ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПАСТИРСЬКОГО ПОСЛАННЯ СЛОВАЦЬКИХ І ПІДКАРПАТСЬКОРУСЬКИХ ЄПИСКОПІВ З 1924 РОКУ (англійською мовою)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.280273

Ключові слова:

католицька церква, єпископат, пастирське послання, урядова криза, соціалізм

Анотація

У листопаді 1924 року словацькі та підкарпатськоруські єпископи католицької та греко-католицької церков видали пастирське послання. Воно реагувало на той факт, що деякі представники цих церков були членами комуністичних, соціалістичних або прогресивних організацій, які виступали проти віри в Бога, критикували церкви з атеїстичних позицій і докладали зусиль до створення секулярного суспільства. Водночас соціалісти, прагнучи розширити свою членську базу та електорат, зайшли настільки далеко, що на офіційному рівні презентували себе християнською символікою, що мала ввести в оману католиків, які перебували у складному соціальному положенні, та залучити їх до своїх лав. Єпископи відреагували на цей факт і в пастирському посланні до членів своїх церков пояснили згубність соціалістичних і прогресивних теорій та порадили їм вийти з антикатолицьких організацій. Католики, які свідомо нехтували їхніми настановами та застереженнями, мали взяти до уваги, що церква не уділятиме їм деяких таїнств. Видання пастирського послання спричинило в соціалістичних і прогресивних колах різку негативну реакцію як напад на державу, її конституцію та закони, уряд і демократичну систему, який загрожує самому існуванню республіки. Пастирське послання та його автори, католицька церква, Святий Престол, чеський та словацький політичний католицизм зазнали гострих нападок з боку журналістики і спровокували скандал у пресі. Згодом інтерпеляція німецьких соціал-демократів у Палаті депутатів призвела до урядової кризи, над подоланням якої працювали не лише уряд, парламент, політичні партії, але й так звана П’ятірка як найвищий орган чехословацької політики. Пошуки виходу з урядової кризи показали, що для соціалістів, насамперед для Чехословацької націонал-соціалістичної партії, у цій справі не йшлося передусім про захист власної ідеології. Публікацію послання вони використали для тиску, зокрема, на Чехословацьку народну партію (ЧНП), яка, будучи частиною урядової коаліції та уряду Швегли, гальмувала вирішення проблеми врегулювання відносин між державою та католицькою церквою. Вони хотіли змусити її змінити свою позицію, просуваючи ідею створення уряду меншості без участі ЧНП. Проте керівництво ЧНП впоралося зі складною ситуацією, в якій опинилося внаслідок тиску партнерів по коаліції, а також католицької Словацької народної партії та празького радикального крила власної партії, об’єднаного навколо Рудольфа Горського, завдяки далекоглядній політиці її голови Яна Шрамека. Хоча воно й погодилось на переговори щодо врегулювання відносин між державою і церквами, але, з іншого боку, відстояло членство ЧНП в урядовій коаліції, дало згоду на притягнення до кримінальної відповідальності тільки тих священиків, які явно порушили закон, і захистили право єпископів на незалежні публічні виступи в межах закону. Стаття аналізує та оцінює наявний словацький та чеський історичний доробок на тему пастирського послання, зазначає спільні й відмінні риси у трактуванні справи окремими авторами, а також пропонує інші можливі напрямки дослідження.

Біографія автора

Павел Марек

prof., PhDr. PaedDr., Ph.D, почесний професор кафедри історії, філософський факультет, Університет Палацького, Оломоуц, Чехія

Посилання

References

AMZV Praha, f. 2. sekce-politická - 1. Běžná spisovna (1918 – 1939), kart. 28 – sdělení Václava Müllera, 22. 6. 1925.

Apoštolský nuncius Mons. Marmaggi dementuje zprávu Večerníku Českého slova, 1925, Čech, r. 50, č. 19, 19. ledna, s. 1.

Arpáš – Doc. Mgr. PhDr. Róbert Arpáš, PhD. URL: http://www.history.sav.sk/index.php?id=robert-arpas [13. 4. 2023].

Arpáš, R., 2018. Úloha viery v sociálnom zápase na príklade pastierskeho listu slovenských biskupov z novembra 1924, Historický časopis, r. 66, č. 2, s. 333–334.

Autor pastierskeho listu, 1925, Slovák, r. 7, č. 10a, 14. ledna, s. 1.

Bartlová – PhDr. Alena Bartlová, CSc. URL: https://web.archive.org/web/20160304185206/http://www.history.sav.sk/cv/bartlova_alena.pdf [13. 4. 2023].

Bartlová, A., 2001. Příspěvek k dějinám římskokatolické církve na Slovensku v letech 1918 – 1938, Koucká, I. - Papajík, D. (eds.). Politický katolicismus v nástupnických státech rakousko-uherské monarchie v letech 1918 – 1938, Olomouc: Univerzita Palackého, s. 165–177.

Bartlová, A., 2004. Návrhy slovenských politických strán na zmenu štátoprávneho usporiadania ČSR v rokoch 1918 – 1935 a zapojenie HSĽS do vládnej koalície v rokoch 1927 – 1929, Zemko, M. - Bystrický, V. (eds.). Slovensko v Československu (1918 – 1939). Bratislava: Veda, s. 123–164.

Bartlová, A., 2006. Česko-slovenský štát - katolícka cirkev - Hlinkova slovenská ľudová strana, Letz, R. - Mulík, P. - Bartlová, A. (eds.). Slovenská ľudová strana v dejinách 1905–1945. Martin: Matica slovenská, s. 139–141.

Biskup, který protestuje proti pastýřskému listu, 1925, České slovo, r. 17, č. 7, 8. ledna, s. 3.

Bokes, F., 1946. Dejiny Slovenska a Slovákov od nejstarších čias po oslobodenie, Bratislava: SAVU, 441 s.

Černý, B. a kol., 1960. Církve v našich dějinách. Praha: Orbis, 230 s.

Dejmek, J., 2013. Diplomacie Československa, 2. Biografický slovník československých diplomatů (1918 – 1992), Praha: Academia, s. 183.

Dejmek, J., 1994. Československo-vatikánská jednání o modus vivendi 1927 – 1928, Český časopis historický, r. 92, č. 2, s. 268–285.

Doležal, J., 1928. Politická cesta českého katolicismu 1918 – 1928, Praha: Ústředí křesťansko-sociálních dělnických organizací v Čechách, 73 s.

Halas, F. X., 2004. Modus vivendi v kontextu diplomacie Svatého stolce v období mezi dvěma světovými válkami, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně : řada společenských věd, r. 179, s. 89–100.

Helan, P., 2018. Československo a Svatý stolec na složité cestě k Modu vivendi, Střed : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, r. 10, č. 1, s. 9–29.

Hrabovec - prof. Dr. phil. Emília Hrabovec. URL: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/emilia-hrabovec-89623 [13. 4. 2023].

Hrabovec, E., 2018. Biskup Ján Vojtaššák a Svätá stolica. Letz, R. – Jurčaga, P. (eds.). Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočila. Zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia. Spišská Kapitula 14.–15. november 2017, Bratislava: Post Scriptum, s. 226. URL: https://www.academia.edu/37403566/Biskup_J%C3%A1n_Vojta%C5%A1%C5%A1%C3%A1k_a_Sv%C3%A4t%C3%A1_stolica [17. 3. 2023].

Hrabovec, E., 2012. Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánských prameňov, Bratislava: Univerzita Komenského, 557 s.

Hromják - Doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. URL: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/veda-a-vyskum/hab/lh/ [13. 4. 2023].

Hromják, Ľ., 2009. Postoj ČSL voči pastierskemu listu slovenských biskupov v roku 1924, Marek, P. (ed.). „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. Olomouc: Gloria, s. 105–114.

I biskup Blaha podlehl nátlaku?, 1925, Národní listy, r. 65, č. 35, 5. února, s. 5.

Kárník, Z., 2000. České země v éře první republiky (1918 – 1938), 1. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 – 1929). Praha: Libri, s. 321–322.

Katuninec - prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. URL: https://ff.truni.sk/kontakty/milan-katuninec [13. 4. 2023].

Katuninec, M. 2001. Vývoj křesťanského odborového hnutia na Slovensku v prvých rokoch ČSR, Historický časopis, r. 49, č. 2, s. 234.

Katuninec, M. 2002. Združenie slovenských odborových organizácií (1923 – 1938), Historický časopis, r. 50, č. 2, s. 313.

Katuninec, M., 2015. Slovenské kresťanské odborové hnutie v sociálnom dialógu a konfrontácii, Forum historiae, r. 9, č. 2, s. 78–79.

Klepetař, H., 1937. Seit 1918. Eine Geschichte der Tschechoslowakischen Republik, M. Ostrau: Julius Kittls Nachfolger, s. 204–205.

Klimek, A., 1996. Boj o Hrad, 1. Hrad a Pětka. Vnitropolitický vývoj Československa 1918 – 1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha: Panevropa, s. 333–339.

Klimek, A., 2000. Velké dějiny zemí Koruny české, 13. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 457–459.

Kmeťko, K., 1925. Proti pomluvám biskupského sboru, Slovák, r. 7, č. 52, 5. března, s. 1.

Kováč, D., 2011. Dějiny Slovenska. Praha: NLN, 434 s.

Križová - Mgr. Blažena Križová-Pavlovkinová. URL: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/staff/mgr-blazena-pavlovkinova/ [13. 4. 2023].

Križová, B., 2018. Pastiersky list slovenských biskupov (1924) proti členstvu katolíkov v komunistických a socialistických stranách, Historický zborník (Martin), r. 28, č. 1, s. 200–212.

Krofta, K., 1947. Malé dějiny československé, Praha: Orbis, 127 s.

Lurová, J. a kol., 1962. Náboženství, církve, klerikalismus a naše dějiny, Praha: Nakladatelství politické literatury, 244 s.

Malíř, J. - Marek, P. (eds), 2005. Andros Probabilis: sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám, Brno – Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 618 s.

Marek, P. a kol., 2015. Historik a jeho dílo: kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., Olomouc: Univerzita Palackého, 327 s.

Marek, P., 2009. Opozice kolem Rudolfa Horského a jeho kritika Šrámkova vedení Československé strany lidové, Marek, P. (ed). „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 90. výročí založení ČSL, Olomouc: Gloria, s. 54–68.

Marek, P. (ed.), 2011. Politické programy českého politického katolicismu 1894 – 1938, Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. 311 s.

Marťák - Doc. Mgr. PhDr. Michal Marťák, PhD. URL: https://www.ku.sk/michal.martak [13. 4. 2023].

Marťák, M., 2013. Vplyv politických aktivit Eduarda Skalského na život v medzivojnových Brutovciach, Z minulosti Spiša, r. 21, s. 181–191.

Mihóková, M., 1996. Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie 1863 – 1925. Život a dielo, Košice: Verbum, 72 s.

Odložilík, O., 1937. Nástin československých dějin, Praha: A. Beaufort, 132 s.

Olivová, V. - Kvaček, R., 1967. Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1945, Praha: SPN, 583 s.

Olivová, V. 2000. Dějiny první republiky, Praha: Karolinum, 355 s.

Osvedčenie, 1925, Čech, r. 50, č. 62, 4. března, s. 1.

Pánek, J. - Vorel, P. (eds), 1999. Lexikon současných českých historiků, Praha: HÚ AV ČR, s. 136.

Pastýřský list slovenských biskupů, 1925, Moravská orlice, r. 63, č. 16, 21. ledna, s. 2.

Pehr - PhDr. Michal Pehr, Ph.D. URL: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/michal-pehr-29560 [13. 4. 2023].

Pehr, M. - Šebek, J., 2012. Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918 – 1928), 1. Úvodní studie, Praha: Masarykův ústav AV ČR, 229 s.

Pehr, M., 2015. Katolická církev, úprava svátkového práva a Marmaggiho aféra v meziválečném Československu, Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, r. 7, č. 2, s. 95.

Podpis ndp. biskupa Blahu, 1925, Slovák, r. 7, č. 47, 27. února, s. 5.

Sidor, K. - Vnuk, F., Andrej Hlinka 1864–1938, Bratislava: LÚČ, s. 529–530.

Situace, 1925, Národní listy, r. 65, č. 62, 4. března, s. 1.

Situační, 1925, Moravská orlice, r. 63, č. 52, 5. března, s. 1.

Slovenští biskupové se vymlouvají, 1925, Rudé právo, r. 6, č. 53, 4. března, s. 6.

Šebek - Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. URL: https://www.hiu.cas.cz/seznam-pracovniku/63 [13. 4. 2023].

Šmíd - Doc. Mgr. PhDr. PaedDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. URL: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-905.html [13. 4. 2013].

Šmíd, M., 2015. Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920 – 1950, Brno: CDK, s. 86–89.

Šmíd, M. - Pehr, M. - Šebek, J. - Helan, P. (eds.), 2015. Československo a Svatý stolec, 3. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917 – 1928, Praha: Masarykův ústav AV ČR, 608 s.

Šmíd, M., 2021. Parlamentní volby a aktivita ČSL v politickém životě první Československé republiky v reflexi představitelů Svatého stolce, Historický časopis, r. 69, č. 2, s. 280.

Šmíd, M. - Hajdinová, E. - Mandzák, D. A. (eds.), 2023. Svatý stolec a Československo, 2. Edice dokumentů z let 1923 – 1925, Praha: Karolinum, 477 s.

Špét, J., 1958. PhDr. a JUDr. Václav Müller, Časopis společnosti přátel starožitností, r. 66, s. 101.

Štaif, J. (ed.), 2003. Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám, Praha: Karolinum, 291 s.

Trapl, M., 2008. Český politický katolicismus v letech 1918 – 1938. In Marek, P. (ed.) Český politický katolicismus 1848 – 2005, Brno: CDK, s. 239–241.

Trapl, M., 1983. Český politický katolicismus v letech 1921 – 1929, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 22, 1983, Sborník prací historických, 10, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 63–91.

Trapl, M., 2007, JUDr. Josef Doležal, Pehr, M. a kol. Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, Praha: Akropolis, 2007, s. 63.

Trapl, M. - Harna, J., 2010, Josef Doležal, Biografický slovník českých zemí, 13. Dig-DOŠ, Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, s. 292–293.

Trapl, M., 1990. Politický katolicismus a Československá strana lidová v letech 1918 – 1938, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 171 s.

Trapl, M. - Konečný, K. - Marek, P., 2013. Politik dobré vůle. Život a dílo msgra Jana Šrámka, Praha: Vyšehrad, 352 s.

Ústup biskupů slovenských, 1925, České slovo, r. 17, č. 53, 4. března, s. 2.

Vykoupil, L., 2003. Jiří Stříbrný: Portrét politika, Brno: Masarykova univerzita, 318 s.

Zapletal, F., 1929. Papež Pius XI. Praha: Bratrstvo sv. Michala Archanděla, 48 s.

Zesnulý biskup dr. Fischer-Colbrie – autorem pastýřského listu, 1925, Národní listy, r. 65, č. 149, 31. května, s. 1.

Zlámal, B., 1972. Příručka českých církevních dějin, 10. Doba československého katolicismu, 1, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, s. 91.

Zubko, P. - Kleiber, R., 2020. August Fischer-Colbrie, Kleiber, R. - Tusor, P. (eds.). Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I. Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn, Berlin: Duncker & Humbolt, s. 517–522.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Всесвітня історія