ФРАНЦИСКАНСЬКА МІСІЯ В ГАЛИЧІ ХІІІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА ЛЕГЕНДА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290240

Ключові слова:

Галич, Галицька земля, францисканці, латинський обряд, римські папи, монастир, ченці, Русь, династія Романовичів

Анотація

У статті розглядається питання щодо можливості заснування францисканської місії в Галичі, одному зі столичних центрів держави Романовичів ХІІІ ст. Окреслена проблематика доволі опосередковано представлена в історіографії, а також мало відображена тогочасними джерелами. Водночас міноритська історична традиція, оперта на некритичне прочитання джерел, датує появу Братів Менших у Галичі 1238 роком, пов’язуючи фундацію конвенту з особою краківського князя Болеслава Сором’язливого. Ряд інших францисканських легенд про прибуття міноритів на Русь загалом і до Львова зокрема, також визначають ХІІІ ст., як час започаткування тут місіонерської праці. Аналізуючи політико-релігійні обставини упродовж ХІІІ ст., слід відзначити, що попри активність і сталість контактів різних правлячих князівських і королівських династій в Галичі з Римською курією, все ж пряме підтвердження про функціонування саме францисканської місії тут відсутні. Водночас соціально-економічні, культурні та політико-релігійні зв’язки середньовічного Галича із країнами латинської Європи добре представлені, як у письмових, так і в археологічних джерелах. Відтак, цілком ймовірно, що в столичному центрі Галицької землі існували окремі місійні осередки для адептів латинського обряду. Головно серед таких слід виокремити купців, групи міщан (можливо німецька громада), наймане рицарство, котрі потребували духовної опіки Католицької Церкви. Не виключено, що у ХІІІ ст. поряд з іншим місійним духовенством, до цього процесу були долучені також францисканці.

Біографія автора

Андрій Стасюк

кандидат історичних наук, завідувач науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич», Галич

Посилання

Список використаних джерел

Abraham, Władysław, 1904. Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi, Lwów: Nakładem Towarzystwa dla popierania nauki polskiej, t.1, 418 s.

Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum auctore A. R. P. Luca Waddingo hiberno, 1732. (AMOF), Romae: Typis Rochi Bernarbo, t. 2, 668 p.

Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie (AFrK). Aloizy Karwacki, sygn. E-I-8, s. 3–142.

Birkenmajer, Zdzisław, 1925. Z najstarszych dziejów zakonów serafickich w Polsce, Krakow: s.n., 30 s.

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1759. (BF). / Ed. Fr. J. B. Constantii, Fr. J. H. Sbaraleae, Romae: Typis Sacrae Gongregationis de Propaganda Fide, t. 1, 798 p.

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1761. (BF). / Ed. Fr. J. B. Constantii, Fr. J. H. Sbaraleae, Romae: Typis Sacrae Gongregationis de Propaganda Fide, t. 2, 595 p.

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1768. (BF). / Ed. Fr. D. A. Rossi, Romae : Typis Sacrae Gongregationis de Propaganda Fide, t. 4, 602 p.

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1898. (BF). / Ed. Reverendissimi patris magistri L. C. de Signia, Romae: Typis Vaticanis, t. 5, 643 p.

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1904. (BF). / Ed. Reverendissimi patris magistri L. C. de Signia, Romae: Typis Vaticanis, t. 7, 774 p.

Bullarium Poloniae, 1982 (BP). / Ediderunt et curaverunt I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae: PAN ; IH; KUL, t. 1: (1000 – 1342), 386 s.

Dlugossii, Joannes, 1973. Annales seu Cronicae ingliti regni Poloniae. Lib. 5–6, Varsaviae: PWN, t. 3, 413 p.

Fazekaš, Erik, 2008, Rády sv. Františka a Arpádovci. Príspevok k rozšíreniu rádov sv. Františka v Chorvátsku, Slavónsku a Dalmácii, Uhorsku a Poľsku. Diplomová pracá. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenských dejín. Školiteľ: Doc. Martin Homza, Dr., Bratislava, 79 s.

Historia Scepusii / Ed. M. Homza i St. A. Sroka. Bratislawa; Kraków, 2009. vol. 1, 661 s.

Kantak, Kamil, 1937. Franciszkanie Polscy, Kraków: Nakładem Prowincji Polskiej OO. Franciszkanów, 1937. t. 1. 1237 – 1517, 443 s.

Karczewski, Dariusz, 2013. Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu. Powstanie – rozwój – organizacja wewnętrzna, Kraków: Wyd-wo AVALON, 521 s.

Kłoczowski, Jerzy, 1998. Kontrata Ruska w polskiej prowincji dominikańskiej XIV – XVI wieku, Україна: культурна спадщина, національні свідомість, державність. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Я. Ісаєвича / Уклав Б. Якимович. Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, вип. 5, с. 301–309.

Laduba, Gerard, 1983. Kto był fundatorem-założycielem klasztoru franciszkanów w Krakowie? Zakony franciszkańskie w Polsce / Red. J. Kłoczowski, Kraków: Prowincjałat OO. Franciszkanów Konwentualnych Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy, t. 1. Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1, s. 369–381.

Monumenta Poloniae Historica, 1884. (MPH) / Ed. A. Bielowski, Lwów: Wydany nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, t. 4, 992 s.

Monumenta Poloniae Historica, 2017. (MPH) / Ed. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa: PAU, t. 16, 709 s.

Nagirnyj, Vitaliy, 2011. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199) –1264, Kraków: PAU, t. 12, 362 s.

Pełenski, Józef, 1914. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeołogicznych i źródeł archiwalnych, Kraków, 207 s.

Reifenkugel, Karl, 1875. Die Gründung der Römisch-Katholischen Bisthümer in den Territorien Halicz und Wladimir. Archiv für österreichische Geschichte. Wien: in Commission bei Karl Gerold’s Sohn, bd. 52. s. 403–473.

Szaraniewicz, Izydor, 1888. Die Franciskaner–Kirche in Halitsch. Mitteilungen der k. k. Central–Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historische Denkmale. Wien, bd. 14. s. 91–100.

Trajdos, Tadeusz, 2001. Dominikanie a franciszkanie we Lwowie do 1370 r. Dzieje Podkarpacia. Krosno: Podkarpackie Towarzystwo historyczne, t. 5 (Początki chrześcijanstwa w Małopolsce). s. 423–448.

Zakony franciszkańskie w Polsce, 1983. / Red. J. Kłoczowski. Kraków : Prowincjałat OO. Franciszkanów Konwentualnych Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy, t. 1. Franciszkanie w Polsce średniowiecznej. cz. 2–3. 515 s.

Войтович, Леонтій, 2006. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006. 782 с.

Гаваньїні, Олександр, 2007. Хроніка європейської Сарматії / Упорядкув. та пер. з пол. о. Ю. Мицика. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 1006 с.

Грушевський, Михайло, 1993. Історія України-Руси : В 10 т., 11 кн. Київ: Наукова думка, т. 3, 640 с.

Драбчук, Іван, Дідух, Володимир, 2007. Галич запрошує. Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 50 с.

Иоаннисян, Олег, 1994. Храмы-ротонды в Древней Руси. Иерусалим в русской культуре. Москва, с. 100–147.

Лукомський, Юрій, 2008. Архітектура Княжого Галича ХІІІ ст. Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі (Матеріали Міжнародної наукової конференції 29–30 листопада 2007 р. Львів). Львів, с. 362–376.

Матузова, Вера, 1979. Английские средневековые источники ІХ–ХІІІ вв. Тексты, перевод, комментарий / Под ред. В. Т. Пашуто. Москва: Наука. 266 с.

Мельничук, Олег, 2009. Стародавній Галич в історії католицької Церкви ХІІ–XIV ст. (за археологічними даними). Галицька митрополія в історії європейського християнства. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Галич, 14 травня 2009 року. Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», с. 242–244.

Паславський, Іван, 2012. Яким «руським королям» папа Гонорій ІІІ адресував свого листа від 17 січня 1227 року? Вісник НТШ, Львів, ч. 48, с. 25–27.

Пеленський, Йосип, 2018. Галич в історії середньовічного мистецтва на основі археологічних досліджень і архівних джерел, Галич. Збірник наукових праць / за ред. М. Волощука, Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018, серія 2, вип. 4, 319 с.

Петрушевичъ, Антін, 1881. Историческое извѣстіе о церкви св. Пантелеймона близь города Галича, теперь костелѣ св. Станислава оо. Францискановъ, яко древнѣйшемъ памятникѣ романскаго зодчества на Галицкой Руси съ первой половины XIII столѣтія, Львовъ: Иждивеніе и собственность Ставропигійскаго Института, 119 с.

Томенчук, Богдан, 2000. Давній Галич в історії Церкви (ХІІ – початку XVII ст.), Вісник Прикарпатського університету. Історія, Івано-Франківськ: Плай, вип. 3, с. 3–12.

Чорний, Модест, 2011. Організація домініканських монастирів у містах Центрально-Східної Європи ХІІІ–XIV століть, Actes testanibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. УКРАЇНА: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Відп. ред. М. Литвин. Львів: НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, вип. 20, с. 727–736.

Чорний, Модест, 2009. Формування земельної власності домініканських монастирів Галичини у ХІІІ – першій половині XV ст., Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць, Черкаси, с. 259–263.

Чубатий, Микола, 1965. Історія Християнства на Руси-Україні. Рим; Ню Йорк: Український Католицький Університет, т. 1 (до 1353 р.), 816 с.

Щавелева Наталья, 2004. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Книги I–IV). Текст, перевод, коментарии / Под. ред. А. Назаренко, Москва: Памятки исторической мысли, 495 с.

References

Abraham, Władysław, 1904. Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi, Lwów: Nakładem Towarzystwa dla popierania nauki polskiej, t.1, 418 old. (in Polish).

Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum auctore A. R. P. Luca Waddingo hiberno, 1732. (AMOF). Romae: Typis Rochi Bernarbo, t. 2, 668 old. (in Latin).

Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie (AFrK). Aloizy Karwacki, sygn. E-I-8, s. 3–142. (in Polish).

Birkenmajer, Zdzisław, 1925. Z najstarszych dziejów zakonów serafickich w Polsce, Krakow: s.n., 1925, 30 old. (in Polish).

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1759. (BF). / Ed. Fr. J. B. Constantii, Fr. J. H. Sbaraleae, Romae: Typis Sacrae Gongregationis de Propaganda Fide, t. 1, 798 old. (in Latin).

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1761. (BF). / Ed. Fr. J. B. Constantii, Fr. J. H. Sbaraleae, Romae: Typis Sacrae Gongregationis de Propaganda Fide, t. 2, 595 old. (in Latin).

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1768. (BF). / Ed. Fr. D. A. Rossi, Romae : Typis Sacrae Gongregationis de Propaganda Fide, t. 4, 602 old. (in Latin).

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1898. (BF). / Ed. Reverendissimi patris magistri L. C. de Signia, Romae: Typis Vaticanis, t. 5, 643 old. (in Latin).

Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisco, 1904. (BF). / Ed. Reverendissimi patris magistri L. C. de Signia, Romae: Typis Vaticanis, t. 7, 774 old. (in Latin).

Bullarium Poloniae, 1982 (BP). / Ediderunt et curaverunt I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae: PAN ; IH; KUL, t. 1: (1000 – 1342), 386 old. (in Latin).

Dlugossii, Joannes, 1973. Annales seu Cronicae ingliti regni Poloniae. Lib. 5–6, Varsaviae: PWN, t. 3, 413 old. (in Latin).

Fazekaš, Erik, 2008, Rády sv. Františka a Arpádovci. Príspevok k rozšíreniu rádov sv. Františka v Chorvátsku, Slavónsku a Dalmácii, Uhorsku a Poľsku. Diplomová pracá. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenských dejín. Školiteľ: Doc. Martin Homza, Dr. Bratislava, 79 old. (in Slovak).

Historia Scepusii / Ed. M. Homza i St. A. Sroka, Bratislawa; Kraków, 2009, vol. 1, 661 old. (in Slovak; in Polish).

Kantak, Kamil, 1937. Franciszkanie Polscy, Kraków: Nakładem Prowincji Polskiej OO. Franciszkanów, 1937, t. 1. 1237 – 1517, 443 old. (in Polish).

Karczewski, Dariusz, 2013. Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu. Powstanie – rozwój – organizacja wewnętrzna, Kraków: Wyd-wo AVALON, 521 old. (in Polish).

Kłoczowski, Jerzy, 1998. Kontrata Ruska w polskiej prowincji dominikańskiej XIV – XVI wieku, Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalni svidomist, derzhavnist. Istorychni ta filolohichni rozvidky, prysviacheni 60-richchiu akademika Ya. Isaievycha / Uklav B. Yakymovych, Lviv: Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha, vyp. 5, s. 301–309. (in Polish).

Laduba, Gerard, 1983. Kto był fundatorem-założycielem klasztoru franciszkanów w Krakowie? Zakony franciszkańskie w Polsce / Red. J. Kłoczowski, Kraków: Prowincjałat OO. Franciszkanów Konwentualnych Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy, t. 1. Franciszkanie w Polsce średniowiecznej. cz. 1, s. 369–381. (in Polish).

Monumenta Poloniae Historica, 1884. (MPH) / Ed. A. Bielowski, Lwów: Wydany nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, t. 4, 992 old. (in Latin).

Monumenta Poloniae Historica, 2017. (MPH) / Ed. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa: PAU, t. 16, 709 old. (in Polish; in Slavic).

Nagirnyj, Vitaliy, 2011. Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264, Kraków: PAU, t. 12, 362 old. (in Polish).

Pełenski, Józef, 1914. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeołogicznych i źródeł archiwalnych, Kraków, 207 old. (in Polish).

Reifenkugel, Karl, 1875. Die Gründung der Römisch-Katholischen Bisthümer in den Territorien Halicz und Wladimir, Archiv für österreichische Geschichte. Wien: in Commission bei Karl Gerold’s Sohn, bd. 52, s. 403–473. (in German).

Szaraniewicz, Izydor, 1888. Die Franciskaner–Kirche in Halitsch. Mitteilungen der k. k. Central–Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historische Denkmale, Wien, bd. 14, s. 91–100. (in German).

Trajdos, Tadeusz, 2001. Dominikanie a franciszkanie we Lwowie do 1370 r. Dzieje Podkarpacia. Krosno: Podkarpackie Towarzystwo historyczne, t. 5 (Początki chrześcijanstwa w Małopolsce), s. 423–448. (in Polish).

Zakony franciszkańskie w Polsce, 1983. / Red. J. Kłoczowski, Kraków: Prowincjałat OO. Franciszkanów Konwentualnych Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy, t. 1. Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2–3, 515 old. (in Polish; in Latin).

Voitovych, Leontii, 2006. Kniazha doba na Rusi: portrety elity [Princely age in Rus`: portraits of the elite], Bila Tserkva: Vydavets Oleksandr Pshonkivskyi, 2006, 782 old. (in Ukrainian).

Havanini, Oleksandr, 2007. Khronika yevropeiskoi Sarmatii [Chronicle of European Sarmaty] / Uporiad-kuv. ta per. z pol. o. Yu. Mytsyka, Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 1006 old. (in Ukrainian).

Hrushevskyi, Mykhailo, 1993. Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus`]: V 10 t., 11 kn., Kyiv: Naukova dumka, t. 3, 640 old. (in Ukrainian).

Drabchuk, Ivan, Didukh, Volodymyr, 2007. Halych zaproshuie [Halych invites], Halych: Informatsiino-vydavnychyi viddil Natsionalnoho zapovidnyka «Davnii Halych», 50 old. (in Ukrainian).

Ioannisian, Oleg, 1994. KHramy-rotondy v Drevnei Rusi [Rotunda temples in Ancient Rus`], Ierusalim v russkoi kulture, Moskva, s. 100–147. (in Russian).

Lukomskyi, Yurii, 2008. Arkhitektura Kniazhoho Halycha ХIII st [The architecture of Halych of the 13th century], Doba korolia Danyla v nautsi, mystetstvi, literaturi (Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii 29–30 lystopada 2007 r. Lviv), Lviv, s. 362–376. (in Ukrainian).

Matuzova, Vera, 1979. Angliiskie srednevekovye istochniki ІХ – ХІІІ vv. [English medieval sources of the 9th–13th centuries.] Teksty, perevod, kommentarii / Pod red. V. T. Pashuto, Moskva, Nauka, 266 old. (in Russain; in Latin).

Melnychuk, Oleh, 2009. Starodavnii Halych v istorii katolytskoi Tserkvy ХIII–XIV st. (za arkheolohichnymy danymy) [Ancient Halych in the history of the Catholic Church of the 12th–14th centuries. (according to archaeological data)], Halytska mytropoliia v istorii yevropeiskoho khrystyianstva. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Halych, 14 travnia 2009 roku, Halych: Informatsiino-vydavnychyi viddil Natsionalnoho zapovidnyka «Davnii Halych», s. 242–244. (in Ukrainian).

Paslavskyi, Ivan, 2012. Yakym «ruskym koroliam» papa Honorii III adresuvav svoho lysta vid 17 sichnia 1227 roku? [To which "kings of Rus`" did Pope Honorius III address his letter of January 17, 1227?], Visnyk NTSh. Lviv, ch. 48, s. 25–27. (in Ukrainian).

Pelenskyi, Yosyp, 2018. Halych v istorii serednovichnoho mystetstva na osnovi arkheolohichnykh doslidzhen i arkhivnykh dzherel, Halych. Zbirnyk naukovykh prats / Za red. M. Voloshchuka, Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, seria. 2, vyp. 4, 319 old. (in Ukrainian).

Petrushevych, Antin, 1881. Istorycheskoe yzvestie o tserkvy sv. Panteleimona blyz horoda Halycha, teper kostele sv. Stanislava oo. Frantsyskanov, iako drevneishem pamiatnyke romanskaho zodchestva na Halytskoi Rusy s pervoi polovyny XIII stoletiia [Historical news about the church of St. Panteleimon near the city of Halych, now the Church of St. Stanislava oo. Franciscan, as the oldest monument of Romanesque architecture in Galician Rus' from the first half of the 13th century], Lvov: Izhdyvenie y sobstvennost Stavropyhiiskaho Instytuta, 119 old. (in Ukrainian).

Tomenchuk, Bohdan, 2000. Davnii Halych v istorii Tserkvy (XII – pochatku XVII st.) [Ancient Halych in the history of the Church (XII – beginning of XVII centuries)], Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia, Ivano-Frankivsk: Plai, vyp. 3, s. 3–12. (in Ukrainian).

Chornyi, Modest, 2011. Orhanizatsiia dominikanskykh monastyriv u mistakh Tsentralno-Skhidnoi Yevropy KhIII–XIV stolit [The organization of Dominican monasteries in the cities of Central-Eastern Europe in the 13th–14th centuries], Actes testanibus. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu Leontiia Voitovycha. UKRAINA: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist / Vidp. red. M. Lytvyn, Lviv: NAN Ukrainy. Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, vyp. 20, s. 727–736. (in Ukrainian).

Chornyi, Modest, 2009. Formuvannia zemelnoi vlasnosti dominikanskykh monastyriv Halychyny u ХIII – pershii polovyni XV st [The formation of land ownership of the Dominican monasteries of Halychyna in the 13th - the first half of the 15th centuries], Hurzhiivski istorychni chytannia. Zbirnyk naukovykh prats, Cherkasy, s. 259–263. (in Ukrainian).

Chubatyi, Mykola, 1965. Istoriia Khrystyianstva na Rusy-Ukraini [History of Christianity in Rus`-Ukraine], Rym; Niu York: Ukrainskyi Katolytskyi Universytet, t. 1 (do 1353 r.). 816 old. (in Ukrainian).

SHCHaveleva, Natalia, 2004. Drevniaia Rus v Polskoi istorii IAna Dlugosha [Ancient Rus in Polish History by Jan Dlugosz]. Knigi I–IV. Tekst, perevod, komentarii / Pod red. A. Nazarenko, Moskva, Pamiatki istoricheskoi mysli, 495 old. (in Russian; in Latin).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Стасюк, А. . (2023). ФРАНЦИСКАНСЬКА МІСІЯ В ГАЛИЧІ ХІІІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ ТА ЛЕГЕНДА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 8–14. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290240

Номер

Розділ

Історія України