкція одного, хоча однозначно не першорядного, чинника ідеологізації національного руху західного слов’янства (мова йде про українські взаємини із західними слов’янами) дозволяє точніше зрозуміти як обставини слов’янського відродження, так й ідейний синкретизм будителів. Відповідно, слов’янські міжетнічні взаємини та духовні рецепції багато років «освячувалися» ідеєю «слов’янської взаємності», культурної або мовно-літературної спільності. В умовах відсутності власної державності романтичний національний ідеалізм був не тільки складовою ідеології етнокультурного збереження, наприклад, у лужичан, а також ставав додатковим чинником національного руху українського, чеського і словацького народів за своє національне визволення. Ми спробуємо акцентувати увагу лише на деяких аспектах україно-слов’янських взаємин. Відповідно, надавати зв’язкам західного слов’янства із українським, до речі, як і з російським середовищем, значення виключного каталізатора національних рухів буде, безумовно, перебільшенням. Але ті відомості про зв’язки і обміни, які дійшли до нас, свідчать про встановлення переважно прямих контактів між активними представниками слов’янських народів, що, безумовно, розширяло світогляд національних лідерів, підсилювало відчуття загальнослов’янської спільності. На нашу думку, зовнішні слов’янські чинники, і в тому числі український, доповнювали ідеологію слов’ян не стільки національним змістом, скільки, переважно, підкреслювали, що етнічне відродження – це не локальне або регіональне явище, а процес, який генетично пов’язаний із загальністю подібних явищ. Показово, що на етапі активізації в 30-х – 40-х р. ХІХ ст. культурно-національних прагнень українців та західних слов’янських народів європейська політика Російської імперії була однією з причин політизації національних ідеологій. Втім, дослідження міжнаціональної комунікації неможливе без з’ясування змісту типологічності і закономірностей появи міжімперських протиріч та інтересів як досить типових явищ в контексті становлення й розвитку національних ідеологій в Центральній і Центрально-Східній Європі першої половини ХІХ ст.

Біографії авторів

Євгеній Бевзюк

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Ольга Котляр

кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародного права,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Архівні документи

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури НАН України (ВРФТ ІЛ НАН України), ф. 99, од. зб. 41, № 974. Бодянский О. М. Воспоминания о пребывании в Праге во время путешествий за границу, арк. 86.

ВРФТ НАН України, ф.99, од. зб. 75, № 1330. Погодин М. П. – Бодянскому О. М. Письмо. 19.05.1833, арк. 2–3.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУ, ф. 8., од. 2551–2554. Возвание «Slowané, Вratří!» присланное В.Ганкой А.Стороженко, напечатано на польском, чеком языках с припиской Ганки к Стороженко на одном из листов, на 4 арк.

ІР НБУ, ф. 2, од. зб. 3217. Погодин М. П. Записка про австрийских славян за результатами наблюдения во время заграничного путешествия в 1839 г. Подано Министру народного просвещения в 1840 г., на 12 арк.

ІР НБУ, ф. 2, од. зб. 3218, Погодин М. П. Записка к министру народного просвещения по поводу политического состояния и про изменения за 3 года в жизни австрийских славян, наблюдение во время заграничного путешествия в 1842 г., на 13 арк.

ІР НБУ, ф. 21, № 1211–1213. Просьба духовенства о присоединении русинов венгерских округов Сандецкого и Ясельского к Львовской губернии при разделе Австрии. Февраль – март 1849 г. Г. Тульчин. Російською і польською мовами, на 6 арк.

ІР НБУ, ф. 8, оп. 2555, спр. 30. Секретное предписание наместника в Царстве Польском генерал-фельдмаршала князя Варшавского сенатору и тайному советнику Л. Я. Стороженке об оставлении без ответа письма Вячеслава Ганки.15/27 май 1848 р. Варшава. Оригинал, на 2 арк.

ІР НБУ. ф. 10. (П.Кулиш), од. зб. 1256. Куліш П. – Ганке В. Лист. Копія 28.04.1846. Санкт-Петербург, на 1 арк.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України), ф. 442, оп. 783, спр. 79. Донесение. О доброжелательном отношении австрийской власти в Галиции к участникам польского восстания, о направление из г. Львова во Францию до 700 польских эмигрантов, о намерениях польских восставших в случае войны с Россией вторгнуться в Литву и Польшу через Курляндию. 1833 г., арк. 4.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 798, спр. 433. Письмо генерала от инфантерии Чаадаева: Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернатору, господину генерал-адъютанту и кавалеру Бибиков. «Довожу до Вашего сведения, что на границе в Галиции...», арк.138–139.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 793, спр. 433. Об отделении от Венгрии и присоединение к Австрии русинов, долматов словаков. Из донесения неустановленного лица от 12 декабря 1848, арк.159–161.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 798, спр. 153. Уведомление Министерства финансов от 2 августа 1848 г. О направлении в г. Вену депутатов от Галиции с требованием отделения Галиции от Австрийской монархии. Подлинник, арк. 354–355.

ЦДІАК України, ф. 442. оп. 783, спр. 79. Донесение. О симпатиях австрийских егерей к польским повстанцам и про доброжелательное отношение австрийского правительства в Галиции к польскому протестному движению, про пропаганду идей польских восставших и скорой войне с Россией. 1833 г., арк. 153–155.

ЦДІАК України, ф. 707. оп. 261, спр. 12. По высочайшему повелению господину попечителю Киевского учебного округа. Министр народного просвещения Уваров. 29 мая 1847. Секретно. Переписка с министром народного просвещения об изучении его записки про то, какой взгляд нужно иметь на современный вопрос о славянстве и чем должны руководствоваться преподаватели учебных заведений при изучении славянских источников, на 16 арк.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 309 (Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка), оп. 1, од. зб. 2336. Листи Бодянського, Ганкі і Головацьких Якова та Івана до Зубрицького. Оригінали та копії. Рік 1841 – 1856, на 59 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 309 (Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка), оп. 1, од. збер. 2483, Програми слов’янської секції в Цюріху, правила організації, листування з Герценом О., Огарьовим, спогади про Бакуніна М. та ін. Матеріали зібрани М.Драгомановим, на 164 арк.

ЦДІАЛ України, ф. 309 (Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка), оп. 1, од. збер. 2064, Стаття не встановленого автора «Рік 1848», на 4 арк.

Державний архів м. Києва, ф. 16. (Київський університет Св. Володимир), оп. 307, спр. 237, З протоколів засідання Університету св. Володимира. Листування з чеськими вченими, арк. 30–31.

Література та опубліковані документи

Csaplovics, Johann von, 1829. Gemälde von Ungern, Pesth: Hartleben, 335 s. [Оnline]. Доступно: https://books.google.com.ua/books/about/Gem%C3%A4lde_von_Ungern.html?id=nRQVAAAAQAAJ&redir_esc=y. (дата звернення 9.05.2023).

Kaiser Joseph II, 1782. Das Toleranzpatent Kaiser Joseph II. [Оnline]. Доступно: https://www.koeblergerhard.de/Fontes/ToleranzpatentJosephsII 1781.pdf. (дата звернення 9.05.2023).

Novotný, Miloslav, Janoušek, Bohumír, Kotalík, Josef, 1959. Čelakovský František Ladislav: básník vatavy, České Budějovice: Krajské nakladatelství, 45 s.

Palacký F., 1829. O národech uherských zvláště slovanech, Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách. Prag: Nákladem Českého museum, d. 3, s. 11–38.

Palacký, F., 1848. O poměru Čech i Rakouska k říši Německé (Psaní do Frankfurtu), Národní noviny, 05,06. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Digitalizovaný archiv časopisů. [Оnline]. Доступно: http://archiv.ucl.cas.cz. (дата звернення 9.05.2023).

Palacký, F., 1830. O národech polských, Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách, Prag: Nákladem Českého museum, d. 4, s. 69–89.

Šafárik Pavel Jozef, 1826. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, Ofen: Mit Kö. Ung. Universitäts - Schriften, 544 s.

Werburg Andrian Viktor Franz Freiherr von, 1843. Österreich und dessen Zukunft. Hamburg: Verlag: Hoffmann & Campe, Hamburg, 168 s.

Бевзюк, Є., 2006. Вплив українсько–лужицьких взаємин 50–60 роки ХІХ століття на національно–культурне відродження, Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія / редкол.: М.М. Вегеш, Д.Д. Данилюк, В.Є. Задорожний та ін. Ужгород: Говерла, Вип. 16. с. 13–26.

Бевзюк, Є., Дорошко, М., 2020. Імперія Габсбургів: притулок, або «тюрма народів», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин; [Редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін.], Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», Вип. 1 (42), с. 146–160.

Бевзюк, Є., Котляр, О., 2022. Імперська ідеологія як принцип модернізації інформаційного середовища, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин; [Редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін.], Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», Вип. 1 (46), с. 128–139.

Гердер, И., 1977. Идеи к философии истории человечества, М.: «Наука», 612 с.

Коллар, Я., 1973. Сто сонетов Я. Коллара, М.: «Наука», 254 с.

Кочубинский, А. А., 1881. Наши две политики в славянском вопросе, Исторический вестник. т.5, июнь, с. 201–232.

Криль, М. М., Моторний, В. А., Трофимович, К. К., 1985. Неизвестные документы о серболужицко-восточнославянских связях, Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 710, с. 101–107.

Кріль, М., 1993. Франтішек Палацький і Україна, Проблеми слов’янознавства: Міжвід. наук.збірник, Львів, вип. 45, с. 157–159.

Полєк, В. Т., 1970. Твори І. П. Котляревського серед чехів і словаків, Слов’янське літературознавство і фольклористика, вип. 5, с. 93–102.

Семчишин, М., 1993. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу., К.: АТ «Друга рука», 560 с.

Статут Кирило-Мефодіївського товариства 1845 – кінець 1846 р., 1990. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3–х т. АН УРСР. Археогр. Комісія. Ін-т історії. Центр держ. іст. архів; Редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін., К.: Наук. думка, т.1, 544 с.

Францев, В. А., 1902. Гоголь в чешской литературе: К истории славянского литературного общения в XIX ст., Санкт-Петербург, 37 с.

Францев, В. А., 1902. Очерки по истории чешского возрождения. Русско-чешские святи конца XVIII и первой половины XIX столетия, Варшава: Тип. Варшавского учебного округа, 475 с.

Шафарик П. Й. – Я. Коллару. Письмо. 18.01.1831 / Францев В. А. Очерки по истории чешского возрождения. Русско-чешские святи конца XVIII и первой половины XIX столетия, Варшава 1902, с. 165–166.

References

Аrkhivni dokumenty

Viddil rukopisnih fondiv i tekstologiyi Institutu literaturi NAN Ukrayini (VRFT IL NAN Ukrayini), f. 99, od. zb. 41, № 974. Bodyanskij O.M. Vospominaniya o prebyvanii v Prage vo vremya puteshestvij za granicu, ark. 86.

VRFT NAN Ukrayini, f.99, od. zb. 75, № 1330. Pogodin M.P. – Bodyanskomu O.M. Pismo. 19.05.1833, ark. 2–3.

Institut rukopisu Nacionalnoyi biblioteki Ukrayini imeni V.I. Vernadskogo (IR NBU, f. 8., od. 2551–2554. Vozvanie «Slowane, Vratri!» prislannoe V.Gankoj A.Storozhenko, napechatano na polskom, chekom yazykah s pripiskoj Ganki k Storozhenko na odnom iz listov, na 4 ark.

IR NBU, f. 2, od. zb. 3217. Pogodin M.P. Zapiska pro avstrijskih slavyan za rezultatami nablyudeniya vo vremya zagranichnogo puteshestviya v 1839 g. Podano Ministru narodnogo prosvesheniya v 1840 g., na 12 ark.

IR NBU, f. 2, od. zb. 3218, Pogodin M.P. Zapiska k ministru narodnogo prosvesheniya po povodu politicheskogo sostoyaniya i pro izmeneniya za 3 goda v zhizni avstrijskih slavyan, nablyudenie vo vremya zagranichnogo puteshestviya v 1842 g., na 13 ark.

IR NBU, f. 21, № 1211–1213. Prosba duhovenstva o prisoedinenii rusinov vengerskih okrugov Sandeckogo i Yaselskogo k Lvovskoj gubernii pri razdele Avstrii. Fevral – mart 1849 g. G. Tulchin. Rosijskoyu i polskoyu movami, na 6 ark.

IR NBU, f. 8, op. 2555, spr. 30. Sekretnoe predpisanie namestnika v Carstve Polskom general-feldmarshala knyazya Varshavskogo senatoru i tajnomu sovetniku L. Ya. Storozhenke ob ostavlenii bez otveta pisma Vyacheslava Ganki.15/27 maj 1848 r. Varshava. Original, na 2 ark.

IR NBU. f. 10. (P. Kulish), od. zb. 1256. Kulish P. – Ganke V. List. Kopiya 28.04.1846. Sankt-Peterburg, na 1 ark.

Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv (CDIAK Ukrayini), f. 442, op. 783, spr. 79. Donesenie. O dobrozhelatelnom otnoshenii avstrijskoj vlasti v Galicii k uchastnikam polskogo vosstaniya, o napravlenie iz g. Lvova vo Franciyu do 700 polskih emigrantov, o namereniyah polskih vosstavshih v sluchae vojny s Rossiej vtorgnutsya v Litvu i Polshu cherez Kurlyandiyu. 1833 g., ark. 4.

CDIAK Ukrayini, f. 442, op. 798, spr. 433. Pismo generala ot infanterii Chaadaeva: Kievskom voennom Podolskom i Volynskom general-gubernatoru, gospodinu general-adyutantu i kavaleru Bibikov. «Dovozhu do Vashego svedeniya, chto na granice v Galicii...», ark. 138–139.

CDIAK Ukrayini, f. 442, op. 793, spr. 433. Ob otdelenii ot Vengrii i prisoedinenie k Avstrii rusinov, dolmatov slovakov. Iz doneseniya neustanovlennogo lica ot 12 dekabrya 1848, ark. 159–161.

CDIAK Ukrayini, f. 442, op. 798, spr. 153. Uvedomlenie Ministerstva finansov ot 2 avgusta 1848 g. O napravlenii v g. Venu deputatov ot Galicii s trebovaniem otdeleniya Galicii ot Avstrijskoj monarhii. Podlinnik, ark. 354–355.

CDIAK Ukrayini, f. 442. op. 783, spr. 79. Donesenie. O simpatiyah avstrijskih egerej k polskim povstancam i pro dobrozhelatelnoe otnoshenie avstrijskogo pravitelstva v Galicii k polskomu protestnomu dvizheniyu, pro propagandu idej polskih vosstavshih i skoroj vojne s Rossiej. 1833 g., ark. 153–155.

CDIAK Ukrayini, f. 707. op. 261, spr. 12. Po vysochajshemu poveleniyu gospodinu popechitelyu Kievskogo uchebnogo okruga. Ministr narodnogo prosvesheniya Uvarov. 29 maya 1847. Sekretno. Perepiska s ministrom narodnogo prosvesheniya ob izuchenii ego zapiski pro to, kakoj vzglyad nuzhno imet na sovremennyj vopros o slavyanstve i chem dolzhny rukovodstvovatsya prepodavateli uchebnyh zavedenij pri izuchenii slavyanskih istochnikov, na 16 ark.

Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Lviv (CDIAL Ukrayini), f. 309 (Naukove tovaristvo im. T. G. Shevchenka), op. 1, od. zb. 2336. Listi Bodyanskogo, Ganki i Golovackih Yakova ta Ivana do Zubrickogo. Originali ta kopiyi. Rik 1841 – 1856, na 59 ark.

CDIAL Ukrayini, f. 309 (Naukove tovaristvo im. T. G. Shevchenka), op. 1, od. zber. 2483, Programi slov’yanskoyi sekciyi v Cyurihu, pravila organizaciyi, listuvannya z Gercenom O., Ogarovim, spogadi pro Bakunina M. ta in. Materiali zibrani M. Dragomanovim, na 164 ark.

CDIAL Ukrayini, f. 309 (Naukove tovaristvo im. T. G. Shevchenka), op. 1, od. zber. 2064, Stattya ne vstanovlenogo avtora «Rik 1848», na 4 ark.

Derzhavnij arhiv m. Kiyeva, f. 16. (Kiyivskij universitet Sv. Volodimir), op. 307, spr. 237, Z protokoliv zasidannya Universitetu sv. Volodimira. Listuvannya z cheskimi vchenimi, ark. 30–31.

Literatura ta opublikovani dokumenty

Bevzyk, Y., 2006. Vplyv ukrainsko–luzhytskykh vzaiemyn 50–60 roky XIX stolittia na natsionalno-kulturne vidrodzhennia [The influence of Ukrainian-Lusatian relations in the 50s and 60s of the 19th century on national and cultural revival], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, Uzhhorod: Publisher of Uzhhorod National University «Hoverla», Issue 16, s. 13–26. (in Ukrainian).

Bevzyk, Y., Doroshko, M., 2020. Imperiia Habsburhiv: prytulok, abo «tiurma narodiv» [Habsburg Empires: a haven, or «Prison of Peoples»], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History / Ministry of Education and Science of Ukraine; State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University», Faculty of History and International Relations; [Editorial board: Y. Danylets (editor-in-chief) and other], Uzhhorod: Publisher of Uzhhorod National University «Hoverla», Issue 1 (42), s. 146–160. (in Ukrainian).

Bevzyuk, Y., Kotlar, O., 2022. Imperska ideolohiia yak pryntsyp modernizatsii informatsiinoho seredovyshcha [Imperial ideology as a principle of modernization of the information environment], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History / Ministry of Education and Science of Ukraine; State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University», Faculty of History and International Relations; [Editorial board: Y. Danylets (editor-in-chief) and other], Uzhhorod: Publisher of Uzhhorod National University «Hoverla», Issue 1 (46). s. 128–139. (in Ukrainian).

Csaplovics, Johann von, 1829. Gemälde von Ungern, Pesth: Hartleben, 335 s. [Оnline]. Доступно: https://books.google.com.ua/books/about/Gem%C3%A4lde_von_Ungern.html?id=nRQVAAAAQAAJ&redir_esc=y. (data zvernennia 9.05.2023). (in German).

Francev, V. A., 1902. Gogol v cheshskoj literature: K istorii slavyanskogo literaturnogo obsheniya v XIX st. [Gogol in Czech literature: On the history of Slavic literary communication in the 19th century], Sankt-Peterburg Pb.: Tip. Imp. Akademii nauk, 37 s. (in Russian).

Francev, V. A., 1902. Ocherki po istorii cheshskogo vozrozhdeniya. Russko-cheshskie svyati konca XVIII i pervoj poloviny XIX stoletiyan [Essays on the history of the Czech Renaissance. Russian-Czech saints of the late 18th and first half of the 19th century], Varshava: Tip. Varshavskogo uchebnogo okruga, 475 s. (in Russian).

Gerder, I. G., 1977. Idei k filosofii istorii chelovechestva [Ideas for the philosophy of the history of mankind], M.: «Nauka». 612 s. (in Russian).

Kaiser Joseph II, 1782. Das Toleranzpatent Kaiser Joseph II. [Оnline]. Доступно: https://www.koeblergerhard.de/Fontes/ToleranzpatentJosephsII 1781.pdf. (data zvernennia 9.05.2023). (in German).

Kochubinskij, A. A., 1881. Nashi dve politiki v slavyanskom voprose [Our two politicians in the Slavic question], Istoricheskij vestnik. t. 5, iyun, s. 201–232. (in Russian).

Kollar, Ya., 1973. Sto sonetov Ya. Kollara [One Hundred Sonnets by J. Kollar], M.: «Nauka», 254 s. (in Russian).

Kril, M. M., Motornij V. A., Trofimovich K. K., 1985. Neizvestnye dokumenty o serboluzhicko-vostochnoslavyanskih svyazyah [Unknown Documents on Serbo-Lusatian-East Slavic Relations], Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta, vyp. 710, s. 101–107. (in Ukrainian).

Kril, M., 1993. Frantishek Palackij i Ukrayina [Frantisek Palatskyi and Ukraine], Problemi slov’yanoznavstva: Mizhvid. nauk. zbirnik, Lviv, vip. 45, s. 157–159. (in Ukrainian).

Novotný, Miloslav, Janoušek Bohumír, Kotalík Josef, 1959. Čelakovský František Ladislav: básník vatavy, České Budějovice: Krajské nakladatelství, 45 s. (in Czech).

Palacký, F., 1829. O národech uherských zvláště slovanech, Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách, Prag: Nákladem Českého museum, d. 3, s. 11–38. (in Czech).

Palacký, F., 1830. O národech polských, Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách, Prag: Nákladem Českého museum, d. 4, s. 69–89. (in Czech).

Palacký, F., 1848. O poměru Čech i Rakouska k říši Německé (Psaní do Frankfurtu), Národní noviny, 05,06. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Digitalizovaný archiv časopisů. [Оnline]. Доступно: http://archiv.ucl.cas.cz. (data zvernennia 9.05.2023). (in Czech).

Polyek, V. T., 1970. Tvori I. P. Kotlyarevskogo sered chehiv i slovakiv [Frantisek Palatskyi and Ukraine], Slov’yanske literaturoznavstvo i folkloristika, vip. 5. s. 93–102. (in Ukrainian).

Šafárik Pavel Jozef, 1826. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, Ofen: Mit Kö. Ung. Universitäts - Schriften, 544 s. (in German).

Semchishin, M., 1993. Tisyacha rokiv ukrayinskoyi kulturi. Istorichnij oglyad kulturnogo procesu [A thousand years of Ukrainian culture. Historical review of the cultural proces], K.: AT «Druga ruka», 560 s. (in Ukrainian).

Shafarik, P. J. – Ya. Kollaru. Pismo. 18.01.1831 [P. Y. Shafarik - Y. Kollaru. Writing. 18.01.1831], Francev V. A. Ocherki po istorii cheshskogo vozrozhdeniya. Russko-cheshskie svyati konca XVIII i pervoj poloviny XIX stoletiya, Varshava 1902, s. 165–166. (in Russian).

Statut Kirilo-Mefodiyivskogo tovaristva 1845 – kinec 1846 r. [The Charter of the Cyril and Methodius Society 1845 – the end of 1846], 1990. Kirilo-Mefodiyivske tovaristvo: U 3–h t. AN URSR. Arheogr. Komisiya. In-t istoriyi. Centr derzh. ist. arhiv; Redkol.: P.S. Sohan (golov. red.) ta in., K.: Nauk. dumka, t.1, 544 s. (in Ukrainian).

Werburg Andrian Viktor Franz Freiherr von, 1843. Österreich und dessen Zukunft, Hamburg: Verlag: Hoffmann & Campe, Hamburg, 168 s. (in German).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Всесвітня історія