ПРОБЛЕМИ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ В СІЧНІ – СЕРПНІ 1968 Р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.280307

Ключові слова:

Чехословацька соціалістична республіка, словацьке питання, «Празька весна» 1968 р., федерація, Словацька національна рада, Чеська національна рада

Анотація

Стаття присвячена дослідженню підготовчого етапу конституційної реформи, спрямованої на перехід Чехословацької соціалістичної республіки (ЧССР) від унітарного до федеративного державного устрою. Нижня хронологічна межа статті (січень 1968 р.) продиктована приходом до влади в Чехословаччині комуністів-реформаторів, які в контексті демократизації суспільно-політичного життя розпочали пошуки шляхів розв'язання словацького питання в ЧССР. Верхня хронологічна межа (серпень 1968 р.) зумовлена початком вторгнення військ країн-членів Організації Варшавського Договору в Чехословаччину з метою придушення «Празької весни». Методологічною основою пропонованої статті є принципи історизму та об’єктивності. Також автором було використано сукупність спеціальних методів історичного пізнання. Наукова новизна статті полягає в системному аналізі впливу словацького питання на події «Празької весни» 1968 р. Під час «Празької весни» 1968 р. комуністична влада й суспільство остаточно усвідомили, що асиметрична модель ЧССР себе вичерпала, й не підлягає реабілітації. За таких обставин одним з першочергових завдань «Празької весни» 1968 р. стало реформування чесько-словацьких відносин та державного устрою ЧССР згідно з принципом «рівний з рівним». Прагнення словаків до запровадження симетричної моделі спільної держави шляхом внесення відповідних поправок до Конституції ЧССР знайшло своє відображення у вимозі федералізації ЧССР. Головні проблеми федералізації ЧССР на весні 1968 р. полягали у наявних розбіжностях чеської й словацької сторін у поглядах щодо майбутньої федерації. Проте це не завадило їм на початку серпня 1968 р. узгодити остаточний проєкт створення федеративної ЧССР у складі двох рівноправних національних держав – Чеської соціалістичної республіки та Словацької соціалістичної республіки. На жаль, подальший процес федералізації ЧССР був призупинений військовою інтервенцією військ країн-членів ОВД.

Біографія автора

Ігор Шніцер

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Akční program KSČ, 1968, 5. duben, Praha [Оnline]. Доступно: http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf. (дата звернення: 24.05. 2023).

Kural, V., 1993. Československo roku 1968.1 dil: Obrodny proces, Praha: Parta, 207 s.

Plevza, V., 1971. Československá štátnosť a slovenská otázka v politike KSČ, Bratislava: Praca. 358 s.

Plevza, V., 1991. Vzostupy a pády. Gustav Husak prehovoril, Bratislava: Tatrapress, 200 s.

Rychlík, J., 1998. Vznik československé federace, Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminar 1996, 1997. Liberec, s. 129–138.

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s.

Ústavný zákon č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania ČSSR, Historické a štatoprávne korene samostatnosti Slovenskej Republiky. Bratislavа: procom, 1994, s. 148–150.

Vyhlásenie Slovenskej národnej rady o potrebe federatívneho usporiadania, Bratislava, 15. marca 1968. Dokumenty slovenskej narodnej identity a statnosti II, Bratislava, 1998, s. 531–533.

Žatkuliak, J. 1996. Federalizácia československého štátu. Vznik česko-slovenskej federácie roku 1968. Prameny k dĕjinám československé krize v letech 1967 – 1970, Brno: Doplnĕk, 427 s.

Zpráva o zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, Rudé právo, 6.01.1968, s. 1. [Оnline]. Доступно: https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/1/6/1.png. (дата звернення: 24.05. 2023).

Вовканич, І., Шніцер, І., 2018. Словацькe національнe питання в ЧССР напередодні «Празької весни» 1968 року, Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип. 27, с. 55–69.

Десятничук, І., 2012. Особливості реформування політичної системи Чехословаччини наприкінці 60-х рр. ХХ ст.: теорія та практика, Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, Вип. 23, с. 454–466. [Оnline]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2012_23_46. (дата звернення: 24.05. 2023).

Информация второго секретаря Посольства СССР в ЧССР И. Ф. Иващенко о беседе по центральному телевидению ЧССР члена Президиума и секретаря ЦК КПЧ Д. Кольдера, связанной с подготовкой ЦК КПЧ програмы действий, Чехословацкий кризис 1967 – 1969 гг. в документах ЦК КПССС, Москва: РОССПЭН, 2010, с. 730–732.

Копча, В., 2015. Становлення конституційного розвитку Словаччини в складі ЧССР в ХХ ст., Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, Вип. 32(1), с. 112–116.

Лемак, В., Копча, В., 2010. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80 роки XX ст.: політичні і правові аспекти, Держава і право, № 48, с. 62–68.

Постоловський, Р., Десятничук, І., Слесаренко, А., Філіпчук, І., 2018. Криза комуністичної системи в Чехословаччині: «Празька весна» 1968 року та утвердження режиму «нормалізації» / За ред. Р. Постоловського, Рівне: О. Зень, 240 с.

Пугач, Є. П., 2013. Чехо-Словацька федерація як можливість встановлення рівних прав словаків і чехів в єдиній державі (спроба реалізації та її доля), Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія, № 1087, Вип. 47, с. 212–234.

Шніцер, І.О., 2012. Рух за федералізацію Чехословаччини під час «Празької весни» 1968 р. в документах Словацького національного архіву, Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Історія, Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», Вип. 28, с. 180–184.

References

Akční program KSČ, 1968, 5. duben, Praha, URL: http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/405_1.pdf. (data zvernennia: 24.05.2023). (in Czech).

Desiatnychuk, I., 2012. Osoblyvosti refоrmuvannia politychnoi systemy Chekhoslovachchyny naprykintsi 60-kh rr. XX st.: teoriia ta praktyka [Features of reformation of the political system of Czechoslovakia at the end of 60th XX ages: theory and practice], Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii, Vyp. 23, s. 454–466. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2012_23_46. (data zvernennia: 24.05.2023). (in Ukrainian).

Kopcha, V., 2015. Stanovlennia konstytutsiinoho rozvytku Slovachchyny v skladi ChSSR v XX st. [Establishment of constitutional development in Slovakia as part of Czechoslovakia in the XX century], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, Vyp. 32(1), s. 112–116. (in Ukrainian).

Kural, V., 1993. Československo roku 1968.1 dil: Obrodny proces, Praha: Parta, 207 s. (in Czech).

Lemak, V., Kopcha, V., 2010. Konstytutsiinyi rozvytok Slovachchyny u skladi ChSSR v 60-80 roky XX st.: politychni i pravovi aspekty [The constitutional development of Slovakia as part of the ČSSR in the 1960s and 1980s: political and legal aspects], Derzhava i pravo, № 48, s. 62–68. (in Ukrainian).

Plevza, V., 1971. Československá štátnosť a slovenská otázka v politike KSČ, Bratislava: Praca. 358 s. (in Slovak).

Plevza, V., 1991. Vzostupy a pády. Gustav Husak prehovoril, Bratislava: Tatrapress, 200 s. (in Slovak).

Postolovskyi, R., Desiatnychuk, I., Slesarenko, A., Filipchuk, I., 2018. Kryza komunistychnoi systemy v Chekhoslovachchyni: «Prazka vesna» 1968 roku ta utverdzhennia rezhymu «normalizatsii» [The crisis of the communist system in Czechoslovakia: the «Prague Spring» of 1968 and the establishment of the «normalization» regime] / Za red. R.Postolovskoho, Rivne: O. Zen, 240 s. (in Ukrainian).

Puhach, Ye. P., 2013. Chekho-Slovatska federatsiia yak mozhlyvist vstanovlennia rivnykh prav slovakiv i chekhiv v yedynii derzhavi (sproba realizatsii ta yii dolia) [Czechoslovak Federation as an Opportunity to Establish Equal Rights for Slovaks and Czechs in a Single State (attempt to implement and its fate)], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Istoriia, № 1087, Vyp. 47, s. 212–234. (in Ukrainian).

Rychlík, J., 1998. Vznik československé federace, Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminar 1996, 1997, Liberec, s. 129–138. (in Czech).

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s. (in Czech).

Shnitser, I.O., 2012. Rukh za federalizatsiiu Chekhoslovachchyny pid chas «Prazkoi vesny» 1968 r. v dokumentakh Slovatskoho natsionalnoho arkhivu [Movement for Czechoslovakia federalization during the «Prague Spring» in 1968 in the documents of the National Slovak Archives], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», Vyp. 28, s. 180–184. (in Ukrainian).

Ústavný zákon č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania ČSSR, Historické a štatoprávne korene samostatnosti Slovenskej Republiky, Bratislavа: procom, 1994, s. 148–150. (in Slovak).

Vovkanych, I., Shnitser, I., 2018. Slovatske natsionalne pytannia v ChSSR naperedodni «Prazkoi vesny» 1968 roku [The Slovak national issue in ČSSR on the eve of the "Prague Spring" of 1968], Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, Vyp. 27, s. 55–69. (in Ukrainian).

Vyhlásenie Slovenskej národnej rady o potrebe federatívneho usporiadania, Bratislava, 15. marca 1968. Dokumenty slovenskej narodnej identity a statnosti II. Bratislava. 1998, s. 531–533. (in Slovak).

Žatkuliak, J. 1996. Federalizácia československého štátu. Vznik česko-slovenskej federácie roku 1968. Prameny k dĕjinám československé krize v letech 1967 – 1970, Brno: Doplnĕk. 427 s. (in Czech).

Zpráva o zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, Rudé právo, 6.01.1968, s. 1. URL: https://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1968/1/6/1.png. (data zvernennia: 24.05.2023). (in Czech).

Іnformatsyia vtoroho sekretaria Posolstva SSSR v ChSSR Y. F. Yvashchenko o besede po tsentralnomu televydenyiu ChSSR chlena Prezydyuma y sekretaria TsK KPCh D. Koldera, sviazannoi s podhotovkoi TsK KPCh prohramи deistvyi [Information from the Second Secretary of the Embassy of the USSR in Czechoslovakia I.F. Ivashchenko about the conversation on the central television of Czechoslovakia by a member of the Presidium and secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia D. Kolder, related to the preparation of the Central Committee of the Communist Party of the Czech Republic of the program of action], Chekhoslovatskyi kryzys 1967 – 1969 hh. v dokumentakh TsK KPSSS, Moskva: ROSSPЭN, 2010, s. 730–732. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-11

Номер

Розділ

Всесвітня історія